Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler

İletişim:

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Rahmet SAVAŞ, 0 216 280 35 25

1)    Program Hakkında:

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler (UMHB); matematik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri ve mühendisliği bir araya getiren ve hızla gelişim gösteren disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Günümüzde bilim ve mühendislikte karşılaşılan problemler bilgisayarların verimli kullanılmasıyla çözülebilmektedir.

UMHB, fiziksel, sosyal veya mühendislik problemlerinin matematiksel modellenmesini amaçlamaktadır. Bu anabilim dalı, modellerin bilgisayar yardımıyla sayısal çözümlerinin elde edilmesi için etkin, güvenilir algoritmaların geliştirilmesi ve elde edilen sayısal verilerin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Önerilen programın amacı; günlük hayat problemlerini hesaplamalı yöntemlerle çözülebilecek şekilde matematiksel modelleyebilen, probleme uygun hesaplama yaklaşımlarını değerlendirerek en etkin olanını belirleyebilen, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilen, ekip içinde işbirliğiyle çalışabilen, uzmanlık alanındaki bilgilerini diğer alanlardan edineceği bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler elde etmeyi planlayan, matematik alanında üst düzey bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi mesleki alanlara entegre edebilen, uluslararası gelişmeleri takip etmeyi düşünen, alanında karşılaşacağı problemlere yeni yaklaşımlar üretip çözmeyi amaçlayan, bilgisayar yazılım ve iletişim teknolojileri bilgilerini geliştirmek isteyen, yapacağı çalışmaları bilimsel etik ve değerlere uygun olacak şekilde yürütmek isteyen adayların amacına uygundur. Ayrıca, bu program disiplinler arası etkileşimi kavramış ve tüm sektörlerin ihtiyaç duyacağı elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersler, matematik, bilgisayar bilimleri, doğa bilimleri ve mühendislik alanlarından seçilerek esnek bir program oluşturulmuştur. Matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında doktora eğitimine devam etmek isteyen adaylara, ayrıca kamu ve özel sektörde hizmet vermek isteyen adaylara cevap verecek yeterliliktedir.

2)    Kabul Koşulları:

Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Üniversitelerin Matematik, İstatistik veya Mühendislik alanlarında 4 yıllık bir yükseköğretim programı mezunu olmak.

b) ALES sayısal puan türünden en az 70 standart puan almış olmak.

c) Adayların YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Bu şartı sağlayamayan adaylar, mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadırlar

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Mülakattan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve mülakattan tam not üzerinden alınan notun % 25’i dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 puan alanlar arasında kontenjan kadar sıralama yapılır.

3)    Program Yeterlilikleri

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir:

  • Gerçek dünya problemlerini hesaplamalı yöntemlerle çözülebilecek şekilde matematiksel modellerle ifade edebilmenin yöntem ve önemini kavrar,
  • Matematiksel modele uygun hesaplama yaklaşımlarını ve etkin oldukları alanları ayırt eder,
  • Disiplinler arası etkileşimi kavrar, ekip içinde işbirliğiyle çalışabilir, uzmanlık alanındaki bilgilerini diğer alanlardan edineceği bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler elde edebilme yeteneği kazanır,
  • Matematik alanında yüksek lisans seviyesinde derslerle bilgisini artırır,
  • Uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve yeni gelişmeleri gerekli alanlarda uygulamaya katmanın önemini kavrar,
  • Alanında karşılaşacağı problemlere yeni yaklaşımlar üretmenin her alanda bir gereklilik olduğu bilincine varır,
  • Bilgisayar yazılım ve iletişim teknolojileri bilgisini geliştirir,
  • Bilimsel etik ve değerin önemini kavrar,
  • Akademik çalışmanın prensiplerini öğrenir, istediği takdirde doktora eğitimi ile akademik kariyere devam edebilir.

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Öğretim Üyesinin

Adı-Soyadı

Akademik Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm, Anabilim Dalı, vb)

Hasan GÜÇLÜ

Prof. Dr.

İstatistik Bölümü

Rahmet SAVAŞ

Doç. Dr.

Matematik Bölümü

Ayşe Betül OKTAY

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ammar DAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elif KARAKAYA

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Mehmet Fatih HOCAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Ali DİNLER

Dr. Öğr. Üyesi

Matematik Bölümü

Betül HİÇDURMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Matematik Bölümü

5)    Müfredat:

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Tezli Yüksek Lisans programının her yarıyıl için müfredat öngörüsü ve toplam kredi ve AKTS’ler aşağıdaki talolarda verilmiştir:

I. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Dersin   Adı

Zorunlu/Seçmeli

T

U

Krd

AKTS

UMHB 501

Fen ve Mühendislikte Matematiksel Metotlara Giriş

Zorunlu

3

0

3

7

UMHB 519

Hesaplamalı Bilimler İçin Bilgisayar Programlama

Zorunlu

3

2

3

7

Seçimlik Dersler (14 AKTS)

UMHB 503

Matlab ile Sayısal Analiz

Seçmeli

2

1

3

7

UMHB 505

Bilimsel Hesaplama 1

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 507

Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Metotlar

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 509

Sayısal Lineer Cebir

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 511

İstatistiğe Giriş

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 513

Örnekleme ve Anket Tasarımı

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 515

Uygulamalı çok değişkenli analiz

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 517

Bioistatistik

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 521

Paralel Hesaplama ve Uygulamaları

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 523

Yapay Zeka Prensipleri

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 525

Doğrusal programlama

Seçmeli

2

1

3

7

UMHB 527

Karar verme teknikleri

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 529

Modelleme ve Simülasyon

Seçmeli

3

2

3

7

UMHB 531

Veri madenciliği ve analizi

Seçmeli

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

II. YARIYIL DERS PLANI

Ders Kodu

Dersin   Adı

Zorunlu/Seçmeli

T

U

Krd

AKTS

UMHB 500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Zorunlu

3

0

3

7

UMHB XXX

Seminer

Zorunlu

1

2

0

4

Seçimlik Dersler (21 AKTS)

UMHB 502

Matematiksel Modelleme

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 504

Dinamik Sistemler

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 506

Bilimsel Hesaplama 2

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 508

Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Metotlar

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 510

Fark Denklemleri

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 512

İleri istatistik

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 514

Doğrusal istatistiksel modeller

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 516

Zaman serileri

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 518

Matris Hesaplamaları

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 520

Hesaplamalı Bilimler İçin Nesneye Yönelik Programlama

Seçmeli

3

2

3

7

UMHB 522

Algoritma ve Veri Yapılarına Giriş

Seçmeli

2

1

3

7

UMHB 526

Doğrusal olmayan programlama

Seçmeli

3

2

3

7

UMHB 528

Dinamik programlama

Seçmeli

3

0

3

7

UMHB 530

Stokastik süreçler

Seçmeli

3

0

3

7

TOPLAM

13

2

12

32

Ders Kodu

Dersin Adı

Zorunlu /  Seçmeli

T

U

Kredi

AKTS

UMHB XXX

Yüksek Lisans Tezi

Zorunlu

0

0

0

50

UMHB XXX

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

4

0

0

10

TOPLAM

4

0

0

60

 GENEL TOPLAM: 

30

0

24

120

6)    Mezuniyet Koşulları:

Uygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler alanında Yüksek Lisans derecesi alabilmek için sekiz dersten az olmamak kaydıyla en az 24 kredilik ders, en az bir Seminer dersi ve en az bir Uzmanlık Alan Dersi almak zorunludur. Bu derslerin zorunlu ve seçmeli olanları aşağıda sıralanmıştır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z / S

T (Saat)

U (saat)

K

AKTS

UMHB 500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Z

3

0

3

7

UMHB 501

Fen ve Mühendislikte Matematiksel Metotlara Giriş

Z

3

0

3

7

UMHB 519

Hesaplamalı Bilimler İçin Bilgisayar Programlama

Z

3

2

3

7

UMHB XXX

Seminer

Z

1

2

0

4

UMHB XXX

Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

10

UMHB XXX

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

50

UMHB 502

Matematiksel Modelleme

S

3

0

3

7

UMHB 503

Matlab ile Sayısal Analiz

S

2

1

3

7

UMHB 504

Dinamik Sistemler

S

3

0

3

7

UMHB 505

Bilimsel Hesaplama 1

S

3

0

3

7

UMHB 506

Bilimsel Hesaplama 2

S

3

0

3

7

UMHB 507

Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Metotlar

S

3

0

3

7

UMHB 508

Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Metotlar

S

3

0

3

7

UMHB 509

Sayısal Lineer Cebir

S

3

0

3

7

UMHB 510

Fark Denklemleri

S

3

0

3

7

UMHB 511

İstatistiğe Giriş

S

3

0

3

7

UMHB 512

İleri istatistik

S

3

0

3

7

UMHB 513

Örnekleme ve Anket Tasarımı

S

3

0

3

7

UMHB 514

Doğrusal istatistiksel modeller

S

3

0

3

7

UMHB 515

Uygulamalı çok değişkenli analiz

S

3

0

3

7

UMHB 516

Zaman serileri

S

3

0

3

7

UMHB 517

Biyoistatistik

S

3

0

3

7

UMHB 518

Matris Hesaplamaları

S

3

0

3

7

UMHB 520

Hesaplamalı Bilimler İçin Nesneye Yönelik Programlama

S

3

2

3

7

UMHB 521

Paralel Hesaplama ve Uygulamaları

S

3

0

3

7

UMHB 522

Algoritma ve Veri Yapılarına Giriş

Z

2

1

3

7

UMHB 523

Yapay Zeka Prensipleri

S

3

0

3

7

UMHB 525

Doğrusal programlama

S

2

1

3

7

UMHB 526

Doğrusal olmayan programlama

S

3

2

3

7

UMHB 527

Karar verme teknikleri

S

3

0

3

7

UMHB 528

Dinamik programlama

S

3

0

3

7

UMHB 529

Modelleme ve Simülasyon

S

3

2

3

7

UMHB 530

Stokastik süreçler

S

3

0

3

7

UMHB 531

Veri madenciliği ve Analizi

S

3

0

3

7

7)    İstihdam Olanakları:

Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışabileceklerdir. Disiplinler arası etkileşimi kavramış tüm sektörlerde istihdam şansları artacaktır. Ayrıca çok disiplinli çalışmayı araştırmalarının temeline oturtan mezunlar bilgi birikim ve tecrübelerini çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde ülke ve dünya hizmetine sunacaklardır.