Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme

İletişim:

Ar. Gör. Abdülkadir Keskin

abdulkadir.keskin@medeniyet.edu.tr

1) Program Hakkında

Özellikle İşletme ile ilgili disiplinlerde akademik kariyer yapmayı hedefleyen bireylere yönelik olarak yürütülen bu lisansüstü programın temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öncelikli amacı akademik kariyer yapmak olmayan katılımcılara mevcut kariyerleri veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak güncel alan bilgi ve yetkinliklerinin kazandırılması da hedeflenmektedir.

2) Kabul Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Programa kabul edilecek öğrencilerin, bölüm tarafından belirlenen ALES ve Yabancı Dil puan koşulunu sağlamaları ve 4 yıllık bir lisans programından mezun olmaları istenir.

3) Program Yeterlilikleri

 1. Araştırma önerisi hazırlayabilme ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilme,
 2. İşletmeyle ilgili disiplinlerde yerli ve yabancı literatürü tarayabilme, bilimsel bir araştırma gerçekleştirebilme,
 3. İşletmeye ilişkin yapacağı çalışmalarda özgün olma ve bilime katkı sağlama,
 4. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma,
 5. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilme,
 6. İşletmeyle ilgili edindiği bilgi ve becerileri, öğrendiği kuram ve kavramlar çerçevesinde değerlendirerek eleştirel olarak ele alabilme,
 7. İşletme disiplinleriyle ilgili temel ve güncel akademik bilgiye sahip olma,
 8. İşletme faaliyetleri ile ekonomik sistem arasındaki ilişki ve etkileşim hakkında bilgi sahibi olup, işletme kararlarının ekonomik sistem üzerindeki muhtemel etkilerini yorumlayabilme,
 9. İşletme ile ilişkili muhasebe, finans, yönetim-organizasyon, üretim ve pazarlama gibi alanlarda uzmanlaşma,
 10. İşletme disiplinleri arasındaki etkileşimi bilme ve işletme kararlarının muhtemel sonuçlarını çok boyutlu öngörebilme,
 11. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahip olma.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Veli Denizhan Kalkan

Doç. Dr. Adem Baltacı

Doç. Dr. Bilal Çankır

Doç. Dr. Cevdet Kızıl

Doç. Dr. Dursun Yener

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Arafat Salih Aydıner

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Erdil

Dr. Öğr. Üyesi Erol Muzır

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu

5) Müfredat

İlk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan ve seminer dersini alan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir.

I.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

-

3

7

İŞL 517

Yönetim ve Örgüt Kuramları

S

3

-

3

7

İŞL 505

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 519

Finansal Muhasebe

S

3

-

3

7

İŞL 521

Üretim ve Operasyon Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 523

Uluslararası İşletmecilik

S

3

-

3

7

İŞL 525

Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 527

E-İş Stratejileri

S

3

-

3

7

II.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 562

Seminer

Z

1

2

0

4

İŞL 502

Stratejik Yönetim

S

3

-

3

7

İŞL 504

Örgütsel Davranış

S

3

-

3

7

İŞL 514

Finansal Tablolar Analizi

S

3

-

3

7

İŞL 516

Finansal Yönetim

S

3

-

3

7

İŞL 518

Stratejik Pazarlama

S

3

-

3

7

İŞL 520

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

S

3

2

3

7

İŞL501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar, araştırma süreci, nitel ve nicel araştıra yöntemleri, veri toplama teknikleri, temel istatistik kavramları, etik kavramı ve araştırma etiği, literatür taraması kavramı

İŞL505 İnsan Kaynakları Yönetimi    

Ders kapsamında; insan kaynakları kavramı, iş analizi, işe alım, eğitim, motivasyon, yabancılaşma, norm kadro uygulamaları ele alınmaktadır.

