Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

0 216 280 25 06

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Programın öncelikli amacı, öğrencilerim, uluslararası ticaret ve yatırım yönetimi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilmesi, iş yaşamlarında güncel yöntem ve teknikleri uygulayabilmesidir. Bilhassa, dijital ticaret alanında son 30 senede yaşanan gelişmeler ekseninde güncel teorik ve pratik bilgi birikimi öğrencilere aktarılacaktır.

Hedefler:

İktisat bölümü,  uluslararası ticaret ve yatırım yönetimi alanlarında girişimciler ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bilhassa dijital ekonomi, yatırım ve pazarlama konularında reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak, adayların lisans transkriptlerini sunmaları, yazılı veya sözlü sınavlara girmeleri zorunludur.

 1.     Program Yeterlilikleri
 1. Uluslararası ticaret, yatırım yönetim, uluslararası finans, dijital ekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

UAT 611

ULUSLARARASI TİCARET

3

0

3

7

UAT 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

UAT 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi II. yarıyılda alınır, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde tekrar alınır. Buna göre Güz döneminde kayıt yaptıranlar Bahar yarıyılında, Bahar döneminde kayıt yaptıranlar Güz yarıyılında Dönem Projesi dersini almalıdır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT603

ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

7

UAT605

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT607

ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME

3

0

3

7

UAT609

ULUSLARARASI YATIRIM

3

0

3

7

UAT 615

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT602

ULUSLARARASI TİCARETE İLİŞKİN GÜNCEL KONULAR

3

0

3

7

UAT604

DİJİTAL EKONOMİ

3

0

3

7

UAT606

SERMAYE PİYASALARI ve PORTFÖY YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT608

YATIRIM YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT610

ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Genel Toplam

90

UAT 603 Elektronik Ticaret (3,0,3,7)

Bu dersin amacı, elektronik ticaretin gelişimini, özelliklerini incelemek, konuyla ilgili önemli kavramları öğrenmek ( e-ticaret, e-iş, taraflar), E-ticaretin işletmeler, kuruluşlar ve tüketiciler üzerindeki etkileri üzerinde durmak, Pazarlama alanında sunmakta olduğu  fırsatları incelemek (internet pazarlaması), Elektronik ortamda pazarlama stratejileri ve elektronik ticaret yapmak isteyen firmalara, işyerlerine bu işe girmeden önce ve sonra dikkate almaları gereken konularla ilgili öneriler sunmaktır.

UAT 605 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin içeriğini ihracat politikası araçları; ithalat politikası araçları; Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İşlemleri, Bir Dış Ticaret Sözleşmesinin Analizi, İhracat ve İthalat kavramları ve ihracat çeşitleri; Dış ticarette kullanılan belgeler; Ticari belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, ve Diğer Sevk Belgeleri, Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri, Akreditifin Genel Özellikleri, Kullanımının sağladığı Faydalar, Akreditif Türleri Dönülebilir Dönülemez ve Teyitli, Teyitsiz, Kullanımlarına Göre Kıymetli Evrak Olarak Akreditifin İncelenmesi, Poliçe Kabullü Ödemeler, Finansman Aracı Olarak Akreditifler, Açılıştan Kapanışa Örnek Bir Dış Ticaret İşleminin İncelenmesi oluşturmaktadır.

UAT 607 Uluslararası Ticarette Vergilendirme  (3,0,3,7)

Bu dersin içeriği, uluslararası ticaretin vergilendirilmesine ilişkin genel ilkeleri değerlendirilmesi uluslararası ticaretten alınan temel vergilerden birisi olan gümrük vergisinin açıklanması, ithalatta KDV ve ÖTV uygulamalarını, gümrük işlemlerinde ek mali yükümlülüklerini, uluslararası ticaretin geliştirilmesi amacını taşıyan serbest bölge uygulamalarının değerlendirilmesi, uluslararası ticarette en önemli sorunlardan biri olan çifte vergilendirme sorunu ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen dış ticarete ilişkin vergi politikalarını analizi oluşturmuştur.

UAT 609 Uluslararası Yatırım  (3,0,3,7)

Bu ders, öğrencilere doğrudan ve dolaylı yatırımları yönetme kabiliyetini kazandırmayı amaçlar. Dersin içeriğini doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri, taşıdığı riskler, aradıkları kriterler, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkeye giriş şekilleri ve yöntemleri ( Yeni Yatırım, Birleşme, Satın alma ), doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının reel ekonomi üzerine etkileri, dolaylı yabancı sermaye yatırımlarının önemi ve finans piyasaları üzerine etkileri, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketleri gibi konular oluşturmaktadır.

