Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat

İletişim 

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

0 216 280 25 14

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Program, adaylara sağlam bir teorik altyapı kazanmanın yanında ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak teorik ve pratik problemlerin çözümünü yapabilme becerilerini kazandırmayı, modelleme yeteneklerini pekiştirmeyi, iktisadi olayları değerlendirebilmelerini, yorumlamalarını ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek araştırma yeteneği edinmiş, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü oluşturmaktır.

Hedefler:

Programın hedefi gerek kamunun gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu iktisadi analiz ve iktisat politikası konularında aranan becerilere sahip uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Ayrıca bu program öğrencinin araştırma yaparak bilgiye erişme, onu değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını, akademik yönelimli öğrencileri doktoraya hazırlamayı hedeflemektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

Alınacak Derece:

İktisat Tezli Yüksek Lisans Mezunu

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmaktadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

 1.     Program Yeterlilikleri

 1. Makroekonomi ve mikroekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve ekonometrik metotlar hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

İKT509

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ETİK

3

0

3

7

İKT511

   MİKRO İKTİSADİ ANALİZ

3

0

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

İKT560

   SEMİNER

1

2

0

4

İKT510

EKONOMETRİK ANALİZ

3

0

3

7

İKT512

MAKRO İKTİSADİ ANALİZ

3

0

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

32

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

60

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT501

OSMANLI TOPLUMSAL TARİHİ

3

0

3

7

İKT503

PARA POLİTİKASI ve FİNANSAL SİSTEM

3

0

3

7

İKT505

BİLGİ EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT507

İKTİSADİ DOKTRİNLER

3

0

3

7

İKT513

AVRUPA İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT515

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

3

0

3

7

İKT517

EKONOMETRİK YÖNTEMLER

3

0

3

7

İKT519

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT521

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

3

0

3

7

İKT523

DÜNYA İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT525

İSLAM İKTİSADININ TEMEL KAYNAKLARI

3

0

3

7

İKT527

İSLAM FİNANSAL SİSTEMİ

3

0

3

7

İKT529

MİKROİKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT531

OYUN TEORİSİ

3

0

3

7

İKT533

EMEK EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT535

EĞİTİM EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT537

DAVRANIŞSAL İKTİSAT

3

0

3

7

İKT539

EMEK EKONOMİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT541

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT502

TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADI

3

0

3

7

İKT504

   KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İKTİSAT                                                      POLİTİKALARI

3

0

3

7

İKT506

ORTADOĞU ÜLKELERİ EKONOMİ POLİTİĞİ

3

0

3

7

İKT508

KARŞILAŞTIRMALI İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT514

AKDENİZ DÜNYASI İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT516

ULUSLARARASI İKTİSAT

3

0

3

7

İKT518

ULUSLARARASI TİCARET

3

0

3

7

İKT520

İKTİSATTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

3

0

3

7

İKT522

OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

3

0

3

7

İKT524

KALKINMA EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT526

FİNANSAL KRİZLER

3

0

3

7

İKT528

KANTİTATİF YÖNTEMLER

3

0

3

7

İKT530

İSLAM İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT532

FAİZSİZ BANKACILIK

3

0

3

7

İKT534

KANTİTATİF İKTİSAT

3

0

3

7

İKT536

İSLAM İKTİSAT HUKUKU

3

0

3

7

İKT538

SÖZLEŞME TEORİSİ 

3

0

3

7

İKT540

UYGULAMALI EKONOMETRİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

15

İKT 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

45

Genel Toplam

120

İKT 509 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Bu ders, bilimsel araştırmanın temellerini, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini, bilimsel metinleri okuma, anlama ve analiz yapabilme yetilerini, bilimsel etik konusunda sorumluluk sahibi olmayı aktarmayı amaçlamaktadır. Bilhassa, veri toplama süreçlerinde karşılaşılabilecek etik sorunlar dikkate alınacaktır.

İKT511 Mikro İktisadi Analiz

Bu ders, tüketici ve üreticilerin mal ve hizmet piyasası ile olan ilişkilerinin iktisadi, teknik ve matematiksel boyutlarını incelemektedir. Bu dersin amacı, hane halkı ve firmaların davranışlarını kuramsal bir çerçevede ele alarak, tam rekabette ekonomik karar birimleri ile mal ve hizmet piyasası arasında kurulacak kısmi dengeleri ve devletin tam rekabet piyasasına müdahale biçimlerini açıklamaktır.

İKT560 Seminer

Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerini tez yazım sürecine hazırlamaktır. Bu derste literatür taraması yapma ve analiz etme, tez araştırmasının aşamaları, teori geliştirme ve teorik katkı yapma konuları tartışılacaktır.

