Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi

1. Program Hakkında

Zengin bir vakıf yönetimi geleneği ve birikimine sahip olan ülkemizde değerler temelli çalışmalarla öne çıkan gönüllü kuruluşlarımızın, yaslandıkları gelenekle uyumlu yönetim pratikleri geliştirme ihtiyacı gözlenmektedir. Batı'da sivil toplumun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ihtiyaçlar ile gönüllülük kavramı algısının bizdekine göre farklılık arz etmesi gönüllü kuruluşların yönetiminin evrensel ve yerel bakış açıları ile karşılaştırmalı ele alınması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda ülkemize has bir sivil toplum yönetim pratiği geliştirmek için, çağdaş örnekler ile vakıf geleneğimiz arasındaki karşılaştırmalı çalışmalar kadar kültür ve değerler eksenli değerlendirmelere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, pratik düzeyde örnekleri görülen sivil toplum temelli çalışmaların kuramsal alt yapısını oluşturmak, mevcut faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkı sağlamak ve gönüllü kuruluşların yönetimine ilişkin özgün uygulama, yöntem ve araçlar geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Program, gönüllü teşekküllerde öncülük, girişimcilik ve liderlik yapma azim ve isteğine sahip adayların ilgili beceri ve yetkinlikleri kazanabilmeleri için ideal bir seçenektir. 

2. Program Yeterlikleri ve Çıktıları

Program mezunları;

- Bilimsel ya da işlevsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler. Her türlü konuda araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.

- Sivil toplum örgütlerinde yönetim, mevzuat, muhasebe, finans, örgütleme, kaynak geliştirme ve iletişim gibi alanlarda uzmanlaşarak, bu disiplinler arasındaki etkileşimin sonuçlarını çok boyutlu öngörebilirler.

- Sivil toplum örgütlerinde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edebilir ve bilimsel yaklaşımları kullanarak çözüme ulaştırabilirler.

- Mevcut veriler ve yapacakları gözlem ve ölçümler doğrultusunda herhangi bir sivil toplum örgütünün faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak, üst yönetime sunulacak performans raporları hazırlayabilirler.

- Sivil toplum örgütlerinin paydaşları, iç ve dış çevresi ile ilişkileri, gönüllü yönetimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olup, söz konusu alan ve boyutlardaki etkileşimi tasarlayıp yönetebilirler.

- Sivil toplumun geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası projeleri geliştirerek, teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlendirmelerde bulunabilirler.

3. Kabul Koşulları

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Program başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmaktadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (enstitu.medeniyet.edu.tr). Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u toplanarak belirlenir. Bilim sınavına kontenjanın dört katı kadar aday çağrılır.

3.1. Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

- Lisans programı mezunu olmak.

- Lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA, sözel ve sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

- Yabancı Dil Sınavından en az en az 55 puan (YDS, İMU İYS, YÖKDİL veya İMÜ Senatosu tarafından denkliği kabul edilmiş bir sınav) almış olmak. Lisans eğitimini %100 veya %30 İngilizce olarak tamamlayanlardan yabancı dil şartı aranmaz.

3.2. Değerlendirme Kriterleri:

Lisans Not Ortalaması (%20),

ALES Puanı (%50)

Bilim Sınavı (%30) üzerinden yapılır.

3.3. Yabancı Öğrenci Kabul Koşulları:

Programa başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. Programa başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları yeterlidir. Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'nden programı izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

4. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

  • Prof. Dr. Gülfettin Çelik
  • Prof. Dr. Hamza Ateş
  • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
  • Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş
  • Doç. Dr. Erol Muzır
  • Doç. Dr. Lütfi Sunar
  • Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan
  • Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün
  • Doç. Dr. Bilal Çankır
  • Dr. Özer Selçuk

5. Açılacak Dersler Tablosu

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

STK501

SİVİL TOPLUM KURAMI

3

0

3

7

STK502

OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE TOPLUMSAL SİSTEMİNDE VAKIFLAR

3

0

3

7

STK503

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİMİ

3

0

3

7

STK5xx

SEÇİMLİK DERS

3

0

3

7

STK5xx

SEÇİMLİK DERS

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

STK505

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

1

2

0

4

STK560

SEMİNER

3

0

3

7

STK5xx

SEÇİMLİK DERS

3

0

3

7

STK5xx

SEÇİMLİK DERS

3

0

3

7

STK5xx

SEÇİMLİK DERS

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

32

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

60

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

STK504

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MEVZUATI

3

0

3

7

STK509

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM GÜNDEMİ

3

0

3

7

STK511

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SORUMLULUK

3

0

3

7

STK512

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ

STK513

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÜNCEL UYGULAMALAR

3

0

3

7

STK515

KÜRESEL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

3

0

3

7

STK516

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

STK506

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM VE KAYNAK GELİŞTİRME

3

0

3

7

STK507

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA LİDERLİK VE YENİ YÖNETİM UYGULAMALARI

3

0

3

7

STK508

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA VERİ ANALİTİĞİ VE ETKİ ANALİZİ

3

0

3

7

STK510

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

3

0

3

7

STK514

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE EĞİTİM

3

0

3

7

STK517

SOSYAL PAZARLAMA

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

STK 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

15

STK 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

45

Genel Toplam

120

6. Ders İçerikleri

STK 501 Sivil Toplum Kuramı

Sivil toplum kavramının içeriği, kapsamı ve tarihi gelişimi; kamu, özel ve üçüncü sektör ayırımı ve konu ile ilgili kuramsal açıklamalar ışığında ele alınacaktır. Sivil toplum kavramının algılanışı, sivil toplum kuruluşlarının kamu ile ilişkileri, savunuculuk, insani yardım ve gönüllülük gibi kavramların ülkemizdeki uygulamaları Batı tecrübesi ile karşılaştırmalı şekilde ele alınması dersin işlenecek diğer konularıdır. 

STK 502 Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye Toplumsal Sisteminde Vakıflar

Ülkemiz zengin bir vakıf geleneğine sahiptir. Vakıf medeniyeti diye ifade edilebilecek bu zenginliğin mevcut sivil toplum kuruluşlarının uygulamalarına yansıması, söz konusu geleneğin ana dinamiklerinin anlaşılması ve Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde ne tür değişimler yaşandığının bilinmesi ile mümkündür. Bu amaca uygun olarak kurgulanmış derste sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sistem içerisinde değişen işlevi ve rolü güncel örnekler dikkate alınarak işlenmektedir.

STK 503 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi

Temelde kâr amacı gütmemek ve gönüllülüğü odağa almak şeklindeki ayırt edici özelliklerin biçimlendirdiği sivil toplum kuruluşlarında, kaynakların etkin ve verimli kullanımının nasıl sağlanacağı dersin özünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda stratejik yönetim, etkinlik ve proje yönetimi, kapasite geliştirme ve fon bulma, finans yönetimi, halka ilişkiler, sosyal pazarlama ve teknoloji yönetimi gibi konular kamu ve özel sektör kıyaslaması ile ele alınmaktadır.

STK 504 Sivil Toplum Kuruluşları Mevzuatı

Sivil toplum kuruluşlarının kuruluşundan işleyişine kadar bütün yasal süreçlerin ele alındığı bu derste Türk Hukuk Sistemi içerisinde vakıf ve derneklerin konumu, söz konusu kurumların yaşadığı temel hukuki sorun alanları dikkate alınarak ele alınmakta, mevcut düzenlemeler, dünyadan örnekler ışığında ideal çerçeve nasıl olmalı sorusu ile irdelenmektedir.

STK 505 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Araştırma Yöntemleri ve Etik

Farklı disiplinlerin katkısı ile oluşan bir sosyal bilim alanı olan sivil toplum kuruluşlarında araştırma yapmak için gereken nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin ele alındığı bu ders, gönüllülük ve sivil toplum odaklı bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğine dair becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Alanın kendine has sınırlarını dikkate alan dersin etik boyutu sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken unsurları vurgulamaktadır.

STK 506 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yönetim ve Kaynak Geliştirme

Kaynak geliştirme, fon temini ve yönetimi sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlikleri açısından en önemli yönetim işlevlerinden bir tanesidir. Bu ders, sivil toplumun kaynak oluşturabilme becerisini de içerecek şekilde fon kaynakları, temin edilen fonların finansal açıdan etkin ve verimli kullanımı ve sivil toplum kuruluşlarında finansal yönetimin nasıl yürütülmesi gerektiğini güncel örnekler ışığında ele almaktadır.

STK 507 Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderlik ve Yeni Yönetim Uygulamaları

Yönetim çok dinamik bir disiplin olarak sürekli gelişen ve güncel uygulamalarla zenginleşen bir içeriğe sahiptir. Bu içeriğin şekillenmesinde kuşkusuz en büyük pay başarılı liderlere aittir. Sivil toplum kuruluşlarında liderliğin kamu ve özel sektörden nasıl ayrıştığının, alandaki örnek uygulamalar eşliğinde tartışıldığı bu ders liderlik uygulamaları kadar sektördeki iyi uygulamaları da ele almaktadır.

STK 508 Sivil Toplum Kuruluşlarında Veri Analitiği ve Etki Analizi

Sivil toplum örgütlerinde veri analitiği ve etki izlemenin anlamı, kapsamı ve yöntemlerinin ele alındığı bu ders sivil toplum kuruluşunun amaçladığı ile gerçekleşen arasındaki farkın anlamlandırılmasını amaçlamaktadır. Sosyal etkinin ölçülmesine dair yöntem, araç ve süreçler, Türkiye ve dünya örnek uygulamaları ile zenginleşmektedir.

STK 509 Türkiye’de Sivil Toplum Gündemi

Zengin bir vakıf geleneğine sahip ülkemiz gerek bu geleneği canlandırmak ve gerekse çağdaş sivil toplum uygulamaları ile buluşmak şeklinde canlı bir sivil toplum iklimine sahiptir. Büyük oranda kamu erkinin yönlendirmesi ile biçimlenen bu iklimin özellikleri, ideal formu ve sürekli değişen gündemi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren farklı sivil toplum kuruluşlarının da tanıtılacağı derste dünya uygulamaları karşılaştırmalı bir analiz çerçevesi ile ele alınacaktır.

STK 510 Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Uygulamaları

Sivil toplum kuruluşların en önemli kaynağı başta gönüllüler olmak üzere tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak faaliyet gösteren çalışanlarıdır. Derste, misyon odaklı ve kendilerine has motivasyon kaynakları bulunan sivil toplum kuruluşu çalışanlarının temininden değerlendirilmesine kadar bütün aşamalar ele alınmakta, sürecin her aşamasında kamu personel ve özel sektör insan kaynakları uygulamaları ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

STK 511 Sosyal Girişimcilik ve Sorumluluk

Bu derste; sosyal hizmet ve faaliyetlerde yeni bir alan açmak, yeni bir yöntem bulmak ya da var olan faaliyetler ya da yöntemlerde yenilikçilik oluşturmak şeklinde ifade edilebilecek sosyal girişimciliğin kapsamı ve içeriğinin ele alınmaktadır. Dünya ve ülkemizdeki başarılı sosyal girişimler vaka yöntemi ile işlenerek öğrencilere sosyal girişimci yetkinlik ve becerilerine ilişkin öğretici ve ilham alıcı bir çerçeve sunulması dersin temel amacıdır.

STK 512 Sivil Toplum Kuruluşlarında Örgütsel Psikoloji

Sivil toplum kuruluşu, her örgütsel yapı gibi kurgu ve tasarımı ile kendine özgü bir kültür ve iklime sahiptir. Ders, işte bu yapı içerisinde gönüllülük temelli faaliyetlerde bulunan sivil toplum kurumu çalışanlarının tutum, algı, davranış, duygu, kişilik, güdülenmeleri gibi bireysel boyutlar ile grup dinamiği, takım çalışması ve liderlik gibi örgütsel boyutları ele almaktadır. 

STK 513 Sivil Toplum Kuruluşlarında Güncel Uygulamalar

Canlı ve dinamik bir sivil toplum ortamı, sivil toplum yönetimine ilişkin farklı uygulama, yöntem ve araçların kullanıldığı bir tür deneyim laboratuvarıdır. Bu ders mevcut sivil toplum yönetimine ilişkin güncel uygulamaları konu edinerek, öğrencilerin hem saha çalışmalarına aşina olmalarını sağlamak, hem de teorik ilgi ışığında karşılaştırmalı analizlerle bu çalışmaların kuvvetli ve zayıf yanlarını görebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

STK 516 Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimine ait sorun ve hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, faaliyet ve zaman planlaması, projenin amacı, riskleri, başarı göstergeleri, kaynak planlaması, projenin sürdürülebilirliği gibi aşamaların ele alındığı bu ders söz konusu sürecin sivil toplum kuruluşlarındaki işleyişini dikkate alarak örnek uygulamalar eşliğinde öğrencilerin kendi uygulamalarını ortaya koymalarını amaçlamaktadır.  

STK 570 Yüksek Lisans Semineri

Bu dersin amacı öğrencinin, araştırma odağını güçlendirmesini; araştırma sorusunu belirlemesini; araştırma için uygun yöntemi seçmesini ve buna göre veri toplayıp çözümlemesini sağlamaktır. Bu ders, araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma, akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık konularını kapsar.

STK 580 Yüksek Lisans Tezi

Bu dersin amacı lisansüstü öğrencisinin; tez içeriği oluşturmasını, araştırma yapmasını, bulguların analiz ve sentezini yapmasını, tezini yazmasını ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Tez yazım kuralları ve akademik eserlerin yazımı ile ilgili temel ilkeler bu dersin kapsamını oluşturur.

7. Mezuniyet Koşulları:

Mezuniyet İçin Gerekli Ulusal Kredi Toplamı: 24

AKTS Kredi Toplamı: 120

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 24 kredilik dersleri ve yüksek lisans tezini tamamlamak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

7. İstihdam Olanakları

Programı başarı ile bitiren mezunlarımız sivil toplum kuruluşlarında idari ve mali işler, insan kaynakları, proje geliştirme, denetim, fon bulma, kapasite geliştirme ve diğer ilgili birimlerde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışabilirler.