Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Yönetimi

                                                                                                İletişim

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hamza Ateş

E-mail: sbfkamu@medeniyet.edu.tr

 1. Program Hakkında

“Siyaset Bilimi” ve “Kamu Yönetimi” birbirleriyle yakından ilişkili iki alandır ve paranın iki yüzü gibidir. Her ikisi de devlet, siyasi ve idari sistem ile yönetsel karar alma süreçleri gibi kamusal konuları incelerler. Kamu politikaları, siyasi otoritelerce yapıldığı/oluşturulduğu için kamu yöneticileri siyasal aktörleri göz ardı edemeyeceklerdir; kamu politikaları, kamu yöneticilerince uygulandığı için siyasetçiler de kamu yönetimini iyi bilmek zorundadırlar. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde bu iki önemli, entelektüel ve birbirini tamamlayan disiplin bir araya getirilerek; değişik ilgi alanlarını içiren zengin bir ders programı oluşturulmuştur. Böylelikle, öğrencilerimize içinde yaşadığımız ülke ve dünyayı daha iyi anlama, devlet yönetimi ve hükümet etme biçimlerini analiz etmenin yanı sıra; evde, ailede, işyerinde, sivil toplum örgütlerinde, kısacası gündelik hayatın her alanında görülen yönetim ve siyaset konularını sistematik ve analitik bir bakış açısıyla inceleme imkânı sunulmuştur. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal ve yönetsel kurumları/süreçleri bilimsel ve karşılaştırmalı analiz etmeyi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerinde görev alacak kişileri, dünyanın değişen şartlarını da dikkate alarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu anlamda Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının da amacı; öğrenciye kamu yönetimi disiplini ve mesleği konularında teorik ve uygulamalı bilgi kazandırarak, söz konusu bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanılacağını göstermektir.

 1. Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurmak için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Türkiye’de veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden bir lisans diplomasına sahip olmak.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) programın öngördüğü türde istenilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu puanlar ilgili dönemde enstitünün web sayfasındaki güncel duyurularda açıklanacaktır.
 • ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından programın öngördüğü türde istenilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu puanlar ilgili dönemde enstitünün web sayfasındaki güncel duyurularda açıklanacaktır.

Adayların değerlendirilmesi: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve yazılı sınav notunun %30’u kullanılarak elde edilen toplam puanı 65 ve üzerinde olan adaylar değerlendirmeye girer. Programın kotası dikkate alınarak, en yüksek puanlı öğrenciler programa kabul edilirler.

 1. Program Yeterlilikleri
 • Kamu Yönetimi disiplininin içerdiği alanlarda bilimsel ve analitik düşünme becerisi,
 • Kamu örgütlerinin yapısı, işleyişi, sorunları, personel kaynaklarının yönetimi, toplumla ilişkileri konularında uzmanlık bilgisi,
 • Kamu Yönetimi konusunda mesleki bilgilerini geliştirerek, öğretilen bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanılacağına dair yaklaşım edinme,
 • Kamu Yönetiminin gerek kurum içi gerekse toplumla ilişkilerde karşılaşılan sorunlara çözümler üretme konusunda geniş bir bakış açısı,
 • Kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceri,
 • Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama becerisi,
 • Kamu Yönetimi ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşıma yetkinliği,
 • Kamu Yönetimi ile ilgili alanlarda mevzuatı bilme ve yorumlama becerisi,
 • Kamu Yönetimi alanındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilme becerisi,
 • Bu disiplinlere dair araştırma yöntemlerine hâkim olma ve bu yöntemleri araştırmalarda kullanabilecek akademik bakış açısı edinebilme,
 • Alanla ilgili kaynaklara vakıf olma ve bu kaynakları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Alanla ilgili edinilen temel bilgileri farklı disiplinlerle bir arada ele alabilme ve bütünsel analiz kabiliyeti edinme,
 • Dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimi alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
 • Kamu kurumlarının Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni gelişmelere uyumunun teşviki ve kolaylaştırılması,
 • Kamu kurumlarındaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
 • Türkiye’de kamu yönetimi ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi.
 • Bilimsel etik ve yazım ilkelerine hâkim olma,
 • Alanla ilgili konularda akademik çalışma yapabilme, yazılı ve sözlü aktarım becerisi.

 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Hamza Ateş

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Prof. Dr. Alim Yılmaz

Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz

Doç. Dr. Veysel Kurt

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Malik Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kömürcüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Işıl Çetinkaya İstikbal

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağlar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Halit Korkusuz

Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

 1. Ders Planı

Zorunlu ve Seçmeli Dersler:

 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

 • Bürokrasi ve Siyaset
 • Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları
 • Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetim
 • Kritik ve Analitik Düşünce
 • Kent Estetiği
 • Karşılaştırmalı Siyaset
 • Şehir Sosyolojisi
 • Türkiye’nin Yönetim Yapısı

 1. Yarıyıl

 • Türk Yönetim Geleneği
 • Proje Üretimi ve Yönetimi
 • Seminer
 • Hesap Verebilirlik ve Etik
 • Şehir ve Yönetim Bağlamında İstanbul
 • Güncel Kent Sorunları
 • Stratejik Yönetim
 • Kent Kültürü
 • Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Türkiye’nin Anayasal Rejimi

 1. Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programları ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki aşamadan müteşekkildir. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez dönemine geçiş̧ yapar. Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi sekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezini başarıyla tamamlayan öğrenci tezli yüksek lisans mezunu olarak doktora yapmaya hak kazanır.

 1. Ders Dönemi:

 • Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi yirmi dört ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

 1. Tez Dönemi:

 • Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve EABD/EASD başkanının onayladığı tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu EYK’nin onayı ile kesinleşir.
 • Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

 1. İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan mezunlarımız kabul şart ve gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde üniversitelerde ilgili alanda doktora yapabilme imkânı elde edebilmektedirler. Ayrıca alanın getirdiği mesleki çeşitlilik imkânı nedeniyle birçok farklı kurumda uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler:

 • Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik
 • Kamu kurumlarında uzmanlık
 • Uluslararası kuruluşlarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Sivil toplum kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik
 • Yerel yönetimlerde uzmanlık ve yöneticilik
 • Özel sektörde uzmanlık ve yöneticilik
 • Bankalarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Kendi işini kurma ve girişimcilik