Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İngiliz Dili Eğitimi

İLETİŞİM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Aslı AKYÜZ / +90 (216) 280 34 62  asli.akyuz@medeniyet.edu.tr

 1. PROGRAM HAKKINDA

2018 – 2019 Akademik Yılı itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren programın amacı, evrensel, uluslararası ve ulusal ilkeler ışığında ve yerel dinamikleri dikkate alarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilim uzmanı yetiştirmektir. Program, bu anlamda kamu ve özel sektör için her düzeyde görev alacak öğretmen ve öğretim elemanlarının temel bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmak, yenilikleri ve gelişmeleri rahatlıkla izleyebilen üretken akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretim dili İngilizce olan program, İngilizcenin Yabancı Dil olarak Öğretimi alanını kapsamaktadır. Program, farklı düzey ve yaş gruplarına uygulanacak olan öğretim etkinliklerin uygulanmasında materyal geliştirme ve uygulama, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı gibi alanların yanı sıra araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya katkıda bulunur.

 1. KABUL KOŞULLARI

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür.

Öğrenci Kabul Koşulları:

 • İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi lisans programlarının birinden mezunu olmak.
 • Lisans Mezuniyet Notu (3.0/4.00 ya da 76.66/100)
 • ALES Sözel (75) ya da GRE (Sözel: 155)
 • Dil Yeterliliği Puanı (YDS/ e-YDS/ YÖK-DİL: 80, TOEFL-IBT: 79, IMU İYS: 85)

 1. PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Mezunlar,

 1. İngiliz Dili Eğitimi alanı ile ilgili konularda bilimsel yöntemleri kullanarak bağımsız araştırmalar gerçekleştirebilir.
 2. Yabancı dil öğretimi konusundaki evrensel, uluslararası, ulusal ve yerel anlamda kültürel ve bilimsel gelişmeleri izleyebilir.
 3. Hedef öğrenci gruplarının dil bilgi ve becerilerine yönelik farkındalık taşır ve gereksinimleri bilimsel, pedagojik ve kültürel bağlamlar içinde değerlendirebilir.
 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerini yabancı dil öğrenme alanı ile bütünleştirebilir. 
 5. Üst düzey dil öğrenimi için öğrencilerin ilgi, beklenti ve gereksinimlerini dikkate alarak materyal geliştirebilir.  
 6. Yabancı Dil Eğitimi alanında öğretme ve öğrenme bağlamında bilişsel yeterlilik ve beceri sahibi olur.
 7. Bilimsel çalışmalarda uygun yöntem ve teknikler kullanabilir.
 8. Yabancı Dil Eğitimi alanında özgün eserler üretebilir.
 9. Araştırma ve öğretme süreçlerinde bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki ve bilimsel etik kurallara uygun davranır.
 10. Araştırma, öğrenme ve öğrenme konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını yaşam boyu öğrenme çerçevesinde geliştirir.

 1. PROGRAMDA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İSİM LİSTESİ

Prof. Dr. Selami AYDIN

Doç. Dr. Özge CENGİZ

Dr. Öğr. Ü. Ferdane DENKCİ AKKAŞ

 1. MÜFREDAT

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ELT 501

Yabancı Dilde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

ELT 503

İkinci Dil Edinimi

3

0

3

7

ELT ###

Seçmeli Ders 1

3

0

3

7

ELT ###

Seçmeli Ders 2

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ELT 502

Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler

3

0

3

7

ELT 504

Seminer

1

1

0

4

ELT ###

Seçmeli Ders 3

3

0

3

7

ELT ###

Seçmeli Ders 4

3

0

3

7

ELT ###

Seçmeli Ders 5

3

0

3

7

TOPLAM

13

1

12

32

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

25

1

24

60

3. ve 4. YARIYIL (İKİNCİ YIL)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ELT 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6 + 6

