Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam ve Türk Felsefesi

İletişim

Doç. Dr. Eşref Altaş

0216 280 26 64

Program Hakkında:

Günümüz düşüncesinin anlaşılması, problemlerinin tespiti ve çözümü, yeni düşünce problemlerinin üretilmesi klasik düşünce geleneğimizin yeniden keşfedilmesiyle mümkündür.

İslam ve Türk coğrafyasında ortaya çıkan düşünce geleneklerinin keşfedilmesi, temellerinin anlaşılması, havzalarının tespiti, kurucu filozofların ve onların literatür ve düşüncelerinin tespiti bu programın ana araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Türkiye’de ve dünyada İslam ve Türk Felsefesinin önemine dair farkındalık düzeyi, özellikle ülkemiz akademiyasında ortaya konan çalışmaların etkisiyle yükselmekte ve genç araştırmacı adaylarının sahaya olan ilgisi giderek artmaktadır.

Programımıza talep başta felsefe ve bilim tarihi bölümleri mezunları olmak üzere çeşitli üniversitelerin ilahiyat, tarih, beşerî bilimler, filoloji… gibi bölümlerinden gelmekte, Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Farsça gibi klasik dilleri bilenler tarafından özellikle tercih edilmektedir. Bünyesinde barındırdığı tecrübeli ve dinamik akademisyen kadrosu sebebiyle İslam ve Türk Felsefesi bilim dalı Türkiye’de ve dünyada saygın bir yere sahiptir. 

Kabul Koşulları:

 1. Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 2. İslam ve Türk Felsefesi Lisansüstü programlarına başvuracak adayların klasik felsefe metni okuyacak düzeyde Arapça veya Farsça bilmesi gerekmektedir.
 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 65 puan almış olmaları gerekir.
 4. Yabancı Dil Bilgisi: YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 60 puan almış olmak.
 5. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili tarihsel ve problematik bilgilere sahiptir.
 • Felsefî problemleri, temsilcilerini ve problemlerin tarihî toplumsal varlık alanıyla ilişkisini bilir.
 • Felsefe alanındaki teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Felsefenin belirli bir alanı veya sorunuyla ilgili olarak uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sorunuyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirir.
 • Felsefe alanındaki literatüre hâkim olup disiplinler arası çalışma yapabilir.
 • Felsefe alanındaki güncel gelişmeleri, alanındaki ve alan dışındaki gruplara aktarır.
 • Felsefede kaynak dillerden en az birini, Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanabilir.
 • Felsefe alanındaki sorunlara ilişkin yaklaşımları tarihsel ve problematik olarak analiz eder ve değerlendirir.
 • Felsefe alanında edindiği bilgileri problem çözme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Doç. Dr. Müstakim ARICI

Doç. Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ

Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Doç. Dr. Mehmet ÖZTURAN

Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER

Doç. Dr. Mehmet Zahit TİRYAKİ

Doç. Dr. Harun KUŞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat

BİLİMSEL HAZIRLIK I. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL801

Eskiçağ ve Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

FEL803

İslam Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

FEL 805

Klasik Mantık

Z

3

0

3

7

FEL 101

Felsefeye Giriş

Z

3

0

3

7

BİLİMSEL HAZIRLIK II. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL 802

Varlık Felsefesi

Z

3

0

3

7

FEL 804

Bilgi Felsefesi

Z

3

0

3

7

FEL806

Modern Çağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

FEL808

Etik Estetik Değerler

Z

3

0

3

7

FEL810

Türk Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

I.Yarıyıl 
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli Teorik Uygulama Kredi AKTS 
FELİF 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri  Z 3 0 3 7
FELİF 503 İslam Felsefesinde Giriş: Dönemler ve Problemler S 3 0 3 7
FELİF 505 Klasik Düşüncebilim S 3 0 3 7
FELİF 507 İslam Ahlak Felsefesi S 3 0 3 74
FELİF 509 Klasik Nefs Teoris S 3 0 3 7
FELİF 511 İslam Varlık Düşüncesi S 3 0 3 7
FELİF 513 Çağdaş Dönem İslam Felsefesi Çalışmaları S 3 0 3 7
FELİF 515 Yeni-Eflatuncu Felsefe S 3 0 3 7
FELİF 517 İbn Sina Felsefesi S 3 0 3 7
FELİF 527 Osmanlı Entelektüel Tarihi: Şekâik Okumaları S 3 0 3 7
FELİF 521 Klasik Türkçe Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELİF 523 Arapça Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELİF 525 Farsça Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
II. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli Teorik Uygulama Kredi AKTS 
FELİF 500 Seminer Z 0 2 0 4
FELİF 502 Klasik Dönem İslam Bilim Tarihi S 3 0 3 7
FELİF 526 İbn Sinacı Felsefe  S 3 0 3 7
FELİF 506 İslam Siyaset Felsefesi S 3 0 3 7
FELİF 508 İslam Bilgi Teorisi S 3 0 3 7
FELİF 510 İslam Sanat Felsefesi S 3 0 3 7
FELİF 528 Meşşai Doğa Felsefesi S 3 0 3 7
FELİF 514 Endülüs İslam Felsefesi: İbn Tufeyl, İbn Bacce, İbn Rüşdi İbn Meymun S 3 0 3 7
FELİF 516 İslam Felsefesinde Çağdaş Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 518 Türk Metafiziği S 3 0 3 7
FELİF 520 Klasik Türkçe Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELİF 522 Arapça Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELİF 524 Farsça Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELİF 530 İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi S 3 0 3 7

FELİF 507 İslam Ahlak Felsefesi

Hocanın yapacağı giriş dersi sonrası öğrencilerin yapacakları sunumlar vasıtasıyla ahlâk felsefesinin yapısı karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

FELİF 509 Klasik Nefs Teorisi

Klasik Nefs Teorisi dersinde İslam Felsefe geleneğindeki nefs teorileri (Kindi, Farabi, İbn Sina, Gazzali, İbn Rüşd, Fahreddin Razi) antik Yunan felsefesi ile benzerlikleri ve farklılıkları açısından incelenmektedir.

FELİF 522 Arapça Felsefe Okumaları II

Arapça Felsefe Okumaları II dersinde belirli bir filozofun belirli bir metni okunmakta ve eserdeki temel felsefi problemler incelenmektedir.

FELİF 527 Türk Felsefesi Tarihi Okumaları

Felsefe başta olmak üzere bazı alanlardaki tabakat literatürünün temel metinlerini inceleyerek Osmanlı biyografi yazarlığına uzanan hattı ele almak. Osmanlı’da biyografi yazarlığının ilk örnekleri olan şuara tezkireleri ve sufi biyografi eserleri ile Şekaik arasındaki bağları tartışmak. Şekaik ve zeyilleri üzerinden Osmanlı entelektüel tarihini eleştirel bir tavırla okumak.

FELİF 530 İslam Felsefesinde İlimler Tasnifi

İslam düşüncesinin klasik döneminde akli ve nakli ilimlerin nasıl tasnif edildiği ve bu konuda nasıl bir literatürün oluştuğunun tartışılması, bu eserlerin içerik, yöntem, mesail ve terminolojisine vakıf olunması.

Mezuniyet Koşulları

Bilimsel Hazırlık eğitimini tamamlamış ya da bilimsel hazırlık eğitimi alması zorunlu olmayan öğrencilerden, iki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan dersleri ve yüksek lisans tezlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.