Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yerel Yönetimler ve Şehircilik

İletişim

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Tarkan Oktay

E-mail: tarkan.oktay@medeniyet.edu.tr

 1. Program Hakkında

Dünyada yaşanan küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şehirleşme düzeyinin artışı, ekonomik ve sosyal değişimler şehirleri ve yerel yönetimleri yeniden şekillendirmektedir. 

Çevre faktörlerinde meydana gelen değişikliklere cevap üretme arayışında olan birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları ivme kazanmıştır. Yerel yönetimlerin daha etkin, hızlı karar alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.

Türkiye’deki nüfusun %77’si şehirlerde yaşamaktadır. Bu nüfusun önemli bir kısmı büyükşehirlerde bulunmaktadır. Gelişen teknoloji, artan ve çeşitlenen hizmet talebi, yoğun nüfus, geniş bir alanda planlama ve imar yönetimi, büyük ölçekli ulaşım ve altyapı çözümleri, kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlileşme, dezavantajlı gruplar, yerel ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi ve siyasal katılımın çok yönlü arttırılması gibi konular daha etkin bir yerel yönetim yapısı ve şehircilik anlayışını gerektirmektedir.

Yüksek Lisans Programının kapsamını yukarıda belirtilen çerçevede yerel yönetimlere dair konular oluşturmaktadır. Şehirlerin ve yerel yönetimlerinin bu kadar önemli hale geldiği günümüzde, bu alandaki çok yönlü araştırma ve eğitim hizmeti de önem kazanmaktadır. Bu olguların akademik düzeyde incelenmesi ve sorunlara çözüm önerileri getirilmesi temel bir ihtiyaç durumundadır.

Yüksek Lisans Programının hedef kitlesinde, geniş anlamda kamu yöneticileri ve kamu çalışanları ile dar anlamda yerel yönetimlerde çalışan veya çalışmak isteyen kamu görevlileri, merkezi yönetimin değişik kademelerinde çalışanlar, yerel yönetim meclis üyeleri, kent konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ve bu alana ilgi duyan tüm lisans mezunları yer almaktadır.

Program kapsamında;

Hedef: 

 1. Yerel yönetimler ve şehirleşme alanlarındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi,
 2. Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler ve şehircilik alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
 3. Şehri yöneten kurumlardaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
 4. Türkiye’de yerel yönetim ve şehir ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi,
 5. Programda yer alan öğrencilere, dersler, ödevler ve diğer eğitim araçları yardımıyla belirli bir alanda uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler, Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olur.

 1. Kabul Koşulları

Adayların Yerel Yönetimler ve Şehircilik Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmeleri için, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı Fakülte veya Yüksek Okullardan bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Bu program için adaylardan ALES belgesi ve yabancı dil belgesi istenmez. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavlarına göre gerçekleştirilir.

Öğrenci kabulünde değerlendirme; lisans not ortalamasının %50'si ile mülakat sınav sonucunun %50'si toplanarak yapılır. Değerlendirme sonucunda en az 65 ve üzeri puan alan daylar sıralanarak kontenjan çerçevesinde kabul edilirler.

Üst Kademeye Geçiş: Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının doktora programına başvurabilme hakları bulunmamaktadır.

 1. Program Yeterlilikleri
 • Yerel Yönetim alanında bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda uygulamayı sağlayan kanıtlanmış bilgi ve anlayışa sahiptir.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda kavramsal düşünme ve muhakeme yürütme becerisi kazanır.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda var olan bilimsel bilgi ve uygulamaları öğrenir.
 • Yerel Yönetim ve Bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında hem teorik hem de uygulamalı alanlarda düşünme, çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanır.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama için gerekli düzeye ulaşır.
 • Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşır.  
 • Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında teorik bilgi geliştirme ve uygulama için disiplinler arası bir perspektifle çalışma becerisine sahip olur. 