UAT 615 Bilimsel Araştırma Teknikleri  (3,0,3,7)

Bu dersin amacı günümüz teknik araştırma alanlarında kullanılan araştırma yöntemleri, tez, makale, proje ve bildiri hazırlama teknikleri ve araştırma projeleri tasarlama ve hazırlama aşamaları, bunların sunumu ve bütün bunlar çerçevesinde dikkat edilmesi gereken etik hususlar hakkında lisansüstü öğrencilerini bilgilendirmektir. Bu derste, önceliklerinin belirlenmesi ve konu ile ilgili araştırma çalışmaları yapma araştırma yöntemleri etik kavramı ve uygulamaları tasarlama, düzenleme ve araştırma önerisi yazma, kritik araştırma araştırma, analiz, geçerlilik ve güvenirlik ilkeleri ana hatları gibi konular işlenecektir.

UAT 602 Uluslararası Ticarete İlişkin Güncel Konular  (3,0,3,7)

Bu derste, uluslararası ticaretin önemi ve temel kavramları, uluslararası ticaret teorileri ve uygulamaları, dış ticaret politikasının amaç ve araçları, dış ticarette korumacılık, uluslararası ticaretin güncel sorun ve eğilimleri ve Türkiye’nin uluslararası ticarete ilişkin politikaları ve uluslararası ticaretteki küresel rolü tartışılacaktır.

UAT 604 Dijital Ekonomi (3,0,3,7)

Bu dersin amacı Kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri yeni ekonominin avantajlarından yararlanarak hizmetlerin daha verimli hale getirmesi için gerekli koşulların değerlendirilmesi, Yeni ekonomi kavramının anlaşılması E-devletin öneminin kavranması, E-ticaret ve diğer güncel kavramların öğrenilmesi, e-sağlık konusunda bilgilenmek, e-lojistik kavranması, e-turizm kavranılması gibi kazanımlar sağlamaktır. E-hizmet, e-pazarlama teorik E-ticaretin türleri ve avantajları, teorik E-ticaret ve e-dönüşüm süreci, teorik E-iş modelleri, teorik elektronik pazarlama, teorik E-işletmeye dönüşüm gibi konuları kapsamaktadır.

UAT 606 Sermaye Piyasaları ve Potföy Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin içeriği para ve sermaye piyasalarının tanımı, işleyişi ve burada faaliyet gösteren kurumların incelenmesi, menkul kıymetlerin çeşitlerinin ve fiyatlandırılmasına ilişkin teorilerin öğrenilmesi, piyasa etkinliği ve yatırımcı davranışının incelenmesi gibi konuları içermektedir. Dersin amacı finansal piyasaların ve bu piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin özelliklerinin öğrenilmesi, menkul kıymetlerin temel değerlerinin hesaplanması, portföy teorisi ve risk azaltımı stratejilerinin öğrenilmesini sağlamaktır.

UAT 608 Yatırım Yönetimi (3,0,3,7)

Bu dersin amacı, öğrencilere finansal piyasa araçlarını derinlemesine analiz edebilme, finansal piyasalarda rasyonel yatırım kararları alabilme ve bu araçlardan oluşturulan portföyleri etkin bir şekilde yönetebilme imkanı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders içeriği finansal piyasalar ve araçların tanıtımı, analiz teknikleri, portföy kararları ve portföy performansının ölçümü konularından oluşmaktadır.

UAT 610 Uluslararası Finans Yönetimi  (3,0,3,7)

Bu dersin amacı, uluslararası finansmanla ilgili çağdaş teknik ve analizleri öğrenerek pratikte bu öğrenilen bilgileri kullanabilmektir. Bu dersin içeriği küreselleşme ve süreçleri, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri, döviz kuru riskinin yönetimi, çokuluslu işletmelerin uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon sağlamaları, çokuluslu işletmelerin uluslararası tahvil ve hisse senedi piyasalarından fon sağlamaları, dış ticaretin finansmanı, direkt yabancı sermaye yatırımları ve yabancı yatırım projelerinin değerlendirilmesi konularından oluşmaktadır.

 1.     Mezuniyet Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim süreci kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.

 1.     İstihdam Olanakları

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam edemezler. Mezunlarımız, girişimci ve yönetici olarak kariyerlerine devam edebilirler.