ELT 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

48

TOPLAM

4

0

0

60

GENEL TOPLAM

120

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ELT 505

Konuşma Çözümlemesi ve İngilizce Öğretmeni Yetiştirme

3

0

3

7

ELT 511

İngilizce Öğretiminde Dilbilim

3

0

3

7

ELT 513

Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları

3

0

3

7

ELT 515

İngiliz Dili Öğretiminde İngiliz Romanı

3

0

3

7

ELT 517

Temel Dil Becerilerinin Öğretimi I

3

0

3

7

ELT 519

Eğitsel Edimbilim

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ELT 508

Akademik Yazma Becerileri

3

0

3

7

ELT 512

Uygulamalı Dilbilim

3

0

3

7

ELT 514

İngiliz Dili Öğretiminde Bilim Kurgu ve Film

3

0

3

7

ELT 518

Yabancı Dil Öğretmeni Gelişimi

3

0

3

7

ELT 520

Toplumdilbilim

3

0

3

7

ELT 524

Söylem Çalışmaları

3

0

3

7

ELT 526

Temel Dil Becerilerinin Öğretimi II

3

0

3

7

DERS İÇERİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Zorunlu Dersler

ELT 501 Yabancı Dilde Araştırma Yöntemleri (Foreign Language Research Methods) (3+0) 3 Kredi

Araştırma yöntemleri dersinin amaçları, yabancı dil öğretimi ve öğrenimi bağlamlarında araştırma becerilerinin edinilmesine katkı sağlamaktır. Dersin içeriği, bilimsel araştırmanın doğası, yabancı dil araştırmalarında izlenen parametreler, araştırma soruları ve varsayımların desenlenmesi, alanyazın taraması, geçerlilik ve güvenilirlik, nitel, betimsel ve deneysel araştırmaların desenlenmesi, veri toplama parametreleri, veri analizi ve raporlandırma konularından oluşmaktadır. Dersin çıktıları, öğrencilerin bir araştırma etkinliğini bağımsız bir şekilde tüm süreçleri kapsayacak yürütebilmeleri ve yapılan çalışmaları raporlandırmalarını içermektedir. 

ELT 503 İkinci Dil Edinimi (Second Language Acquisition) (3+0) 3 Kredi

Bu ders yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere birinci ve ikinci dil edinimi kuram ve yaklaşımları konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere, birinci ve ikinci dil edinimindeki farklı süreçlerin yanı sıra sınıf-temelli ikinci dil edinimi kuram ve araştırmaları ile ikinci dil ediniminde rol oynayan önemli faktörlere ilişkin aşinalık kazandırmayı ve öğrencilerin ikinci dil edinimi alanında teori-pratik ilişkisini görmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

ELT 502 Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler (Approaches and Methods in English Language Teaching) (3+0) 3 Kredi

Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler dersinin temel amacı, yabancı dil olarak İngilizce öğretim sürecinde kullanılan yöntem, yaklaşım, teknik ve izleklerle ilgili kapsamlı bilgi ve beceri edinilmesine katkı sağlamaktır. Dersin içeriği, farklı yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile ilgili kuramsal bilgilerin sunulması, kuramsal bilgilerin uygulama içerisinde etkin olarak kullanılması ve ilgili konularda yapılan araştırmaların sunulmasıdır. Dersin çıktıları, öğrencilerin tüm yaklaşım ve yöntemler üzerinde kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilere sahip olmasını ve ilgili konuda yapılan araştırmaların izlenmesini içermektedir.

Seçmeli Dersler

ELT 505 Konuşma Çözümlemesi ve İngilizce Öğretmeni Yetiştirme (Conversation Analysis and English Language Teacher Training)   (3+0) 3 Kredi

Bu dersin amacı Konuşma Çözümlemesini öğrencilere tanıtmaktır. Konuşma Çözümlemesinin ardıl düzen, söz sırası alma ve onarım gibi temel mekanizmaları tanıtılacaktır. Bu teorik aşamadan sonra ise Konuşma Çözümlemesinin ikinci dil öğrenme sınıflarında kullanım alanları tanıtılacaktır. Ayrıca, Konuşma Çözümlemesinin İngilizce Öğretmeni yetiştirme alanına yaptığı katkılar incelenecektir. Bu şekilde öğrenciler hem nasıl daha iyi bir öğretmen olabileceklerini hem de nasıl öğretmen yetiştirebileceklerini öğrenecektir.

