Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Hukuku

1. İletişim

Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman

nur.kaman@medeniyet.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Derya Tekin

derya.tekin@medeniyet.edu.tr

2. Program Hakkında

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, başta Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku olmak üzere Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Vergi Hukuku, Hukuk Tarihi ve Devletler Umumi Hukuku alanlarında uzmanlaşmayı sağlayan bir eğitim vermektir.

Günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde, kamu hukuku alanında çalışma yapmak isteyenler için kapsamlı bir içerik sunarak hukukçuların ileride karşılaşacakları hukuki sorunları bilimsel bir bakış açısıyla akla, mantığa ve adalete uygun olarak çözmelerini sağlama amacı taşır.

3. Kabul Koşulları

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Programa sadece yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir hukuk fakültesi lisans diplomasına sahip olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri için belirlenen yabancı dil sınav sonucu minimum 55 (YÖK’ün tanıdığı tüm yabancı dil sınav sonuçları geçerlidir) ve ALES (SÖZ/EA/SAY: 70) puanlarını sağlama şartları aranmaktadır. Başvuru sonrası bilim sınavı ve/veya mülâkat yapılmaktadır. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

Lisans alanı: Hukuk

ALES (SÖZ/EA/SAY: 70)

Dil Yeterliliği Puanı (YDS: 55 ve YÖK’ün tanıdığı sınavlardan bu puana denk puanlar)

Değerlendirme Kriterleri

Lisans Not Ortalaması (%20)

ALES (%50)

Bilim Sınavı ve/veya Mülâkat (%30)

4. Program Yeterlilikleri

1. Kamu hukukuna ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin uzmanlık düzeyini geliştirmek.

2. Kamu hukuku alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.

3. Kamu hukukuna ilişkin sorunlara bilimsel, analitik ve eleştirel bir bakış açısı ile çözüm geliştirebilme yeteneği kazanmak.

4. Uygulamada öne çıkan hukuki sorunları tespit edebilmek ve doktrinel tartışmalar ışığında yorumlayabilmek.

5. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Prof. Dr. Ahmet Gökçen

Prof. Dr. Nur Kaman

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Doç. Dr. Murat Tümay

Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Yücel

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bumin Doğrusöz

Dr. Öğretim Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Dr. Öğretim Üyesi Halil Altındağ

Dr. Öğretim Üyesi Derya Tekin

Dr. Sezen Kama Işık

Dr. Kübra Tunç

Dr. Arzu Kalyon

Dr. Feyzan Olgunsoy

6. Program kapsamında sunulacak olan dersler

Zorunlu Dersler

      1.   Bilimsel Araştırma Yöntemleri

      2.   Seminer

Seçimlik Dersler

1.     İdarenin Sorumluluğu

2.     İdare Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

3.     Ceza Hukuku ve Ceza İnfaz Hukukuna Yansımalarıyla Onarıcı Adalet Anlayışı

4.     Ekonomik Suçlar

5.     Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları

6.     Türk Anayasasının Anayasal Rejimi

7.     Osmanlı Aile Hukuku

8.     Sosyal Güvenlik Hakkı ve Uygulanması

9.     Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları

10.  Parlamento Hukuku

11.  Vergi Mükellefinin Hakları

12.  Kamu Personelinin Disiplin ve Ceza Soruşturması

13.  Elektrik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar

14.  Kamuda İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

15.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Benimsediği Suç Teorisi

16.  Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

17.  Tarihsel Gelişim İçinde Türk Devlet Teşkilatı

18.  Demokratik Anayasa Yapımı: Arap Baharı ve Tunus Anayasası

19.  Sığınma Hukuku ve Zorunlu Göç

20.  Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı

21.  Osmanlı Vakıf Hukuku

22.  Vergilendirme Süreci

23.  Türk Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

24.  İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlük Rejimine Etkisi

25.  Edebiyat ve Ceza Hukuku

26.  Türk Ceza Hukukunda Terör Örgütü ve Terör Suçları

27.  Dijital Teknolojiler ve Anayasa

a. I. YARIYIL (Güz Dönemi)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

KHUK

501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

KHUK

503

İdarenin Sorumluluğu

S

3

0

3

KHUK 505

İdare Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

S

3

0

3

KHUK

507

Ceza Hukuku ve Ceza İnfaz Hukukuna Yansımalarıyla Onarıcı Adalet Anlayışı

S

3

0

3

KHUK

509

Ekonomik Suçlar

S

3

0

3

KHUK 511

Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları

S

3

0

3

KHUK

513

Türk Anayasasının Anayasal Rejimi

S

3

0

3

KHUK

515

Osmanlı Aile Hukuku

S

3

0

3

KHUK

517

Sosyal Güvenlik Hakkı ve Uygulanması

S

3

0

3

KHUK 519

Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları

S

3

0

3

KHUK 521

Parlamento Hukuku

S

3

0

3

KHUK

523

Vergi Mükellefinin Hakları

S

3

0

3

Edebiyat ve Ceza Hukuku

S

3

0

3

Dijital Teknolojiler ve Anayasa

S

3

0

3

b. II. YARIYIL (Bahar Dönemi)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

KHUK

500

Seminer

Z

3

0

0

KHUK 502

Kamu Personelinin Disiplin ve Ceza Soruşturması

S

3

0

3

KHUK 504

Elektrik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar

S

3

0

3

KHUK

506

Kamuda İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

S

3

0

3

KHUK

508

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Benimsediği Suç Teorisi

S

3

0

3

KHUK 510

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

S

3

0

3

KHUK

512

Tarihsel Gelişim İçinde Türk Devlet Teşkilatı

S

3

0

3

KHUK

514

Demokratik Anayasa Yapımı: Arap Baharı ve Tunus Anayasası

S

3

0

3

KHUK 516

Sığınma Hukuku ve Zorunlu Göç

S

3

0

3

KHUK

518

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı

S

3

0

3

KHUK 520

Osmanlı Vakıf Hukuku

S

3

0

3

KHUK 524

Vergilendirme Süreci

S

3

0

3

İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlük Rejimine Etkisi

S

3

0

3

Türk Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

S

3

0

3

Mecellenin Külli Kaideleri

S

3

0

3

Türk Ceza Hukukunda Terör Örgütü ve Terör Suçları

S

3

0

3

c. Ders içerikleri hakkında bilgi

Güz Yarıyılı Dersleri:

KHUK 501: Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu derste, Kamu Hukukunda bilimsel araştırma yapma, bu hukuk alanına ait sistematik veri toplama ve analiz etme süreci anlatılacaktır. Böylece öğrencilere özellikle ilk bilimsel çalışmaları olacak olan yüksek lisans tezlerini yazma konusunda araştırma konusu bulma, hipotez oluşturma, kavramsallaştırma, veri toplama ve bunları analiz etme, bu verileri değerlendirme ve yorumlama ve tez yazma teknikleri anlatılacaktır.

KHUK 503: İdarenin Sorumluluğu

İdarenin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan zararların giderilmesi hukuk devletinin temel esaslarından biridir. İdarenin işlem ve eylemlerinden sorumlu tutulması Anayasa ile öngörülmesine rağmen konuyu düzenleyen temel bir mevzuat bulunmamaktadır.  Kavramsal temellerini özel hukuktan alan idarenin sorumluluğu, doktrin ve içtihatlarla somutlaşmaktadır. Ders kapsamında tartışılacak başlıklardan bazıları şunlardır: Sosyal hukuk devletinde idarenin sorumluluğunun kapsamı nedir?  Özel kişilerin faaliyetlerinden dolayı idare sorumlu tutulabilir mi? Kişisel sorumluluk ile idarenin sorumluluğunun sınırları nedir? Hangi hallerde idarenin özel hukuk sorumluluğuna gidilebilir? Kusur, kusursuzluk, zarar, illiyet bağı, mücbir sebep gibi özel hukuk kavramları idare hukukunda nasıl yorumlanmalıdır?

KHUK 505: İdare Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Kamu tüzel kişilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükleri, idareler ile özel hukuk kişileri arasında Kanun’un uygulanması açısından doğabilecek farklılıklar, bilgi edinme hakkı ve kişisel verilerin korunması hakkı arasında ilişkin tesisi, idarelerin kişisel veri ihlallerinden kaynaklanan sorumluluğu bu dersin ana konuları arasında yer almaktadır.