İŞL517  Yönetim ve Örgüt Kuramları   

Yönetim ve Örgüt Kuramları dersi, öğrencilerin yönetim ve örgüt teorileri hakkında kapsamlı bilgi ve kavrayış sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Derste belli başlı yönetim teorilerinin yanı sıra yönetimin amaçlarını gerçekleştirmesinin bir aracı olan örgüt kavramı ve temel örgüt kuramları üzerinde durulacaktır. Klasik ve yerleşik teorilere ilaveten modern sonrası yönetim ve örgüt yaklaşımları incelenecek; teori olarak nitelendirilemeseler de günümüzde iş dünyasında yaygın biçimde kullanılan kapsamlı yönetim teknikleri ele alınacaktır. Yönetim ve Örgüt Kuramları dersi, kuramsal yönetim bilgisinin yönetici açısından ifade ettiği değerin ve bu bilgiden yararlanma olanaklarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İŞL519 Finansal Muhasebe

Bu dersin amacı; para ve takas işlemlerini içeren benzer finansal aktivitelerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve sınıflandırılması gibi uygulamaların oluşturduğu bu bilim dalını öğrencilere öğretmek ve elde edilen sonuçların özetlenmesini, yorumlanması ve rapor edilmesi üzerinde durmaktır. Ders, muhasebe ile ilgili temel kavramları, aktif pasif hesapları, bu hesapların işleyiş kurallarını, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme ile ilgili ilkeleri, öğrencilere kazandırabilmeyi hedeflemektedir. Bu derste; muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, muhasebenin bölümleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bilançonun tanımı, bilanço eşitliği, hesap kavramı, aktif hesaplar, pasif hesaplar ve bu hesapların işleyiş kuralları, çift taraflı kayıt yöntemi, varlık hesapları (dönen varlıklar, duran varlıklar) ve kaynak hesaplarına yer verilecektir.

İŞL521 Üretim ve Operasyon Yönetimi   

Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

İŞL525 Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi

Bilişim sistemleri ve / teknolojilerinin başarılı olabilmelerinin temel noktaları anlaşılabilir stratejilerinin ve uygulanabilir bir planlarının olmasıdır. Başarı aynı zamanda Bilişim Teknolojilerinin tüm bileşenlerini yöneterek, doğru yatırımın yapılabilmesini, bilginin doğru kullanılmasını ve efektif kullanımını da içermektedir. Rekabet avantajı düşünmeyen firmalar bile BS/BT’nin yönetiminde stratejik yaklaşım ihtiyacını hissetmektedirler. Dersimizde BS/BT’nin stratejik yaklaşımlarını ve işletmedeki etkilerini işleyerek işletmenin BS/BT’nin sağlamış olduğu rekabet avantajlarını görmüş olacağız.

İŞL529 Pazarlamanın İlkeleri

Bu ders kapsamında öğrencilerin pazarlama kavramı ve farklı pazarlama uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İŞL531 Küresel Pazarlama Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilerin küresel pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, küresel pazarlardaki uygulamaların teorik temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.

İŞL533 İnternette Pazarlama Uygulamaları

Küreselleşen pazarlarda internette pazarlama uygulamaları ve dijital hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

İŞL535 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Önemi

Kamu ve özel sektör yanında üçüncü sektör olarak öne çıkan kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yönetim konusu ele alınarak, bu kuruluş yöneticiliğine ilişkin bir farkındalık kazandırmaktır.

İŞL537 Değişim Yönetimi

Örgütlerde değişim yönetimine ilişkin temel kavramları anlama ve yorumlama

İŞL502 Stratejik  Yönetim

Stratejik Yönetim literatüründe geçerliliğini koruyan klasik ve çağdaş teori ve modellerin uygulamaya dönük olarak incelenmesidir.

İŞL516 Finansal Yönetim   

Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır.

İŞL518 Stratejik Pazarlama

Dersin amacı öğrencilerin temel pazarlama kavramları ile birilikte stratejik karar verebilmeyi sağlayacak yöntem ve uygulamaların gerçekleştirilmesidir.

İŞL522 Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu ders kapsamında öğrencilerin bütünleşik pazarlama uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İŞL524 Pazarlamada Güncel Konular

Bu ders kapsamında öğrenciler modern pazarlama kavramının ortaya çıkışından başlayarak günümüzde kullanımı yaygınlaşan farklı pazarlama uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır

İŞL526 Verimlilik Analizi –Yeşil Verimlilik

Verimlilik kavramını tanımlamak, verimlilik algısını-önemini kazandırmak.

Yeni bir bakış olan sürdürülebilirlik kavramına bağlı Yeşil Verimlilik kavramını benimsetmek, Verimlilik ölçümü, analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistematik yapıyı oluşturabilmek.

İŞL528 İşletme Yönetiminde Güncel Konular

Teknolojideki gelişmeler, değişimler ve işletmelerin küresel rekabet ortamı; işletmelerin iç bünyesinde ileriye yönelik fikirlerin eksikliğini ve dış çevresi ile olan ilişkilerini de ön plana alarak işletme yönetimi açısından yeni yaklaşım-paradigmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Bu kapsamda dersin amacı, işletme yönetimi ile ilgili güncel konular, kavramlar hakkında bilgi vermek, işletme yönetiminde etkileşimi, karar almayı sağlayacak faktörleri belirleyip kavramların anlaşılmasına olanak sağlamaktır. Bunun dışında, işletme yönetiminde çıkabilecek olası problemlere karşı stratejik düşünme, örgütsel-yönetimsel yapıları, üretim çevresi ve üretim yöntemlerini geliştirmeye/değiştirmeye yönelik güncel uygulama ve yaklaşımlara bağlı farklı fikirler ve çok amaçlı bilgi-donanım kazandırmaktır. Öğrencilerin fikir ve yeteneklerini iş çevresinde nasıl kullanabilecekleri konusunda yardımcı olmak-destek vermektir. 

İŞL530 İşletme ve Yönetim TarihiYönetim ve işletmecilik tarihine ilişkin modern öncesi ve sonrası dönemlerdeki farklı anlayış ve bakış açılarını ortaya koyarak işletme yöneticiliğine ilişkin bir farkındalık kazandırmaktır.

İŞL532 Kültürlerarası Yönetim ve Liderlik

Bu derste kültürlerarası yönetim ve liderlik alanında mevcut literatür ve teoriler incelenerek, öğrencilerin kültürün işletme uygulamaları üzerindeki etkisi; iletişim, motivasyon, karar verme ve liderlik gibi süreçlerin farklı kültürlerde ne gibi değişiklikler gösterebileceğini idrak etmelerini mümkün kılacak bilgi birikiminin sağlanması hedeflenmektedir.

İŞL534 Performans Yönetimi

Performans ve kariyer yönetimi uygulama örnekleri ile ele alınacak, diğer yandan da güncel literatüre dayalı olarak tartışılacaktır

İŞL560 Seminer

Bu dersin amacı öğrencileri tez ve bitirme projesi yazımı hususunda bilgilendirmek, araştırma yöntem ve metotları konusunda aydınlatmak, araştırma sorusu geliştirme, literatür tarama, araştırma yöntemi belirleyip uygulama aşamalarına hazırlamaktır.

İŞL570 Uzmanlık Alan Dersi

Tez çalışmalarını devam ettiren öğrencilerin konularındaki güncel gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

İŞL580 Yüksek Lisans Tezi

Dersin amacı, öğrenciyi çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, araştırma yapma, literatür taraması gerçekleştirme, araştırma metodolojisi seçimi, veri toplama ve veri analizi, bilgi ile sonuçları değerlendirme/yorumlama ve etik kurallar hakkında bilgilendirmektir.

6) Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 24 kredilik ders ve kredisiz olan Seminer dersini almaları zorunludur. Normal koşullar altında 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır, ilk 4 yarıyılda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

7) İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerin öncelikle devlet veya vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaları mümkün olmakla birlikte, kamu veya özel sektör kuruluşlarının mali işler, denetim, kalite kontrol, pazarlama, müşteri ve halkla ilişkiler, üretim, insan kaynakları gibi ilgili birimlerinde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışmaları da mümkündür.