Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsan Gelişimi ve Eğitimi

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında

İnsan gelişiminin doğal bir gerekliliği olarak eğitim, hayatın her alanında ve tüm meslek gruplarında çalışan bireyler için önemlidir. Bununla birlikte hayatın her alanında insanların eğitim gereksinimlerine yönelik kullanılan yaklaşımların ve çözümlerin bilimsel olduğunu söylemek zordur. İnsan gelişimine yönelik düzenlenen faaliyetlerin birçoğunun eğitim bilimleri alanında uzman olmayan kişiler tarafından düzenlendiği ve yürütüldüğü söylenebilir. Bu program, insan gelişimi ve eğitim alanında bilimsel bakış açısına gereksinim duyan kişi, kurum ve mesleklerin, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve değerleri edinmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak açısından gereklidir.

Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve ilgili birimleri dışında kalan fakülte ve bölümleri, kurum ve kuruluşlar, meslek odaları bile çoğunlukla düzenledikleri eğitimlerde uzman eğitimcilerden yararlanmamaktadır. Eğitim ve insan gelişimi bir uzmanlık alanı değil de herkesin kendi sınırlılığı nispetinde bildiği bir alan gibi konuya yaklaşılmaktadır. Hâlbuki eğitim bilimleri ve bu alana destek veren ilişkili alanlarda insan gelişimi ve eğitiminin etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi açısından önemli bilgi ve deneyimler bulunmaktadır. Bu bağlamda açılacak programın hedef kitlesini eğitimcilerin yanı sıra eğitim süreçlerini ve insan gelişimini dikkate almak gerekliliği olan kişiler oluşturmaktadır.

İnsan gelişimi ve eğitimi yüksek lisans programı; insan gelişimini psikoloji, sosyoloji, biyoloji ve eğitim bilimleri açılarından analiz edip eğitim ortamlarıyla ilişkisini ve bu ortamlara uygulanmasını araştırmak isteyenlere yönelik bir programdır. İnsan gelişimine ve eğitimine ilgi duyan, kendilerini bu alanlarda yetiştirmek isteyen tüm lisans mezunlarının öğrenme ve öğretme ile ilgili bilgilerini ve tecrübelerini, öğrenenlerin bilişsel, sosyo-kültürel ve psikolojik gelişimi ile ilişkilendirerek onların hedef bilgi, beceri ve yeterlilikleri daha iyi kazanmalarını sağlamak, programın hedefleri arasındadır. Bu programdan mezun olan bireyler, eğitim ve öğretimin gerçekleştiği tüm kurum ve kuruluşlarda insan gelişimi ve eğitimi alanında yetkinliğe sahip bir bilim uzmanı olarak kurumun gelişmesine katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca, bu yüksek lisans programıyla; insan gelişimi ve eğitimini psikoloji, sosyoloji ve nörobilişsel disiplinler ışığında inceleyip uygulamaya yönelik araştırmalar ortaya koyabilen araştırmacıların ve uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Dünyadaki örneklerinde İnsan Gelişimi ve Eğitim programı mezunları, eğitim, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve biyoloji alanlarında kariyer olanakları bulmaktadırlar. Türkiye’de bu alanda lisansüstü bir program henüz bulunmamakla birlikte açılması planlanan bu programdan mezun olanlar eğitim, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve biyoloji gibi birçok alanda doktora yapabilecek yeterliğe erişebileceklerdir.

2. Programın Kabul Koşulları: İnsan Gelişimi ve Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kimler Başvurabilir?

Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olan ve İnsan gelişimi ve eğitimi yüksek lisans programı; insan gelişimini psikoloji, sosyoloji, biyoloji ve eğitim bilimleri açılarından analiz edip eğitim ortamlarıyla ilişkisini ve bu ortamlara uygulanmasını araştırmak isteyen herkes Programa başvurabilir. Başvuracak adaylar için ALES şartı aranmamaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

Değerlendirme: İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları ve kariyer yönelimleri hakkında bilgilenmek amacıyla istenir.