KHUK 507: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanununda “Özel hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında özel hayatın, haberleşmenin, konuşmanın ve kişisel verilerin korunması yönünde önemli düzenlemeler yer almaktadır. Özellikle delil etme amacıyla alınan ses ve görüntü kayıtlarının meşruluğu güncel bir hukuki sorundur ve bu bölümde yer alan suçlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

KHUK 509: Ekonomik Suçlar

Bilhassa 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren gelişen iş sahalarıyla birlikte tüm dünya genelinde ekonomik hayatta son derece önemli yenilikler meydana gelmiştir. Kuşkusuz bu yeniliklerle beraber hukuk dünyası yeni suç ve cezalarla tanışmak zorunda kalmıştır. Ekonomik suç kavramının kullanılmaya başlanması 1930 yılının sonrasında gelişen iş yaşantısıyla birlikte esas olarak “beyaz yaka suçluluğu” kavramının ortaya atılması ile olmuştur. Genel olarak beyaz yaka suçları, toplumda saygınlık ve yüksek sosyal statü sahibi kişilerin, mesleklerinin icrası çerçevesinde ve onlara duyulan güvenin ihlal edilmesi suretiyle işledikleri suçlar olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte ekonomik suçlar beyaz yaka suçlarından ibaret olmayıp gerek Türk Ceza Kanununda gerekse de yan ceza kanunlarında, oldukça fazla sayıda olmak üzere, karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik hayatı alt üst edebilecek şekilde işlenebilen bu suçların ayrıntılı bir şekilde ele alınması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. İşte bu öneme binaen bu derste, gerek Türk Ceza Kanununda gerekse de yan ceza kanunlarında yer alan ekonomik suçların sosyolojik ve kriminolojik etkileri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ele alınıp teori ve uygulamaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KHUK 511: Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları

Bu derste 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzda yer alan kanun yollarının türleri, bu yollardan faydalanabilecek kişiler ve her bir kanun yolunun hukuki etkileri incelenecektir. Bunun yanı sıra kanun yollarına dair öğretideki farklı görüşler ile yüksek mahkeme içtihatları ışığında konu ile ilgili güncel gelişmeler ele alınacaktır. Böylece uygulamadaki sorunlu alanlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmaktadır.

KHUK 513: Türk Anayasasının Anayasal Rejimi

Bu derste, Osmanlı’dan itibaren Türk Anayasal gelişmeleri ele alınıp, 1982 Anayasası’nın kurguladığı Anayasal düzenin temel unsurları, özellikleri, sorunlu noktaları, geçirdiği değişiklikler, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikleriyle çatıştığı durumlar, son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası sistemsel, idari ve hukuki yeni olgular ve yapısal değişimler tahlil edilip, Türk anayasal rejiminin geleceğine ilişkin tartışmalar yapılacaktır.

KHUK 515: Osmanlı Aile Hukuku

Osmanlı hukukundaki nişanlanma, evlenme, boşanma, nesep, evlat edinme vb. aile hukuku ile alakalı müesseseler anlatılır. Bu alanlarda yürürlüğe konmuş hukuki hükümler incelenir. Dönemin mahkeme kararları ve arşiv belgeleri ışığında aile hukuku müesseseleri değerlendirilir.

KHUK 517: Sosyal Güvenlik Hakkı ve Uygulanması

Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları, Sosyal Güvenliğin Finansmanı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, Hastalık Sigortası, Analık Sigortası, Malullük Sigortası, Yaşlılık Sigortası, Ölüm Sigortası, İşsizlik Sigortası, Genel Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler ele alınmaktadır. Daha sonra konu ile ilgili olarak Yargıtay kararları incelenmektedir. 

KHUK 519: Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları

Dersin amacı, Türkiye’nin uluslararası hukuk sorunlarını analiz etmek ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tartışmaktır. Uluslararası hukukun başlıca aktörleri ve düzenlediği hususlar ortaya konacaktır. Uluslararası hukukun başlıca kavram ve kuralları ele alınırken, aynı zamanda bu normların hayata geçirilmesine ilişkin uluslararası hukuki süreçlere ayna tutulacaktır.

KHUK 521: Parlamento Hukuku

Bu derste parlamentonun kuruluşu, bu kuruluşun unsuru olarak komisyonlar ve komisyonların çalışmaları, genel kurul gündemi, kanunların yapılması ve parlamentonun yürütme organını denetleme araçları üzerinde durulacaktır. Ders ile parlamentonun çalışma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derse parlamento kavramı ve dünyadaki parlamentoların tarihsel gelişimiyle başlanacak, parlamentonun gelişimi ve türlerinden bahsedilecek, yasama fonksiyonu ve bu fonksiyonun diğer devlet fonksiyonlarından ayrılması üzerinde de durulduktan sonra spesifik olarak Türkiye’ye odaklanılacaktır. TBMM üyelerinin hukuki statüsü, TBMM’nin görev ve yetkilerinden bahsedilecek; yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığına değinilecek; kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsedilecek; TBMM’nin oluşumu, çalışma düzeyi ve işleyişi, TBMM Başkanlık Divanı ve oluşumu, TBMM İçtüzüğü işlenecek ve Türkiye’de parlamento rejiminden de bahsedilip Anayasa Mahkemesi kararlarına değerlendirilecektir.

KHUK 523: Vergi Mükellefinin Hakları

"Vergi yükümlüsünün hakları" kavramı Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile kişilere tanınmış temel hak ve özgürlükler kapsamında her mükellefin aynı zamanda birey olması dolayısıyla sahip olduğu hakları ifade eder. Vergilendirme esasen mülkiyet hakkına müdahaledir ve temel hak ve özgürlüklerin genel ve özel sınırlandırma hükümlerine tabi olması gerekliliğinin yargının her aşamasında ifade edilmesi gerekir. Bu dersin amacı da öğrencilere vergi uyuşmazlıklarında iddialarının yükümlü hakları ekseninde ifade edilmesini öğretmektir.

Bahar Yarıyılı Dersleri:

KHUK 500: Seminer

Bu dersin amacı öğrencilerin mümkünse tez konularıyla ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

KHUK 502: Kamu Personelinin Disiplin ve Ceza Soruşturması

Ders kapsamında 657 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun başta olmak üzere, kamu personelinin disiplin ve ceza soruşturması usulü ele alınacaktır. Bu kapsamda uygulamada yaşanan sorunlar ve yargı kararlarında bu sorunlara yönelik yaklaşımlar detaylı olarak değerlendirilecektir.

KHUK 504: Elektrik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar

Dikey bütünleşik yapıdaki elektrik hizmetinin yatay ayrıştırmaya tabi tutulması ile birlikte üretim, iletim, dağıtım, perakende ve toptan satış ayrı piyasalar olarak yapılandırılmıştır. Özel hukuk kişilerinin elektrik piyasasına girebilmeleri için lisans alma zorunluluğu getirilmiştir. Her bir faaliyetin özelliğine göre lisans alma şartları farklıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun düzenlediği ve denetlediği lisanslar idare hukuku temel kavramları çerçevesinde ele alınacaktır.

KHUK 506: Kamuda İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

İş Güvencesi Kavramı, Önemi, Kapsamı, İş Güvencesinin Tarihsel Gelişimi, Dar anlamda İş Güvencesi, Geçerli Neden-Haklı Neden, Geçerli Fesih Nedenleri, Geçersiz Fesih Nedenleri, Sözleşmenin Feshinde Usul, Geçersiz Nedenle Yapılan Feshin Sonuçları, İş Güvencesi Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması, Geçerli Nedenle Fesihte Özel Durumlar, İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları, Geniş anlamda İş Güvencesi, İş Sözleşmesinin Soma Ermesi ele alınmaktadır. Daha sonra konu ile ilgili olarak Yargıtay kararları incelenmektedir.

KHUK 508: Ceza Hukuku ve Ceza İnfaz Hukukuna Yansımalarıyla Onarıcı Adalet Anlayışı

Cezalandırıcı adalet anlayışından farklı olarak, suçla bozulan kamu düzeninin failin ceza infaz kurumuna konulmadan da düzeltilebileceği fikrine dayanan onarıcı adalet anlayışı Devletin gerek cezalandırma gerekse infaz politikalarında etkili olmuştur. Bu derste onarıcı adalet anlayışının özellikleri, cezalandırıcı ve dağıtıcı adalet anlayışından farkları ve Türk ceza ve infaz hukukumuzda bu anlayışın yansımaları ele alınacaktır.

KHUK 510: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Benimsediği Suç Teorisi

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ceza mevzuatının yenilenmesinin yanı sıra ceza hukuku öğretisi de radikal şekilde etkilenmiştir. Özellikle klasik suç teorisinin etkisinin nasıl zayıfladığı doktrin ve uygulamadan örneklerle açığa çıkarılacaktır.

KHUK 512: Tarihsel Gelişim İçinde Türk Devlet Teşkilatı

Bu derste, öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak Türk Devlet teşkilatının temelleri, gelişimi, Tanzimat sonrası modern bürokratik yapının temellerinin atılması ve Cumhuriyetle beraber yaşanan değişimlere değinilecektir. Sonrasında Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatının geçirdiği dönemsel değişimler, dönüşümler ele alınacak; 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları bağlamında hukuki statüleri irdelenecek, nihayet 2018 yılında hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Teşkilatı çerçevesinde nihai hali değerlendirilecektir.

KHUK 514: Demokratik Anayasa Yapımı: Arap Baharı ve Tunus Anayasası

Bu derste öncelikle genel olarak demokratik anayasa yapımından bahsedilecektir. Anayasa yapım nedenleri, kurucu iktidar, sivil ve demokratik anayasa, anayasa yapım süreci, anayasa yapımı sonrası süreç, anayasa yapımının esası ve içeriği, anayasa yapımı ve anayasal değişmenin dinamikleri, anayasaların değiştirilmesi, anayasa yapımında seçimlerin rolü, anayasa yapımının sosyal ve siyasal yararları bahsedilecek konular olacaktır. Sonrasında spesifik olarak Arap Baharı’ndan ve Tunus Anayasası yapım sürecinden bahsedilemeye başlanacaktır. Arap Baharı sebepleri ve süreci, Arap Baharı ve demokrasi, Tunus Yasemin Devrimi ve Tunus Anayasası yapım süreci üzerinde durulacaktır. Son olarak, Tunus Anayasası’na yoğunlaşılacak ve Anayasa’nın genel ilkeleri, Anayasa’daki hak ve özgürlükler, Anayasa’da yasama organı, Anayasa’ya göre ticari antlaşmalar ve uluslararası düzenlemeler, Anayasa’da yürütme organı, Anayasa’da yargı organı, Anayasa’da yerel yönetimler ve Anayasa’nın değiştirilmesi üzerinde durulacaktır.

KHUK 516: Sığınma Hukuku ve Zorunlu Göç

Dersin amacı öncelikle göç, sığınmacı ve mülteciler kavramlarına açıklık getirmektir. Derste ilk olarak, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve buna ekli Protokol hükümleri çerçevesinde mülteci hukukunun temel ilke ve kavramları ele alınacaktır. Sonra, Avrupa Birliği Sığınma Hukukunun oluşumu ve çerçevesinden bahsedilecektir. Son olarak da, Türkiye’deki sığınma hukukunun, özellikle 1994 yönetmeliği ve 6458 yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çerçevesinde uygulanmasından ve yargıya akseden şikâyetler çerçevesinde değerlendirilecektir.

KHUK 518: Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı

Evrensel anlamda kuvvet kullanılmasının yasaklanması ilk kez Birleşmiş Milletler Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Antlaşmanın 2/4. maddesine göre kuvvet kullanma ya da kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak yasaktır. Bir devletin başka bir devlete yönelik kuvvet kullanımını içeren söz konusu kural, kuvvet kullanılması ya da tehdidinin yasaklanmasını Birleşmiş Milletler üyesi olsun olmasın tüm devletler için geçerlidir. Devletin kendi ülkesindeki ayaklanma ve iç savaş durumunda kuvvet kullanılması, bu yasağın kapsamı dışında kalmaktadır. Birleşmiş Milletler Antlaşmasında kuvvet kullanma ya da kuvvet kullanma tehdidi yasağı mutlak bir yasak olarak düzenlenmemiş olup, meşru müdafaa ve BM Güvenlik Konseyi'nin VII. Bölüm çerçevesinde bir karar alması kuvvet kullanma yasağının istisnalarını oluşturmaktadır.

KHUK 520: Osmanlı Vakıf Hukuku

Osmanlı hukukunda vakfın kuruluşu, unsurları, çeşitleri, idare tarzı ve denetimleri anlatılır. Vakıfların Osmanlı hukuk tarihindeki yeri ve önemi hakkında bilgi verilir. Dönemin mahkeme kararları ve arşiv

KHUK 524: Vergilendirme Süreci

Dersin Amacı: Vergilendirme süreci hakkında bilgilendirme ve idari işlemlerin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları: Vergilendirme İşlemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olma, İdare Hukuku Ve İçtihatları Bakımından Değerlendirebilme

Dersin İçeriği: Vergilendirme Süreci İçerisindeki İdari İşlem, Safhaları Ve Başvuru Olanakları

7.  Mezuniyet Koşulları

Enstitümüzün mevcut yönetmeliği uyarınca tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 24 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

8. İstihdam Olanakları

Katılımcılarımız kamu hukuku tezli yüksek lisans programı sayesinde elde ettikleri uzmanlık bilgilerini akademik kariyerlerini inşa ederken ya da mevcut istihdam alanlarında yükselmek için kullanabileceklerdir.