Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Rejeneratif Tıp

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Elif Gelenli Dolanbay

elif.dolanbay@medeniyet.edu.tr

02162803333/4062

  1. Program Hakkında

      Histoloji; canlıları oluşturan hücre ve dokuları inceleyen bilim dalıdır. Histoloji biliminin felsefesi iki boyutlu doku kesitlerini inceleyerek doku ve organların üç boyutlu yapıları hakkında öngörü üretmektir. Canlının en küçük birimi olan hücrelerin bir araya gelmesi ile dokular, farklı dokuların farklı oranlarda bir araya gelmesi ile organlar ve benzer bir görev için bir araya gelen farklı organlar da organ sistemlerini oluşturur. Histolojide en önemli gözlem aracı olan mikroskop ile elde edilen veriler sayesinde dokunun mikroskobik boyutta yapısal özellikleri ortaya konarak, bu yapı ile yapının işlevi arasında bağlantı kurulmaya çalışılır. Deneysel hayvan modelleri oluşturarak veya hücre kültürü ortamlarında normal ile normal dışı hücre, doku veya organın yapısı ve işlevleri gözlemlenir ve yapı işlev ilişkisi elde edilen verilerin yorumlanması ile ortaya konmaya çalışılır. Embriyoloji tek hücreden doğuma kadar olan süreçte görülen normal veya normal dışı değişiklikleri inceleyen bilimdir. Embriyoloji biliminde mikroskobik iki boyutlu kesitlerle v eklinikte üç boyutlu yapıların ultrason eşliğinde gözlemlenmesi sonucu, gelişimsel süreçte görülen değişikliklerin yorumlanması ve tanımlanmasına olanak sağlar. Embriyolojinin temel felsefesi; iki ve üç boyutlu yapılara bakarak dördüncü boyuttaki durum hakkında geçmişe veya geleceğe yönelik çıkarımlar yapmaktır. Embriyolojinin temel konuları, gametlerin prenatal gelişimi ve fertilizasyon ile birlikte embriyonik ve fetal gelişim süreçleridir. Normal gelişim basamaklarının anlaşılmasına ek olarak, doğum öncesi oluşabilecek teratolojik sorunlara da ışık tutmaktadır. Modern embriyolojinin çalışma alanları olan in vitro fertilizasyon klonlama ve kök hücre çalışmalarının temeli gelişimsel aşamaların genetik kontrolü, hücre sinyalleri, mutajenler ve bunların çeşitli hastalıklarla olan bağlantısının incelenmesine dayanmaktadır. histolojik çalışma alanlarının en önemlilerinden olan hücre kültürü çalışmaları, hücrelerin kontrollü ve genellikle yapay bir ortamda yaşatılıp çoğaltılmasına dayanmaktadır. Hücre kültürü, temel hücre yapısı ve biyokimyası hakkında hakkında bilgi sahibi olmak açısından çok önemli olmak ile birlikte ilaç ve toksik maddelerin hücreler üzerindeki etkisi, yaşlanmanın tetiklenmesi, besinler, mutajenler, karsinojenler ile ilgili çalışmalarda büyük rol oynamaktadır. Embriyolojinin laboratuar uygulamalarından olan kök hücre çalışmaları ise hasarlı dokuların in vitro olarak büyütülen hücreler ile onarılması, düzgün çalışmayan organ kısımlarının onarılması, hücrelerdeki genetik bozuklukların sebeplerinin araştırılması, kanser oluşumu mekanizmasının izlenmesi, yeni ilaçların güvenlik ve etkinliğinin araştırılması gibi konulara ışık tutmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 2019-2020 akademik yılında başlayacak olan Temel Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans programı ile yukarıda bahsedilen alanlarda bilimsel çalışmalar yapılabilecek olması ile birlikte mezun olacak olan öğrencilerin yüksekokul düzeyinde ders verebilecek seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda, öğrenciler teori ile laboratuvar çalışmalarında kazandıkları pratik tecrübeyi birleştirerek bu alandaki eğitimle ilgili eksikliklerin çözümüne katkı sağlayacaklardır. Histoloji ve Embriyoloji alanında verilecek olan eğitime ek olarak konferans, toplantı, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilere olan aktif katılım ve katkılar ile de öğrenciler program sürecinde kendilerine katacakları bilgi ve yetenekler ile bilimsel ve eğitime yönelik araştırmaları planlayıp uygulayarak etki değeri yüksek dergilerde yayınlamaya hazır hale getirebilecek ve sürekli kendilerini geliştiren bir bilim insanı olmalarının ve ileride çalışacakları bilimsel kurumların eğitim kültürlerini ileriye götürmelerinin önü açılmış olacaktır. Günümüzde tıp ve mühendislik alanında ortak çalışmalar yürüterek kanser, kısırlık ya da organ transplantasyonu gibi pek çok sağlık sorununa çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Doku mühendisliği, organ nakillerinde günümüzde en büyük sorun olan donör azlığı ve organ reddi gibi hayati sorunlara bir çözüm sunmak üzere ortaya çıkan multidisipliner bir alandır. Bu alanda temel olarak hedef, doku ve/veya organa uygun iskele yapısının geliştirilmesi, bu iskelenin yapılandırılmasını sağlayan faktörleri ve bu iskeleye ekilecek hücreleri içermektedir. Özellikle artan kök hücre çalışmaları hem doku mühendisliğinde iskele yapılandırılmasında hem de kanser gibi ölümcül hastalıklara yeni tedavi protokollerinin geliştirilmesinde önem arz etmektedir. Ayrıca gelişen teknolojiye bağlı olarak, kök hücre ve doku mühendisliği ürünlerinin klinikte rejeneratif tıp amaçlı kullanılması doku mühendisliğini, kök hücre çalışmalarını yaşam bilimlerinin önemli bir parçası haline getirmiştir. Histoloji ve embriyoloji alanında çalışan bilim insanları doku mihendisliği, kök hücre ve yardımcı üreme teknikleri alanlarında tam donanımlı ve yetkinlikte eğitimler almakta ve bu alanlarda başarıyla çalışmaktadırlar. Temel Rejeneratif Tıp yüksek lisans programında tüm bu alanlarda çalışabilecek yetkinliklerde insanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci almak için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği esas alınacaktır. Programa En az 4 yıllık Lisans eğitimi almış olmak ve aşağıdaki fakültelerin mezunu olmak: Fen Fakültesi & Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu olmak. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği mezunu olmak Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak. Genel anlamıyla Yaşam ve Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Fakülte mezunu olmak, Ayrıca Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi lisans programından mezun olmuş bireyler başvurabilecektir. Başvuranlardan ALES (Sayısal) puanı en az 65 puan olma şartı aranacaktır.

Ayrıca başvuranlar alan bilgisi, tecrübe ve bilimsel araştırmaya yatkınlıklarının ölçülmesi amacıyla sözlü sınavına tabi tutulacaklardır. Programa başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır. Adayların;

a) ALES puanının %50’si,

b) Lisans not ortalamalarının %20’si,

c) Sözlü sınav notunun %30’u

toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanlar sıralanarak mevcut kontenjana göre programa yerleştirilecektir.

3.Program Yeterlilikleri

Program, toplam 24 yerel krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla,bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve yüksek lisans tezi derslerinden oluşur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için İMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

Temel Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerin temel öğretim yeterlililkleri şunlardır:

  1. Hücrenin yapısı, ultrastrüktürü ve moleküler düzeyde fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmanın dışında insan vücudunu oluşturan dokuların histolojik özelliklerini teorik olarak kapsamlı bir şekilde öğrenmek ve mikroskop altında tanıyabilmek
  2.  Genel ve sistemlere ait özel embriyoloji hakkında detaylı bilgiye sahip olmak
  3. Doku yenilenmesi hakkında temel bilgiye sahip olarak doku mühendisliği ve vücut öz kaynakları ile kendini tamir edebilme ve yenileme kapasitesini artırabilme yol ve yöntemlerini geliştirebilecek bilgi alt yapısına sahip olmak
  4. Bir dokunun ışık mikroskobu ve elektron mikroskobunda incelenebilecek düzeye getirilmesinde gerekli bilgi donanımının elde edilmesini sağlamak
  5. Gerekli ve ilgili alanlarda bilimsel sunum hazırlayıp sunabilecek yetenek ve bilgiyi kazanmak


4.Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Ünal USLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

                  5.Program

                  Program Kapsamında Bulunan Dersler

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TRT101

Genel Sitoloji, Histoloji ve Embriyoloji

3

2

3

7

TRT102

Işık Mikroskopi için Doku Hazırlama ve Temel Boyama Teknikleri

2

4

3

7

SEÇİMLİK DERS I (1-4)

2

4

3

7

SEÇİMLİK DERS II (5-8)

2

2

3

7

TOPLAM

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TRT201

Histolojide Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

3

0

3

7

TRT202

Sitoloji ve Hücre Kültür Yöntemleri

2

4

3

7

SEÇİMLİK DERS I

2

4

3

7

SEÇİMLİK DERS II

2

2

3

7

Seminer

1

2

0

4

TOPLAM

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TRTS01

Temel Mikroskopi

2

4

3

7

TRTS02

Özel Doku Hazırlama ve Boyama Yöntemleri

2

4

3

7

TRTS03

İmmunohistokimya Yöntemleri

2

4

3

7

TRTS04

Nicel Histoloji

2

4

3

7

TRTS05

Androloji Laboratuvarı Yöntemleri

2

4

3

7

TRTS06

Gastrointestinal Sistem Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS07

Üriner Sistem Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS08

Özel Duyu Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS09

Genital Sistem Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS10

Hareket Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi

2

2

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TRTS01

Temel Mikroskopi

2

4

3

7

TRTS02

Özel Doku Hazırlama ve Boyama Yöntemleri

2

4

3

7

TRTS03

İmmunohistokimya Yöntemleri

2

4

3

7

TRTS04

Nicel Histoloji

2

4

3

7

TRTS05

Androloji Laboratuvarı Yöntemleri

2

4

3

7

TRTS06

Gastrointestinal Sistem Histoloji ve Embriyolojisi

2

2

3

7

TRTS07

Üriner Sistem Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS08

Özel Duyu Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS09

Genital Sistem Histoloji ve Embriyolojsi

2

2

3

7

TRTS10

Hareket Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi

2

2

3

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

0

15

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

45

GENEL TOPLAM

c. Ders içerikleri hakkında bilgi

TRT 101 Genel Sitoloji, Histoloji ve Embriyoloji

Bu derste Hücre tipleri ve farklılıkları, Hücre zarı yapı ve görevleri, Hücre organelleri yapı ve görevleri, Hücre Çekirdeği, Hücre Döngüsü Hücre Yenilenmesi, Mitoz ve Mayoz Bölünme, Hücre ve Farklılaşması (Yapısal, Metabolik, Yerleşimsel), Dokulara Giriş ve Gelişimsel Kökeni, Epitel Doku Genel Özellikleri, Örtü, Salgı ve Duyu Epiteli Çeşitleri, Bağ Doku Genel Özellikleri ve Hücreleri, Lifleri, Ara Madde, Bağ Dokuda Ödem, İltihap ve Yara İyileşmesi, Özel Bağ Doku Çeşitleri ve Histolojisi, Kas Doku, Sinir Doku, Embriyolojiye Giriş; Genel Kavramlar, Gametogeneze Giriş; Spermatogenez ve Oogenez, Yumurtalıkta Follikül Gelişimi ve Menstruel Döngü, Fertilizasyon, Blastulasyon ve İmplantasyon, Gastrulasyon, Somitogenez, Nörülasyon, Nöral Krista Gelişimi ve Dağılımı, Embriyonik katlanma, Farengeal Yayların ve Vücut Boşluklarının gelişimi, Organogenez ve Fetal Gelişim, Ekstraembriyoner zarlar, Konjenital Anomaliler, Çoğul Gebelik, Prenatal Tanı, Doğum konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin temel hücre ve doku kavramlarını tanımlayarak, mikroskopik yapı ve işlev ilişkisini analiz etmesi  temel embriyolojik süreçleri tanımlayarak zaman dizgesinde sıralayabilmesi amaçlanmaktadır

TRT 102 Işık Mikroskopi için Doku Hazırlama ve Temel BoyamaTeknikleri:

Bu derste, Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Cam Eşya, Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar; Doku Takip Cihazları, Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar; Doku Gömme Cihazları, Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar; Doku Boyama Cihazları, Tamponlar, Fiksasyon; Genel Bilgi, Fiksasyon Çeşitleri; Kimyasal Fiksasyon (Aldehitler, Diğer Kimyasallar), Fiziksel Fiksasyon (Kaynatma, Isıtma, Dondurma), Fiksasyon Yöntemleri, Daldırma, Perfüzyon, Birlikte, Birincil ve İkincil Fiksasyon, Doku Takip, Kesit Alma, Mikrotom Çeşitleri, İnce Kesit Alma, Kalın Kesit Alma, Sert Doku Kesit Alma, Cryofracture, Dehidratasyon, Berraklaştırma, Gömme, Hematoksilen Çeşitleri, Hematoksilen Alum Hazırlama, Hematoksilen, Eozin Boyama, Kapama ve Etiketleme, Doku Arşivleme, Kesit Arşivleme konuları teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir. Bu derste öğrencinin Temel doku laboratuvarı tekniklerini bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu yöntemleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRT 201 Histolojide Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

Bu derste, bilimsel bir makale okuma ve makaleyi oluşturan bölümler, Makale tarama anahtar kelime kullanma, dergiler ve veri tabanlarına erişim, Bilimsel çalışma yapılırken ve yazılırken uyulması gereken etik kurallar ve değerler ve Bilimsel çalışmanın etik çerçevesini çizen ulusal veya uluslararası belgeler, denekler ile ilgili etik kurallar ve alınması gereken onaylar, Bilimsel Yayınlarda Etik İlkeler ve Bilimsel Yayınlarda Etik Dışı Davranışlar, Bilimsel Yayınlarda Yazarlık Kriterleri ve Yazarlıkta Etik sorunlar, Bilimsel çalışmanın amacını ve hipotezini saptama, yapılabilirlik sınırların belirleme, Bilimsel Çalışmada Histolojide kullanılan gereç ve yöntemler, Bilimsel Çalışmada istatistiksel analiz Biyoistatistiğe Giriş: Olasılık Teorisi; Tanımlayıcı İstatistik; Sıklık (Frekans) Dağılımları, Tanımlayıcı Ölçüler, Verilerin Sınıflandırılması, Standart Sapma, Standart Hata, Dağılım Aralığı, Dağılım Çeşitleri, Değişkenlerin Sınıflandırılması, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: Güç Analizi, Varyansların Homojenlik Testi, Hipotez Kavramı ve Çeşitleri, Hipotezde Önemlilik - p Değeri, Tek Uçlu ve 2 Uçlu Önemlilik, Tek değişkenli Parametrik Önemlilik (Hipotez) Testleri, Bilimsel Çalışmada sonuçların gösterilmesi ve tartışma konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin bilimsel çalışmayı oluşturan bölümleri öğrenerek histoloji ve embriyoloji araştırmaları için gerekli bilgi alt yapısına sahip olması amaçlanmaktadır.

TRT 202 Sitoloji ve Hücre Kültür Yöntemleri

Bu derste, hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarına Giriş: Genel Laboratuvar Alet ve Cihazları, Hücre ve Doku Kültür Hazırlanmasında ve Analizinde Kullanılacak Cihazlar (Görüntüleme Ataçmanlı İnvert Mikroskop, Temiz Bankolar, Sınıf 2 Biyolojik Güvenlik Kabini, İnkübatör-CO2 , Sıvı Azot Tankı, Buzdolabı, Derin Dondurucu, Sterilizatör, Hassas Terazi, pH Metre, Santrifüj, Çalkalamalı Su Banyosu, Isıtıcı Tabla, Karıştırıcılar, Otomatik Pipet, Pipet Pompası, Sayım Lamları), Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı Sarf Malzemesi ve Kimyasallar, Hücre ve Doku Kültür Laboratuvarında Genel Çalışma İlkeleri; Aseptik Yöntem, Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarında Kullanılan Besi Yerleri ve Besi Yeri Hazırlama, Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarında Mikrokopi; İnvert Mikroskop ve Faz Kontrast Eklentisi, Hücre ve Doku Kültür Laboratuvarında Kullanılan Hücre Tipleri: Primer Kültür, Hücre Hatları, Kültür Ortamına Hücre Ekimi ve Pasajlama, Canlı Hücre Sayımı, Morfolojisi, Canlı Boyanması (Tripan Mavisi) ve Seyreltilmesi, Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı Kalite Kontrolü ve Laboratuvar Güvenliği konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin Temel hücre kültür teknikleri bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu yöntemleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRTS01Temel Mikroskopi

Bu derste, optiğin Temelleri; Işık, Renkler ve Algı, Renklerin Dijitalizasyonu, Işık Mikroskobu Kullanım Alanları, Işık Mikroskobunun Mekanik Parçaları: Tabla, Objektif Taşıyıcı, Gövde, Işık Mikroskobunda Optik Parçalar: Okuler, Objektif, Prizmalar, Kondansör ve Diyaframlar, Işık Mikroskobunun Optik Parçaları: Objektif Çeşitleri, Işık Mikroskobunda Filtreler ve Işık Kaynakları, Işık Mikroskobu Kullanımında Temel İlkeler, Köhler Ilüminasyon ve Araştırma Mikroskobunda İnce Ayar, Faz Kontrast, Karanlık Alan, Polarize Işık, Ters Işık (İnvert Mikrosop) Mikroskopları ve Stereo Mikroskop, Lisans Eğitiminde Işık Mikroskopları: Sunum Mikroskobu, Flüoresans Mikroskop, Filtreler ve Fluorokromlar, Işık Mikroskobunda Görüntü Alma Sistemleri, Işık Mikroskobunda Alınan Görüntüde Büyüklük Hesaplama, Görüntü Analizine Giriş ve Görüntü Analiz Programları konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin Temel mikroskop kullanma bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu yöntemleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRTS02 Özel Doku Hazırlama ve Boyama Yöntemleri

Bu derste, Özel Boyama Yöntemlerine ve Histokimyaya Giriş, Genel Boyama ve Sinir Doku: Metilen Mavisi, Genel Boyama ve Sinir Doku: Toluidin Blue, Kan Doku: May Grunwald Giemsa, Bağ Doku Boyaları: Massonun Üçlü Boyaması, Elastik Liflerin Boyanması: Verhoeff Yöntemi, Karbonhidrat bileşiklerinin gösterilmesi; PAS, Kemik Doku Takibi Dekalsifikasyon konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin ileri doku laboratuvarı tekniklerini bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu yöntemleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRTS03 Immunohistokimya Yöntemleri

Bu ders, İmmunohistokimya Laboratuvarı Genel Özellikleri, Antikor Üretimi, İmmunohistokimya laboratuvarında kullanılan tamponlar ve diğer kimyasallar, Primer Antikor Seçimi ve Uygun Seyreltmenin Saptanması, İmmunhistokimya için Dokuların Hazırlanması; Tespit edilmiş, Ön Tespiti yapılmış ve Taze dokular için, Permiabilizasyon, Antijen Kurtarma Yöntemleri, Dokuları lama alma ve lamı kapama yöntemleri, Immunohistokimyasal İşaretleyiciler; Florokromlar, Immunohistokimyasal İşaretleyiciler; Enzimler, Doku faktörlerine bağlı nonspesifik boyamayı önleyici yöntemler; ikincil antikor kullanımı, endojen enzimleri in aktive etme ve diğerleri, İmmunohistokimyasal yöntem ile boyanmış doku kesitlerinin yorumlanması şeklinde işlenecektir. Bu derste öğrencinin Temel immunohistokimya teknikleri bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu yöntemleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRTS04 Nicel Histoloji Yöntemleri

Bu derste,Nicel Histolojiye Giriş, Örnekleme ve Sonuçların Kestirilmesinde Tarafsızlık, Olasılık Teorisi ve Nicel Histoloji: Hata Katsayısı, Nicel Histolojide Çalışmanın Planlanması ve Pilot Çalışmanın Önemi, Örneklem Seçimi (Sistematik ve Random Örneklem Seçimi), Nicel Histolojide Kullanılan Mikroskoplar ve Özellikleri, Nicel Histolojide Kullanılan Görüntü Analiz Programları, Geometrik Sondalar ve Temel Ölçüm Kuralları, Fiziksel ve Optik Parçalama, Disektör Prensibi; Fiziksel ve Optik Disektör, Hacim Ölçümü; Cavalieri Yöntemi, Parçaçık Ölçümü, Biyolojik Yapıların Çeşitliliğine Bağlı Hatalar; Coefficient Variation ve diğerleri, Örnek Nicel Çalışma Planlama konuları işlenecektir.Bu derte öğrencinin Temel nicel histoloji teknikleri bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu yöntemleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRTS05 Androloji Laboratuvarı Yöntemleri

Bu derste, Androlojiye Laboratuvarına Giriş; Genel Laboratuvar Alet ve Cihazları, Semen Analizinde ve Hazırlanmasında Kullanılacak Cihazlar, Androloji Laboratuvarı Sarf ve Cam Malzemeri, Androloji Laboratuvarında Kullanılan Kimyasallar, Boyalar ve Medyumlar, Faz Kontrast Mikroskobu Kullanımı, Numune Toplama ve Makroskopik Değerlendirme, Semenin Mikroskopik Analizi ve Sayımı, Sperm Hareket ve Canlılık Değerlendirmesi, Sperm Boyama ve Sperm Morfolojisi, Sperm Hazırlama: Genel İlkeler, Basit Yıkama, Yüzdürme, Dereceli Santrifüj, Mikroakışkan Çip, Androloji Laboratuvarı Kalite Kontrolü ve Laboratuvar Güvenliği konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin Temel androloji yöntemleri bilgi ve becerisini kazanarak bilimsel bir araştırmada bu teknikleri kullanma yeteneğini elde etmesi amaçlanmaktadır.

TRTS06 Gastrointestinal Sistem Histolojisi ve Gelişimi

Bu derste, Gastrointestinal sistem histolojisinde  temel kavramlar, Oral Histoloji; Ağız Mukozası, Dil ve Dişler, Tükrük Bezleri Histolojisi, Üst Sindirim Kanalı Genel Histolojik Yapısı, Yemek Borusu, Mide, İnce Bağırsak, Kalın Bağırsak, Kör Bağırsak, Appendiks, Rektum, Anal Kanal histolojileri, Karaciğer, Safra yolları, Safra Bezi ve Pankreas histolojisi, Sistemlerin Embriyolojisinde Temel Kavramlar, Ön Bağırsak Gelişimi, Orta Bağırsak Gelişimi, Son Bağırsak Gelişimi, Sindirim Sistemi Doğuştan Hastalıkları konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin Gastrointestinal sistemi oluşturan organların histolojik yapısını, embriyonik gelişim süreçlerini, gelişimsel anomalilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

TRTS07 Üriner Sistem Histolojisi ve Gelişimi

Bu derste, Sistemlerin Histolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Genel Özellikleri, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Böbrek-Nefron, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Böbrek-Nefron Uygulama, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Böbrek-Nefron, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Böbrek-Nefron Uygulama, Jukstaglomerular aparat ve kan basıncı düzenlenmesi, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Boşaltım Yolları, Boşaltım Sistemi Histolojisi: Boşaltım Yolları Uygulama, Sistemlerin Embriyolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Boşaltım ve Üreme Sistemi Gelişimi: Boşaltım Sistemi Gelişimi, Boşaltım Kanallarının Gelişimi: Dişi Bireyler, Boşaltım Kanallarının Gelişimi: Erkek Bireyler, Boşaltım Sisteminin Doğuştan Hastalıkları konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin Üriner sistemi oluşturan organların histolojik yapısını, embriyonik gelişim süreçlerini, gelişimsel anomalilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

TRTS08 Genital Sistem Histolojisi ve Gelişimi

Bu derste, Üreme Sistemi Histolojisi: Erkek Üreme Sistemi; Testis, Üreme Kanalları, Bezler, Erkek Üreme Sistemi mikroskopisi, Dişi Üreme Sistem; Yumurtalık, Dişi Üreme Sistem; Uterus, Vajina Vulva, Dış Genital organlar, Gebelik ve Plasenta, Sistemlerin Embriyolojisine Giriş; Temel Kavramlar, Cinsiyetin Belirlenmesi, Erkek Gonad Gelişimi, Dişi Gonad Gelişimi, Üreme Yolları ve Dış Genital Organların ve Alt Ürogenital Bölgenin Gelişimi konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin, Genital sistemde yer alan tüm organların histolojik yapısını, embriyonik gelişim basamaklarını ve gelişimsel anomalileri öğrenmesiamaçlanmaktadır.

TRTS09 Özel Duyuların Histolojisi ve Gelişimi

Bu derste, Sistemlerin Histolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Gözün Fibröz ve Vasküler Tabaka Histolojisi, Gözün Sinir Tabaka, Görme Yapı İşlev İlişkisi, Dış ve Orta Kulak Histolojisi, İç Kulak Histolojisi, Duymanın Yapı İşlev İlişkisi, Denge ile ilişkili yapıların histolojisi, Göz Gelişimi, Göz Gelişimi Anomalileri, Kulak Gelişimi, Kulak Gelişimi Anomalileri konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin

Duyu organlarının histolojisini, embriyonik gelişimini ve gelişimsel anomalilerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

TRTS10 Hareket Sistemi Histolojisi ve Gelişimi

Bu derste, Hareket Sistemi Histolojisinde Temel Kavramlar, Kas Histolojisine Giriş, İstemli Çizgili Kas Histolojisi, İstemsiz Kasların Histolojisi, Kasların incelemesinde kullanılan histolojik ve histokimyasal yöntemler, Kasların incelemesinde kullanılan histolojik ve histokimyasal yöntemler, Kemik Histolojisi, Kemikleşme, Sert dokuların incelemesinde kullanılan özel yöntemler, Baş Kas, Kemik ve Kıkırdak Gelişimi, Yüz Kas, Kemik ve Kıkırdak Gelişimi, Baş ve Yüz Gelişim Anomalileri, Gövde ve Ekstremitelerin Gelişimi, Hareket Sisteminin Gelişimi: Gövde ve Ekstremitelerin Gelişim Anomalileri konuları işlenecektir. Bu derste öğrencinin Hareket sistemini oluşturan organ ve yapıların histolojik özelliklerini ve gelişimlerini öğrenmek. Kas dokusu inceleme yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Uzmanlık Alan Dersi

Tez aşamalarının ve elde edilen sonuçların tez danışmanı ile tartışılması

Yüksek Lisans Tezi

Programdaki öğrencinin bağımsız şekilde yüksek lisans tez danışmanı gözetiminde yürütülen bilimsel bir çalışmadır.

  1. Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezini başarı ile tamamlayanlar programdan mezun olur.

Ayrıntılı bilgi için İMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/documents/ogrenciisleri/%C4%B0stanbul%20Medeniyet%20%C3%9Cniversitesi%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim%20%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

  1. İstihdam Olanakları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulacak olan Temel Rejeneratif Tıp Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan bilim insanları bu alanda bulunan araştırma merkezleri ve firmalarda uzman araştırmacılar, yüksekokul düzeyinde ders verebilecek biliminsanları olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca mezunlar doktora programlarına geçiş yaptıkları takdirde geleceğe yönelik olarak kendilerine akademik bir kariyer oluşturabilirler.