3. Program Yeterlikleri

İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir,

  • Eğitimin temel kavramlarının insan gelişimi ile ilişkisini kavrar.
  • İnsan zihninin nörobilişsel gelişimini açıklayabilir.
  • İnsan gelişiminin psikolojik temellerini açıklayabilir.
  • İnsan gelişimini sosyal ve kültürel açıdan analiz edebilir.
  • İnsan eğitimine ve öğrenmesine gelişimsel açıdan yaklaşabilir.
  • İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimler tasarlayabilir.
  • İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimleri uygulayabilir.
  • İnsan gelişimi alanında araştırma yapabilir.

4. Programda Ders Veren Öğretim Üyelerimiz

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Boyacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Avcı, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Eğitim Yönetimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülbül, Eğitim Yönetimi ABD

Prof. Dr. Ahmet Akın, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ABD

Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Öğretim Programları ve Eğitim ABD

Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Özel Eğitim ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aksu, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uçan, Öğretim Programları ve Eğitim ABD

Öğr. Görevlisi Dr., Numan Turan Rehberlik ve Psikolojik Danışma ABD

5. Müfredat

İGE tezsiz YL programında öncelikle programın çerçevesini teşkil eden dersleri (herkesin almasını istiyoruz. Bu dersler İGE 603 Bilimsel Araştırma yöntemleri, İGE 601 İnsan Gelişiminde Temel Kavramlar, İGE 605 İnsan ve Kültürel Gelişimi, İGE 607 Gelişim Psikolojisinde Seçilmiş Konular, İGE 609 Öğretim Tasarımı ve İGE 602 Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri. Tüm bu dersler insan gelişimi ve eğitimin temel çerçevesini zihninizde oluşturmanızda aracılık edecektir. Bu derslerin yanı sıra kendi ilgi alanınıza ve çalışmak isteyeceğiniz konulara göre aşağıda belirtilen ve açıklanan derslerden seçebilirsiniz. Gerek ders içerikleri gerekse hocalarınızın çalışma alanları hakkında bilgi edinmek için İMÜ web sayfasını incelemenizi öneririz. Yaptıkları akademik çalışmalar (doktora alanı, yayınlar ve konferans sunumları) sizlere bu konuda fikir verecektir.

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGE 601

İnsan Gelişiminde Temel Kavramlar

3

0

3

7

İGE 603

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

İGE 650

Dönem Projesi Dersi*

0

0

0

-

İGE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İGE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İGE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İGE 650

Dönem Projesi Dersi*

0

0

0

-

İGE xxx

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders IV

3

0

3

7

İGE xxx

Seçimlik Ders V

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

Derslerimiz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim, bilimsel araştırma kavramları, araştırma kavramı, eğitimde araştırma tekniklerinin türleri, bilimsel araştırmanın aşamaları, nitel araştırma teknikleri, örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması, nicel araştırma teknikleri, bilimsel araştırmalarda raporlaştırma kuralları.

Eğitimde İstatistiksel Uygulamalar

Derste eğitim araştırmalarında betimleyici istatistik, merkezi eğilim, dağılım, değişkenlik ölçüleri, korelasyon, verilerin grafiğini hazırlama, örneklem, hipotez testi, t-testi, varyans analizi ve ki-kare testinin ilgili araştırma desenleri için kullanımları işlenecek ve istatistiksel analiz uygulamaları yapılacaktır.

Nitel Araştırma Yöntemleri

Bu ders kapsamında, özellikle sosyal bilimler ve eğitim alanında sıkça kullanılan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma yöntemi ve türleri incelenecektir. Ders bağlamında, nitel araştırma yöntemiyle araştırmalar incelenip yeni araştırmalar gerçekleştirilerek, nitel araştırma yürütme becerileri geliştirilecektir.

Dersin Adı: İnsan Gelişiminde Temel Kavramlar

Bu derste sürekliliğin ve değişimin merkezinde olduğu insan gelişimi alanındaki ana kuram ve konuları ile incelenecektir. Bu çerçevede ele alınacak olan insan gelişimi dönemleri ise doğum öncesi, bebeklik ve erken çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik,  genç, orta ve geç yetişkinlik. Tüm bu dönemlerde insan gelişimi fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla ele alınacaktır.

Nörobilişsel Gelişim ve Öğrenme

İnsan gelişimini biyolojik açılardan ele alacak olan bu ders, özellikle gelişimsel nörobiyoloji üzerinde duracaktır. Beyin, nörodavranışsal gelişim, duyular, algılar ve bilişin yapısal temelleri, gelişimde nöroplastisitenin yeri, klinik bozuklukların nörogelişimsel temelleri ile duygu ve biliş etkileşiminin nörobiyolojik yapısı ele alınacak konulardır.

