Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Mikrobiyoloji

     İletişim   

Prof. Dr. M. Esra KOÇOĞLU

0 216 280 31 56

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 1. Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde yer alan dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir. Eğitim öğretim dili Türkçedir.

Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır. 

 1. Kabul Koşulları

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği başvuru koşulları ile Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümleri, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi, Hemşirelik, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Veteriner Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Mühendislik Bölümü, Genetik Mühendisliği Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olma şartı aranacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullara göre başvuran adaylarda tezli yüksek lisans programında başvurduğu puan türünde ALES’ten 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları şartı aranır. ALES puanının %50’si, Lisans Not ortalamalarının %20’si ve Bilimsel Mülakatın %30’u alınarak değerlendirme yapılır. En yüksek puandan itibaren sıralama yapılarak kontenjan miktarınca öğrenci kabul edilir.

Öğrencilerin hafta içi mesai saatlerinde rutin laboratuar çalışmalarına katılmaları zorunludur.

 1. Program Yeterlilikleri
 • Tıbbi Mikrobiyoloji dalında gerekli bilgi birikimini kazandırır.
 • Tıbbi Mikrobiyoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi kazandırır.
 • Tıbbi Mikrobiyoloji alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama yeteneği kazandırır.
 • Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarlarında bulunan cihazları doğru şekilde kullanabilme ve manuel işlemleri yapabilme yeteneği kazandırır.
 • Tıbbi Mikrobiyoloji alanındaki kavramları bilimsel yöntemlerle inceleme, verileri yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazandırır.
 • Deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme, laboratuvardaki karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretme yeteneği kazandırır.
 • Modern teknikleri tanıma ve uygulama yeteneği kazandırır
 • Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi kazandırırBilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme yeteneği kazandırır.
 • Bilimsel bir konuyu sunma becerisi kazandırır
 • Tıbbi Mikrobiyoloji bilimi için gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi kazandırır.
 • Labaratuvarda kullanılan madde ve malzemelerin doğru ve etkin kullanım bilincini kazandırır.
 • Deneysel ölçüm ve gözlemlerini yorumlayabilme ve sunma becerisi sağlar.
 • Bilimsel çalışmalarda, verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve duyurulması aşamasında etik değerleri kazandırır.
 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. M. Esra KOÇOĞLU

Prof. Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ

Prof. Dr. Mustafa SAMASTI

Dr. Öğr. Üyesi Zafer HABİP

 1. Program

Program kapsamında sunulacak olan dersler

I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Durumu

T

P

Kr.

ACTS

TMİK 501

Temel Mikrobiyoloji

Zorunlu

2

0

2

4

TMİK 503

Temel ve Klinik İmmunoloji

Zorunlu

3

0

3

6

TMİK 504

Genel Mikoloji

Zorunlu

2

2

3

6

TMİK 502

Tıbbi Mikrobiyoloji

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 505

Özel Mikoloji

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 511

İmmunolojik Teknikler

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 514

Direkt Mikroskopik Tanı Yöntemleri

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 515

Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 518

Bakteri Fizyolojisi

Seçmeli

2

0

2

4

TMİK 590

Seminer I

Zorunlu

0

0

0

6

II.YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Durumu

T

P

Kr.

ACTS

TMİK 506

Pazitolojiye Giriş ve Tanı Yöntemleri

Zorunlu

2

2

3

6

TMİK 508

Genel Viroloji

Zorunlu

2

0

2

4

TMİK 510

Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri

Zorunlu

2

2

3

6

TMİK 507

Tıbbi Parazitoloji

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 509

Klinik ve Diagnostik Viroloji

Seçmeli

3

0

3

6

TMİK 512

Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Tanı Yöntemleri

Seçmeli

2

0

2

4

TMİK 513

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Seçmeli

2

2

3

6

TMİK 516

Antimikrobiyal Maddeler

Seçmeli

2

0

2

4

TMİK 517

Mikroorganizma Genetiği

Seçmeli

2

0

2

4

TMİK 592

Seminer II

Zorunlu

0

0

0

6

Ders içerikleri hakkında bilgi

TMİK 501 Temel Mikrobiyoloji (2 0 2): Bakteriyel infeksiyonların patogenezi, bakteriyel virulans faktörleri, bakterilerin vücuda giriş yolları, bakteriyel infeksiyonlara karşı korunmada aktif ve pasif immünizasyon, konak ile mikroorganizma arasındaki ilişkiler, normal mikrobiyal flora. 

TMİK 502 Tıbbi Mikrobiyoloji (2 2 3): Stafilokok, streptokok, enterik Gram-negatif basiller, pseudomonas ve acinetobacter, vibrio ve Campylobacter, hemophilus, bordetella, brusella, yersinia, fracielle, pasteurella, neisseriae, lejionella, Sporlu Gram-pozitif basiller, sporsuz Gram-pozitif basiller, mycobacteri, mikoplazma, spiroket ve diğer sarmal bakteriler, klamidya, anaerop bakteriler, önemli viruslar, önemli parazitler, önemli mantarlar. 

TMİK 503 Temel ve Klinik İmmunoloji (3 0 3): İmmün sistemi oluşturan doku ve organlar, sitokinler, antijen, antikor, hücresel ve humoral immün cevap, immun cevabın düzenlenmesi, mikroorganizmalara karşı immün cevap, tümör immünolojisi, transplantasyon immünolojisi, aşırı duyarlılık reaksiyonları, aşılar ve serumlar, immonolojik teknikler. 

TMİK 504 Genel Mikoloji (2 2 3): Mantarların özellikleri, sınıflandırılması, mantarların yapısı, mantarların yaşama ve üreme özellikleri, mikozların epidemiyolojisi, immunolojisi, mikozlarda patogenez, mikozlarda tanı ve tedavi. 

TMİK 505 Özel Mikoloji (2 2 3): Subkutanöz, derin ve Fırsatçı mikozlarda etkenlerin özellikleri, patogenez, kilinik özellikleri, tanı ve tedavi. 

MİK 506 Parazitolojiye Giriş ve  Tanı Yöntemleri (2 2 3): Parazitlik ve çeşitleri, Parazit-Konak ilişkisi, Parazitlerde beslenme ve metabolizma, üreme, Paraziter infeksiyonların epidemiyolojisi, immunolojisi, Paraziter infeksiyonlarda patogenez, Parazitozlarda tanı, tedavi ve korunma. 

TMİK 507 Tıbbi Parazitoloji (2 2 3): Protozoon, Trematod, nematod ve Artropodlar tarafından oluşturulan infeksiyonlarda patogenez, kilnik özellikler, tanı ve tedavi. 

TMİK 508 Genel Viroloji (2 0 2): Virusların sınıflandırılmaları ve yapıları Virusların üretilmesi ve genetiği Virus-Konak ilişkisi, viral infeksiyonlarda patogenez ve immunoloji, Virus hastalıklarında korunma ve bakteriyofajlar, Virus hastalıklarında labaratuvar tanı yöntemleri. 

TMİK 509 Klinik Ve Diagnostik Viroloji (3 0 3): Virusların genel ve morfolojik özellikleri, virus hastalıklarında immün cevap ve patogenez insanlarda hastalık oluşturan virusların sınıflandırılması, yaptığı hastalıklar, hastalıkların patogenezi, epidemiyolojisi, klinik ve laboratuvar tanıları, çabuk viral tanı yöntemleri, tedavi ve korunma yöntemleri konu edilmektedir. 

TMİK 510 Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri (2 2 3): Mikrobiyolojide kullanılan araç-gereçler, Mikroskoplar ve mikroskopi Besiyerleri, Boyama teknikleri, Biyokimyasal testler, Serolojik tetkikler. 

TMİK 511 İmmunolojik Teknikler (2 2 3): Presipitasyon, Aglutinasyon, Toksin-Antitoksin tepkimeleri, Nötralizasyon Deneyleri, Fluoresanlı Antikor Deney, Enzimli immun Deney, Radyoaktifli immun Deney, Kompleman birleşmesi Deneyi. 

TMİK 512 Mikrobiyolojide kullanılan moleküler tanı yöntem. (2 0 2): Hibridizasyon yöntemleri, Southern blot hibridizasyon, Northern blot hibridizasyon, Dot blot hibridizasyon, in situ hibridizasyon, polimeraz zincir reaksiyonu, Western Blot tekniği, Protein dot blot, monoklonal antikorlar. 

TMİK 513 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (2 2 3): Antiseptin ve Dezenfektanların kimyasal ve farmokolojik özellikleri, etki mekanizmaları kullanımı. Isı, ışınlar, filtrasyon ve gazlarla sterilizasyon. Dezenfeksiyon, Antisepsi ve sterilizasyonun hastanede uygulanışı ve hastane infeksiyonlarından korunma.

TMİK 514 Direkt mikroskopik tanı yöntemleri (2 2 3): Mikroskoplar ve kullanma ilkeleri, mikrobiyolojide kullanılan boyaların hazırlanması, uygulanması ve inceleme yöntemleri. 

TMİK 515 Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları ( 2 2 3 ): Mikroorganizmaların Beslenme ve Üretilme Koşulları, Canlı ve Cansız Üretilme Ortamları, Mikrobiyolojide sık kullanılan besiyerlerinin içerikleri, hazırlanması, saklanması ve sterilizasyonu. 

TMİK 516 Antimikrobiyal maddeler (2 0 2): Antimikrobiyal maddelerin etki mekanizmalrı, sınıflandırma ve direnç gelişimi. Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiparaziter ilaçlar ve kullanımı. 

TMİK 517 Mikroorganizma Genetiği (2 0 2): Genetikte genel kavramlar, bakteri genemu ve gen fonksiyonlarının düzenlenmesi, bakterilerde mutasyon, bakteriyofajlar, faj genomu ve faj mutantları, bakteriler arasında genetik madde aktarımı, bakteri ve fajlarda rekombinaston, plazmidler, virus genetiği, mantar genetiği ve mikrobiyolojide kullanılması. 

TMİK 518 Bakteri Fizyolojisi (2 0 2): Bakterinin yapısı ve yaşam döngüsü, bakterilerin sınıflandırılması, bakterilerin üretilme yolları, bakteri metabolizması, bakteri enzimleri 

TMİK 590 Seminer I (0 0 0) 

TMİK 592 Seminer II (0 0 0) 

 1. Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programından Yüksek Lisans derecesi alabilmek için en az 24 kredi alınması gerekmektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak bir yüksek lisans tezi hazırlayıp bu tezi jüri önünde başarı ile savunması gerekir.

 1. İstihdam Olanakları

Mezunlar sağlık sektörünün ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca yüksek lisansı başarıyla tamamlayıp doktora eğitimine devam eden mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları bulabileceklerdir.