Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sanat Tarihi

İletişim

rof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Dahili: 0216 2802675

1- Program Hakkında

   Maddî kültür varlıkları olarak bilinen ve sanat kaygısı taşısın- taşımasın,  geçmişte insan tarafından üretilen taşınır ve taşınmaz bütün kültür varlıklarını araştırıp, incelemeyi, değerlendirmeyi, yorumlamayı ve buna dayanarak bu üretimi yapan birey ve toplumların niteliklerini yorumlamayı amaçlayan bilimsel çalışmalar Sanat Tarihi’nin görevleri arasında başı çekmektedir. Sanat Tarihi’nin ilgi alanı; askeri, dini, ticari, eğitim, sağlık, ikamet vb. amaçlı inşa edilen; kale, saray, kurgan, türbe, kümbet, cami, kervansaray, han, medrese, köprü, tekke, zaviye, konut, köşk, şapel, kilise, tabya, kışla, çeşme, sebil,  vd. mimarlık mirası ile mezarlık, hazire, balbal, mezar taşı, şehir alt yapıları, vd. ile mimariye bağlı olarak gelişen taş, mermer, kalemişi, fresko, mozaik, vb. sanatlar ile saray ve çevresinde gelişen; cilt, ebru, tezhip, hat, minyatür, çini, seramik, ahşap, vitray,vb. gibi materyallerdir.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; medeniyetimize ait taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızı  dönemsel ve temel özellikleriyle bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış- verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; söz konusu medeniyetlere ait henüz bilinmeyenleri; araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış uzman Sanat Tarihçiler yetiştirilmesidir. Bunu yaparken de; öğrenciye analitik düşünce ortamında akademik araştırmayı öğretmek ve disiplinlerarası eğitim ile gelen bilgileri bütünleştirip çözümleyebilmesini sağlamaktır. Program süresince öğrencilerin, Sanat Tarihi’nin; Türk ve İslam Sanatı ve Arkeolojisi,  Bizans Sanatı ve Arkeolojisi, İslam Sanatı ve Arkeolojisi, Türk Dünyası ve Kültürleri Sanatı ve Arkeolojisi başta olmak üzere diğer dünya uygarlıklarına ait kültür varlıklarının araştırılması, incelenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması, karşılaştırmalarının yapılması ve geleceğe aktarılması alanlarında uzmanlaşmaları beklenilmektedir.

Sonuç itibarıyla alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere; bilimsel düşünme kabiliyetinin aşılanarak medeniyetimize ait kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, tanıtılması, incelenmesi, yorumlanması, diğer kültürlerle olan ilişkileri ve insanlık tarihi içindeki yerinin belirlenmesinde aktif rol üstlenmeleri öğretilmektedir. Ayrıca, maddi kültür varlıklarının bakım, onarım ve korunmaları ile gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin görev üstlenmeleri için tam donanımlı yetişmelerini ve böylece Sanat Tarihi alanına katkı sunmaları amaçlanmaktadır.

2- Kabul Koşulları

Yüksek Lisans Programına başvuru için gerekli olan puanlar:

55 Yabancı Dil puanı – (YÖKDİL-YDS)

65 ALES Sözel Puanı

Başvuru yapabilecek Bölüm Mezunları:

Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım, Geleneksel Türk  Sanatları, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Resim-İş Öğretmenliği, İlahiyet ve İslami İlimler Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü, Müzecilik  Lisans Programları

3-  Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlikler;

Sanat Tarihi’nin temel araştırma metodunu kavrayarak diğer disiplinler ile işbirliği yaparak multidisipliner çalışmalar yapar.

Edindiği Sanat Tarihi Bilimsel Araştırma Yöntemi ile bir konuyu, akademik birbakış açısı ile ele alır, inceler, değerlendirir, yorumlar ve sonuçlandırır.

Araştırma- inceleme alanı ile ilgili arşiv, kütüphane, saha çalışmaları yapmayı ve elde ettiği verileri birleştirerek Sanat Tarihi Bilimi’nin esas ve kurallarına uygun olarak ortaya akademik bir çalışma çıkarır.

Ana araştırma-inceleme alanı olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili arşiv belgesi, seyahatname, literatür ve diğer araştırmalara ulaşarak eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve istenilen bilgiyi elde eder.

Yerleşim yerlerinde, müzelerde, koleksiyonlarda, arkeolojik alanlarda bulunan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını  ortaya çıkarmayı, belgelemeyi, incelemeyi, yorumlamayı, tanıtmayı, analoji yapmayı, mukayese etmeyi, koruma- sergileme yöntemlerini belirlemeyi öğrenir.

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım- onarımlarının yapılması diğer uygarlıklara ait kültür varlıkları ile olan benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyar ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlar.

Sanat tarihi ile işbirliği içerisindeki diğer bilim dalları ve uzmanları ile ortak çalışmalar yaparak incelenen kültür varlıklarının meydana getirildiği coğrafya, toplum, kültür, şehir, kasaba, iklim hakkında bilgi sahibi olarak.

Teorikte öğrendiği bilgiler sayesinde bağımsız araştırma-inceleme yapmayı, konusuyla ilgili yeni yorumlar, bakış açıları getirmeyi ve elde ettiği bilgileri topluma aktararak, kültürel mirasın korunması- yaşatılması konusunda bilincin gelişmesini sağlar.

4- Ders Veren Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

Doç. Dr F. Evren DAŞDAĞ

5- Müfredat

                                                                                     Teorik            Uygulama        Kredi   AKTS

STA501

Seminer (Bu ders yalnızca bir yarıyılda alınabilir.)

Z

2

0

0

4

STA 503

Osmanlı Şehirciliği ve Mimarlık

Z

3

0

3

6

STA 505

Türk Saray Mimarisi’nin Oluşumunda Saray, Bani ve Mimar Etkisi

S

3

0

3

6

STA 507

Geleneksel Türk El Sanatları - I

S

3

0

3

6

STA 509

Türk Çini ve Seramik Sanatı - I

S

3

0

3

6

STA 511

Erken İslam ve Endülüs Emevileri Döneminde Saray Geleneği

S

3

0

3

6

STA 513

İber Yarımadasında İslam Sanatı

S

3

0

3

6

STA 515

Ortaçağ ve Sonrası Anadolu Arkeolojisi

S

3

0

3

6

STA 517

Beylikler Devri Sanatının Kaynak ve Sorunları

S

3

0

3

6

STA 502

Seminer (Bu ders yalnızca bir yarıyılda alınabilir.)

Z

2

0

0

4

STA 504

İstanbul’da Osmanlı Mimarlığı ve Şehircilik

Z

3

0

3

6

STA506

Balkanlar’da Osmanlı Şehirciliği ve Mimarlığı

S

3

0

3

6

STA 508

Geleneksel Türk El Sanatları - II

S

3

0

3

6

STA 510

Türk Çini ve Seramik Sanatı -II

S

3

0

3

6

STA 512

Endülüs İslam Sanatından Mudejar Sanatına – İspanya, Portekiz, Amerika

S

3

0

3

6

STA 514

Avrupa Koleksiyonlarında İslam Eserleri

S

3

0

3

6

STA 516

Selçuklu Sanatının Kaynak ve Sorunları

S

3

0

3

6

STA518

Osmanlı Mimarisinde İç Mekân ve Örtü

S

3

0

3

6

STA 520

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

6

6- Mezuniyet Koşulları

Altı dönem içerisinde 28 kredilik ders verip 3.0 ortalama ile geçmek ve tez projesini başarıyla tamamlayarak savunmasını yapmak.

7- İstihdam Olanakları

Sanat Tarihi alanında akademiye girmek, Müzelerde çalışmak, Kültür ve Turizm Bakanlığında ilgili alanlarda çalışmak. Galerilerde ve Sergilerde çalışma. MEB’de öğretmen olabilme. Arkeolojik ve Sanat Tarihi kazılarında çalışma, Belediyelerde KUDEB başta olmak üzere çalışma, Restorasyon ve Konservasyon projelerinde yer alabilme.