Beyin ve Bilişsel Gelişimin Biyolojik Temelleri

Bu derste öğrenme ve davranış değişikliklerin temelinde yatan biyolojik yapıyı anlaşılacaktır. Beyni tanıyarak; duyu, algı, motor ve bilişsel gelişimin nasıl olduğunu kavrayarak eğitim alanında yapacakları çalışmalara yeni boyutlar katılacaktır.

İnsan ve Kültürel Gelişimi 

Bu ders, çok boyutlu bir varlık olan insanın gelişiminde özellikle sosyal çevrenin etkisi üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, insanın sosyalleşmesinde ve kültürel kazanımlarında yer alan sosyalleşme vasıtaları üzerinde durulacaktır. Ders içinde sırasıyla, aile, okul, iş hayatı, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları gibi sosyalleşmenin vasıtalarının insan gelişimindeki rolleri ve ayrıca kültürün oluşumunda etkili olan, dil, din, gelenek, ekonomi, teknoloji gibi konular ele alınacaktır.

Gelişim Psikolojisinde Seçilmiş Konular

Bu ders, insan gelişimini psikoloji bilimi açısından ele alacaktır. Bu bağlamda bir dönem boyunca bilişsel gelişimde yeni teorik yaklaşımlar, Kolhberg sonrası ahlak gelişim kuramları, spritüal gelişim,  gelişimin psikofizyolojik kökleri, evrimsel gelişim psikolojisi, ölme ve ölüm Psikolojisi ve nörogelişimsel bozuklar konularında yapılmış teorik ve ampirik çalışmalar incelenerek öğrencilerin insan gelişiminin psikolojik yönü hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

Kişilik Gelişimi ve Kuramları

Bu dersin amacı, psikolojinin önemli bir çalışma alanı olan "kişilik" konusunda sistematik bilgi paylaşmak ve kişilik kuramlarının (Psikodinamik, bilişsel, ayırıcı özellik, hümanistik, fenomenolojik vb.) yapı, süreç, patoloji ve değişim hakkındaki görüşlerini karşılaştırılmasıdır.  Bu dersin sonunda öğrencilerin; kişilik kuramları, bu kuramlara ait bakış açıları ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları, bu kuramların önerdiği "insan modelleri" hakkında bir kavrayış geliştirmeleri ve Kişilik kuramlarının psikolojinin diğer alanlarını nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Doğu’da ve Batı’da İnsan Modelleri

Günümüzde baskın olan psikoloji insan modelleri genellikle 19. Ve 20. Yüzyıl Batı düşüncesi çerçevesinde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, kadim doğu geleneklerinin, dini, felsefi, edebi ve psikolojik insan anlayışları oldukça ihmal edilen bir alandır. Bu dersin amacı Hint, Çin, İran, Arap, Türk tarihi geleneklerinin insan modellerini aktüel psikoloji teorileriyle karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Kültürlerarası Psikoloji

Kültürlerarası psikoloji, psikolojik olguların dünyanın çeşitli bölgelerine göre farklılıklarının ve insan davranışının içerisinde gerçekleştiği kültür ile davranışın etkileşiminin incelendiği bir çalışma alanıdır. Kültürlerarası psikoloji, son yıllarda, özellikle genel psikoloji ve sosyal psikoloji başta olmak üzere, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji gibi alanlarda açık veya örtülü bir tarzda kültürlere göre karşılaştırma yapma gereği hissedildikçe giderek önem kazanmaktadır. Bu dersin amacı da öğrencileri mevcut psikolojik kuramlara kültürel farklılıklar açısından eleştirel gözle bakabilmesini sağlamak ve kültürler arası araştırmalar ve çalışmalarla ilgili genel bir alt yapı kazandırmaktır.

Öğretim Tasarımı

Bu dersin amacı belirli bir hedef kitle için belirli öğrenme çıktılarını kazandırmaya yönelik öğrenme öğretme süreçlerinin etkili bir biçimde tasarımlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin kapsamı: Bir sistem olarak öğrenme-öğretme süreçlerinin incelenmesi, öğretim tasarımı, öğretim tasarımı modelleri, hedef kitlenin tanımlanması, İhtiyaç analizi, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, öğrenme-öğretme sürecinin tasarımlanması, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi. Bu süreçlerde kullanılacak araç-gereç ve yöntemlerin özellikleri. Bir pilot uygulama yapılması ve uygulamanın tartışılarak değerlendirilmesi.

Örgüt ve İnsan

Bu ders, örgütlerin yapısını, işleyişini ve değişimini anlamak ve eğitim kurumlarının yönetiminde örgütsel davranışların ve kültürün etkisini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Örgütlere ilişkin kavramlarının ve örgüt kuramlarının genel olarak tanıtımı ile başlayacak derste, örgütleri anlamakta yeni bir bakış açısı olarak “dört çerçeve” ilgili literatür ve güncel örneklerle ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde örgütlerin yapısal, insan kaynakları, politik ve sembolik boyutları insan gelişimi ve eğitim özelinde analiz edilecektir. Dersin ikinci bölümünde Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının örgütsel yapılanması, bu dört çerçevede eleştirel bir yaklaşımla incelenecek ve değişim sürecinin yönetimi ve liderliğine ilişkin becerilerin neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda MEB, YÖK ve şirketler tarafından merkezi ve kurumsal düzenlemelerin eğitim kurumlarının örgüt kültürüne etkisi tartışılacaktır.

Liderlik kuramlarıyla liderlik gelişimi 

Bu derste, literatürdeki temel liderlik kuramları incelenerek, etkili liderlik hakkında analiz edebilecek yetkinliğe ulaşma hedeflenmektedir. Bu ders sonunda öğrenciler liderlik kavramının çeşitli örgütsel ve bireysel tanımlarını ve yaklaşımlarını eleştirel olarak değerlendirebilecek, liderlik araştırmalarındaki ana çalışma yaklaşımlarını karşılaştırabilecektir. Kişisel liderlik kavramı geliştirerek bir örgütlülüğün olduğu ortamda sergilenen liderlik türünü belirleyip analiz edebilecek ve liderlik becerilerini geliştirebileceklerdir.   

İnsan Davranışının Motivasyonel Temelleri

Bu dersin amacı insan davranışlarını mevcut motivasyon teorileri ve araştırmaları açısından analiz edebilmedir. Bu doğrultuda öğrenciler insan davranışını açıklayan davranışsal, sosyo-bilişsel, bilişsel ve duyuşsal yaklaşımları karşılaştırabileceklerdir. Bunun yanı sıra motivasyon teorilerinin varsayımlarını inceleyip bu teorileri kullanan araştırmaların paradigmalarını değerlendirebileceklerdir. İnsan davranışı ile beklenti, kişilik ve motivasyon ve de ahlak gelişimi ve motivasyon arasındaki ilişki incelenecektir. 

Matematik ve Fen alanlarında Bilme ve Öğrenme

Bu ders işbirliğine dayalı problem çözme ve yansıtıcı düşünme aktiviteleri ile matematikte veya fende kavramsal düzlemde tutarlı ve etkili bir öğretme ve öğrenme yaklaşımı geliştirebilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Ayrıca öğrencilere düşünen, üreten ve eleştiren bir bireylerin sahip olması gereken fen ve matematik okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar yaptırılacaktır.  Bu ders, sınıf içi problem çözme deneyimleri ile öğrencilere yansıtma yapabilmeleri için önemli bir kazanım sağlayacaktır.

Matematiksel Düşünme Gelişimi

Doğumdan yetişkinliğe matematiksel düşünmenin gelişimi, değişik kuramsal yaklaşımlara göre matematiksel düşüncenin gelişiminde etkili olan genetik, sosyal ve kültürel faktörler, bebeklerde algı ve zihinsel gelişim, erken çocukluktan ergenliğe ve yetişkinliğe hafıza, soyutlama ve problem çözme becerilerinin gelişimi, okulda matematiksel başarıyı etkileyen zihinsel, sosyal ve kültürel etkenlerdir. Bu dersin amacı, insan gelişimi ve eğitimi ile ilgili olan insanların bebeklikten yetişkinliğe formal ve informal matematiksel düşünme gelişimi ile ilgili olan konu, uygulama, araştırma, kuram, yaklaşım ve süreçleri ele alarak, insan gelişimi ve eğitimine olan katkılarını ortaya koyabilmek ve okul ortamlarındaki öğrenme, öğretme ve ölçme değerlendirme durumlarına uygulayabilmektir.

