Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme

İletişim:

Ar. Gör. Abdülkadir Keskin

abdulkadir.keskin@medeniyet.edu.tr

1) Program Hakkında

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının önde gelen amacı, alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilen, güncel yöntem ve teknikleri iş yaşamlarında uygulama yetkinliğine sahip, toplumsal duyarlılığı yüksek ve etik kurallar çerçevesinde hareket eden yönetici ve girişimcilerin yetiştirilebilmesidir.Bu bağlamda, öğrencilere işletme disiplinleriyle ilgili tüm temel ve güncel bilgiler aktarılarak, mevcut veya muhtemel meslek yaşamlarında bir yönetici gibi düşünmeleri ve hareket etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca öncelikli amacı akademik kariyer yapmak olmayan katılımcılara mevcut kariyerleri veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak güncel alan bilgi ve yetkinliklerinin kazandırılması da hedeflenmektedir.

2) Kabul Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Programa kabul edilecek öğrencilerden, ALES ve Yabancı Dil puan koşulu aranmaz. 4 yıllık bir programdan lisans mezunu olma koşulunu yerine getiren adaylar başvuru yapabilirler.

3) Program Yeterlilikleri

  1. İşletme disiplinleriyle ilgili temel ve güncel akademik bilgiye sahip olma,
  2. İşletmeyle ilgili edindiği bilgi ve becerileri, öğrendiği kuram ve kavramlar çerçevesinde değerlendirerek eleştirel olarak ele alabilme,
  3. İşletme faaliyetleri ile ekonomik sistem arasındaki ilişki ve etkileşim hakkında bilgi sahibi olup, işletme kararlarının ekonomik sistem üzerindeki muhtemel etkilerini yorumlayabilme,
  4. İşletme disiplinleri arasındaki etkileşimi bilme ve işletme kararlarının muhtemel sonuçlarını çok boyutlu öngörebilme,
  5. İşletmelerde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edebilme ve bilimsel yaklaşımları kullanarak yenilikçi çözümler üretebilme,
  6. İş hayatında çevredeki değişikliklere uyum sağlamanın önemini kavrama ve bunu karar alma süreçlerine yansıtma,
  7. Mevcut veriler ve yapacakları gözlem ve ölçümler doğrultusunda işletme faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak, üst yönetime sunulacak performans raporları hazırlayabilme,
  8. Araştırma ve yatırım projeleri geliştirerek, teknik ve ekonomik değerlendirmesini yapabilme,
  9. İşletme disiplinleriyle ilgili geçerli teorileri uygulamayla entegre edebilme,
  10. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahip olma.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Veli Denizhan Kalkan

Doç. Dr. Adem Baltacı

Doç. Dr. Bilal Çankır

Doç. Dr. Cevdet Kızıl

Doç. Dr. Dursun Yener

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Arafat Salih Aydıner

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Erdil

Dr. Öğr. Üyesi Erol Muzır

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu

5) Müfredat

İlk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, bir dönem projesi hazırlayarak bunu başarıyla bitirmeleri istenir.

I.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 601

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

-

3

7

İŞL 611

Yönetim ve Örgüt Kuramları

S

3

-

3

7

İŞL 613

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 607

Finansal Muhasebe

S

3

-

3

7

İŞL 615

Üretim ve Operasyon Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 617

Uluslararası İşletmecilik

S

3

-

3

7

İŞL 619

Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 621

E-İş Stratejileri

S

3

-

3

7

II.Yarıyıl

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 602

Stratejik Yönetim

Z

3

-

3

7

İŞL 612

Örgütsel Davranış

S

3

-

3

7

İŞL 614

Finansal Tablolar Analizi

S

3

-

3

7

İŞL 608

Finansal Yönetim

S

3

-

3

7

İŞL 616

Stratejik Pazarlama

S

3

-

3

7

İŞL 618

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Dersin amacı öğrencilerin bilim kavramı ve bilimsel araştırma yöntemlerini, bilimsel etik kuralları çerçevesinde başından sonuna kadar gerçekleştirebilecek bir altyapı kazandırılmasıdır.

