Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği

  İletişim 

Prof. Dr. Erkan Şahinkaya

Elektronik-posta: erkan.sahinkaya@medeniyet.edu.tr

Dahili Telefon: 0216 32 05

 1. Program Hakkında

Ülkemizde sürdürebilir kalkınma için hem çevre hem de enerji üzerine akademik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Böylece, çevre kirliliği azaltılarak atıklar kaynaklara dönüştürülebilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin şekilde kullanılabilmesi için de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında çevre ile dost ve etkin teknolojilerin geliştirilmesi elzemdir. Dolayısıyla programın açılma gerekçeleri kısaca;

 • Ülkemizin çevre kirliği sorunlarının artması ve enerji ihtiyacında yoğun şekilde dışa bağımlı olması nedeniyle bu konuda akademik çalışmalara ihtiyaç duyulması,
 • Akademik çalışmalar ile sorunların çözümüne somut katkıların yapılabileceği düşünülmekte olup, bu kapsamda üniversite-sanayi-kamu işbirliklerine ihtiyaç duyulması,
 • Çevre kirliliğini önleyecek teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Su ve atık su arıtımında yenilikçi ve etkin teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması için teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Katı, sıvı ve gaz atıkların arıtımı için enerji etkin teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Ülkemizin rüzgar, güneş, hidroenerji, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının belirlenmesine ihtiyaç duyulması,
 • Çevre ve enerjiye yönelik yönetimsel stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Rüzgar, güneş, hidroenerji, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Atıkların enerjiye dönüştürülmesi için çalışmalara ihtiyaç duyulması.

 1. Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

 1. Program Yeterlilikleri

Programımız disiplinler arası bir program olup; Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Kimya Bölümlerinden mezun olan adaylar (bunlarla sınırlı olmamak üzere) programımıza başvurabilmektedirler. Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut Yönetmeliği uyarınca 8 adet ders, 1 seminer alınmakta ve sonrasında da özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir.

          

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Akademik Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm, Anabilim Dalı, vb)

Erkan ŞAHİNKAYA

Prof. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Özgür AKTAŞ

Doç. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Nihat KABAOĞLU

Prof. Dr.

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

Hasan KÖTEN

Yrd. Doç. Dr.

Makine Mühendisliği Bölümü

Işık ÇOBAN

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Beste TURANLI

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

 1. Müfredat

Öğrenciler aşağıda verilen seçmeli derslerden her dönem açılan dersleri seçebileceklerdir. Toplam iki dönem boyunca en az sekiz adet ders almaları beklenmektedir.

Ders Kodu

Dersin   Adı

Zorunlu/Seçmeli

CES 501

Enerji Sistemlerine Giriş

Seçmeli

CES 502

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Seçmeli

CES 503

Çevre Mühendisliğinin Temel Kavramları

Seçmeli

CES 504

Hidroelektrik Enerji Sistemleri

Seçmeli

CES 505

Enerji Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

CES 506

Enerji Sistemleri İçin Hesaplamalı Akışkan Dinamiği

Seçmeli

CES 507

Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerji Sistemleri

Seçmeli

CES 508

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

CES 509

Biyoyakıtlar

Seçmeli

CES 510

Çevre Biyoteknolojisi

Seçmeli

CES 511

Mikroalg Biyoteknolojisi ve Enerji Üretimi

Seçmeli

CES 512

Su Kaynakları ve Havza Yönetimi

Seçmeli

CES 513

Anaerobik Biyokütle Enerjisi

Seçmeli

CES 514

Atık su Arıtımında Membran Biyoreaktörler

Seçmeli

CES 515

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji

Seçmeli

CES 516

Enerji Depolama ve Dağıtımı

Seçmeli

CES 517

Enerji ve Sera Gazı Emisyon Yönetimi

Seçmeli

CES 518

Atık Suların Geri Kazanımı

Seçmeli

CES 519

Metabolik Mühendislik

Seçmeli

CES 501-Enerji Sistemlerine Giriş

Bu derste; enerji, enerji sistemleri, enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, enerji dönüşümü, verimliliği ve taşınımı, iklim değişikliği, karbon tutma gibi konularda temel kavramlar işlenecek ve öğrencilerin bu sistemlerle ilgili teorik ilkeleri öğrenmeleri sağlanacaktır.

