Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yerel Yönetimler ve Şehircilik

İletişim

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Tarkan Oktay

E-mail: tarkan.oktay@medeniyet.edu.tr

 1. Program Hakkında

Dünyada yaşanan küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şehirleşme düzeyinin artışı, ekonomik ve sosyal değişimler şehirleri ve yerel yönetimleri yeniden şekillendirmektedir. 

Çevre faktörlerinde meydana gelen değişikliklere cevap üretme arayışında olan birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları ivme kazanmıştır. Yerel yönetimlerin daha etkin, hızlı karar alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.

Türkiye’deki nüfusun %77’si şehirlerde yaşamaktadır. Bu nüfusun önemli bir kısmı büyükşehirlerde bulunmaktadır. Gelişen teknoloji, artan ve çeşitlenen hizmet talebi, yoğun nüfus, geniş bir alanda planlama ve imar yönetimi, büyük ölçekli ulaşım ve altyapı çözümleri, kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlileşme, dezavantajlı gruplar, yerel ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi ve siyasal katılımın çok yönlü arttırılması gibi konular daha etkin bir yerel yönetim yapısı ve şehircilik anlayışını gerektirmektedir.

Yüksek Lisans Programının kapsamını yukarıda belirtilen çerçevede yerel yönetimlere dair konular oluşturmaktadır. Şehirlerin ve yerel yönetimlerinin bu kadar önemli hale geldiği günümüzde, bu alandaki çok yönlü araştırma ve eğitim hizmeti de önem kazanmaktadır. Bu olguların akademik düzeyde incelenmesi ve sorunlara çözüm önerileri getirilmesi temel bir ihtiyaç durumundadır.

Yüksek Lisans Programının hedef kitlesinde, geniş anlamda kamu yöneticileri ve kamu çalışanları ile dar anlamda yerel yönetimlerde çalışan veya çalışmak isteyen kamu görevlileri, merkezi yönetimin değişik kademelerinde çalışanlar, yerel yönetim meclis üyeleri, kent konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ve bu alana ilgi duyan tüm lisans mezunları yer almaktadır.

Program kapsamında;

Hedef: 

 1. Yerel yönetimler ve şehirleşme alanlarındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi,
 2. Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler ve şehircilik alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
 3. Şehri yöneten kurumlardaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
 4. Türkiye’de yerel yönetim ve şehir ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi,
 5. Programda yer alan öğrencilere, dersler, ödevler ve diğer eğitim araçları yardımıyla belirli bir alanda uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

 1. Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurmak için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Türkiye’de veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden bir lisans diplomasına sahip olmak.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) programın öngördüğü türde istenilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu puanlar ilgili dönemde enstitünün web sayfasındaki güncel duyurularda açıklanacaktır.
 • ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından programın öngördüğü türde istenilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu puanlar ilgili dönemde enstitünün web sayfasındaki güncel duyurularda açıklanacaktır.

Adayların değerlendirilmesi: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve yazılı sınav notunun %30’u kullanılarak elde edilen toplam puanı 65 ve üzerinde olan adaylar değerlendirmeye girer. Programın kotası dikkate alınarak, en yüksek puanlı öğrenciler programa kabul edilirler.

 1. Program Yeterlilikleri
 • Yerel Yönetim alanında bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda uygulamayı sağlayan kanıtlanmış bilgi ve anlayışa sahiptir.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda kavramsal düşünme ve muhakeme yürütme becerisi kazanır.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda var olan bilimsel bilgi ve uygulamaları öğrenir.
 • Yerel Yönetim ve Bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında hem teorik hem de uygulamalı alanlarda düşünme, çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanır.
 • Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama için gerekli düzeye ulaşır.
 • Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşır.  
 • Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında teorik bilgi geliştirme ve uygulama için disiplinlerarası bir perspektifle çalışma becerisine sahip olur. 
 • Bilimsel etik ve yazım ilkelerine hâkim olma,
 • Alanla ilgili konularda akademik çalışma yapabilme, yazılı ve sözlü aktarım becerisi.