ELT 507 Toplumdilbilim (Sociolinguistics) (3+0) 3 Kredi

Bu derste toplum ve dil bilim üzerinde durulacaktır. Kültür, eğitim seviyesi ve sosyal sınıflar gibi farklı toplumsal değişkenlerin dil ile ilişkisi incelenecektir. Bu şekilde öğrencilerin toplumsal faktörlerin dil üzerindeki etkisi hakkında farkındalığının arttırılması sağlanacaktır. Bu şekilde öğrenciler ikinci dil öğretimi alanı ve akademik çalışmalar yapmak için de bu derste öğrendiği bilgileri kullanabilecektir.

ELT 509 Bütünce Dilbilimine Giriş (Introduction to Corpus Linguistics)   (3+0) 3 Kredi

Bu derste Derlem çalışmaları tanıtılacaktır. Derlem çalışmaları son yıllarda büyük bir popülerlik kazanmıştır ve ikinci dil edinimi alanına büyük katkıları olmuştur. Bütünce Dilbiliminin temel mekanizmaları ve hangi tür veri toplama ve analiz araçlarına sahip olduğu işlenecektir. İlk teorik aşamadan sonra ise Bütünce Dilbilimin farklı alanlara yapabileceği katkılar tartışılacak ve özellikle Bütünce Dilbilim ve ikinci dil edinimi alanı ilişkisi üzerinde durulacaktır. Böylece öğrenciler Bütünce Dilbilimi bir araştırma yapmak için nasıl kullanabileceğini öğrenmiş olacaklar ve aynı zamanda Bütünce Dilbilimi çalışmaların geçerlik ve güvenirliklerini arttırmak için kullanmayı öğreneceklerdir.

ELT 511 İngilizce Öğretiminde Dilbilim (Linguistics in ELT) (3+0) 3 Kredi

Bu derste temel dilbilim kavramlarının, kuramlarının ve yaklaşımlarının ışığında dilbilimin altalanları ile İngilizce öğretiminin ilişkilendirilerek incelenmesi hedeflenmektedir.

ELT 513 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları (Computer Supported Statistics Applications) (3+0) 3 Kredi

Bu dersin amacı, bilgisayar destekli istatistik işlemlerine yönelik uygulamaları içermektedir. Ders kapsamında çeşitli istatistik süreçlerin bilgisayar aracılığı ile yönetilmesi bulunmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin, tüm istatistik işlemleri bilgisayar yazılımı kullanarak yapmaları beklenmektedir.   

ELT 515 İngiliz Dili Öğretiminde İngiliz Romanı (British Fiction in ELT) (3+0) 3 Kredi

İngiliz Dili Öğretiminde İngiliz Romanı İngilizceyi edebiyat yoluyla öğretmek için güncel yabancı dil öğretme metodolojilerinden birisidir. Dersin amacı, içerik zenginliklerini ve dil özelliklerini dikkate alarak edebi metinleri incelemektir; İngiliz dili kurgusu, hedef dil ve kültürdeki nesneler ve ürünler için dil öğretme yöntemlerini uygulayarak dil öğretimi etkinliklerini hazırlamak ve uygulamak; atasözleri ve deyimler, edebi metinleri kullanarak kültürel değerlere sahip basmakalıpları öğretmektir. Dersin içeriği, İngiliz edebiyatından seçilen roman örnekleri, edebiyat ve dil öğretiminin roman ve edebiyat türüne teori ve pratikte entegrasyonu; roman öğretimi yoluyla kültür öğretim yöntemlerinin incelenmesi; atasözleri ve deyimler, kültürel değerlere sahip klişeler; sosyal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler /görenekler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, batıl inançlar; politik, tarihi ve ekonomik geçmiş; kültürel kurumlar; mecazi / ilişkisel anlam, mizah kullanımıdır.

ELT 517 Temel Dil Becerilerinin Öğretimi I (Teaching Basic Skills I) (3+0) 3 Kredi

Temel Dil Becerilerinin Öğretimi I dersinin amacı, temel dil becerilerinden olan dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimi ile ilgili yöntem, yaklaşım ve tekniklerin öğretilmesidir.