İŞL607 Finansal Muhasebe

Bu dersin amacı; para ve takas işlemlerini içeren benzer finansal aktivitelerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve sınıflandırılması gibi uygulamaların oluşturduğu bu bilim dalını öğrencilere öğretmek ve elde edilen sonuçların özetlenmesini, yorumlanması ve rapor edilmesi üzerinde durmaktır. Ders, muhasebe ile ilgili temel kavramları, aktif pasif hesapları, bu hesapların işleyiş kurallarını, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme ile ilgili ilkeleri, öğrencilere kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bu derste; muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, muhasebenin bölümleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bilançonun tanımı, bilanço eşitliği, hesap kavramı, aktif hesaplar, pasif hesaplar ve bu hesapların işleyiş kuralları, çift taraflı kayıt yöntemi, varlık hesapları (dönen varlıklar, duran varlıklar) ve kaynak hesaplarına yer verilecektir.

İŞL611 Yönetim ve Örgüt Kuramları      

Yönetim ve Örgüt Kuramları dersi, öğrencilerin yönetim ve örgüt teorileri hakkında kapsamlı bilgi ve kavrayış sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Derste belli başlı yönetim teorilerinin yanı sıra yönetimin amaçlarını gerçekleştirmesinin bir aracı olan örgüt kavramı ve temel örgüt kuramları üzerinde durulacaktır. Klasik ve yerleşik teorilere ilaveten modern sonrası yönetim ve örgüt yaklaşımları incelenecek; teori olarak nitelendirilemeseler de günümüzde iş dünyasında yaygın biçimde kullanılan kapsamlı yönetim teknikleri ele alınacaktır. Yönetim ve Örgüt Kuramları dersi, kuramsal yönetim bilgisinin yönetici açısından ifade ettiği değerin ve bu bilgiden yararlanma olanaklarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İŞL613 İnsan Kaynakları Yönetimi 

Ders kapsamında; insan kaynakları kavramı, iş analizi, işe alım, eğitim, motivasyon, yabancılaşma, norm kadro uygulamaları ele alınmaktadır.

İŞL615 Üretim ve Operasyon Yönetimi   

Bir üretim sisteminin tasarlanmasına ve planlanmasına yönelik bilgi donanımını öğrenciye sağlamak. Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

İŞL619 Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi

Bilişim sistemleri ve / teknolojilerinin başarılı olabilmelerinin temel noktaları anlaşılabilir stratejilerinin ve uygulanabilir bir planlarının olmasıdır. Başarı aynı zamanda Bilişim Teknolojilerinin tüm bileşenlerini yöneterek, doğru yatırımın yapılabilmesini, bilginin doğru kullanılmasını ve efektif kullanımını da içermektedir. Rekabet avantajı düşünmeyen firmalar bile BS/BT’nin yönetiminde stratejik yaklaşım ihtiyacını hissetmektedirler. Dersimizde BS/BT’nin stratejik yaklaşımlarını ve işletmedeki etkilerini işleyerek işletmenin BS/BT’nin sağlamış olduğu rekabet avantajlarını görmüş olacağız.

İŞL623 Pazarlamanın İlkeleri

Bu ders kapsamında öğrencilerin pazarlama kavramı ve farklı pazarlama uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İŞL625 Küresel Pazarlama Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, küresel pazarlardaki uygulamaların teorik temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.

İŞL627 İnternette Pazarlama Uygulamaları

Küreselleşen pazarlarda internette pazarlama uygulamaları ve dijital hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

İŞL629 Kar Amacı Gütmeyen İşletmelerde Yönetim

Kamu ve özel sektör yanında üçüncü sektör olarak öne çıkan kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yönetim konusu ele alınarak, bu kuruluş yöneticiliğine ilişkin bir farkındalık kazandırmaktır.

İŞL631 Değişim Yönetimi

Örgütlerde değişim yönetimine ilişkin temel kavramları anlama ve yorumlama

İŞL602 Stratejik  Yönetim

Stratejik Yönetim literatüründe geçerliliğini koruyan klasik ve çağdaş teori ve modellerin uygulamaya dönük olarak incelenmesidir.

İŞL608 Finansal Yönetim 

Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.