CES 502-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Bu derste ana yenilenebilir enerji teknolojilerine, uygulamalarına ve kaynaklarına giriş yapılacak ve öğrenciler, teknolojiye özel problemleri görerek mevcut çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders süresince yenilenebilir enerji teknolojisine genel bakış, kapasite faktörleri, yenilenebilir enerji santralleri fizibilet çalışmaları ve planlaması,  karbon salınımı, enerji maliyeti, enerji eğilimleri, enerji politikaları ve ticari farkındalık gibi temel konular ele alınacaktır.

CES 503-Çevre Mühendisliğinin Temel Kavramları

Bu derste öğrencilere, kirleticiler, su kirliliği, organik maddelerin ayrışması, içme sularının arıtılması, kullanılmış suların arıtılması, hava kirliliği, toprak kirliliği, katı atıkların uzaklaştırılması gibi çevre mühendisliği ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir

CES 504-Hidroelektrik Enerji Sistemleri

Bu deresin amacı; hidroelektrik ve dalga enerjisi kaynakları, hidroelektrik şemalar ve enerji dönüşüm şemaları, dalga enerjisi ve gelgit enerjisi ve de teknolojileri ile verimlilik optimizasyonu hakkında temel bilgileri ve uygulamaları vermektir.

CES 505-Enerji Kaynakları Yönetimi

Bu derste enerji durumunu tanıma, enerji tüketimini ve enerji yönetimini kavrama, ölçü aletlerini kullanabilme ve ölçüm tekniklerini uygulayabilme, elektrik sistemlerini tanıma, enerji tasarrufu, ekonomik analiz yöntemleri, çevre kanunu ve alternatif enerji kaynakları gibi konular işlenecektir.

CES 506-Enerji Sistemleri İçin Hesaplamalı Akışkan Dinamiği

Bu ders, enerji sistemleri için akışkanlar mekaniğinin mühendislik uygulamalarına dönük tasarlanmıştır. Ders içerisinde akışkan akışını tarif eden temel korunum yasaları özetlenip, bunların boyutsuzlaştırılması anlatılmakta, ayrıca boyut analizi ve benzerliğin önemine dikkat çekilmektedir. Bunun yanında akışla ilgili ölçme yöntemleri irdelenmektedir. Bu şekilde çok sayıda mühendislik uygulamasının yanında, özellikle boru hatları ve boru şebekelerinin analizi, akım makinaları, sıkıştırılabilir akış ve hesaplamalı akışkan dinamiğinin temelleri gibi konulara özel vurgu yapılmaktadır.

CES 507-Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerji Sistemleri

Bu dersin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji ile ilgili detaylı bilgi sağlamaktır. Ders süresince güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji kaynakları, fotovoltaikler, solar sistemler, güneş ısı enerjisi sistem teknolojileri, ısı pompaları, rüzgar türbinleri ve aerodinamiği ve teknolojik gelişmeler gibi konular işlenecektir.

CES 508-Bilimsel araştırma yöntemleri

Bu dersin amacı; sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama gibi araştırma süreçlerini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vb.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerinin anlaşılması ve geliştirilmesidir.

CES 509-Biyoyakıtlar

Bu dersin amacı, biyokütle kaynakları, biyoyakıtlar, sıvı biyoyakıtlar (biyoetonol ve biyodizel), biyogaz ve biyohidrojen, termokimyasal dönüşüm işlemleri (sıvılaştırma, piroliz, gazlaştırma), biyoyakıt ekonomisi ve biyoyakıt politikası gibi konularda bilgi aktarmaktır.

CES 510-Çevre Biyoteknolojisi

Bu dersin amacı öğrencilere çevre problemlerini aktarmak ve çevre biyoteknolojisi kavramını kullanarak problemlere getirilebilecek çözümleri aktarmaktır. Ders kapsamında klasik arıtım yöntemleri, biyodegredasyon, biyoremediasyon, biyogaz ve biyodizel üretimi, kompostlama, biyokontrol ajanları gibi konular işlenecektir.

CES 511-Mikroalg Biyoteknolojisi ve Enerji Üretimi

Bu derste katma değeri yüksek ürünler eldesinde önemli kullanım potansiyelleri olan mikroalglerin biyoteknolojik uygulama alanları aktarılacaktır. Endüstriyel kullanım alanı olan mikroalgler, mikroalgal enerji üretimi, mikroalglerin kullanım alanları ve potansiyel uygulamaları, mikroalglerin gelişmesini etkileyen faktörler, mikroalglerden enerji üretimi için biyoreaktör tasarımı konuları teorik olarak anlatılacak, mikroalg kültürlerinin hazırlanması ve gelişme parametrelerinin belirlenmesi konuları da pratik uygulamalarla öğrencilere aktarılacaktır.

