Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

Program Sorumlusu ve İletişim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim dalı,

Dr. Öğretim Üyesi Murat Bülbül, e-posta: murat.bulbul@medeniyet.edu.tr

Ofis Telefonu: 02162804001

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 2017-2018 akademik yılında başlayan Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, farklı çalışma alanlarından gelen ve kamu, özel ve uluslararası eğitim kurumlarının yönetimi ve işletmesi alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Disiplinlerarası nitelikte olan program, eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılayacak yönetici yeterliklerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda programımız, eğitim yöneticilerinin geleneksel rollerinin ötesine geçmelerini sağlayacak eğitim, değişim ve teknoloji liderliği, performans yönetimi, bütçeleme becerileri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi, proje yönetimi, veriye dayalı karar verme, okul merkezli yönetim, eylem araştırması ve sözleşme yöneticiliği gibi yeni becerilere odaklanmıştır. Bu özelliğiyle programımız geleneksel eğitim yönetimi bölümlerinden farklılaşmıştır. Programda yer alan ders, uygulama ve etkinlikler yeni beklentilere yanıt verebilecek niteliktedir.

Eğitim sisteminde her geçen gün sayıları artan özel öğretim kurumlarıyla ilgili beklentileri karşılamak, eğitim alanına insangücü yetiştiren üniversiteler için önemli bir konu haline gelmiştir. Program, eğitim sektöründe yatırım yapmayı planlayan kişilerden, yöneticilik kariyerini hedefleyenlere ve mevcut özel sektör eğitim yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede birçok kişiye hitap etmektedir.


Programın diğer bir amacı da kamu ve özel sektör tarafından yurt dışında ülkemiz adına açılan/açılacak olan eğitim kurumlarına ülkemizi temsil edebilecek nitelikte ve uluslararası eğitim nosyonuna hâkim yöneticilerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda bir kariyer hedefleyen kişiler için Program, Eğitim Politikaları ve Uluslararası Kurumlar, Uluslararası Eğitim Programları ve Akreditasyon, Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi ve Alternatif Eğitim Yaklaşımları gibi ders içeriklerini sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlara etkili bir şekilde ulaşılabilmesi için ilgili dersler, eğitim bilimleri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, finans ve işletme alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir,

  • Eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılayacak yönetici yeterliklerini kavrar,
  • Kamu eğitim kurumları, özel sektör tarafından açılan eğitim kurumları ve yurtdışında açılan eğitim kurumlarının yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, tutum ve değerleri kavrar,
  • Değişim ve teknoloji liderliği, performans yönetimi, bütçeleme becerileri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi, proje yönetimi, veriye dayalı karar verme, okul merkezli yönetim, eylem araştırması ve sözleşme yöneticiliği gibi alanlarda yeni beceriler kazanır ve uygular,
  • Eğitim, ekonomi, kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi analiz edebilir,
  • Özel öğretim kurumunun açılma ve planlama süreçlerinden eğitimin amaçlarına uygun olarak işletilmesine kadar birçok alanda gerekli formasyonu ve becerileri uygulayabilir,
  • Eğitim yönetimi alanında araştırma yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olan ve eğitim kurumlarının yönetimi ve işletilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes Programa başvurabilir. Başvuracak adaylar için ALES şartı aranmamaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

Değerlendirme

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları ve kariyer yönelimleri hakkında bilgilenmek amacıyla istenir.

Ders Programı

Programımızın birinci ve ikinci döneminde sadece Eğitim Liderliği ve Eğitimde Eylem Araştırmaları dersleri zorunludur. Katılımcılarımız bu iki dönemde kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda istedikleri dersleri seçerek kendi programlarını oluşturabilirler. Adaylar ayrıca seçtikleri danışmanlarla birlikte mezuniyet koşulu olarak bir dönem projesi tamamlayacaklardır. Derslerin içeriklerine ait detaylı bilgileri bir sonraki bölümde bulabilirsiniz.

  1. Dönem

II. Dönem

EKİ 601 Eğitim Liderliği

EKİ 602 Eğitimde Eylem Araştırmaları

Seçmeli Ders I

Seçmeli Ders I

Seçmeli Ders II

Seçmeli Ders II

Seçmeli Ders III

Seçmeli Ders III

Seçmeli Ders IV

Seçmeli Ders IV

EKİ 699 Dönem Projesi

Derslerimiz

Yüksek Lisans Bitirme Projesi                                          

Bu dersin amacı, Program boyunca edinilen bilgi, beceri ve tutumların uygulamada yansımasını deneyimleme, bir sorun alanını tespit etme, ihtiyaç analizi yapma, literatürü tarama, sahadan veri toplama, uygun bilimsel yöntemle analiz etme, raporlama ve sunma becerilerini uygulamalı olarak kazandırmaktır.

Eğitim Liderliği

Bu dersin amacı eğitimde liderlik kavramını incelemek ve eğitim kurumu yönetici adaylarının liderlik becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında liderlik kavramı, liderlik teorileri, vizyon kavramı ve yönetimi, öğrenen örgütler, kurum kültürü oluşturma, iletişim, karar verme konularına ek olarak öğretim programları, öğrenme-öğretme, ölçme-değerlendirme, rehberlik hizmetleri, okul içi ve okul dışı sosyal etkinlikler ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerine liderlik konuları işlenecektir.

Değişim ve Çatışma Yönetimi        

Bu dersin amacı, eğitim kurumlarında değişim, yenilik ve geçiş sürecini başarıyla yönetme becerilerinin kazandırılmasıdır. Değişim ihtiyacının analizi, ortak vizyon geliştirme, hedef ve strateji belirleme, değişimi uygulama ve değerlendirme konuları işlenecektir. Değişim sürecinde ortaya çıkan çatışmaların yönetimine ilişkin bilgi, beceri ve tutumlar analiz edilecektir.

Eğitimde Eylem Araştırmaları

Bu dersin amacı, eğitim kurumlarında bir sorunun analizi ve çözülmesi süreçlerinin aşamalarını kavratmak ve uygulama becerisi kazandırmaktır. Bu ders kapsamında eğitim kurumlarında ortaya çıkan sorunları tanımlama, ilgili alan yazını tarama, sahadan veri toplama, muhtemel çözüm yollarını üretme, kuruma en uygun çözüm yolunu seçme, raporlama, uygulama ve değerlendirme konuları işlenecektir.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği                              

Bu dersin amacı, bir işletme olarak eğitim kurumunun farklı özelliklerini tanıma ve uygun işletme becerisi kazandırmaktır. Bu ders kapsamında eğitim kurumunda insan kaynakları, bütçe ve fiziki ortamın yönetimi, öğrenci, veli ve toplum beklentilerinin eğitim kurumunun işleyişine yansıtılması, eğitim kurumunun hedeflerini gerçekleştirmede etkililik ve verimlilik kavramlarının analizi, eğitim kurumunun karlılığı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konuları işlenecektir.

Eğitim Kurumları, Çevre İlişkileri ve İletişim    

Bu dersin amacı, eğitim kurumunun yakın ve uzak çevresiyle güçlü ve etkili iletişim yollarına ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, eğitim kurumunun etkileşim halinde olduğu kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK’lar ve toplumla ilişkileri analiz edilecek, kurumlar ve toplumsal kesimler arasında ortaya çıkması muhtemel çıkar çatışmalarının yönetimi, eğitim kurumunun kurumsal amaçları ile çevrenin talepleri arasındaki dengenin sağlanması, eğitim kurumun amaç ve çıktılarını, kurumsal, kitlesel ve sosyal medya aracılığıyla çevreye etkili bir biçimde aktarmasının yöntem ve teknikleri konuları işlenecektir.

Eğitim Kurumu Açma Süreci ve Yönetimi

Bu dersin amacı, eğitim kurumu açma sürecinin hazırlık ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi beceri ve tutumların kazandırılmasıdır. Türkiye’de ya da yurtdışında eğitim kurumu açma sürecinin temel unsurları, kurum açma talep sürecinin yürütülmesi, bu işlemlerin yasal dayanakları incelenerek bütüncül bir bakış açısıyla bir eğitim kurumunun nasıl açılacağı ile ilgili tüm konular incelenecektir. Bu ders kapsamında fizibilite, yatırım, planlama, karlılık, risk analizi, kalite, arz ve talep gibi işletmecilikle ilgili kavramlar da ele alınacaktır.

Eğitimde Teknoloji Yönetimi

Bu dersin amacı, eğitim kurumu yöneticilerinin teknolojiyi etkin ve verimli kullanma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında eğitim kurumu yöneticilerinin yönetim süreçlerinde, öğrenme-öğretme süreçlerinde, mesleki gelişimde ve okul içi ve okul dışı toplumla iletişimde teknolojiyi etkin ve verimli kullanma yollarını fark etmesi ve uygulama becerisi kazanmalarını sağlayacak konular işlenecektir.

Uluslararası Eğitim Programları ve Akreditasyon

Bu dersin amacı, uluslararası eğitim programları ve uluslararası akreditasyon süreçleri hakkında bilgi vermektir. Bu ders kapsamında eğitim kurumlarının IB, AP vb uluslararası eğitim programlarına kabul edilme koşulları, eğitim kurumlarına yönelik uluslararası kalite güvence ve akreditasyon sistemleri, akreditasyon kuruluşları, başvurma, hazırlık, adaylık, kabul ve sürdürme işlemleri işlenecektir.

Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

Bu dersin amacı eğitim kurumlarında finans ve bütçeleme konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Bu ders kapsamında eğitim kurumlarının finans, yatırım ve bütçeleme, risk yönetimi, cari giderler, sermaye bütçeleme teknikleri, yatırım değerleme ve varlık fiyat modelleri vb.) ile ilgili temel kavramlar öğrenilerek eğitim sektöründe bu kavramların uygulaması ve yansımaları tartışılacaktır.

Eğitim Hukuku  

Bu dersin amacı, eğitim kurumları, çalışanlar, öğrenciler, veliler ve diğer kurum ve kuruluşların hak ve sorumluluklarını ve bu tarafların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen hukuki ve yasal çerçeveyi fark etmelerini ve kavramalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında temel hukuk nosyonu ve hukuki kavramlar, eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve mahkeme kararları incelenecek, öğrenenlerin hukukun üstünlüğü anlayışını günlük ve mesleki hayatlarına yansıtmaları sağlanacaktır.

Eğitim Politikaları ve Uluslararası Kurumlar

Bu dersin amacı, eğitim politikaları, küreselleşme ve eğitim ilişkisi ile uluslararası kurumların eğitime ve okula yansımaları hakkında bilgi vermektir. Bu ders kapsamında, politika geliştirme süreçleri, yerel, ulusal ve uluslararası politika aktörleri; BM, UNESCO, Dünya Bakası, AB, OECD, IİO vb uluslararası ve uluslar üstü kurumların ulusal ve küresel eğitim politikalarına etkileri, öğrenci, öğretim elemanı ve sermaye hareketliliği gibi konular  tartışılacaktır. Ayrıca çeşitli boyutları ile küreselleşmenin eğitim kurumlarına etkilerinin analizini yapılacaktır.

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Bu dersin amacı, dünyanın farklı bölgelerinde eğitim sistemlerinin farklı dinamikleri ve yapıları hakkında bilgi vermektir. Bu ders kapsamında Ortadoğu, Uzakdoğu, Balkanlar, Avrupa, Afrika, Latin Amerika, Kuzey Amerika’dan seçilmiş ülkelerin eğitim sistemleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Ayrıca farklı ülkelerin eğitim sistemleri yapı, amaç ve politikalar açısından incelenerek birbirleri ile ve Türk eğitim sistemi ile karşılaştırılacaktır.

Toplum ve Eğitim

Bu dersin amacı eğitim-toplum ilişkisini incelemektir. Bu ders kapsamında toplumsal talepler, fırsat eşitsizliği, toplumsal sınıf ve statü ilişkisi, cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal dinamikler, sembolik şiddet, toplumsal değişim, toplumun eğitimden beklentileri, toplum ve aile, yabancılaşma, eğitimin toplumdan beklentileri gibi kavramlar ele alınacaktır.

Eğitimde Denetim ve Hesap Verebilirlik

Bu dersin amacı öncelikle günümüzde gittikçe karmaşıklaşan denetim kavramının farklı yönleriyle incelenmesi ve tanımlanmasıdır. Bu ders kapsamında eğitimde denetimin türleri ve ilkeleri ele alınarak bir eğitim yöneticisinin kurum içerisindeki denetim çalışmaları kuram ve uygulama boyutuyla değerlendirilecektir. Ayrıca güncel denetim anlayışlarına hakim olan iç denetim, performans değerlendirme ve hesap verebilirlik yaklaşımlarının tartışılması amaçlanmaktadır.

Veriye Dayalı Yönetim

Bu dersin amacı, eğitim kurumlarında etkili ve yerinde karar verme bağlamında veriye dayalı karar verme yöntem ve tekniklerinin kavranmasıdır. Eğitim kurumlarında öğrenci sayısından ders başarısına, okul bütçesinden eğitim harcamalarına kadar yöneticilerin karar almalarında etkili olan birçok verinin hangi amaçlar doğrultusunda hangi yöntemlerle değerlendirileceği ve karar alma süreçlerinde nasıl kullanılacağı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Özel Eğitimin Yönetimi

Özel eğitim günümüzde tüm eğitim kurumlarında yaygınlaşan bir olgudur. Bu dersin amacı, yöneticilerin kurumda yürütülen özel eğitim çalışmaları ile ilgili gerekli kuramsal ve mevzuat bilgisini kavramasını ve kurumundaki özel gereksinimli öğrenciler için eğitim ortamının ve kurum kültürünün öğrencilerin özel eğitim çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmesine imkan verecek biçimde oluşturmayı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamaktır.