 1. Bölümde Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Prof. Dr. Hamza Ateş

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Prof. Dr. Alim Yılmaz

Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz

Doç. Dr. Veysel Kurt

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Malik Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kömürcüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Işıl Çetinkaya İstikbal

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağlar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Halit Korkusuz

Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

 1. Ders Planı

Zorunlu ve Seçmeli Dersler:

 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

 • Yerel Yönetim Yapıları
 • Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Sorunları
 • Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yerel Yönetimler Alanında Yeni Yaklaşımlar
 • Kentsel Siyaset Bağlamında Yerel Yönetimler
 • Güncel Kent Sorunları
 • Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Belediyelerde Kurumsal Kapasite Geliştirme

 1. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

 • Metropolitan Yönetim
 • Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
 • Yönetimlerarası İlişkiler
 • Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul
 • Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
 • Yerel Yönetimlerde Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Kentsel Planlama ve İmar
 • Kentleşme ve Kent Kültürü
 • Yerel Yönetimlerde Liderlik

a.Program Kapsamında Sunulacak Olan Derslerin İçerikleri

Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları: Yerel yönetim kavramı, dayandığı değerler, yerel yönetimlerin yapısı, tarihi gelişimi, Türkiye’deki yerel yönetim model ve uygulamaları ele alınmaktadır.

Yerel Yönetimlerarası İlişkiler: Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali, yönetsel ve siyasi ilişkiler, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerini etkileyen temel kuram ve yaklaşımlar işlenmektedir. Çeşitli ülkelerdeki yönetimler arası ilişkilerin nasıl düzenlendiği araştırılmakta ve bu perspektiften yola çıkılarak Türkiye’de merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri değerlendirilerek temel sorunlar ele alınmaktadır.

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı: Yönetimler arası ilişkiler, yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü, il özel idarelerinin görevleri, gelirleri, bütçesi, belediyelerin görevleri, İl Bank ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Metropolitan Yönetim: Yerel yönetim ve kent kavramı, metropolitan yönetim modelleri, Türkiye’de metropolitan yönetimin gelişmesi ve mevcut yönetim yapısı, dünyadaki başlıca metropolitan kentlerin yönetimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi konuları ele alınmaktadır.

Yerel Yönetimler Alanında Yeni Yaklaşımlar: Bu derste geleneksel kamu yönetiminin eleştirisi üzerine yükselen kamu işletmeciliği, yeni kamu işletmeciliği, toplam kalite yönetimi, iyi yönetişim, performans yönetimi, stratejik yönetim vb. yaklaşımları ile bu yaklaşımlar ekseninde devlet-toplum; devlet-sermaye ve bürokrasi içi ilişkilerin nasıl değiştiği temel inceleme başlıklarını oluşturacaktır.  Yeni yaklaşımlar ekseninde devletin yeniden yapılanması konusu farklı ülke deneyimlerine yer verilerek karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilecektir. 

Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Kamu yönetimi disiplininin kimlik krizi, AB krizi ve kamu yönetimine yansımaları, ekonomik krizler ve kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi reformları ve kamu yönetimine yansımaları, Türkiye´nin AB üyeliği ve kamu yönetimi, Türkiye´de kamu yönetiminin denetim, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi sorunları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim: Bu ders, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim konusuna bütünsel bir bakış geliştirilmesi amacıyla, örgütlerde ve özellikle yerel yönetimlerdeki yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri uluslararası bir perspektif ile incelemektedir.

Yerel Yönetimlerde Proje Geliştirme ve Uygulama: Yerel Yönetimlerde proje ve proje yönetimi kavramları, Mantıksal çerçeve yaklaşımı, proje fikrinin bulunması, projelerin maliyetlendirilmesi, projelere mali kaynak bulunması, projelerin yürütümünde başarı ve başarısızlık faktörleri, proje yönetimi yazılımlarının kullanılması, CPM ve PERT metotları, Zaman- maliyet analizleri ele alınmaktadır.

Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul: Kuruluşunda günümüze İstanbul’un demografik özellikleri, fiziki gelişimi, yönetim yapısı, kentsel altyapısı, sosyo-ekonomik özellikleri, şehir planlaması, yerel siyaset özellikleri ve şehrin geleceği konuları ele alınmaktadır.

 1. Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders dönemi ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Program iki yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Programa kayıtlı olan öğrencilerimize gereksinim duyulduğu durumlarda üç yarıyıl ek süre verilebilmektedir. Bir yarıyıl, 14 haftadan oluşur ve her dersin kredi değeri 3 saattir. Tamamlanan 30 kredi/saat ders yükünün yanında, yüksek lisans öğrencilerimizin danışmanı olan öğretim üyesinin yönlendirmesinde bir bitirme projesi hazırlamaları gerekmektedir.

 1. İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan mezunlarımız alanın getirdiği mesleki çeşitlilik imkânı nedeniyle birçok yerel yönetim kurumunda uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedir. Hali hazırda meslek sahibi olan öğrencilerimiz, önemli katkı elde ederek kariyerlerine daha üst basamaklara çıkabilmektedir.