CES 512-Su Kaynakları ve Havza Yönetimi

Bu ders içeriğinde havza yönetimi, doğal kaynaklar ve havza yönetimi, havza karakteristikleri, havza süreçleri, havza yönetiminde planlama esasları, havza yönetiminde araştırma konuları ve araştırma yöntemleri gibi konularda öğrencilere bilgiler verilerek hidrolik süreçleri anlamaları, suyun elde edilebilirliği ve miktarını, kalitesini anlamaları hedeflenmektedir.

CES 513-Anaerobik Biyokütle Enerjisi

Ders kapsamında biyokütle kullanılarak anaerobik yöntemle enerji üretimi, dönüşüm özellikleri,  gibi konularda bilgiler verilerek verimli gaz üretimi için malzeme seçimi, mekanizasyon, ısıtma, kontrol sistemleri gibi mühendislik yönünün anlaşılmasının yanı sıra biyolojik süreçle ilgili de gerekli bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.

CES 514-Atık Su Arıtımında Membran Biyoreaktörler

Bu derste membran teknolojisi ve membran proses tanımı, membran yapısı, membran materyalleri ve yapımı, membran konfigürasyonu, membran temel süreçleri, temel proses tanımlanması, çözelti-yayılma modeli, yapı-geçirgenlik ilişkisi, gözenek akışlı membran, akım gücü, kritik akım, teori, proses tasarım ve işletme, membran kütle transferi kontrolü, kirlenme/kek yüzey kütle transfer kontrolü, enerji ihtiyacı, kirlenme ve ön arıtım, geri yıkama, temizleme, konsantrasyon polarizasyonu, membran tipleri, partikül filtrasyon teknolojisi, mikrofiltrasyon (MF) ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon, tasarım ve eşitlikler gibi konular işlenecektir.

CES 515-İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji

Bu ders, iklim değişikliği, enerji ve çevre konularını eleştirel olarak analiz edebilmek için tasarlanmıştır. Ders kapsamında işlenecek konular, ekonomik ve politik yönden ele alınacaktır. Bu bağlamda, iklim değişikliği müzakereleri ve karbon piyasalarında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde tartışılacaktır.

CES 516-Enerji Depolama ve Dağıtımı

Ders kapsamında enerji depolama üniteleri, bataryalar, elektroliz ve yakıt hücreleri, pompa sistemleri, ısı depolama sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi aktarımı amaçlanmaktadır.

CES 551/CES 552-Seminer I, II

Güncel Enerji ve Çevre Sistemleri Mühendisliği konularında öğrencilerin literatür araştırması yapması, konuyu belirleyip hazırlanması ve sunum yapması planlanmaktadır. Böylece öğrencilerin literatüre hakim olmaları, yeni araştırma proje fikirleri oluşturmaları ve başarılı sunum alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

 1. Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre mezun olunacaktır. Toplam sekiz ders ve bir seminer alınarak başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca, özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde sunulması gerekmekte olup, toplam 120 AKTS ile mezun olunmaktadır.

 1. İstihdam Olanakları

Mezun oldukları lisans programlarına bağlı olarak temel bilim, mühendislik, biyoteknoloji ve enerjinin geniş alanı içinde olan sorunların çözümü ile ilgili kurumlarda farklı pozisyonlarda çalışabilirler.Örneğin;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Madem Tetkik ve Arama Enstitüsü, Bor Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Elektrik Üretim AŞ., Türkiye Elektrik İletim AŞ., Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ., Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma AŞ., Türk Petrol Rafinerileri AŞ., Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu, TEMSAN, BM Hidrojen Enstitüsü, Taş Kömürü İşletmeleri, TCDD, Milli Eğitim Bakanlığı bünyelerinde iş imkanları bulabilirler. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İl ve İlçe Belediyeleri, Devlet Su İşleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜBİTAK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Üniversiteler ve Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi kamu kurumları ile, Özel Sektörde Orta ve Büyük Ölçekli Endüstriyel Tesislerde ve Fabrikalarda, Çevre ve Enerji Danışmanlık Firmalarında ve Çevre Teknolojileri Geliştiren Firmalarda çalışabilirler.