ELT 508 Akademik Yazma Becerileri (Academic Writing Skills) (3+0) 3 Kredi

Akademik Yazma Becerileri dersinin temel amacı, öğrencilerin bilimsel ve akademik metinler üretmelerine katkı sağlamaktır. Dersin içeriği, akademik yazma yaklaşımları, farklı yazma teknikleri, veri yorumlama, özetleme, eleştiri yazma, tez ve makalelerin yazımı konularını içermektedir. Dersin çıktıları, öğrencilerin akademik yazma süreçlerini kapsamlı ve ayrıntılı olarak gerçekleştirilmesini içermektedir.

ELT 512 Uygulamalı Dilbilim (Applied Linguistics) (3+0) 3 Kredi

Bu derste temel dilbilim kavramlarının, uygulamalı dilbilim alanının, alt alanlarının, farklı eğilim, yaklaşım ve kuramlarının karşılaştırılarak incelenmesi hedeflenmektedir.

ELT 514 İngiliz Dili Öğretiminde Bilim Kurgu ve Film (Science-fiction and Film in ELT)  (3+0) 3 Kredi

Modern edebiyat öğretiminden biri olan bilim kurguyu eserlerin film versiyonlarını kullanarak ELT'de işlemektir. Amaç, ELT'de kültürlerarası iletişimi öğretmek için bilim kurgu ve filminin nasıl kullanılacağını incelemektir; Bilim kurgu ve filmlerin dil derslerinde nasıl motive edici olduğunu öğretmektir; ELT'de çağdaş kurgu ve filmlerin pedagojik değerlerini öğretmektir; Bilim kurgu metinlerini ve filmlerini kullanan bir EFL dersinin, yakın odağının yalnızca dil yeterliliği olmadığı, aynı zamanda İngilizce konuşulan bir dünyanın kültürü olduğunu öğrencilere öğretmek; Bu dersin öğrencilerin okuma zevkini bulmalarına ve böylece film kullanımı da dahil olmak üzere farklı aktivitelerle dil becerilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olabileceğini öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenciler ikinci bir dil olarak İngilizce öğretiminde bilim-kurgu ve filmlerin konuşma, dinleme, okuma, yazma, kelime bilgisi, dilbilgisi becerilerine veya kültürel yönlerine en çok ne kadar katkıda bulunabileceklerini öğreneceklerdir

ELT 518 Yabancı Dil Öğretmeni Gelişimi (Language Teacher Development) (3+0) 3 Kredi

Bu derste, öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanındaki güncel öğretmen eğitimi yaklaşımları hakkında bilgi edinirler. Ayrıca, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunan yansıtmacı ve deneysel yöntem ve tekniklere ilişkin teorik ve uygulamalı düzeyde bir anlayış geliştirirler.

ELT 520 Eğitsel Edimbilim (Educational Pragmatics) (3+0) 3 Kredi

Bu derste edimbilimin temel kavramlarına giriş yapılması, edimbilimsel farkındalık yaratılması ve edimbilim ile eğitimin bir araya getirilerek dil kullanımının kuramsal ve uygulamalı örnekler üzerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

ELT 524 Söylem Çalışmaları (Discourse Studies) (3+0) 3 Kredi

Bu derste dilin toplumsal bir bağlam içerisindeki kullanımının incelenmesi ve bağlamın katılımcılarının üzerindeki etkileri de dâhil olmak üzere yazılı ve sözlü söylemde gözlemlenen yapıların ve stratejilerin dizgesel olarak çözümlenmesi hedeflenmektedir.

ELT 526 Temel Dil Becerilerinin Öğretimi I (Teaching Basic Skills II) (3+0) 3 Kredi

Temel Dil Becerilerinin Öğretimi I dersinin amacı, temel dil becerilerinden olan okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ile ilgili yöntem, yaklaşım ve tekniklerin öğretilmesidir.

 1. MEZUNİYET KOŞULLARI

Mezuniyet İçin Gerekli Ulusal Kredi Toplamı: 30

AKTS Kredi Toplamı: 120

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi alabilmek için ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak gibi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için İMU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakınız.

https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr/mevzuat

 1. İSTİHDAM OLANAKLARI

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları özel ve kamu kuruluşlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyede ders verebilmektedirler. Ayrıca mezunlar doktora programlarına geçiş yaptıkları takdirde geleceğe yönelik olarak kendilerine akademik bir kariyer oluşturabilirler.