Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İlköğretim Matematik Eğitimi

 İletişim

İMÜ Göztepe Yerleşkesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

E mail adresi:imu.imo.yl@gmail.com

  1. Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 2019-2020 akademik yılında başlayacak olan İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı, ilköğretim matematik öğretmenlerinden ve mezunlarından alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu program eğitimcilere matematiksel kavramların öğretimi, matematik eğitiminde yer alan öğrenme kuram ve yaklaşımları, matematik dersi öğretim programları,  teknolojinin matematik öğretiminde kullanımı ilgili bilgi ve becerilerle donanmış uzman yetiştirmeyi ve bu yolla bilimsel bilgiye ulaşılmasına, oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır. Ortaokul düzeyinde matematik eğitimi ile ilgili lisansüstü düzeyde araştırmalar yapabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanan bu program ile ilköğretim matematik öğretmenlerine ve mezunlarına alanında yüksek lisans yaparak yeniliklere ulaşma ve kendilerini geliştirme fırsatı verecektir. Ayrıca, program tezli olacağından mezun olan ve isteyen bireylere doktora yapma fırsatı da sağlanacak, bu yolla nitelikli bilim insanı ve akademisyenlerin yetiştirilmesi de desteklenecektir. 

  1. Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci almak için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği esas alınacaktır. Programa ilköğretim matematik öğretmeni veya ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programından mezun olmuş bireyler başvurabilecektir. Başvuranlardan ALES (Sayısal) puanı en az 65 puan olma şartı aranacaktır.

Ayrıca başvuranlar alan bilgisi, tecrübe ve bilimsel araştırmaya yatkınlıklarının ölçülmesi amacıyla sözlü sınavına tabi tutulacaklardır. Programa başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır. Adayların;

a) ALES puanının %50’si,

b) Lisans not ortalamalarının %20’si,

c) Sözlü sınav notunun %30’u

toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanlar sıralanarak mevcut kontenjana göre programa yerleştirilecektir.

3.Program Yeterlilikleri

Program, toplam 24 yerel krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla 8 adet ders( 3 adet zorunlu ve 5 adet seçmeli ders olmak üzere), bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve yüksek lisans tezi derslerinden oluşur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir.
Ayrıntılı bilgi için İMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

  1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Çiğdem Kılıç (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Zeynep Çiğdem Özcan

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Tuğba Öner

5. Program

Program kapsamında sunulacak olan dersler

I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MAE501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

3

7

MAE502

Matematik Eğitiminde Kuramlar

Z

3

0

3

7

MAEXX

Seçimlik Ders I

S

3

0

3

7

MAEXX

Seçimlik Ders II

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

II.YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MAE503

Matematik Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi

Z

3

0

3

7

MAE 504

Seminer

Z

1

1

0

4

MAExxx

Seçimlik Ders I

S

3

0

3

7

MAExxx

Seçimlik Ders II

S

3

0

3

7

MAExxx

Seçimlik Ders III

S

3

0

3

7

TOPLAM

13

1

12

32

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MAE506

Eğitimde İstatistik Uygulamaları

3

0

3

7

MAE508

İlköğretim Döneminde Matematiksel Kavramların İncelenmesi

3

0

3

7

MAE509

Matematik Eğitiminde Modelleme

3

0

3

7

MAE510

Matematik Eğitiminde Problem Çözme ve Kurma

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MAE507

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

MAE511

Matematik Eğitiminde Güncel Konular

3

0

3

7

MAE512

Matematik Eğitiminde Yeni Öğretim Yöntemleri ve Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları

3

0

3

7

MAE513

Matematik Eğitiminde Teknoloji Uygulamaları

3

0

3

7

MAE514

Matematiğin STEM Bağlamında Öğrenimi ve Öğretimi

3

0

3

7

MAE515

Matematik Eğitiminde Bağımsız Çalışmalar

3

0

3

7

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

MAE505

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

12

MAE516

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

48

GENEL TOPLAM

120

c. Ders içerikleri hakkında bilgi

MAE 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri  (3,0,3, 7)

Bu derste öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri bilgisi ve bilimsel yazım ve yorumlama becerileri geliştirilecektir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ve eylem araştırması, bilimsel araştırmalarda kaynak taraması, APA’ya göre araştırma raporu yazılması uygulaması yapılacaktır. Ayrıca araştırma modelleri, türleri ve özellikleri, veri toplama teknikleri; ölçme, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması konuları irdelenecektir.

MAE 502 Matematik Eğitiminde Kuramlar (3,0,3, 7)

Bu derste, matematik eğitiminde yer alan kuramlar ele alınacak olup, bu kuramların matematik eğitimi alanındaki uygulamaları da incelenecektir. Öğrenciler bilimsel çalışma ve teorik yaklaşımları sentezleyecekleri bir alan taraması yürüteceklerdir.  

MAE 503  Matematik Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi (3,0,3, 76)

Bu dersin amacı, okulöncesi düzeyden liseye kadar özellikle de ortaokul düzeyine odaklanarak matematik ile ilgili konu, kavram ve kazanımları hedefler, içerik, öğrenme ve öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri açılarından incelemek ve diğer ülkelerin programları ile karşılaştırmaktır.

MAE 504 Seminer (1,1,0, 4)

Öğrenciler yüksek lisans tezi araştırma çalışması için kendi konularını belirleme ve literatür taraması seminer dersinde gerçekleştireceklerdir. Literatür taraması ve tez araştırma konu ve desenlerini sınıfta sunup dersin öğretim üyesi ve sınıf arkadaşlarından alacakları dönütlerle olgunlaştırma fırsatı bulacaklardır.

MAE 505 Uzmanlık Alan Dersi (4,0,0, 12)

Bu derste öğretim üyeleri danışmanı olduğu öğrencilerle tez konuları çerçevesinde çalışmalar yapacaktır.

MAE 506 Eğitimde İstatistik Uygulamaları (3,0,3, 7)

Derste eğitim araştırmalarında betimleyici istatistik, merkezi eğilim, dağılım, değişkenlik ölçüleri, korelasyon, verilerin grafiğini hazırlama, örneklem, hipotez testi, t-testi, varyans analizi ve ki-kare testinin ilgili araştırma desenleri için kullanımları işlenecek ve istatistiksel analiz uygulamaları yapılacaktır.

MAE 507 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri (3,0,3, 7)

Bu derste öğrenciler nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırılması, nitel veri toplama teknikleri, nitel çalışmada teori, ölçme araçlarının hazırlanması, nitel verilerin analizi ve rapor haline getirilmesi konularında bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

MAE 508 İlköğretim Döneminde Matematiksel Kavramların İncelenmesi (3,0,3, 7)

Bu ders öğrencilerin ilköğretim dönemindeki sayı ve işlemler, ölçme, cebir, geometri, istatistik ve olasılık alanlarındaki temel matematiksel kavramlarla ilgili pedagojik bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

MAE 509 Matematik Eğitiminde Modelleme (3,0,3, 7)

Bu derste, modelleme yaklaşımının matematik dersi öğretim programlarının amaçları açısından kullanımı incelenecektir. Fiziksel problemler, günlük hayat, sosyal bilimler ve fen alanlarından seçilen problemlere uygulanan matematiksel modeller müfredatın kazanımları ışığında örneklendirilecektir.

MAE 510 Matematik Eğitiminde Problem Çözme ve Kurma (3,0,3, 7)

Bu dersin amacı, problem çözmenin ve kurmanın tarihi gelişimi incelenerek, problem çözmede ve problem kurmada kullanılan yaklaşımları ele almaktır.

MAE 511 Matematik Eğitiminde Güncel Konular  (3,0,3, 7)

Bu derste matematik eğitiminde son 10 yılda tartışılan önemli konuları öğrenci, öğretmen, program açılarından ele alınacaktır. 

MAE 512 Matematik Eğitiminde Yeni Öğretim Yöntemleri ve Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları (3,0,3, 7)

Derste ortaokul düzeyinde öğretim süreci klinik bir yaklaşımla incelenecek, ölçme ve değerlendirmenin matematik öğretimi ile ilişkisi, değerlendirmenin amaçları, ölçme araçlarında aranan nitelikler, geleneksel ve yeni ölçme yaklaşımları, performans değerlendirmesi, rubrik ve uluslararası değerlendirme programlarına odaklanılacaktır.

MAE 513 Matematik Eğitiminde Teknoloji Uygulamaları (3,0,3, 7)

Bu derste eğitim teknolojilerinin matematik eğitimine sağladığı yeni imkânlar incelenecektir. Bilgisayar teknolojileri, web-tabanlı yazılımlar, dinamik geometri ve grafik yazılımları ile matematik derslerinde yeni öğretim etkinlikleri tasarlanacaktır.

MAE 514 Matematiğin STEM Bağlamında Öğrenimi ve Öğretimi (3,0,3, 7)

Matematiğin disiplinler arası bağlamda öğrenimi ve öğretimi, matematiğin STEM (fen, matematik, teknoloji ve mühendislik) eğitimindeki rolü, matematiğin gerçek yaşam durumlarına uygulanması, grup çalışması yoluyla matematiksel problem çözme, gerçek yaşam durumlarına uyan problemlerin STEM bağlamında çözüm aranması, matematiğin yer aldığı STEM projeleri geliştirilmesi üzerine odaklanılacaktır.

MAE 515 Matematik Eğitiminde Bağımsız Çalışmalar (3,0,3, 7)

Programdaki öğrenciler dersi veren öğretim üyesi gözetiminde matematik eğitimi alanında bağımsız olarak seçtikleri bir konu hakkında bilimsel araştırma etiğine uygun şekilde bir araştırma yapar ve raporlandırırlar.

MAE 516 Yüksek Lisans Tezi (0,0,0, 48)

Programdaki öğrencinin bağımsız şekilde yüksek lisans tez danışmanı gözetiminde yürütülen bilimsel bir çalışmadır.

  1. Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezini başarı ile tamamlayanlar programdan mezun olur.

Ayrıntılı bilgi için İMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.

https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/documents/ogrenciisleri/%C4%B0stanbul%20Medeniyet%20%C3%9Cniversitesi%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim%20%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

  1. İstihdam Olanakları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunları özel ve kamu kurumlarında matematik programlarında eğitim danışmanı olarak çalışabilirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyede ders verebilmektedirler. Ayrıca mezunlar doktora programlarına geçiş yaptıkları takdirde geleceğe yönelik olarak kendilerine akademik bir kariyer oluşturabilirler.