Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İletişim:

Arş Gör. Altay ARBAK, e-posta: altay.arbak@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Emine CAN, e-posta: emine.can@medeniyet.edu.tr

Doç. Dr. Kaan KEÇECİ, e-posta: kaan.kececi@medeniyet.edu.tr

1.Program Hakkında

2017-2018 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçe olup, disiplinler arası nitelikte bir programdır.

Programın amacı; İş güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği alanlarında sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra, ülkenin hem bilgi birikimine katkıda bulunmak hem de politikalar doğrultusunda gelişen sektörel ihtiyacı karşılamaktır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği alanında, sektörlere yönelik spesifik ve bilimsel bilgi sağlayabilen, bilgiyi değerlendirebilen, yorumlayabilen ve uygulama becerisi edinmiş öğrenciler yetiştirmek ana hedeftir.

Tezli programdan mezun olan öğrenciler, ilgili programda "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamak kaydı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans diploması almaktadırlar.

2.Kabul Koşulları

Anabilim Dalımızın Tezli Yüksek Lisans kontenjanlarına;

- Mühendislik Fakültesi mezunları,
-Tıp Fakültesi mezunları,
-Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik,
Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları,
-Mimarlık Fakültesi mezunları,
Teknik Eğitim Fakültesi mezunları,
-Teknoloji Fakültesi mezunları,
- İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programı
mezunları,
- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans
eğitimini alıp ayrıca herhangi bir alanda dört
yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış
olanlar başvurabilir.
Programa başvuru için ALES sınavından en az puan 55 alma şartı olup,  yabancı dil yeterliliği istenmemektedir.
Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

3.Program Yeterlilikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörlere yönelik spesifik ve bilimsel bilgi sağlayabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama becerisi edinme.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki muhakeme becerisi edinme.

Kuramsal, deneysel ve simülasyon temelli araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri analitik yöntemlerle çözme becerisi edinme.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeni uygulamalar hakkında farkındalık oluşturma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi edinme.

Alana özgü verileri toplayabilme, yorumlayabilme, raporlayabilme ve bu verileri mesleki konularda kullanabilme becerisi edinme.

Alana özgü verilerin toplanması, yorumlanması, raporlanması aşamalarında ve mesleki etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme bilinci edinme.

İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve göstergelerini tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.

Üretim süreçlerini analiz ederek iş ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme, değerlendirme ve giderebilme becerisi edinme.

Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme, bu takımlara liderlik yapabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi edinme.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik ölçüm teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.

4. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Emine CAN

Prof. Dr. M. Nureddin TÜRKAN

Prof. Dr. Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU

Doç. Dr. Kaan KEÇECİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTÜRK

5. Program

  1. Dönem (Güz)
  1. Dönem (Bahar)

ISG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

ISG 504 Araştırma Yöntemleri

ISG 502 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Seçmeli Ders I

Seçmeli Ders I

Seçmeli Ders II

Seçmeli Ders II

Seçmeli Ders III

Seminer

ISG 580 Tez   

Ders içerikleri

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 501/601

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

857 sayılı İş Kanunu hakkında genel bilgiler ele alınmaktadır: Ücret, iş ilişkisinin kurulması ve sona ermesi, iş güvencesi, işin düzenlenmesi, ücretli tatiller ve kıdem tazminatı, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel yasası 6331 sayılı kanun, bu kanunun kapsam ve istisnaları, işveren ve çalışanların görev yetki ve yükümlülükleri, çalışanlarla işverenlerin işbirliği, konsey, kurul ve koordinasyon, iş teftişi ve yasada öngörülen yönetmelikler, Temel Hukuk, İş Hukuku, Kanunlarda İş sağlığı ve Güvenliği

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 502/602

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı  

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Türkiye´de ve dünyada İSG kültürü ve uygulamaları, Ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında uygulama ve sistem araçları olarak OHSAS ve NEBOSH, 4857 Sayılı İş Kanunu açısından İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esasları, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları,  Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları, Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi, İş sağlığı ve güvenliği kurulları, Alt işverenlik, Kadınların gece çalıştırılmalarının usul ve esasları, ve Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtları hakkında düzenlemeler, çalışma süreleri, İşyerinde acil durumlar ve işim durdurulması, yıllık ücretli izinler hakkında usul ve esaslar, İş sağlığı ve güvenliği açısından Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 503/603

