Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler

Ulus devletlerin ortaya çıkışı küreselleşmenin ivme kazandığı modern dönemin en önemli hadiselerinden biridir. Ulus bilincinin ortaya çıkışı bir yandan ortak hafıza, tarih ve kültür algılayışını şekillendirmekle birlikte uluslararası ilişkilere de ayrı bir anlam kazandırmıştır. Uluslararası ilişkiler sadece siyasi alanda gelişmemiş; ekonomik, sosyo-kültürel ve hukukî boyutları olan çok yönlü bir yapıda şekillenmiştir.

Diplomasi çok bilinmeyenli bir denklemi andırmaktadır. Diplomasi aktörleri, karar alırken çok boyutlu düşünmek durumundadırlar. Bu çerçevede, geleceğin diplomatlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeyi ilke edinen uluslararası ilişkiler bölümleri, öğrencilerine interdisipliner eğitim sunma gayretindedir. Disiplinler arası bakış açısının filizlenmesi açısından yüksek lisans eğitimi önem arz etmektedir. Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programımız farklı disiplinlerin temel paradigmalarına aşina olan ve aynı zamanda kendi bölümünün özgün yönünün farkında ve bilincinde bir öğrenci portresi hedeflemektedir.

Uluslararası ilişkiler disiplini modern döneme has bir olgu olarak algılansa da kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Roma, Selçuklu ve Osmanlı diplomatik gelenekleri göz ardı edilerek bugünkü uluslararası siyaseti anlamlandırmaya çalışmak birçok yanılsamayı da beraberinde getirmektedir. Dünya medeniyetlerinin bir mozaiğini teşkil eden İstanbul’un güzide üniversitelerinden birisi olmaya aday olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, uluslararası ilişkiler alanında zaman ve mekan derinliği olan ve daha kuşatıcı bir yaklaşımı esas alan bir yüksek lisans programı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Uluslararası ilişkiler teorisi ya da güncel dünya siyaseti ile ilgili yaptığı araştırmalar ışığında tez konusunu belirleyebilmek
  2. Ekip çalışmasında iş bölümünün gereklerini yerine getirmek  ve grubun ahengini bozmayacak şekilde inisiyatif alabilmek
  3. Alanı ile ilgili uluslararası ya da ulusal düzeyde bir sempozyumda bildiri sunabilmek
  4. Uluslararası İlişkilerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yeni çalışmaları takip edebilmek.
  5. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
  6. İletişim teknolojilerini alanın gerektirdiği ölçüde kullanabilmek
  7. Evrensel değerlere bağlı, çevreye karşı duyarlı ve sosyal adalet ilkelerine saygılı mesleki ahlaka sahip olmak