 1. Bölümde Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Prof. Dr. Hamza Ateş

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Prof. Dr. Alim Yılmaz

Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz

Doç. Dr. Veysel Kurt

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Malik Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kömürcüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Işıl Çetinkaya İstikbal

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağlar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Halit Korkusuz

Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

 1. Ders Planı

Zorunlu ve Seçmeli Dersler:

 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

 • Yerel Yönetim Yapıları
 • Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Sorunları
 • Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yerel Yönetimler Alanında Yeni Yaklaşımlar
 • Kentsel Siyaset Bağlamında Yerel Yönetimler
 • Güncel Kent Sorunları
 • Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Belediyelerde Kurumsal Kapasite Geliştirme

 1. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

 • Metropolitan Yönetim
 • Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
 • Yönetimlerarası İlişkiler
 • Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul
 • Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
 • Yerel Yönetimlerde Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Kentsel Planlama ve İmar
 • Kentleşme ve Kent Kültürü
 • Yerel Yönetimlerde Liderlik

a.Program Kapsamında Sunulacak Olan Derslerin İçerikleri

Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları: Yerel yönetim kavramı, dayandığı değerler, yerel yönetimlerin yapısı, tarihi gelişimi, Türkiye’deki yerel yönetim model ve uygulamaları ele alınmaktadır.

Yerel Yönetimlerarası İlişkiler: Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali, yönetsel ve siyasi ilişkiler, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerini etkileyen temel kuram ve yaklaşımlar işlenmektedir. Çeşitli ülkelerdeki yönetimler arası ilişkilerin nasıl düzenlendiği araştırılmakta ve bu perspektiften yola çıkılarak Türkiye’de merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri değerlendirilerek temel sorunlar ele alınmaktadır.

Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı: Yönetimler arası ilişkiler, yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü, il özel idarelerinin görevleri, gelirleri, bütçesi, belediyelerin görevleri, İl Bank ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Metropolitan Yönetim: Yerel yönetim ve kent kavramı, metropolitan yönetim modelleri, Türkiye’de metropolitan yönetimin gelişmesi ve mevcut yönetim yapısı, dünyadaki başlıca metropolitan kentlerin yönetimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi konuları ele alınmaktadır.

Yerel Yönetimler Alanında Yeni Yaklaşımlar: Bu derste geleneksel kamu yönetiminin eleştirisi üzerine yükselen kamu işletmeciliği, yeni kamu işletmeciliği, toplam kalite yönetimi, iyi yönetişim, performans yönetimi, stratejik yönetim vb. yaklaşımları ile bu yaklaşımlar ekseninde devlet-toplum; devlet-sermaye ve bürokrasi içi ilişkilerin nasıl değiştiği temel inceleme başlıklarını oluşturacaktır.  Yeni yaklaşımlar ekseninde devletin yeniden yapılanması konusu farklı ülke deneyimlerine yer verilerek karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilecektir. 

Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Kamu yönetimi disiplininin kimlik krizi, AB krizi ve kamu yönetimine yansımaları, ekonomik krizler ve kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi reformları ve kamu yönetimine yansımaları, Türkiye´nin AB üyeliği ve kamu yönetimi, Türkiye´de kamu yönetiminin denetim, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi sorunları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim: Bu ders, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim konusuna bütünsel bir bakış geliştirilmesi amacıyla, örgütlerde ve özellikle yerel yönetimlerdeki yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri uluslararası bir perspektif ile incelemektedir.

Yerel Yönetimlerde Proje Geliştirme ve Uygulama: Yerel Yönetimlerde proje ve proje yönetimi kavramları, Mantıksal çerçeve yaklaşımı, proje fikrinin bulunması, projelerin maliyetlendirilmesi, projelere mali kaynak bulunması, projelerin yürütümünde başarı ve başarısızlık faktörleri, proje yönetimi yazılımlarının kullanılması, CPM ve PERT metotları, Zaman- maliyet analizleri ele alınmaktadır.

Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul: Kuruluşunda günümüze İstanbul’un demografik özellikleri, fiziki gelişimi, yönetim yapısı, kentsel altyapısı, sosyo-ekonomik özellikleri, şehir planlaması, yerel siyaset özellikleri ve şehrin geleceği konuları ele alınmaktadır.

 1. Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programları ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki aşamadan müteşekkildir. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez dönemine geçiş̧ yapar. Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi sekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezini başarıyla tamamlayan öğrenci tezli yüksek lisans mezunu olarak doktora yapmaya hak kazanır.

 1. İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan mezunlarımız kabul şart ve gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde üniversitelerde ilgili alanda doktora yapabilme imkânı elde edebilmektedirler. Ayrıca alanın getirdiği mesleki çeşitlilik imkânı nedeniyle birçok farklı kurumda uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler. Hali hazırda meslek sahibi olan öğrencilerimiz, önemli katkı elde ederek kariyerlerine daha üst basamaklara çıkabilmektedir.

 • Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik
 • Kamu kurumlarında uzmanlık
 • Uluslararası kuruluşlarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Sivil toplum kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik
 • Yerel yönetimlerde uzmanlık ve yöneticilik
 • Özel sektörde uzmanlık ve yöneticilik
 • Bankalarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Kendi işini kurma ve girişimcilik