İŞL612 Örgütsel Davranış

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

İŞL614 Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu ders kapsamında öğrencilerin bütünleşik pazarlama uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İŞL616 Stratejik Pazarlama

Dersin amacı öğrencilerin temel pazarlama kavramları ile birilikte stratejik karar verebilmeyi sağlayacak yöntem ve uygulamaların gerçekleştirilmesidir

İŞL622 Pazarlamada Güncel Konular

Bu ders kapsamında öğrenciler modern pazarlama kavramının ortaya çıkışından başlayarak günümüzde kullanımı yaygınlaşan farklı pazarlama uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır

İŞL624 Verimlilik Analizi –Yeşil Verimlilik

Verimlilik kavramını tanımlamak, verimlilik algısını-önemini kazandırmak.

Yeni bir bakış olan sürdürülebilirlik kavramına bağlı Yeşil Verimlilik kavramını benimsetmek, Verimlilik ölçümü, analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistematik yapıyı oluşturabilmek.

İŞL626 İşletme Yönetiminde Güncel Konular

Teknolojideki gelişmeler, değişimler ve işletmelerin küresel rekabet ortamı; işletmelerin iç bünyesinde ileriye yönelik fikirlerin eksikliğini ve dış çevresi ile olan ilişkilerini de ön plana alarak işletme yönetimi açısından yeni yaklaşım-paradigmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Bu kapsamda dersin amacı, işletme yönetimi ile ilgili güncel konular, kavramlar hakkında bilgi vermek, işletme yönetiminde etkileşimi, karar almayı sağlayacak faktörleri belirleyip kavramların anlaşılmasına olanak sağlamaktır. Bunun dışında, işletme yönetiminde çıkabilecek olası problemlere karşı stratejik düşünme, örgütsel-yönetimsel yapıları, üretim çevresi ve üretim yöntemlerini geliştirmeye/değiştirmeye yönelik güncel uygulama ve yaklaşımlara bağlı farklı fikirler ve çok amaçlı bilgi-donanım kazandırmaktır. Öğrencilerin fikir ve yeteneklerini iş çevresinde nasıl kullanabilecekleri konusunda yardımcı olmak-destek vermektir. 

İŞL628 İşletme ve Yönetim Tarihi

Yönetim ve işletmecilik tarihine ilişkin modern öncesi ve sonrası dönemlerdeki farklı anlayış ve bakış açılarını ortaya koyarak işletme yöneticiliğine ilişkin bir farkındalık kazandırmaktır.

İŞL630 Kültürlerarası Yönetim ve Liderlik

Bu derste kültürlerarası yönetim ve liderlik alanında mevcut literatür ve teoriler incelenerek, öğrencilerin kültürün işletme uygulamaları üzerindeki etkisi; iletişim, motivasyon, karar verme ve liderlik gibi süreçlerin farklı kültürlerde ne gibi değişiklikler gösterebileceğini idrak etmelerini mümkün kılacak bilgi birikiminin sağlanması hedeflenmektedir.

İŞL650 Dönem Projesi Dersi

Dersin amacı, öğrenciyi çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, araştırma yapma, literatür taraması gerçekleştirme, araştırma metodolojisi seçimi, veri toplama ve veri analizi, bilgi ile sonuçları değerlendirme/yorumlama ve etik kurallar hakkında bilgilendirmektir.

İŞL660 Performans Yönetimi

Performans ve kariyer yönetimi uygulama örnekleri ile ele alınacak, diğer yandan da güncel literatüre dayalı olarak tartışılacaktır.

6) Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 30 kredilik ders almaları zorunludur. Normal koşullar altında azami 3 yarıyıl süreli olan bu programda, öğrencilerin ilk iki yarıyıl içerisinde derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlamaları beklenir. İlk iki yarıyılda derslerini ve dönem projesini tamamlamayan öğrenciler üçüncü yarıyıla bıraktıkları ders ve dönem projesi için katkı payı öderler. Üç yarıyılda derslerini ve dönem projesini tamamlamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

7) İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerin kamu veya özel sektör kuruluşlarının mali işler, denetim, kalite kontrol, pazarlama, müşteri ve halkla ilişkiler, üretim, insan kaynakları gibi ilgili birimlerinde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışmaları mümkündür.