İSG’de Uygulamalı İstatistik

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Dersin Tanımı, İstatistik Metodolojisi, Veri Toplama ve Tanımlama,  İstatistik Tablo ve Grafik Yardımıyla Veri Gösterimi, Ortalamalar, Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık, Olasılık Dağılımları, Normal Olasılık Dağılımı, Örnekleme, Hipotez Testi ve Ki-Kare Testi,  Regresyon ve Korelasyon,  ISG de uygulamalı örnekler.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 504/604

 Araştırma Yöntemleri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel ve Nitel yöntemler arasındaki farklar, Araştırmaların gözden geçirilmesi, Araştırmalarda rapor hazırlama, Araştırmalarda giriş bölümünün yazılması, Araştırmalarda yöntem bölümünün yazılması, Araştırmalarda bulgular ve yorum bölümünün yazılması, Araştırmalarda tartışma bölümünün yazılması, Araştırmalarda sonuç ve öneri bölümünün yazılması

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 505/605

Çalışma Etiği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Çalışanlar ve işverenler tarafından çalışmaya değer verilmesinin sağlanması;  işverenlerin ve çalışanların çalışmadan azami çıktıyı elde etmesi amacıyla ne yapabilecekleri üzerinde durulmakta ve uygun görülen yöntemler ele alınmaktadır.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 506/606

Radyasyon Güvenliği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Radyasyon Güvenliği Nedir, Kavramlar ve Tanımları, Muafiyetler, Radyoaktivite Miktarları ve Radyoaktivite Konsantrasyonları. Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları, Doz Sınırları, Yıllık Doz Sınırları, Özel Durumlar için Planlanan Işınlanmalar, Radyasyon Alanları, Işınlanmalar, Tıbbi Işınlanmalar, Toplumun Işınlanması, Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma, Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar, Görev ve Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 507/607

Laboratuvar Güvenliği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Laboratuvarlarda kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemler. Laboratuvarlarda olası tehlikeler ve bunlarla başa çıkma yolları. Güvenli bir laboratuvar çalışması için gerekli ortam koşulları ve kuralları. Laboratuvarda güvenli çalışma prensipleri. Laboratuvarlarda güvenli çalışma yapabilmek için gerekli güvenlik ekipmanları. Laboratuvarda güvenlik sistemi olarak bulunması gereken araç gereçleri, uyarı ve güvenlik işaretleri. Laboratuvarlarda yangın tehlikeleri ve yangın çıkmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 508/608

Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, Tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, Tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 509/609

Fiziksel Risk Etmenleri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Ses, Gürültü, Titreşim, Sıcaklık, Termal Konfor, Aydınlanma, İyonize ve İyonize olmayan Işınlar, Alçak ve Yüksek basınç, Radyasyon, Toz, Nem

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 510/610

Kimyasal Risk Etmenleri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yanma reaksiyonları ile patlama ve yangın, alt ve üst yanma sınırları, parlayıcı kimyasal maddelerin parlama noktaları. İçten yanma ve toz patlaması, Basınçlı Kapların Güvenliği, Yangın ve Patlamalara Karşı Korunma ve Müdahale Yöntemleri, Tehlikeli Kimyasallar, Çevresel Korunma, Buhara karşı korunma, Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi, İlk Yardım Önlemleri, Kimya sanayiinde risk analizi, atık ve tehlikeli kimyasalların yönetimi

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 511/611

Biyolojik Risk Etmenleri 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Biyozararlılara genel bakış, biyozararlıların çalışanlar ve işverenler açısından önemi, biyozararlı grupları, biyozararlıların hastalık oluşturma özellikleri, biyozararlıların etkisiz hale getirilme yolları, modern bitoteknoloji ve gen aktarımının riskleri, biyozararlılarn risk yönetimi

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 512/612

İnşaat şantiyelerinde iş sağlığı ve güvenliği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İşçi, işveren, işyeri, sigorta gibi temel kavramların mevzuata göre tanımı, koruyucu güvenlik önlemleri, yangın önlem ve müdahaleleri, kaza istatistik ve önlemleri, olaylara müdahale, yasal sorumluluk ve cezaların vakalar üzerinde tartışılarak anlatılması

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 513/613

Hizmet Sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İş güvenliğinin tanımı, önemi ve amacı, iş güvenliğinin temel prensipleri, tehlike ve tehlikeye girme, iş güvenliği psikolojisi, kanun ve yönetmelikler, iş kazaları ve meslek hastalıkları

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 514/614

Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Mühendislik sistemlerine giriş. Elektrik Mühendisliğine Giriş. Enerji.  Gündelik yaşamda elektrik sistemleri.  Elektrik sistemlerindeki olası korumalar.   İş güvenliği tanımı ve yasal mevzuatı.  Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği, olası önlemler. İş güvenliği mevzuatında elektrikle ilgili konular. Gündelik yaşamda meydana gelebilecek elektrikle ilgili iş kazaları ve bunları önleme yolları. Vaka analizi

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 515/615

Üretim  Yöntemlerinde  iş sağlığı ve güvenliği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İş güvenliği yönetim standartlarının temel performans ve gereklilikleri ile Çalışan katılımı Proses güvenliği eğitimi Operasyon prosedürleri  Eğitim Proses risk analizleri Mekanik entegrasyonu Güvenlik hazırlıkları Acil durumlarda planlama Kaza araştırmaları

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 516/616

Kişisel Koruyucu Giysi ve Donanımları  

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Çalışanların sağlığının korunmasında korunma politikaları ve ilkeleri, Kişisel koruyucu donanımların türleri ve kullanım yerleri, biyolojik, fiziksel ve kimyasal risklerden korunma ilkeleri ve kullanılması gereken KKD ler ve çeşitli işkollarına özel KKD kullanımı ve prosedür oluşturulması konusunda eğitim verecek bilgi ve beceri eğitimi alırlar.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

İSG 517/617

Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Bakım ve ISG Kavramı, Bakım ve Güvenlik Yönetimi, Planlı Bakım, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım, Toplam Üretken Bakım, Bakım Planlama Prensipleri, Bakım Çizelgeleme Prensipleri, Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 518/618

Acil Durum Planları 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Afet ve acil durum kavramları, Afet ve acil durum yaratan olaylar, Afet yönetim sistemi evreleri; acil durum (kriz) ve risk yönetimi kavramları, Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar; Acil durum yönetim sisteminin oluşturulması, acil durum politikası ve planlama ekibinin oluşturulması, mevcut mevzuatların incelenmesi, yetkilendirme, takvim, bütçe ve kaynakların belirlenmesi, Acil durum planlarının hazırlanması, acil durum müdahale prosedürleri, eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetler, örnek acil durum planları,

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 570

Seminer

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yüksek lisans öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma ve uygulama alanlarına yönelik sunumlar.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 590   

Uzmanlık Alan Dersi 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Bu derste öğretim üyeleri danışmanı olduğu öğrencilerle tez konuları çerçevesinde çalışmalar yapacaktır.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 580   

Tez Çalışması

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Öğrenci, danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenen konuda tez hazırlar

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 690

ISG XXX Dönem Projesi 

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yüksek lisans öğrencisinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bir konuda bir öğretim üyesinin danışmanlığında bir proje çalışması yapması.

6. Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 2 yarıyıl dersler ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplamda 4 yarıyıl döneminden oluşmakta ve en fazla 6 yarıyıl döneminde tamamlamak mecburidir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, 56 AKTS den az olmamak şartıyla en az 8 ders, Seminer (4 AKTS) ve Tez Çalışması ile Uzmanlık Alan dersi (60 AKTS) olmak üzere toplam 120 AKTS ‘yi tamamlamak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans da alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında saydırılabilir.

7. İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek lisans programını başarıyla bitirenler B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavına girebilirler.