Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Ekonomisi

İletişim

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

0 216 280 25 32

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın öncelikli amacı, öğrencilerin stratejik karar verme, finansal ve maliyet yönetimi başta olmak üzere ilgili alanlardaki bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilmesi, iş yaşamlarında güncel yöntem ve teknikleri uygulayabilmesi, böylece donanımlı yöneticiler ve girişimciler olarak yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, öğrencilere yönetim ekonomisiyle ilgili temel ve güncel bilgiler aktarılarak, onların meslek yaşamlarında bir yönetici gibi düşünmeleri ve hareket etmeleri hedeflenmektedir..

Hedefler:

İktisat bölümü,  makro ve mikro ekonomik süreçlerde yöneticilerin ihtiyaç duyduğu güncel teorik ve pratik bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Aynın zamanda, reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının geliştirilmesine katkı yapmak hedeflenmektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak, adayların lisans transkriptlerini sunmaları, yazılı veya sözlü sınavlara girmeleri zorunludur.

 1.     Program Yeterlilikleri
 1. Makroekonomi ve mikroekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

Dersler ve Ders Programı: Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

YÖE 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

YÖE 620

YÖNETİM EKONOMİSİ

3

0

3

7

YÖE 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

0

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi II. yarıyılda alınır, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde tekrar alınır. Buna göre Güz döneminde kayıt yaptıranlar Bahar yarıyılında, Bahar döneminde kayıt yaptıranlar Güz yarıyılında Dönem Projesi dersini almalıdır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 601

MAKRO EKONOMİK ANALİZ

3

0

3

7

YÖE 605

İŞLETME YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 607

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 609

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 611

FİNANSAL EKONOMİ

3

0

3

7

YÖE 613

PAZARLAMA YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 615

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER

3

0

3

7

YÖE 617

İNSAN KAYNAKLARI EKONOMİSİ

3

0

3

7

YÖE 619

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

YÖE621

STRATEJİK KARAR VERME

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 602

SERMAYE PİYASASI ANALİZİ

3

0

3

7

YÖE 604

TÜRKİYE EKONOMİSİ ve GÜNCEL SORUNLARI

3

0

3

7

YÖE 606

KRİZ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 608

YENİ EKONOMİ ve ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

7

YÖE 610

YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

3

0

3

7

YÖE 612

FİNANSAL YÖNETİM

3

0

3

7

YÖE 614

MALİYET YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 616

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 618

KAMU YÖNETİMİ ve ETİK

3

0

3

7

YÖE 622

YÖNETİM KÜLTÜRÜ ve EKONOMİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Genel Toplam

90

YÖE 620 Yönetim Ekonomisi  (3,0,3,7)

Bu dersin amacı ekonomik teori ve metodların iş çevrelerinde karar alma süreçlerine uygulanmasıdır. İş çevreleri firmaların, devletin ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının (STK) etkinliklerini içeren bir kavramdır. Yani, firmaların veya işletmelerin yönetimsel amaçlarına en etkin bir şekilde ulaşabilmeleri için kıt kaynakların verimli bir şekilde bu amaçlar doğrultusunda nasıl kullanılacağını ekonomik teoriyle ilişkilendirerek incelemek ve yönetime ait güncel ekonomik gelişmeleri yorumlayabilmektir.

YÖE 601 Makro Ekonomik Analiz (3,0,3,7)

Bu dersin amacı öğrencilerin ileri düzeyde makro iktisat bilgisine sahip olmaları ve günlük hayattaki makro iktisadi problemleri fark edip, analiz etme ve tartışma yeteneğini kazanmaları amaçlanmaktadır. İktisatta kısa dönem analizi, Yatırım, Tüketim, Toplam talep, Toplam arz, Para politikası, Maliye politikası, Enflasyon, İşsizlik, Konjonktür dalgaları, İstikrar politikaları, Açık ekonomi, Döviz kurları konuları ele alınır.

YÖE 605 İşletme Yönetimi (3,0,3,7)

İşletme Yönetimi dersi, öğrencilerin hızla değişen ve yoğun rekabete dayalı iş dünyasında başarılı olmaları için sağlam bir altyapıya sahip olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu ders, planlama, karar verme, kontrol, liderlik ve organizasyon gibi temel yönetim fonksiyonlarına bir giriş yaparak öğrencilere insan yönetimi ve proje üretimi gibi konularda teknik araçlar sunmaktadır. Ders boyunca, yönetim alanının güncel meselelerine ışık tutulmakta ve başarılı kurumların nasıl yönetildiği kapsamlı olarak incelenmektedir.

YÖE 607 Dış Ticaret Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin amacı öğrenciye dış ticaret yönetim sürecinin tüm evrelerine vakıf olma ve yönetimi koordine etme becerisi kazandırmaktır. Buna yönelik dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret teorileri, geçmişten günümüze dış ticaretin gelişimi, dış ticareti yerel ticaretten ayıran yönler, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri; incoterms 2000, dış ticarette kullanılan belgeler (Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri, Finansman Belgeleri) ve belgerin kullanılmaları konuları işlenecektir.

YÖE 609 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin amacı bilgi ekonomisinin temel kavramlarını tanımlamayı öğretmektir. Ayrıca, bilgi ekonomisinin temel prensiplerini sıralayabilmeyi ve böylece bilginin diğer mal ve hizmetlere göre farklı olan yapısını anlayabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Bilginin firmaların strateji ve fiyatlandırma kararları ile piyasa yapısına etkilerini gerçek dünyadan alınmış örneklerle analiz edebilme becerisini öğrencilere kazandırarak, öğrencilere bilgi teknolojilerindeki hızlı ve köklü değişimlerin refah üzerindeki etkilerini incelenmeyi ve böylece politika önermelerinde bulunabilmeyi öğretmek amaçlanmıştır.

YÖE 611 Finansal Ekonomi (3,0,3,7)

Öğrencilerin finansal piyasaların yapısı, bu piyasalarda ticareti yapılan bono, hisse senedi ve türev ürünler gibi menkul kıymetlerin özellikleri hakkında bilgilerini geliştirmek. Öğrencilere, portföy teorisi, varlık fiyatlandırmasında denge ve finansal varlıkların değerlerinin belirlenmesi konusundaki temel ilkeleri tanıtmak. Ekonomi ve finans arasında ilişki kurmak. Bu dersin sonucunda öğrenciler, i) menkul kıymet fiyatlandırma tekniklerini anlama ii) ekonomik analiz araçlarını kullanarak finansal piyasaların işleyişinin analizini kavrama iii) finansal piyasaları ekonomik sistemle ilişkilendirme yeteneğine sahip olacaklardır. Modern finans, kantitatif analizi de gerektirmektedir.

YÖE 613 Pazarlama Yönetimi (3,0,3,7)

Globalleşen dünyada tüm işletmelerin temel amacı, ürettikleri mal ve hizmetleri dünya pazarlarındaki hedef tüketici kitlelerine ulaştırmaktır. Bu amaç göz önünde bulundurularak ‘’Pazarlama Yönetimi’’ derslerinde, uluslararası pazarlama faaliyetlerini etkileyen çevresel faktörler, pazar bilgilerine ulaşma yolları ve bilgi kaynakları, pazarlama planlaması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, uluslararası pazarlamada mamul politikaları, fiyatlandırma amaç ve yöntemleri, dağıtım kanalı seçimi ve dağıtım politikaları, tutundurma stratejileri ve tutundurma yöntemleri gibi temel konular üzerinde durulmakta ve öğrencilerimizin stratejik düşünme üzerine odaklanan bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmaktadır.

YÖE 615 Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler (3,0,3,7)

Bu dersin içeriği başlıca, Türkiye`de siyasal otorite ve toplum arasındaki ilişki; mevcut siyasal ve toplumsal problem ve ihtiyaçlar kavramlarından oluşacaktır. Bu derste öğrencilerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet sağlaması amaçlanmaktadır. Ders siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilme becerisini kazandırmayı amaçlar.

YÖE 617 İnsan Kaynakları Ekonomisi (3,0,3,7)

Bu dersin içeriğinde insan kaynaklarının bulunduğu emek piyasasını diğer piyasalardan ayıran özelliklerini tanımlayarak öğrenciye bu kaynakların ekonomik bağlamda işlevini öğretmeyi amaçlar. İnsan kaynaklarının, sendikaların ve firmaların etkileşim içinde bulunduğu piyasanın etkilendiği faktörler verilecektir. Bu derste günümüz işletmelerinin yönetiminde bir stratejik partner olarak insan kaynakları profesyonellerinin rolününün, işe seçme, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri gibi konularla yasal ve küresel çevrenin etkileri, gibi konular incelenmektedir.

YÖE 619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3,0,3,7)

Bu dersin amacı günümüz teknik araştırma alanlarında kullanılan araştırma yöntemleri, tez, makale, proje ve bildiri hazırlama teknikleri ve araştırma projeleri tasarlama ve hazırlama aşamaları, bunların sunumu ve bütün bunlar çerçevesinde dikkat edilmesi gereken etik hususlar hakkında lisansüstü öğrencilerini bilgilendirmektir. Bu derste, önceliklerinin belirlenmesi ve konu ile ilgili araştırma çalışmaları yapma araştırma yöntemleri etik kavramı ve uygulamaları tasarlama, düzenleme ve araştırma önerisi yazma, kritik araştırma araştırma, analiz, geçerlilik ve güvenirlik ilkeleri ana hatları gibi konular işlenecektir.

YÖE 621 Stratejik Karar Verme (3,0,3,7)

Dersin amacı, stratejik karar sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenleri araştırmak ve yatırım sahiplerinin ihtiyaçlarıyla çevresel baskıları uzlaştırmayı göstermektir. Ayrıca, çeşitli stratejik durumlar, kültürel gelişmeler ve organizasyon içindeki değişimler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Öğrencilere temel stratejik yönetim becerileri kazandırmak için çeşitli işletme oyunlarına ve değerlendirme tekniklerine başvurulmaktadır. Bu derste stratejiye giriş ve stratejinin temel kavramları, kurum vizyon ve misyonunun incelenmesi, tehditler ve fırsatlar: dış çevre analizi, farkında olmak, ortaya çıkarmak ve ödüllendirmek: işletme analizi, konumlandırma ve rekabet stratejilerinin incelenmesi, konumlandırma ve mavi okyanus stratejisi, stratejik karar alma, kurumsal stratejiler, iş yönetim stratejileri, strateji geliştirme aşamaları, stratejilerin uygulanmasında kullanılan metodlar gibi konular işlenecektir.

YÖE 602 Sermaye Piyasası Analizi (3,0,3,7)

Bu dersin amacı, sermaye piyasalarını tanıtmak, sermaye piyasalarının işleyişini kavramak, sermaye piyasalarının etkileşimini anlatmaktır. Bu çerçevede sermaye piyasaları, sermaye piyasalarının işleyişi ve etkileşimi, sermaye piyasası analiz yöntemleri gibi konular işlenecektir.

YÖE 604 Türkiye Ekonomisi ve Güncel Sorunları (3,0,3,7)

Bu dersin amacı, öğrencilere dünyada ki ve Türkiye de ki ekonomik sorunları güncel özellikleri ve farklı bakış açıları ile incelemek ve tartışarak ele almaktır Dünya ve Türkiye ekonomisi bakımından sorun teşkil eden yada potansiyel sorun alanı olan konuların sebep ve sonuçları itibariyle analiz edilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, Türkiye ekonomisinin temel gelişimi Türkiye ekonomisinde alınan ekonomi politikası kararları ve pratik sonuçları, Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Gelir dağılımı, devletin ekonomideki yeri, özelleştirme, globalleşme, şehirleşmenin getirdiği ekonomik problemler, tarım sektörünün problemleri ve borsa dalgalanmalarının ekonomik konjonktür ile bağlantısı gibi güncel iktisadi konular yine dersin kapsamında ele alınacaktır.

YÖE 606 Kriz Ekonomisi ve Yönetimi (3,0,3,7)

Bu ders, finansal istikrarsızlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını konu edinecektir. Derste işlenecek başlıca konular; bankacılık krizlerinin sebepleri, döviz krizlerinin sebepleri, finansal sektör ile reel sektör arasındaki ilişki, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de yaşanan finansal krizlerinin sebeplerinin yorumlanması, erken uyarı göstergeleri, finansal krizlerde bulaşma ve bu krizlerin yönetim süreçleri. Bu dersin sonunda öğrenciler finansal krizlerin işleyiş mekanizmasını ve ortaya çıkışlarını analiz edebilecektir.

YÖE 608 Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret (3,0,3,7)

Bu derste, yeni ekonomide ürün ve hizmetlerin en önemli özelliği bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana çıkması ve yeni ekonominin bir parçası olan elektronik ticaretin, işletmelere ve tüketicilere sunduğu şartlar ile yeni ekonomik düzen içindeki önemi incelenecektir. Elektronik ticaretin gelişimi, özellikleri ve elektronik ticaret ile ilgili önemli kavramlar ( e-ticaret, e-iş, taraflar), E-ticaretin işletmeler, kuruluşlar ve tüketiciler üzerindeki etkileri, pazarlama alanında sunmakta olduğu fırsatları (internet pazarlaması), elektronik ortamda pazarlama stratejileri, firmaların bu sektöre girmeden önce ve sonra dikkate almaları gereken hususlar gibi konular bu derste işlenecek başlıca konulardır.

YÖE 610 Yönetim Psikolojisi (3,0,3,7)

Bu ders ile psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, örgütsel stres ve baş edebilme yolarının neler olduğu öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin içeriği Psikolojinin genel yönetim ve işletme yönetimi ile ilişkileri, yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi, çağdaş yaklaşımlar, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, örgütlerde inanç ve tutumlar, örgütlerde yönetime katılma, örgütlerde çatışma ve çatışmanın yönetimi konularından oluşmaktadır.

YÖE 612 Finansal Yönetim (3,0,3,7)

Bu dersin amacı, temel finans bilgisine sahip olan öğrencilere uzun vadeli yatırım ve finansman kararları alabilme, politika belirleyebilme, işletme finansındaki konular üzerindeki farklı teorik yaklaşımları anlama becerisini kazandırmaktır. Bu ders, işletmelerde finansal yönetimi ve finansal piyasaları, yöneticilerin kararlarının finansal tarafını vurgulayarak işler. Ayrıca, finansın bütün konularını kapsar, bunların arasında: gerçek veya finansal varlıkların değerlemesi, risk yönetimi, türev enstrümanlar, risk ve beklenen getiri dengesi, finansman ve temettü politikaları vardır. Ders yönetimsel kararları yönlendirmede ampirik araştırmalardan destek alır.

YÖE 614 Maliyet Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin başlıca konusu orta ve büyük ölçekteki işletmelerde üst düzey yöneticilerin alacakları stratejik kararlara ilişkin maliyet bilgilerinin hazırlanmasıdır. Dersin içeiğini, maliyet davranışı, maliyet sınıflandırmaları, maliyet tahmin yöntemleri, maliyet hacim kâr analizleri, bütçe ve bütçe hazırlama süreci, maliyet kontrolü, standart maliyetler ve sapma analizleri, başarı ölçme ve transfer fiyatlaması yöntemleri ve Stratejik maliyet yönetimi konuları oluşturmaktadır.

YÖE 616 İnsan Kaynakları Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamak ve insan kaynakları yönetiminin temel hedeflerini öğrencilere tanıtmaktır. Dersin içeriği insan kaynakları planlaması, iş analizi, personel temini ve seçimi, eğitim ve geliştirme gibi personel yönetimi fonksiyonları ve insan kaynakları yönetiminde güncel konulardan oluşmaktadır.

YÖE 618 Kamu Yönetimi ve Etik (3,0,3,7)

Bu ders, etik anlayışa dayalı bir kamu yönetiminin oluşumunu, ilkelerini, kurumsallaşmasını ve kamu görevlilerinin etik davranış kurallarını ortaya koymayı ve kamu yönetimi- etik ilişkisini irdelemeyi amaçlar.

Dersin içeriği, kamu yönetiminde etik anlayışının doğuşu, gelişimi, ilgili kurum ve mevzuatın içeriği ve uluslararası normlarla karşılaştırılması, kamu yönetiminde etik anlayışının geliştirilmesi, hukuk devleti ve sosyal devletin kamu yönetiminde etik sorumlulukları, Türk kamu yönetiminde sorun alanları gibi konulardan oluşmaktadır.

YÖE 622 Yönetim Kültürü ve Ekonomi (3,0,3,7)

Bu derste küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşarak arttığı koşullarda firmaların; sosyo-ekonomik değişim ve gelişmeleri, zamanında ve doğru bir biçimde görüp analiz edecek ve analiz sonuçlarını rekabet avantajına dönüştürebilecek yöntemler ekonomik bağlamda analiz edilmektedir. Mevcut örgüt ve yönetim kuramlarının ekonomik, politik, kültürel bağlamdan etkilenmesi ve evrensel geçerliliği analiz edilmektedir.

 1.     Mezuniyet Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim süreci kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.

 1.     İstihdam Olanakları

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam edemezler. Mezunlarımız, özel ve kamu sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır.