Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İletişim

Prof. Dr. Turgay ÇAKMAK

Tel:(0216) 280 35 05

e-posta: turgay.cakmak@medeniyet.edu.tr

1) Program Hakkında

Moleküler Biyoloji ve Genetik programı; moleküler biyoloji, biyoteknoloji, genetik, biyomühendislik, mikrobiyoloji, biyokimya ve hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerini canlı sistemlere, bunların türevlerine uygulayarak, günümüz toplumunun farklı alanlardaki sorunlarına özgün ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu alan moleküllerin, hücrelerin, dokuların ve organizmaların işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmemize imkân sağlamaktadır. Ayrıca bu gelişmeler, insan hastalıklarını tanılama ve tedavi etme çalışmalarının ilerlemesinde de etkilidir. Bu ilerlemeler ışığında, bugünün öğrencilerini moleküler biyoloji alanlarında eğitmemiz çok önemlidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, biyoloji bilimlerinde geniş ve derin bir eğitim sağlamayı başarıyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, gelişmiş hücre ve moleküler biyoloji ve genetik derslerinin yanı sıra kanser biyolojisi, biyoteknoloji gibi alanlarda seçmeli dersler sunuyor. Yüksek Lisans Programı disiplinler arası çalışmalara imkan verecek, araştırma ve uygulama odaklı bir programdır. Program süresince öğrencilere, güncel olarak ortaya çıkmış moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve genetik konuları ile ilgili araştırma ve geliştirme sorunlarına üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle cevap verebilen araştırmacılar ve akademisyenler olmaları yönünde eğitim verilmektedir. Öğrenciler, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve kendi alanlarına dair moleküler biyoloji ve genetik ile biyoteknolojinin geniş alanı içinde sorunlara çözüm getirmeye odaklı derinlik kazanacaklardır.

2) Kabul Koşulları

- En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Beslenme ve Diyetetik, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Biyomedikal, Kimya Bölümleri ile Tıp Fakültesinden lisans diploması ile mezun olmak.

- ALES (SAY)’dan en az 70 puan almış olmak.

- Yabancı Dil Sınavından en az 60 puan almış olmak

3) Program Yeterlilikleri

Bu programdan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması beklenmektedir.

1. Alanında karşılaşacağı bilimsel problemleri inceleyebilme; bağımsız olarak veya grup içinde, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuç çıkarma ve yorumlama becerisi,

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi,

3. Moleküler biyoloji ve genetik alanında yaşanan gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla takip edebilme, yenilikleri izleme alışkanlığı ve yaşam boyu eğitim bilincini oluşturabilme,

4. Bilimsel alanda, yazılı ve sözlü olarak, İngilizce iletişim kurabilme becerisini kazandırma,

5. Mesleki, çevre, etik ve kalite konularında bilinç ve sorumluluk sahibi mezunları yetiştirmektir.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Turgay ÇAKMAK

Prof. Dr. Nihat DİLSİZ 

Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KISAAYAK ÇOLLAK 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDIN 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan DEMİR 

5) Müfredat

6) Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri gereğince zorunlu ve seçmeli dersler ile yeterlilik sınavı, tez önerisitez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için 60 AKTS’lik ders yükü ve 60 AKTS’lik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik kredi başarıyla tamamlanmalıdır.

7) İstihdam Olanakları

Mezunlarımız gerek akademik gerekse gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım gibi alanlarda istihdam edilebilecektir.