Okulda Rehberlik Hizmetlerinin Yönetimi

Bu dersin amacı, okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin daha etkili bir biçimde yönetilmesi ve yönlendirilmesi için okuldaki rehberlik çalışmaları ile ilgili okul yöneticisinin yetki ve sorumluluklarını incelemektir. Bu ders kapsamında eğitim kurumlarında karmaşıklaşan rehberlik hizmetlerine ilişkin rol ve sorumluluklar işlenecektir.

Proje Yönetimi

Bu dersin amacı, eğitim kurumlarında proje geliştirme ve uygulama süreçlerini incelemektir.  Eğitimle ilgili proje kavramını anlayabilmek, Avrupa Birliği, TUBİTAK, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarca ya da yurtdışı fon kaynaklarınca finanse edilen alanlarda proje fikri geliştirebilmek, projeleri raporlaştırarak gerekli başvuruları yapabilmek, proje sürecini yürüterek proje uygulamalarını koordine edebilme bilgi ve becerilerini kazandırmak dersin temel amaçlarıdır.

Alternatif Eğitim Yaklaşımları

Bu derste alternatif eğitimin kuramsal, felsefi ve tarihi temelleri incelenerek günümüzdeki uygulamaları geleneksel eğitim yaklaşımlarıyla ve birbirleriyle karşılaştırılarak ele alınacaktır.

Okul Gelişim Planı ve Yönetimi

Bu derste okul yöneticilerinin, okulların Millî Eğitim politikaları ve amaçları doğrultusunda, içinde bulundukları koşul ve öncelikler dâhilinde gelişmelerini sağlayacak bir “Okul Gelişim Modeli”ni planlama ve yönetme bilgi beceri ve tutumlarını geliştirmek amaçlanmıştır.  Okul Gelişim Planlarındaki hedefler doğrultusunda çocukların bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yönelik etkinliklerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesinin yöntem ve teknikleri üzerinde durulacaktır.

Kişisel Gelişim Uygulamaları

Bu dersin amacı, eğitim kurumu yöneticisi adaylarının kişisel ve sosyal gelişimlerini meslek hayatları boyunca sürdürebilecekleri bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Bu ders kapsamında bireylerin temel düşünme becerilerini geliştirme yollarını keşfederek olaylara eleştirel bakış açısıyla yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, gelişmiş bir örgüt kültürü oluşturma süreçlerini kişisel gelişim bağlamında uygulamalı olarak göstermek amaçlanmıştır.

Yaratıcı Drama

Bu dersin amacı, doğaçlama, rol oynama tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanarak katılımcıların kendini tanıma, empati kurma, takım çalışması yapma, öz güvenli olma, sosyal ilişkiler kurma yeterliliklerini arttırarak kurum içerisindeki yönetimsel problemleri çözmelerini sağlamaktır.

Programda Ders Veren Öğretim Üyelerimiz

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Eğitim Yönetimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülbül, Eğitim Yönetimi ABD

Prof. Dr. Selami Aydın, Yabancı Diller Eğitimi ABD

Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Öğretim Programları ve Eğitim ABD

Doç. Dr. Lütfi Sunar, Sosyoloji ABD

Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Özel Eğitim ABD

Doç. Dr. Adem Baltacı, Yönetim ve Organizasyon ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ferdane Denkçi Akkaş, Yabancı Diller Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Avcı, Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aksu, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çankır, Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uçan, Öğretim Programları ve Eğitim ABD

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayram, Siyasi Tarih ABD

Programın Ücreti ve İndirimler

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 200 tl/kredi

1. Dönem:       15 kredi × 200 tl = 3.000 tl

2. Dönem:       15 kredi × 200 tl = 3.000 tl

Toplam:           30 kredi × 200 tl = 6.000 tl

 

İstihdam Olanakları

Devlet okullarında okul yönetici olmak isteyen adaylar, programımızı bitirdikten sonra yönetim alanında yüksek lisans mezunu olarak kabul edileceklerdir. Bu alandan mezun adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetici görevlendirmelerinde fazladan 3 puan alacaklardır. Ayrıca mezunlarımız eğitim kurumlarında ve eğitim sektöründeki diğer işletmelerde yönetici olarak çalışabilirler.

Programımızın Süresi, Eğitim Saatleri ve Yeri

Program, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl sürmektedir. İMÜ Akademik Takvimine uygun olarak yürütülmektedir.  

Dersler hafta içi akşam yapılmaktadır. Her akşam en fazla iki ders alınabilmektedir. Toplam 5 ders için en az 3 akşam ayırmak gerekmektedir.

Dersleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi C Blok Dersliklerinde yapılmaktadır.

Adres: Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34000 Kadıköy/İstanbul