Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Kurumları Yönetimi

İletişim:

Doç. Dr. Aygül Yanık

aygul.yanik@medeniyet.edu.tr

216 280 3150

1)    Program Hakkında

Sağlık sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, hastane ve diğer sağlık kurumları yönetimleri konusunda yetişmiş uzman gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Hekimlerden ve diğer hastane personelinden etkin yöneticilik beklenirken kendilerine bu konuda gerek mevzuat gerekse çağdaş sağlık kurumları yönetimi konularında ihtiyaç duydukları eğitim verilmemektedir. Bu durum ise hastane ve diğer sağlık kurumları yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde aksaklıklar ortaya çıkartmaktadır. Kısaca, hastane ve diğer sağlık kurumlarının yönetimleri konusunda, gerekli bilgi ile donanmış, gereken yeterliğe ve beceriye sahip uzmanlarca gerçekleştirilmesi gereği açıktır.

Sağlık kurumları yönetimi, rekabetin ve değişimin hızla arttığı gönümüzde giderek daha fazla önem kazanan alanlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hızlı rekabet ve değişim sürecine bağlı olarak sağlık ve işletme yönetimi bilimlerinin entegrasyonu sonucu, sağlık sektörü ve yönetim konusunda bilgi ve becerisi yüksek yönetici ve uzman gereksinimi giderek artmıştır.

Programın yer aldığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin bulunduğu İstanbul ili ülkemiz ekonomisinin ve sağlık kurumlarının en yoğun olduğu illerimizden biridir.

Programın temel amacı, sağlık kurumları yönetimi konusunda evrensel düzeyde bir eğitim vermek suretiyle, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli uzmanlık düzeyine ulaşmış, gelişmeye açık, gerek ekip çalışması gerekse bağımsız çalışma yapabilen, sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm üreterek uygulayabilen, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi konusunda uzman bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, sağlık sektörünün işleyiş mekanizması ve diğer disiplinlerle olan etkileşimine dair temel teorik bilgileri edinmiş; sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yönetiminde görev alabilecek temel bilgilere sahip, alanında rekabet edebilecek bilimsel bilgiyle donatılmış, evrensel düşünebilen, karşılaştığı olaylara eleştirel bir yaklaşımla bakabilen, sorunlara çözümleyici seçenekler sunabilen, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, girişimci ruha sahip, yüksek kalite ve yeterlilikte mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, sağlık kurumları yönetimi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bölümler arasında yer almayı, sosyal bilimlerin diğer alanları ile disiplinler arası işbirliği yaparak,  yüksek lisans seviyesinde bu bölümlere gerekli desteği sağlamayı; sağlık kurumları yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik bir yüksek lisans eğitimi vermeyi hedeflemektedir.

Öte yandan sağlık kurumlarının gelişimine paralel olarak sayıları her geçen gün artan sağlık kurumları yönetimi eğitim kurumlarında hem sağlık sektörünü yakından tanıyan hem de araştırma yöntemlerini bilen araştırmacılara ve akademisyenlere ihtiyaç vardır.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenci ve sağlık sektörü çalışanlarına bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerisi kazandırmak,
 • Öğrencileri doktora eğitimi için yeterli düzeye getirmek,
 • Dünyada sağlık yöneticiliği üzerine yapılan akademik literatürü öğrencilere aktarmak,
 • Bu literatüre katkıda bulunabilecek kapasitede adaylar yetiştirmek,
 • Gelişen Türkiye’de akademik sağlık kurumları yönetimi alanında uluslararası düzeyde öğrenciler yetiştirmek,
 • Akademinin yanı sıra önemi giderek artan sağlık kurumları yönetimi kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamak,

öncelikli hedeflerimizdendir.

Özetlemek gerekirse, özellikle sağlık sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak sağlık yönetimi yüksek lisans programı için artan bir ilgi gözlenmektedir. Programımız İstanbul başta olmak üzere Ülkemizin sağlık kurumları yönetimi uzmanı ihtiyacına katkı vermek gibi önemli bir rol oynamaktadır.

Bu program multidisipliner olup, sağlık ve sosyal bilimler kapsamına giren dersler içermektedir.

2)    Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci kabulünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır. Buna göre;

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulları, Hemşirelik Fakülteleri, İşletme, İktisat Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri,  Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulları, Biyomedikal, Endüstri ve Bilgisayar Mühendislikleri, Turizm Fakülteleri ve Turizm Yüksekokullarını kapsayan dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olması şattır. Lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA, sözel ve sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

Tezli Yüksek Lisans programında adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %20’si ve sözlü sınavın %30’u alınarak hesaplanır. En az 50 ve üzeri puan alanların başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

Programa başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. Programa başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları yeterlidir. Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'nden programı izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

3)    Program Yeterlilikleri

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
 2. Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılma hakkına ve tecrübesine sahiptir.
 3. Sağlık kurumları yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile alan araştırmalarında takım çalışması yapabilir.
 4. Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır. 
 5. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
 6. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.

İletişim

Dr. Araştırma Görevlisi Sümeyye ASLAN KURTULUŞ,

Telf.: 0 (216) 2804013

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Doç. Dr. Aygül YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Safiye ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Rujnan TUNA

Dr. Araştırma Görevlisi Sümeyye ASLAN KURTULUŞ

Doç. Dr. Ender DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Etem Hakan ERGEÇ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi ESEN

5)    Müfredat

T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda verilecek dersler ve içerikleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

I. YARIYIL

Ders Kodu

Türü

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SYS 501

Zorunlu

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

6

SYS 503

Zorunlu

Sağlık Yönetiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

SYS 505

Zorunlu

Sağlık Politikaları

3

0

3

6

SYS 507

Seçmeli

Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sağlık Sigortacılığı

3

0

3

6

SYS 509

Seçmeli

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

6

SYS 511

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

3

0

3

6

SYS 513

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi

3

0

3

6

SYS 515

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri

3

0

3

6

SYS 517

Seçmeli

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi

3

0

3

6

SYS 519

Seçmeli

Sağlık Sosyolojisi

3

0

3

6

SYS 521

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

3

0

3

6

II. YARIYIL

Ders Kodu

Türü

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SYS 502

Zorunlu

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

6

SYS 504

Zorunlu

Sağlık ve Hastane Yönetiminde Seminer

0

2

0

6

SYS 506

Zorunlu

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

3

0

3

6

SYS 508

Zorunlu

Sağlık Hukuku ve Mevzuatı

3

0

3

6

SYS 510

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

3

0

3

6

SYS 512

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon

3

0

3

6

SYS 514

Seçmeli

Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler

3

0

3

6

SYS 516

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

3

6

SYS 518

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi

3

0

3

6

SYS 520

Seçmeli

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

3

0

3

6

SYS 522

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Satınalma ve Lojistik

3

0

3

6

SYS 524

Seçmeli

Sağlık Hizmetlerinde Güncel ve Örnek Konular

3

0

3

6

SYS 526

Seçmeli

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi

3

0

3

6

III. YARIYIL ve IV. YARIYIL

Ders Kodu

Türü

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SYS 570

Zorunlu

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

4

6

Zorunlu

Tez Çalışması

0

1

0

24

SKY 501 Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Dersin içeriğinde Sağlık kavramı, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, sağlık hizmetleri kullanımı etkileyen faktörler,  sağlık kurumlarının yapısal tasarımı, Hastanelerin gelişimi, amacı, sınıflandırılması, özellikleri, Türkiye’de ve Dünyada hastane organizasyon yapıları, hastane kuruluşu aşamaları ve mimari özellikleri, yasal düzenlemeleri ve uluslararası sağlık kuruluşları konuları yer almaktadır.

SKY 503 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Yönetimi

Muhasebenin tanımı, muhasebenin fonksiyonları, muhasebenin temel kavramları, muhasebecilik mesleği, hesap kavramı, hesabın şekli, hesaplara ilişkin terimler, hesapların işleyiş kuralları, bilanço hesaplarının işleyiş kuralları, gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları, hesap planı, bilanço, bilanço ilkeleri, bilançonun biçimsel yapısı, bilanço temel denkliği, varlık ve kaynaklardaki değişmelerin bilançoda izlenmesi, büyük defter, büyük defter şekli, düzenleme kuralları, mizan, mizanın şekli, mizan çeşitleri, dönen varlıklar, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar.

SKY 505 Sağlık Politikaları

Bu derste Türkiye ve gelişmiş bazı ülkelerin sağlık politikaları ve sağlık sistemleri karşılaştırmalı olarak işlenerek sağlık politikalarını ve sistemlerini oluşturan ve etkileyen faktörler üzerinde durulmaktadır. Sağlık politikası kavramları, sağlık reformları, global sağlık politikaları, sağlık politikası analizi, Türkiye sağlık politikalarının ve sisteminin analizi ve değerlendirilmesi ve ilgili diğer konular bu ders kapsamı içinde işlenmektedir.

SKY 507 Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sağlık Sigortacılığı

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin özellikleri,  sosyal güvenlik kurumu,  HMO ve uygulamaları, özel sigortacılık sisteminde branşlar, mevzuat ve istatistik bilgi, özel sağlık sigortaları teknik özellikleri, genel ve özel şartlar, primi etkileyen faktörler, aracı kurumlar ve sigortacılık sistemi içinde yer alan kurumlar, dünyadaki sosyal güvenlik ve özel sigorta uygulama örnekleri.

SKY 509 Sağlık Ekonomisi

Sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi ve sağlık sektörünün ekonomideki yeri; sağlık ekonomi sistemi ve sağlık arz ve talebinin analizi; sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgisi; ekonomik planlama ve sağlık sektörünün planlanması; sağlık sektöründe proje değerlendirme; sağlık hizmetleri üretimi ve finansmanı, ilaç endüstrisi ve ekonomisi, sağlık politikalarında ekonomik rasyonalite bu derste incelenmektedir.

SKY 511 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Örgütlerde davranış ve tasarıma dair temel kavramlar, örgüt geliştirme, örgüt kültürü, örgüt kültürünün fonksiyonları, örgütsel politika ve çatışmaların yönetimi, yenilik ve yaratıcılığı artırma, sağlık işgücünün örgütsel psikolojisi ve sağlık kurumlarında liderliğin rolü, öğrenen organizasyonlar, müzakere strateji ve taktikleri, örgütsel stres ve yönetimi, toplantı ve zaman yönetimi, sözlü ve sözsüz iletişim konuları sağlık yönetimine uyarlanarak anlatılacaktır.

SKY 513 Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi

Bu derste; maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluşu, TMS’de maliyet muhasebesi kayıt yöntemleri (7/A ve 7/B seçenekleri), maliyet unsurları muhasebesi, sağlık kurumlarında I. ve II. gider dağıtım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet yöntemlerinin kullanılışı, maliyet bilgilerinin raporlanması ele alınacaktır

SKY 515 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri

Sağlık kurumlarında bilgi sistemlerinde mevcut ve güncel yaklaşımların gösterilerek özellikle elektronik bilgi sistemlerinin açıklanması, sektörel entegrasyon için gerekli ön hazırlıkların neler olması gerektiği üzerine tartışmalar bu ders kapsamı içinde işlenmektedir. Sağlık yönetiminde bilim, teknoloji ve sağlık teknolojisinin gereği, önemi, devletin rolü, sağlık teknolojisi ürünlerinin gruplandırılması, sağlık kuruluşlarında teknolojik ihtiyaçların yönetimi kapsamında ihtiyaç tespiti ve yönlendirilmesi, ihtiyacın kuruluş içinden ve dışından karşılanması, talep değerlendirmesi, fizibilite, fayda araştırmaları, kuruluş içi teknik hizmetler ve hizmet birimlerinin çalışması, bakım, onarım, ayar denetimi (kalibrasyon), teknolojik risk yönetimi kapsamaktadır.

SKY 517 Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık durumu değerlendirilmesi, tıbbı gereksinimlerin belirlenmesi ve yardımların organizasyonu, olağanüstü durumlarda çevre sağlığı yönetimi, bulaşıcı hastalıklara yaklaşım, olağanüstü durumlarda risk grupları, olağanüstü durumların ruh sağlığına etkileri, kamp koşullarında çevre sağlığı hizmetleri, olağanüstü durumlarda beslenme, olağanüstü durumlara hazırlık planları, olağanüstü durumlarda tıbbı etik, uluslararası örgütler.

SKY 519 Sağlık Sosyolojisi

Genel olarak sağlık, sağlık sosyolojisi tanımı, konusu, kapsamı, kültürel değerlerin sağlık üzerindeki etkileri, toplumsal ahlak ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen sosyal yapı göstergeleri, aile ve sağlık, nüfus ve sağlık, sağlık sosyolojisinde stres, toplumsal bunalım ve sağlık, çevresel riskler, beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerine etkileri, ekonomik dönüşüm ve sağlık.

SKY 521 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi, sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması, işletmeyi topluma tanıtması, sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme, İletişim teknikleri, iletişim yöntemleri, sosyokültürel konumu belirleyen faktörler,/ sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri, halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri, yaklaşım ve sorun çözme.

SKY 502 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Etkin insan kaynağı belirleme, eğitim hedeflerinin saptanması, içeriğinin belirlenmesi, eğitimi değerlendirme stratejileri geliştirme, insan kaynakları yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar (İKY örgütlenmesi, iş analizi, iş tasarımı, insangücü planlaması, işgören seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, başarı değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi, işgöreni kalıcı kılma, İKY bilgi yönetimi); konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar.

SKY 504 Sağlık ve Hastane Yönetiminde Seminer

Diğer derslerde ele alınmayan ya da daha ayrıntılı olarak ele alınması gerektiği düşünülen, sağlık ve hastane yönetimi literatüründe güncellik kazanan konular seminer çalışması şeklinde incelenecektir.

SKY 506 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Bu ders, stratejik yönetimle ilgili temel kavramları, sağlık kurumlarında stratejik yönetim süreci ve modellerini, alternatif stratejiler geliştirme, alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimini, seçilen stratejilerin uygulanmasını, her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme konularını içermektedir.

SKY 508 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, ödemeler ve performans yönetmeliği, zorunlu sağlık sigortası ve ilgili diğer sigortacılık mevzuatı, hasta hakları ve hekim sorumluluğu gibi konularda bilgi ve becerileri geliştirme, sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları,  milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi

SKY 510 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Bu ders, finansal raporlama araçları, firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi, finansal planlama yöntemleri, işletme sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, işletme bütçelerinin hazırlanması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularının öğretilmesini içermektedir.

SKY 512 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon

Öğrencilerin kalite yönetimi konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan bu derste; kalite kavramı, kalite yönetiminin gelişimi, kalite yönetiminde çağdaş yaklaşımlar, istatistiksel kalite kontrol teknikleri, toplam kalite yönetiminin (TKY) sağlık hizmetlerine entegrasyonu, müşteri tatmini, sağlık kurumlarında akreditasyon gibi konular vaka üzerinde tartışılarak incelenmektedir.

SKY 514 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler

Problem çözme ve karar vermede karntitatif araçları ve rasyonel modelleri kullanarak analitik beceri geliştirmek. Sağlık Hizmetleri Yönetiminde yaygın bir biçimde kullanılan kantitatif teknikleri seçme, uygulama ve geliştirme yeterliliğini sağlamak. Yönetim bilimi ve sayısal karar verme tekniklerinin örgütsel karar verme, planlama ve kontrol süreçlerindeki rollerini özümsemek

SKY 516 Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Sağlık işletmelerinde pazarlama süreçleri ve yöntemleri, pazarlama fonksiyonu, pazarlama organizasyonu, pazarlama araştırması ve analizleri, pazarlama kavramı, hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları (sevk ve önerme sistemleri), satış artırma çabaları ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi, halkla ilişkiler.

SKY 518 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi

Hastanelerin temel finansal tabloları olan Bilanço ve Gelir Tablosundan hareketle cari oran, asit test oranı, nakit oranı, alacakların ortalama tahsil süresi gibi temel finansal oranlarının incelendiği bir ders olarak yer almaktadır.

SKY 520 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Türk sağlık sisteminin yapısı, diğer ülke sağlık sistemlerinin organizasyonu, finansman yapısı,  sağlık insangücü, sağlık göstergelerinin, sağlık hizmetlerinin erişebilirliği ve kullanımının karşılaştırmalı olarak incelendiği bir ders kimliği taşımaktadır.

SKY 522 Sağlık Kurumlarında Satın alma ve Lojistik

Talep tahmini, bağımlı talep ve bağımsız talebe dayalı stok sistemleri, satın alma süreci, doğru zaman, doğru miktar, doğru fiyat, doğru kalite ve doğru kaynak seçimi, sözleşme yönetim süreci, malzeme yönetimi.

SKY 524 Sağlık Hizmetlerinde Güncel ve Örnek Konular

Sağlık işletmeciliğinde çağdaş yaklaşımlar, güncel tekniklerin uygulanması ve örnek konular.

SKY 526 Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi

Eğitim ve sağlık eğitiminin temel kavramları, program geliştirme, sunum becerileri, sağlığın geliştirilmesi modelleri ve uygulama örneklerini içermektedir.

SKY 528 Sağlık Yönetiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim ve Temel Kavramlar (Olgu, Bilgi, Mutlak), Bilim Tarihine İlişkin Temel Bilgiler, Bilimsel Araştırmanın Yapısı, Bilimsel Yöntemler ve Bu Yöntemlere İlişkin Farklı Görüşler, Araştırma Türleri, Araştırma Süreci, Problem, Araştırma Modeli, Evren ve Örneklem, Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Yöntemleri (Nicel ve Nitel Veri Toplama Teknikleri), Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması ve Raporlaştırılması.

SKY 523 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans öğrencilerinin tez hazırlığında çalışacakları alanla ilgili danışmanlık hizmetlerinin yer aldığı ders olarak 4 yarıyıl olarak tasarlanmıştır.

SKY 525 Yüksek Lisans Tez Çalışması

Bilimsel araştırma metodolojisi kullanılarak, güncel konularda çalışma yapmak, değerlendirme, rapor hazırlama ve sunma.

SKY 530 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans öğrencilerinin tez hazırlığında çalışacakları alanla ilgili danışmanlık hizmetlerinin yer aldığı ders olarak 4 yarıyıl olarak tasarlanmıştır.

SKY 532 Yüksek Lisans Tez Çalışması

Bilimsel araştırma metodolojisi kullanılarak, güncel konularda çalışma yapmak, değerlendirme, rapor hazırlama ve sunma.

6)    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir: Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. AKTS kredi ve değerlendirme, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Bu program, ders planındaki zorunlu ve seçmeli derslerden olmak üzere 8 adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 ulusal kredilik ve 90 AKTS’lik kredili ve kredisiz dersler ile tez çalışmasından oluşur. Bu programdan mezun olabilmek için 8 adet ders ve tez projesini başarıyla tamamlamak gerekir.

7)    İstihdam Olanakları

            Sağlık kurumları yönetimi bölümü mezunları, kamu, özel, üniversite ve vakıf hastaneleri ve diğer sağlık kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimleri, özel sigorta şirketleri, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları, sağlık araştırma merkezleri  olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca akademik olarak da istihdamları söz konusudur.