Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Nanobilim ve Nanomühendislik

İletişim:

Doç.Dr. Murat Kazanci (Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı Başkanı)

e-mail: murat.kazanci@medeniyet.edu.tr

tel: 0216 2804030

1-) Program Hakkında

Program Tanıtımı

Bir metrenin sadece milyarda biri büyüklüğe karşılık gelen nano ölçekte yapılan çalışmalar günümüzde yeni bir çağı, yani "Nanoteknoloji" çağını başlatmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak birçok malzeme, sistem ve cihaz geliştirilmiş olup her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili alanlarda meydana gelen bu gelişmeler sayesinde; başta savunma sanayi, enerji, iletişim, bilgi sistemleri, yüzey geliştirme sistemleri, malzeme üretimi, tekstil, sağlık bilimleri ve tıp olmak üzere daha birçok sektör nanoteknolojinin uygulama alanı içine girmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Programı, nanobilim ve nanomühendislik temel derslerinin yanı sıra katıhal fiziği, elektromanyetik, doku mühendisliği gibi farklı seçmeli dersleri de sunmaktadır. Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası çalışmalara imkan verecek, araştırma ve uygulama odaklı bir programdır. Program süresince öğrencilere, güncel olarak ortaya çıkmış nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme sorunlarına üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle cevap verebilen araştırmacılar ve akademisyenler olmaları yönünde eğitim verilmektedir. Öğrenciler, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve kendi alanlarına dair nanobilim ve nanoteknolojinin geniş alanı içinde sorunlara çözüm getirmeye odaklı derinlik kazanacaklardır.

2-) Kabul Koşulları (Her başvuru döneminde yeniden ilan edilecektir):

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK  ANABİLİM DALI

Program Kabul Şartları

(Varsa)

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Nanobilim ve Nanomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizik (eğitim dahil), Kimya (eğitim dahil), Biyoloji (eğitim dahil), Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Nanoteknoloji, Tıp ve Mühendislik alanlarında (Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislik alanları hariç)  Lisans derecesine sahip olmak.

5

2

50

55

S

3) Program Yeterlilikleri:

Bu programdan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması beklenmektedir.

Alanında karşılaşacağı bilimsel problemleri inceleyebilme; bağımsız olarak veya grup içinde, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuç çıkarma ve yorumlama becerisi,

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi,

Bilimsel alanda, yazılı ve sözlü olarak, İngilizce iletişim kurabilme becerisini kazandırma,

Mesleki, çevre, etik ve kalite konularında bilinç ve sorumluluk sahibi mezunları yetiştirmektir.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi:

Prof. Dr. Nihat Dilsiz

Prof. Dr. Abdülmecit Türüt

Prof. Dr. Nurettin Türkan

Doç. Dr. Murat Kazanci

Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı

Doç. Dr. Turgay Çakmak

Doç. Dr. Sevda Avcı

Dr. Öğr. Ü. Semran İpek

Dr. Öğr. Ü. Hasan Köten

Dr. Öğr. Ü. Ali Dinler

5) Müfredat

2018 – 2019 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

AÇILACAK OLAN Tezli Yüksek Lisans DERSLERİN LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T/U

Saat

Kredi

AKTS

Dersi Verecek

Öğretim Üyesi

NBM511 

 Mikro/Nano Akışkan Sistemler

 3

3

 Dr. Öğ. Ü. Hasan Köten

NBM503 

 Nanobilim ve Nanomühendisliğe Giriş

 3

3

 Doç. Dr. Murat Kazanci

NBM517  

 Nümerik Analiz

 3

3

 7

 Dr. Öğ. Ü. Semran İpek

NBM519 

 Katıhal Elektronik Aygıtlar

S

 3

3

 Prof. Dr. Abdülmecit Türüt

 NBM508

 İleri Moleküler Genetik

3

3

 7

 Prof. Dr. Nihat Dilsiz

NBM549 

 Tıpta Nanobiyoteknoloji Uygulamaları

 3

3

 7

 Doç. Dr. Nagehan Ersoy

NBM590 

 Uzmanlık Alan Dersi

4/0 

4

10 

 İlgili Öğretim Üyesi

 NBM570

 Seminer

 Z

1/2 

3

 4

 İlgili Öğretim Üyesi

2019 – 2020 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA

AÇILACAK OLAN DERSLERİN LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T/U

Saat

Kredi

AKTS

Dersi Verecek

Öğretim Üyesi

NBM503 

 Nanobilim ve Nanomühendisliğe Giriş

 Z

3

 Doç. Dr. Murat Kazanci

NBM534 

 Nanobiyoteknoloji

 S

3

3

7

 Doç. Dr. Turgay Çakmak

 NBM554

 Malzeme Bilimine Giriş

 S

3

7

 Doç. Dr. Sevda Avcı

 NBM524

Radyobiyoloji 

 3

3

7

 Prof. Dr. Nureddin Türkan

 NBM519

Katıhal Elektronik Aygıtlar 

 3

3

 Prof. Dr. Abdülmecit Türüt

 NBM522

Mühendislikte Sayısal Teknikler 

 S

 3

3

 Dr. Öğr. Ü. Ali Dinler

 NBM570

Seminer 

 Z

 1/2

0

 İlgili Öğretim Üyesi

NBM590 

 Uzmanlık Alan Dersi

 Z

 4

0

10 

 İlgili Öğretim Üyesi

NBM511 Mikro/Nano Akışkan Sistemler

Akışkanlar sistemler, nanoboyut kavramı, akışkanlar mekaniği temel denklemleri, mikro-nano akışkan kanallar, nanoboyutlu akışkan sistemler.

NBM503 Nanobilim ve Nanomühendisliğe Giriş

Nanoboyut kavramı, nanoboyutlu malzemeler, nanobilimin temelleri, nanoaletler, nanofabrikasyon, nanoelektronik, nanobiyoloji, nanoteknoloji ürün ve uygulamalar, nanoteknolojide etik, sağlık ve güvenlik.

NBM517  Nümerik Analiz

Ders mühendislik, matematik displinlerinde temel kullanılan hesaplama Bilgisayar yardımlı tekniklerinin teorik ve uygulamalı öğretimini içermektedir. Matlab yazılım ile ders yapılacaktır.

NBM519 Katıhal Elektronik Aygıtlar

Termodinamik Denge ve Yarıiletken İstatistiği, Schottky Engel Oluşumu ve Bardeen Modeli, Schottky Diyodlarının Engel Potansiyel Yüksekliğinin Ölçülmesi,Metal-Yarıiletken Kontaklarla İlgili Deneysel Çalışmalar, Schottky Diyodlarda Termoiyonik Emisyon, Termoiyonik Alan Emisyon ve Alan-Emisyonu Akım Teorileri, Schottky Diodlarda Arayüzey Tabakasının Akım-Voltaj Karakteristikleri Üzerine Etkisi, Schottky Diodlarda Derin Tuzakların ve Arayüzey Hallerinin Etkisi, P-N Eklemleri ve P-N Eklemlerinde Akım İletim Olayı, P-N Eklem Kapasitesi, Metal Yarıiletken Kontaklarda Schottky Etkisi, Metal-Yalıtkan-Yarıiletken Kapasitörler (MIS Yapılar), İdeal MIS ve Metal-Oksit-Yarıiletken (MOS) Yapılar ve Yük Mekanizmaları

NBM508 İleri Moleküler Genetik

Genom organizasyonu, mendel genetiği, mendel kalıtımı, mitokondial genom, multigen aileler, tekrarlı DNA, polimorfizm ve polimorfik markörler, genetik harita, gen yapı ve fonksiyon çalışma modelleri.

NBM549 Tıpta Nanobiyoteknoloji Uygulamaları

Kanser, nörodejeneratif beyin hastalıkları gibi çok sayıda insanı etkileyen ve henüz kişiye özel tedavileri olmayan hastalıkların hücresel mekanizmaları, mevcut tedavi olanakları, genel nanobiyoteknolojik yaklaşımlar, nanobiyoteknolojik yöntemlerle kişiye özel tedavileri stratejileri geliştirilmesi

NBM534 Nanobiyoteknoloji

Biyouyumlu inorganik cihazlar, Mikroakışkan sistemler, Proteinlerin mikrokontakt baskısı, hücre ve nanoyapı etkileşimi, S-Tabakalar, nanoporlar ve potansiyel uygulamaları, programlı kurulum, biyolojik nanopartikül üretimi, magnetotaktik bakteri, magnetozom ve magnetotaksis, bakteriyorodopsin ve uygulamaları

NBM554 Malzeme Bilimine Giriş

Malzeme bilimine genel giriş ve malzeme mühendisliğinde malzeme biliminin yeri.

NBM524 Radyobiyoloji

Radyobiyolojinin tanımlanması ve önemi, radyobiyolojinin tarihçesi, radyasyonun tanımı, radyasyon kaynakları, iyonlaştırıcı radyasyon, elektromanyetik radyasyon, parçacık radyasyonları, radyoaktif bozunma, radyasyonun atom üzerinde meydana getirdiği değişiklikler, radyasyon birimleri, radyasyonun canlı organizmalar üzerine etkileri, radyasyon etkilerinin araştırılması, radyobiyolojinin uygulama alanları, radyasyondan korunma, radyasyon sayım teknikleri.

NBM522 Mühendislikte Sayısal Teknikler

Matematiksel başlangıç, bir değişkenli denklemlerin çözümleri, enterpolasyon ve polinomsal yaklaşımlar, sayısal türev ve integral, çizgisel denklem sistemlerinin doğrudan çözüm yöntemleri, matris cebirinde tekrarlama teknikleri, yaklaşım teorisi ve yaklaşık özdeğerler. Çizgisel olmayan denklem sistemlerinin sayısal çözümleri, adi türevli diferensiyel denklemler için başlangıç-değer problemleri, sınır-değer problemleri, kısmi türevli diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri, optimizasyon ve sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemleri

NBM570 Seminer

Sunum hazırlama ve derste ilgili konularda sunum yapma

NBM590 Uzmanlık Alan Dersi

Tez aşamalarının ve elde edilen sonuçların tez danışmanı ile tartışılması

6) Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 24 ulusal kredilik ders alınmalıdır.

7) İstihdam Olanakları:

Nanoteknolojinin uygulama alanları olan; malzeme ve imalatı, elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojileri, tıp ve sağlık, çevre ve enerji gibi alanlarda istihdam olanakları mevcuttur. İlgili alanlarda doktora programlarına devam edebilir.