İKT510 Ekonometrik Analiz

Bu ders, iktisadi çalışmaları başta olmak üzere ampirik çalışmalar için gerekli olan temel kuram ve araştırma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler ekonometrik modelleme tekniklerinin temellerinin iktisat, finans ve işletme alanlarında nasıl kullanıldıklarını uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

İKT512 Makro İktisadi Analiz

Bu ders, öğrencilerin ileri düzeyde makro iktisat bilgisine sahip olmalarını ve günlük hayattaki makro iktisadi problemleri fark edip, analiz etme ve tartışma yeteneğini kazanmalarını amaçlamaktadır. Derste işlenecek belli başlı konular şunlardır: iktisatta kısa dönem analizi, yatırım, tüketim, toplam talep, toplam arz, para politikası, maliye politikası, enflasyon, işsizlik, konjonktür dalgaları, istikrar politikaları, açık ekonomi, döviz kurları.

İKT501 Osmanlı Toplumsal Tarihi

Bu ders kapsamında, Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik ve kurumsal yapısı yüzyıllara ve önemli değişim noktalarına ayrılarak ayrı ayrı ele alınacaktır. Kuruluş, klasik dönem, duraklama ve gerileme dönemi kavramsallaştırması tartışılacak ve bu dönemlendirme dahilinde İmparatorluk topraklarındaki sosyoekonomik dinamiklerin farklı ritimlerinden bahsedilecektir.

İKT503 Para Politikası ve Finansal Sistem

Bu ders, öğrencilere lisansüstü düzeyinde para teorisi ve politikası alanında kavramsal ve kuramsal yeterlilik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında ele alınacak bazı konular şunlardır: parasal kavramlar, merkez bankasının yapısı, işleyişi ve yönetimi, para politikaları, para talebi, arzı ve faiz teorileri, temel makro modeller.

İKT505 Bilgi Ekonomisi

Bu ders, bilgi ekonomisi ve enformasyon toplumu konularında oldukça güncel olan tartışmaları iktisadi bir bakış ile ele almayı amaçlamaktadır. Bilgi ekonomisi ve piyasalar, bilgi ekonomisi ve devlet ilişkileri, big data, bitcoin ve sanal paralar başta olmak üzere son dönem konuları tartışılacaktır.

İKT507 İktisadi Doktrinler

Bu ders, iktisat teorilerinin gelişim ve evrimini, iktisat ve tarih metodolojileri arasındaki ilişkiden hareketle doktriner tartışmaları ele almak ve yeni paradigma arayışları çerçevesinde tartışmayı amaçlamaktadır. Bilhassa klasik ve neoklasik iktisat teorilerinin ortaya çıkışına ve evrimine yer verilecektir.

İKT513 Avrupa İktisat Tarihi

Bu ders iktisat teorilerine Avrupa sosyal ve ekonomik tarihine bakarak somut bir temel kazandırmayı amaçlamaktadır. 17.yy’dan itibaren cereyan eden iktisadi olayları Avrupa ekonomisi bağlamında yorumlamak ve karşılaştırmalar yapabilmek, olayları daha geniş perspektifte değerlendirebilmek dersin hedeflerinden bazılarıdır.

İKT515 İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Bu ders, İslam iktisadının önemli kavramlarını tanımladıktan sonra, İslâm iktisadının araştırma yöntemini, İslâm’da iktisat ilmi, iktisat teorisi ve iktisat felsefesi gibi temel konuları incelemektedir. Bunun yanında, küresel ekonomik krizler, bilim, sistem ve teori olarak İslâm iktisadının temellendirilmesi; İslâm iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştırılma yöntemi; İslâm iktisadında büyüme ve onu destekleyen temel faktörler gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

İKT517 Ekonometrik Yöntemler

Bu ders kapsamında, en küçük kareler yöntemi ve basit lineer regresyon tekrar hatırlatıldıktan sonra, probit logit vb. başta olmak üzere daha kompleks ekonometrik araçlar öğrencilere tanıtılacak ve uygulaması yapılacaktır.

İKT519 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi

Bu ders, Cumhuriyet Türkiye’sinin ekonomik yapısını 20.yüzyılın başından itibaren içinde bulunduğu toplumun siyasi ve ideolojik yapılarıyla bir bütün olarak ve tarihsel gelişme süreci içinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu dönem Türkiye İktisat Tarihini öğretmek, iktisadi gelişimi karşılaştırmalı olarak göstermek amaçlarına haizdir.

İKT521 Güncel Ekonomik Sorunlar

Bu ders, küreselleşme süreci ile derinleşen yoksulluk ve gelir eşitsizliği başta olmak üzere son dönemin iktisadi sorunlarını ele almayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, 2001, 2008 ekonomik krizleri ve 2017-2018 döviz krizi ele alınarak, neoliberal-kapitalist ekonomik yapının açmazları tartışmaya açılacaktır.

İKT523 Dünya İktisat Tarihi

Bu ders dünya ekonomi tarihine bir giriş niteliğindedir. Konular arasında antik ekonomiler, ortaçağ ekonomik oluşumları ve ticari ağlar, kurumlar ve ekonomideki tarihsel rolleri, ticaret ve sanayi evrimi, sanayi devrimi, küreselleşme, savaşların ekonomik yönleri, modern finansal ve ekonomik krizler yer almaktadır.

İKT525 İslam İktisadının Temel Kaynakları

Bu derste İslam ekonomisi çalışmak isteyen öğrenciler için, Kuran ve hadisler başta olmak üzere, İslami iktisat geleneğinin kaynakları tanıtılacaktır.

İKT527 İslam Finansal Sistemi

Bu ders, finansal araçların ve ilişkilerin İslami bir bakış açısı ile değerlendirmesini sağlayacaktır. İslami bankacılık, riba, İslami finansal araçlar ve sözleşmeler dersin konu başlıklarından bazılarıdır.

İKT529 Mikro İktisatta Seçilmiş Konular

Bu derste, ileri düzeyde mikro iktisadi analiz içeren seçilmiş makaleler ele alınacaktır. Dersi alacak öğrencilerin lisansüstü düzeyde mikro iktisat ve matematik bilgisine haiz olması gerekmektedir.

İKT531 Oyun Teorisi

Bu dersin temel amacı, bireylerin refahının diğer bireylerin davranışlarına bağlı olduğu stratejik durumları sistematik bir şekilde analiz etmek ve işbirliksiz oyunların temel ilkelerini ve sonuçlarını kavratmaktır. Dersin konuları şunlardır: Statik Oyunlar: ( Karma olmayan) stratejiler. Nash dengesi. Baskın strateji dengesi. Statik oyunlar: Karma Stratejiler. Kolektif Oyunlar. Ardışık Oyunlar. Alt Oyun Mükemmel Dengesi. Ardışık ve Statik Oyunlar. Strateji ve Oylama. Pazarlama. Piyasalar ve Rekabet.

İKT533 Emek Ekonomisi

Dersin temel konuları şunlardır: emek piyasalarının özellikleri; emek arzı, tercihler ve farksızlık eğrileri; emek arzı; gelir ve ikame etkileri; emek arz eğrisi; emek talebi kısa ve uzun dönem; ücret oluşumu ve ücret teorileri.

İKT535 Eğitim Ekonomisi

Bu ders eğitim, bir insani sermaye biçimi olarak ele alarak eğitimin iktisadi etkilerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Dersin belli başlı konuları şunlardır: Eğitim ekonomisi, insan sermayesi kuramı, eğitimin dışsallıkları, eğitimin ekonomik büyümeye katkısı, eğitim ve ekonomik büyüme, insan kaynaklarını geliştirme.

İKT537 Davranışsal İktisat

Dersin temel amacı iktisadın yeni ve hızlı büyüyen bir alanı olarak psikolojik motifleri ekonomik modellere dâhil etmeye girişen davranışsal iktisat ve iktisadi psikolojiyi kavranmasını sağlamaktır. Bu amaçla bireysel kararları açıklamakta davranışsal ve deneysel iktisattan kanıt ve teoriler incelenir ve deneysel iktisat yöntemini tanıtır.

İKT539 Emek Ekonomisinde Seçilmiş Konular

Bu ders, emek ve çalışma ekonomisi alanlarında seçilmiş makaleler üzerinden tartışmalar yapmak, yeni araştırma patikaları açmak amacındadır. Ders haftalık makalelerin üzerine kısa değerlendirme yazılarının yazılması ve haftalık sunumlar yapılması şeklinde ilerleyecektir.

İKT541 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Gelir ve ulusal gelir; gelir dağılımı teorileri, gelir dağılımı politikaları; gelir eşitsizliklerinin ölçülmesi, ekonomik gelişme ve gelir dağılımı; küreselleşme ve Dünya’da gelir dağılımı, yoksullukla mücadele; Türkiye’de gelir dağılımı ve yoksulluk araştırmaları; Türkiye’de ve Dünya’da gelir dağılımını etkileyen politikalar.

İKT502 Teknoloji ve Yenilik İktisadı

Bu ders bilgi teknolojileri ekonomisi ve yeniliğin iktisadi analizine giriş niteliğindedir. Derste işlenecek konu başlıklarından bazıları şunlardır: bilginin ortaya çıkması ve yayılması, inovasyon, ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolü, teknolojik değişimin önemi, bunlara bağlı politika konuları (örn, yeniliği teşvik etme yöntemleri, ödül, mülkiyet hakları kanunu vs.)

İKT504 Küreselleşme Sürecinde İktisat Politikaları

Bu dersin amacı, dünya ekonomisini dünya sistemi yaklaşımıyla analiz etmektir. Bugüne kadar dünya ekonomisinin geçirmiş olduğu farklı küreselleşme süreçleri ele alınacaktır. Bu çerçevede, dünya ekonomisi, uluslararası ticaret, uluslararası sermaye akışları ve uluslararası emek hareketleri ekseninde ele alınacaktır.

 1.     Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında Uzmanlık alan dersi ve Tez ile birlikte 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda 45 AKTS değerinde olan tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

 1.     İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, özel ve kamu sektöründe (bankalarda, şirketlerde vb.) pek çok pozisyonda çalışmaktadırlar.

Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı özel ve kamu kurumlarında istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.