Özel Eğitimde Güncel ve Bilimsel Yaklaşımlar

Bu ders kapsamında, özel eğitim alanındaki güncel bilimsel yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulama alanındaki yansımaları uluslararası ve ulusal bağlamda incelenecektir.  Ayrıca, bu yaklaşımlarla ilgili araştırmalar ilgili araştırmalar incelenerek, yeni araştırma konuları ortaya konacak ve bu konulara ilişkin yürütülebilecek araştırmalar planlanacaktır.

Erken Çocukluk Eğitiminde Güncel Konu ve Yaklaşımlar

Bu dersin amacı, erken çocukluk döneminin insan gelişimi ve eğitim üzerindeki etkisini ve genelde erken çocukluk eğitimi, özelde ise erken çocukluk özel eğitimine dair yeni ve güncel yaklaşımları toplumsal, sosyolojik ve felsefi boyutlarıyla tartışmaktır.

Bireysel Farklılıklara Yönelik Tutumlar

Bu ders kapsamında, kişilerin bireysel farklılıklara yönelik olumlu tutum ve davranış kazanmaları yönünde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda bireylerin farkındalık kazanarak bulundukları ortamlarda özel eğitim alanındaki niteliklerinin artması amaçlanmaktadır.

Erken Çocukluk Döneminde Bütüncül Öğrenme ve Öğretme Süreci
Bu derste, erken çocukluk döneminde öğrenme ve öğretme sürecinin, nörolojik, psikolojik, sosyal ve kuramsal temelleri ortaya konularak, öğrencilerin bu alandaki literatürü ve uygulamaları derinlemesine incelemesi amaçlanmıştır.

Erken Çocukluk Döneminde İletişimsel ve Davranışsal Zorluklar
Bu derste, erken çocukluk döneminde çeşitli nedenlerle sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde sorun yaşayan ve davranış problemleri gösteren çocukların durumlarını belirleme, değerlendirme ve müdahale etme yolları ve bu konulardaki bilimsel temelli çalışmalar tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.

Dil Edinimi ve Gelişimi

Öğrencilerin dil gelişiminin temellerini, anadili ve ikinci dil edinim kuramlarını, aşamalarını ve dil edinimini etkileyen etmenleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Dil, Söylem ve Toplum

Bu derste öğrencilerin söylem, edim bilim gibi kavramlarla tanışmaları; dili kültür, cinsiyet, toplum ve toplumsal sınıf gibi kavramlarla ilişkilendirerek söylem çözümlemesi yapmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

İnsan Gelişimi ve Değişen İletişim Modelleri

Bu ders, tarih öncesi çağlardan günümüze, insanların, hayatta kalma ve nesillerini sürdürebilmek için doğayı dönüştürüp, tarım, hayvancılık ve ticaret gibi etkinliklerine ek olarak, bilim, felsefe ve sanat alanlarında simgesel anlam üretimine geçmeleriyle beraber, birbirleriyle kurudukları iletişim biçimlerinin hangi açılardan ve ne yönde değiştiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Ders kapsamında ele alınacak konular arasında, erken dönem ve geleneksel toplumlar, Orta Çağ toplumları ve Endüstri Devrimi sonrası dönemin iletişim modelleri ile günümüz yeni iletişim teknolojileri ve medyasının analizi yer almaktadır.

6. Mezuniyet Koşulları

İnsan Gelişimi ve Eğitimi programından tezli yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 30 kredilik dersleri ve yüksek lisans tezini tamamlamak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

7.  İstihdam Olanakları

Programın açılma amacı insan gelişimi ve eğitimi alanında uzman yetiştirmektir. Bu programdan mezunlar olanlar, okullar, toplum sağlığı merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmet merkezleri, firmaların insan kaynakları departmanları başta olmak üzere insanı ilgilendiren kurum ve kuruluşlarda insan gelişimi uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

8. Program Sorumlusu ve İletişim

Dr. Öğretim Üyesi, Mehmet Boyacı, e-posta: mehmet.boyaci@medeniyet.edu.tr  

Telefon: 0216 280 33 33 (4024)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı,