Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Fizyoloji

İletişim

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK

0216 280 2802

1. Program Hakkında

Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl); ilk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir.

Anabilim Dalı’mızda başlıca egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kan fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Amaç

Genel tıbbi fizyoloji alanındaki bilgisi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuvar becerisi uluslararası düzeye ulaşmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji uzmanı yetiştirmek.

Hedef

  • Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi,
  • Araştırma konularında güncel literatür bilgisi,
  • Tıbbi fizyolojide ve araştırma konusunda gelişmeleri takip etme becerisi,
  • Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi,
  • Temel laboratuvar cihazlarını ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazları kullanma becerisi,
  • Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisi kazandırmak.
  • Eğitim dili Türkçedir.

2. Kabul Koşulları

Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans Programı'na başvuracak öğrencilerde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği başvuru koşullarını sağlamış olması ve Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Fen / Fen-Edebiyat Fakültesi (Biyoloji Bölümü), Veteriner Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu, Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Mühendislik Bölümü, Genetik Mühendisliği Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden birinden lisans diploması almış olması şartı aranacaktır. Adaylarda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğinin belirlediği asgari koşullara göre her dönem ilan edilen başvuru şartlarında yer alan ALES ve Yabancı Dil puanı aranır. ALES puanlarının %50’si, lisans not ortalamalarının %20’si ve bilimsel mülakatın %30’u alınarak değerlendirme yapılır.

3. Program Yeterlilikleri

Program Öğrenme Çıktıları

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde temel bilgi sahibidir, bu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, geliştirir.

2. Alanı ile ilgili güncel literatür bilgisine sahiptir, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser, uygular.

3. Alanı ile ilgili konularda bilimsel araştırma planlar, bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür, istatistik hakkında bilgi sahibidir, gerekli yazılımları doğru şekilde kullanır, sorunlara çözüm önerileri getirir

4. İlişkili olduğu diğer bilimler ile iletişimin önemini bilir, bilgilerini ve sorun çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

5. Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

7. Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi sahibidir, veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında bu değerleri gözetir.

8. Temel laboratuvar cihazları ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazlar hakkında bilgi ve kullanma becerisine sahiptir.

9. Vücudun normal fonksiyonlarına ait yaşamsal değişkenleri (kan basıncı, nabız, EKG, sinir ileti hızı, temel solunum fonksiyon testleri) laboratuvarda ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

10. Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisine sahiptir.

11. Ulusal ve uluslararası bilim insanları ile yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar, alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur.

12. Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir.

4. Müfredat

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/SEÇMELİ

FİZ 501

Hücre Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 503

Kas Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 505

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

-

3

7

Z

FİZ 507

Kan Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 509

Solunum Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 511

Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 513

Genel Fizyoloji

2

2

3

7

S

FİZ 515

Literatür İnceleme Dersi

2

2

2

7

S

FİZ 517

Duyu Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 519

Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 521

Temel Laboratuvar Teknikleri

2

2

3

7

S

FİZ 523

İmmün Sistem Fizyolojisi

2

2

3

7

S

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/SEÇMELİ

FİZ 560

Seminer

-

-

-

7

Z

FİZ 502

Nörofizyoloji

2

2

3

7

Z

FİZ 504

Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 506

Sindirim Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 508

Endokrin Fizyoloji

2

2

3

7

S

FİZ 510

Hücre İçi Kayıt Teknikleri

2

2

3

7

S

FİZ 512

Üreme ve Gelişme Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 514

Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri

2

2

3

7

S

FİZ 516

Egzersiz Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 518

Fizyopatoloji

2

2

3

7

S

3. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/SEÇMELİ

FİZ 570

Uzmanlık Alan Dersi

-

-

-

Z

Tez Çalışması

-

-

-

Z

30

                                                                                            4. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/SEÇMELİ

FİZ 570

Uzmanlık Alan Dersi

-

-

-

Z

Tez Çalışması

-

-

-

Z

30

FİZ 501 Hücre Fizyolojisi

Hücre ve İşlevleri

Protein Sentezi, Hücre İşlevi ve Hücre Çoğalmasının Genetik Kontrolü

Hücre Zarlarından Maddelerin Taşınması

Dinlenim Zar Potansiyeli

Aksiyon Potansiyeli

FİZ 503 Kas Fizyolojisi

İskelet Kasının Kasılması ve Kasılma Teorileri

İskelet Kasının Uyarılması: Sinir Kas İletimi ve Uyarılma Kasılma Eşleşmesi

Düz Kasın Uyarılması ve Kasılması

FİZ 505 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilimsel Araştırma Türleri

Nicel Araştırma

Nitel Araştırma

Bilimsel Araştırmada Etik

Araştırma Projesi Geliştirme Basamakları 1

Araştırma Projesi Geliştirme Basamakları 2

FİZ 507 Kan Fizyolojisi

Kanın görevleri ve özellikleri

Kan yapımı ve düzenlenmesi

Eritrosit fonksiyonları

Eritrosit yıkımı, anemi, polisitemi

Kan grupları ve kan transfüzyonu

Lökosit fonksiyonları, Bağışıklık

Trombosit fonksiyonları

Pıhtılaşma mekanizmaları ve hemostaz

FİZ 509 Solunum Fizyolojisi

Akciğer Ventilasyonunun Mekaniği

Akciğer Hacim ve Kapasiteleri

Alveol Ventilasyonu

Solunum Yollarının İşlevleri

Pulmoner Dolaşım, Pulmoner Ödem, Plevra Sıvısı

Gaz Değişiminin Fiziksel İlkeleri; Solunum Zarında Oksijen ve Karbondioksit Difüzyonu

Solunumun Düzenlenmesi

Egzersizde solunumun düzenlenmesi

Solunum Yetmezliği Patofizyolojisi

FİZ 511 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

Vücut Sıvı Bölmeleri: Hücredışı ve Hücreiçi Sıvılar; Ödem

Böbrek fonksiyonları

Glomerüler filtrasyon

Böbrek Kan Akımının ve Glomerüler filtrasyonun kontrolü

Böbrek Tübüllerinde Geriemilim ve Sekresyon,

Renal Klirens

İdrarın Yoğunlaştırılması ve Seyreltilmesi

Sıvı ve elektrolit dengesi

Asit baz dengesi ve fizyolojik tampon sistemleri 

Miksiyon (Ürinasyon)

Diüretik ve Etki Mekanizmaları

Renal Fonksiyon Bozuklukları

FİZ 515 Literatür İnceleme Dersi

Var olan kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması

FİZ 517 Duyu Fizyolojisi

Görme Optiği

Reseptör ve Retinanın Sinirsel İşlevi

Görmenin Merkezi Nörofizyolojisi

Görme Yolları

İşitme ve Denge Duyusu

Tat Duyusu

Koku Duyusu

FİZ 519 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi

Zar Potansiyelleri

Aksiyon Potansiyeli

FİZ 521 Temel Laboratuvar Teknikleri

Hücre Fizyolojisi

Kas Fizyolojisi

Kalp Sesleri Dinleme

Klinik Uygulamada EKG

Kan Basıncı ve Nabız Ölçümü

Eritrosit Sayımı

Hct, ESR,Hb tayini

Kan Grupları Tayini

Lökosit Sayımı

Kanama Testleri ve Periferik Yayma

Solunum Fonksiyon Testleri

Metabolizma Değerlendirmesi

Refleksler

EEG

Görme duyusu testleri

İşitme duyusu testleri

FİZ 523 İmmün Sistem Fizyolojisi

Kan ve İmmün Sistem

Kanın Fiziksel Özellikleri

Kanın Şekilli Elemanları

Lökositler

Lenfositler

Bağışıklık

Antikorlar

FİZ 560 Seminer

Araştırma örneklerinin incelenmesi, ön araştırma ve konu seçimi

Konu başlıklarının belirlenmesi, Kaynak tarama ve kaynak kullanımına dair çalışmalar

Yazılı metin çalışmalarına başlanması

Slayt sunum tasarımı

Sunuşların tamamlanması ve düzeltmeler

Sunumlar

FİZ 502 Nörofizyoloji

Sinir Sistemi Genel İlkeler

Sinir Sisteminin Organizasyonu, Sinapsların Temel İşlevleri ve Nörotransmitterler

Duysal Reseptörler, Bilginin İşlenmesi için Nöron Devreleri

Somatik Duyular Genel Organizasyonu, Dokunmave Pozisyon Duyuları, Ağrı ve Termal Duyular

Omuriliğin Motorİşlevleri; Omurilik Refleksleri

Motor İşlevin Korteks ve Beyin Sapı Tarafından Kontrolü

Serebellum ve Bazal Gangliyonların Genel Motor Kontrole Katkıları

Beyin Korteksi , Beynin Zihinsel İşlevleri, Öğrenme ve Bellek

Beynin Davranış ve Motivasyonla İlgili Mekanizmaları-Limik Sistem ve Hipotalamus

Beyin Etkinlik Durumları-Uyku, Beyin Dalgaları, Epilepsi, Psikozlar ve Demans

Otonom Sinir Sistemi ve Adrenal Medulla

Beyin Kan Akımı, Beyin Omurilik Sıvısı ve Beyin Metabolizması

FİZ 504 Kalp ve Dolaşım Fizyolojisi

Kardiyovasküler sisteme giriş ve kalp kasının fizyolojik özellikleri

Kalp çalışmasının düzenlenmesi                                      

Kalp döngüsü ve basınç değişiklikleri

Kalp kapakları ve kalp sesleri

Kalpte uyarı ve ileti sistemi

Kardiyak aritmiler ve Elektrokardiyografik yorumu

Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler

Kalp damarları

Damarlarda kanın hareket ettirilmesini sağlayan durumlar

Kan Dolaşımı

FİZ 506 Sindirim Fizyolojisi

Gastrointestinal Fizyolojinin Genel İlkeleri,  Motilite, Sinirsel Kontrol ve Kan Dolaşımı

Sindirim Kanalında Besinlerin İlerlemesi ve Karışması

Gastrointestinal Sistemin Salgı İşlevleri (Pankreas ve Karaciğer hariç)

Pankreasın Ekzokrin Görevleri

Karaciğer ve Safranın Fonksiyonları

İnce ve Kalın Bağırsaklarda Sindirim ve Emilim

Besin Alımının Düzenlenmesi

Enerji Dengesi ve Metabolik Hız

Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi

FİZ 508 Endokrin Fizyoloji

Endokrinolojiye Giriş

Hipofiz hormonları ve hipotalamus tarafından kontrolleri                      

Tiroid Metabolik Hormonları

Adrenokortikal hormonlar

İnsülin, glukagon ve diyabetes mellitus

Paratiroid hormonu, Kalsitonin, Ca ve P  Metabolizması, Dvitamini       

      

FİZ 512 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi

Üreme Sistemi Fizyolojisi

Erkek Üreme Organları Fizyolojisi

Kadın Üreme Organları Fizyolojisi

Fertilizasyon

Gebelik

FİZ 514 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri

Deney Hayvanlarını Tanıma

Tutuş Teknikleri

Madde Uygulama Yöntemleri

Örnek Alma Yöntemleri

Anestezi – ötenazi teknikleri

Deney hayvanları üretimi

Hayvan deneyleri etiği

FİZ 516 Egzersiz Fizyolojisi

Egzersizde Kaslar

Egzersizde Solunum

Egzersizde Kardiyovasküler Sistem

Egzersizde Vücut Isısı

Egzersizde Vücut Sıvıları ve Tuz

FİZ 518 Fizyopatoloji

Fizyopatoloji Giriş

Kardiyovasküler sistem Fizyopatolojisi

Dolaşım sitemi Fizyopatolojisi

Solunum Sistemi Fizyopatolojisi

Endokrin sistem Fizyopatolojisi

Gastrointestinal sistem Fizyopatolojisi

Boşaltım sistemi Fizyopatolojisi

Üreme Sistemi Fizyopatolojisi

Sinir sitemi Fizyoptolojileri

FİZ 570 Uzmanlık Alan Dersi

Literatür İnceleme Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Geliştirme

Bilimsel Araştırmada Etik

Bulguları Yorumlama

Tez Çalışması

Tez konusu hakkında güncel literatür inceleme

Tez için Etik Kurul dosyası hazırlama

Tez Projesi hazırlama

Tez Projesi için materyal ve malzeme temini

Tez Projesi örneklem toplama

Tez Projesi deneysel çalışmalar ön hazırlık ve ön deneyler

Tez Projesi deneysel çalışmaları tamamlama

Tez Projesi Deneysel çıktıları değerlendirme

Bulguların İstatiksel İncelemesi

Tez Yazımı

Tez Sunumu

5. Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisi tamamlanmış olmalıdır.

6. İstihdam Olanakları

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları programı tamamladığında Bilim Uzmanı unvanı alıp, üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler ve Doktora Programlarına devam edebilirler.  Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca, yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

7. Akademik Personel

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Sadrettin PENÇE

Prof. Dr. Seyit ANKARALI

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR