Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Adli Bilimler

1. Program Hakkında

Disiplinlerarası bir bilim dalı olan Adli Bilimler, bilim ve hukukun ortak paydada buluştuğu yerdir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu alanda uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, hem çok disiplinli bir program olması hem de kimyanın özel bir alanında uzmanlık sağlaması nedeni ile bu programda eğitim alacak olan öğrencilere Adli Bilimler alanında uzmanlaşma ve araştırma yapma imkânı sunmaktadır. 

Çeşitli adli vakalarda adaletin doğru biçimde tesisi ve gerek ceza hukuku gerek yargının diğer ayaklarının doğru hüküm verebilmesi için, vakaya ait delillerin doğru toplanmış ve doğru değerlendirilmiş olması gerekir. Adli Bilimler, pek çok bilim dalının bir arada çalışması ile bu noktada devreye girer. Adli Bilimler, bir suçun genel olarak Tıp, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki farklı bulgularının incelenmesi, uygun laboratuvar teknikleri ile analiz edilmesi ve suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunan bir daldır. Elde edilen deliller alanında uzmanlaşmış kişilerin bulunduğu laboratuvarlarda hızlı ve güvenilir analizlerin gerçekleştirilmesiyle hukuk sistemine yardımcı olabilmektedir. Bu da disiplinler arası çalışma ile mümkün olabilmektedir.

Makul sürede yargılanma, insanlığın temel haklarından olması sebebi ile yargı organlarına karşı toplumun güveninin korunabilmesi, hakkın gerçek sahibine bir an önce teslim edilmesi ve uyuşmazlıklarda da tarafların bir an evvel tatmin edilebilmesi için yargılama sürecinin mümkün olduğunca kısa sürmesi çok önemlidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam tarzlarımız, Adli Bilimler alanında bilimsel ve teknik yöntemlerin uygulanması için adli tıp uzmanı, toksikolog, biyolog, kimyager, bilgisayar ve elektronik mühendisi, antropolog, dilbilimci ve hukukçuyu kapsayan geniş bir yelpazede meslek grubundaki kişilerin uzmanlaşmasını gerektirir. Ayrıca medeni hukuk ve ceza hukukunun bilimsel temellerine Adli Bilimlerin disiplinler arası çalışmasıyla inerek yasal, siyasal ve sosyal sistemlerimizin daha iyi işlemesi sağlanabilir.

Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı ile alanında yetkin ve deneyimli bireyler yetiştirilmesi ve adalete katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2. Kabul Koşulları

Kabul koşulları her dönem başında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

3. Program Yeterlilikleri

1. Disiplinlerarası Adli Bilimler alanını özümseyerek, temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve yaşam bilimlerdeki uygulama alanlarında tecrübelerini değerlendirebilir.

2. Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri, Adli Bilimler kapsamında sentezleyerek yeni birikimler ve kavramlar geliştirebilir.

3. Adli Bilimler alanından edindiği bilgi ve becerileri günümüz adli problemlerinin çözümü için kullanabilir.

4. Adli Bilimlerin ilgi duyduğu alanında bireysel ya da disiplin içi ve disiplinler arası uzmanlık düzeyinde takımlarla çalışabilir.

5. Adli Bilimlerin gerektirdiği sağlık, sosyal ve etik açılardan sorumluluk bilincini taşır. Bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.

6. Adli Bilimlerin ilgi duyduğu alanında strateji, politika ve uygulama planları oluşturabilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirip /raporlandırma/projelendirme yapabilir.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Nuriye Akbay

Doç. Dr. Kaan Keçeci

Dr. Öğr. Üy. Ramazan Arıtürk

Dr. Öğr. Üy. Derya Tekin

Dr. Öğr. Üy. Zeynep Köksal

Dr. Öğr. Üy. Dila Kaya

5. Program

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dersin Kodu

DersinAdı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ADB 560

Seminer

Z

1

2

0

4

 ADB 503

Bilimsel Çalışmada Etik Kurallar

Z

3

0

3

7

ADB 505

Adli Bilimlere Giriş

Z

3

0

3

7

ADB 507

Adli Kimya

S

3

0

3

7

ADB 509

Adli Kimya ve Hukuk

S

3

0

3

7

ADB 511

Adli Kimyada Analitik Kimya

S

3

0

3

7

ADB 513

Adli Fizik

S

3

0

3

7

ADB 515

Adli Bilimlerde Yasal Düzenlemeler

S

3

0

3

7

ADB 517

Adli Bilimlerde DNA ve Analiz Yöntemleri

S

3

0

3

7

ADB 519

Adli Toksikoloji

S

3

0

3

7

ADB 521

Adli Psikoloji

S

3

0

3

7

ADB 523

Adli Sosyoloji

S

3

0

3

7

ADB 525

Adli Jeoloji

S

3

0

3

7

ADB 527

Adli Entomolojik Türlerin Sistematiği

S

3

0

3

7

ADB 551

Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

10

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Dersin Kodu

DersinAdı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ADB 502

Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler

Z

3

0

3

7

ADB 504

Adli Bilimlerde Güncel Konular

S

3

0

3

7

ADB 506

Narkotikler ve Analizi

S

3

0

3

7

ADB 508

Adli Mikroskopi

S

3

0

3

7

ADB 510

Adli Tıp

S

3

0

3

7

ADB 512

Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller

S

3

0

3

7

ADB 514

Suç Sosyolojisi

S

3

0

3

7

ADB 516

Adli Fotoğrafcılık

S

3

0

3

7

ADB 554

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

50

BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİN İÇERİKLERİ

ADB 560 Seminer 

Araştırma konusuyla ilgili verileri uzmanlık düzeyinde değerlendirmek, yorumlamak ve kullanmak için gerekli alt yapı verilir. Literatürü takip edebilmek, kendi alanı ile ilgili güncel bilgileri takip edebilmek ve bunları projelendirebilmek amacıyla bilimsel sunum yapabilmek için gerekli akademik birikimin aktarılması sağlanır.

ADB 503 Bilimsel Çalışmada Etik Kurallar

Bu ders kapsamında bilimsel çalışma ve bilim etiği kavramları detaylı irdelenecektir.  Bilimsel etkinliklerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ve bu sorunlara getirilen ahlaki ve hukuki çözüm önerileri tartışılarak bilimsel çalışmalarda bulunanlara bu çalışmalar sırasında uymaları gereken ilkeler hakkında gerekli bilgiler verilecektir.  

ADB 505 Adli Bilimlere Giriş

Adli bilim kavramı, adli bilim disiplinleri ve bu disiplinlerin birbirleri ile ilişkileri hakkında bilgi sağlayarak bu alanda çalışacak olan herkese genel bir bakış açısı kazandırılır. Programın temelini oluşturan bütün alanlar ile ilgili temel kavramlar açıklanarak farklı alanlardan mezuniyet derecesine sahip kişilere bu alanda çalışabilecekleri temel bilgiler sağlanır. 

ADB 507 Adli Kimya

Bir suç ile ilgili olan mikro veya makro düzeydeki bulguların incelenmesi, çeşitli kalitatif ve kantitatif analizlerin bulguların suç ile ilgisinin belirlenmesinde kullanılması ve suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunması konularında yöntem öğretir. 

ADB 509 Adli Kimya ve Hukuk

Olay ile ilgili delillerin analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerdeki yeri, adli kimya analizlerini yapacak olanlarda aranan nitelikler, rapor yazımı hakkında bilgi verilmekte ve ilgili alanda bilirkişilik yapılması durumunda izlenmesi gereken sistematik öğretilmektedir.

ADB 511 Adli Kimyada Analitik Kimya

Bu ders, kimyasal analizlerin temel ilkelerini, numune alma ve numune hazırlama, kimyasal denge ve denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması, karmaşık asit-baz sistemleri ve kompleks oluşum reaksiyonları için titrimetrik yöntemler, elektrokimyasal yöntemler, kimyasal ve biyokimyasal sensörler, gerçek örneklerin analizi, eser analiz ve çevresel örnekler ile adli kimya arasındaki ilişkiyi açıklar. 

ADB 513 Adli Fizik

Fiziğin ana alanları ile birlikte balistik ve ateşli silahlar, ses kayıtlarının incelenmesi, sahte belge ve banka dekontlarının tespiti ve el ve ayak izi alımı konularında bilgi sağlar.

ADB 515 Adli Bilimlerde Yasal Düzenlemeler

Kanunların uygulanmasında metodolojik yaklaşımların ilaç ve psikoaktif maddelerin biyolojik ve biyolojik olmayan materyallerdeki yeterlilik ve doğrulukları, ksenobiyotik ve toksik maddelerin legal ve illegal pazarlarda gösterilmesi ve karşılaştırma sistemleri hakkında bilgi verilmektedir.

ADB 517 Adli Bilimlerde DNA ve Analiz Yöntemleri

DNA’nın tiplendirmesi, moleküler yapısı ve insan genetiği hakkında bilgi verilerek DNA izolasyonu, DNA miktarının hesaplanması, DNA ayırma yöntemleri, DNA parmak izi analizi ve diğer çeşitli analiz yöntemlerini kullanma becerisi kazandırılır. 

ADB 519 Adli Toksikoloji

Çeşitli kimyasal maddelerin canlı organizmalardaki sistemler üzerinde istenmeyen ve zararlı sonuçlar oluşturan etkileşmelerinin incelenmesi ve bu etkileşimlerin meydana gelme olasılıklarının öngörülmesi hakkında bilgi vererek öğrenciye risk değerlendirmesi yapma becerisi kazandırılır.

ADB 521 Adli Psikoloji

Adli psikoloji, hukuk ve psikolojinin çalışma alanlarının kesişme noktasıdır. Hukuk ile psikoloji arasında ilişki kurularak yasal konular ve sorunlar üzerinde psikolojinin ilkelerinin uygulanması öğretilir. Hükümlü ya da tutuklu durumda olan kişilerin davranışlarının değerlendirilmesi, sanığın cezai ehliyetinin olup olmaması, mağdur durumunda olanların, sanıkların ve tanıkların durumunun nasıl değerlendirileceği konularında bilgi verir.

ADB 523 Adli Sosyoloji

Adli bir olayda delil toplanmasından suçlunun yargılanması aşamasına kadar olan tüm süreçlerde adli sosyolojiden yararlanılmakta, suçun sosyal, kültürel ve etnik dinamiklerine dair önemli bilgiler edinilmektedir. Bu ders kapsamında kültürel farklılıkların suça bakış açısı üzerine etkileri ve toplumlara göre suç dinamikleri hakkında bilgi verilir.

ADB 525 Adli Jeoloji

Olay yerinde jeolojik bulguların sağlıklı örneklenmesi, uygun analiz yönteminin belirlenmesi ve seçilen yönteme uygun değerlendirme yapılabilmesi için jeolojik temel kavramlar hakkında bilgi sağlanır. Adli bulguların coğrafi dağılımlarının ve/veya bağıntılarının belirlenmesi, temel harita, hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin adli olaylarda kullanım teknikleri, Adli amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek jeofizik tekniklerin (sismik, gravite, elektrik, manyetik ve elektromanyetik) tanıtılması konularında gerekli bilgiler verilir.  

ADB 527 Adli Entomolojik Türlerin Sistematiği

Adli entomolojide önemli böcek gruplarının tür düzeyinde teşhisi, yaşam alanları, yaşam dönemleri, coğrafik dağılımlarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilir ve suç mahalli ile bağlantı kurma yetisi kazandırılır.  

ADB 551 Uzmanlık Alan Dersi 

Öğrenciler bu ders kapsamında tez danışmanı ile tez çalışmalarını yürütür.

İKİNCİ YARIYIL DERSLERİN İÇERİKLERİ

ADB 502 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler  

Adli kimya alanında uzmanlaşacak kişinin toplanan delillerde gerekli kalitatif ve kantitatif analizleri yapabilmesi ve yorumlayabilmesi gereklidir. Bu ders kapsamında adli bilimlerde kullanılacak analiz yöntemleri detaylı olarak anlatılır, yöntemlerin uygulamaları ile teorik bilginin gerçek analizlerin yorumunda kullanımı becerisi geliştirilir.

ADB 504 Adli Bilimlerde Güncel Konular

Adli bilimlerde güncel konular incelenir, gerçek vaka analizleri ele alınarak bu konuda seminer sunulur ve tartışılır.

ADB 506 Narkotikler ve Analizi

Narkotik maddeler ve doğal orijinleri, yarı sentetik narkotik maddeler, sentetik narkotik maddeler, narkotikleri içeren ilaçların sınıflandırılması ve bu maddelerin çeşitli analiz yöntemleri ile saç, deri, kan, üre gibi biyolojik örneklerde tayini bilgi ve becerisi kazandırılır. 

ADB 508 Adli Mikroskopi

Adli bulguların değerlendirmesi için mikroskopi teknikleri hakkında temel bilgilerin edinilmesi, adli bulguların değerlendirilmesinde kullanılacak mikroskopi tekniklerinin öğrenilmesi, mikroskopi çalışmaları için (tahribatsız) örnek hazırlanmasının ve mikroskopik verilerin değerlendirilmesini ile ilgili bilgiler verilir ve gerçek örnek analizi yapılır.

ADB 510 Adli Tıp

Adli soruşturmalarda insan hayatı ile ilgili ortaya çıkacak meselelerin çözümüyle uğraşarak hukuka yardımcı olan bir bilim dalıdır. Adli tıp, adli niteliği bulunan olaylarda, olay yerinde ya da kendisine sunulan veriler ışığında, elde edilen bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçların hukukun kullanabileceği şekilde sunulması hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

ADB 512 Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller

Adalet sisteminde delillerin kullanımı, delil kavramı, iddia ve savunma makamlarının beklentileri, sorunlar, adli tıp uygulamaları, DNA analizleri hakkında bilgi verilerek öğrenciye değerlendirme yapma yetisi kazandırılacaktır.

ADB 514 Suç Sosyolojisi

Klasik ve çağdaş suç teorilerinin analizi, suçun sosyolojik açıdan incelenmesi, yetişkin ve çocuk suçluluğunun tabiatını, yayılımını ve sebeplerini inceleyerek endüstrileşme, kentleşme, sosyal ve kültürel değişme açısından bağlantı kurulur. Türkiye’de suç ve suçluluk, suç-adalet sistemi ilişkisi, suçun engellenmesine yönelik yaklaşımlar ile öğrencinin bakış açısı zenginleştirilir.

ADB 516 Adli Fotoğrafçılık

Adli fotoğrafçılık aynı zamanda olay mahalli fotoğrafçılığı olarak da adlandırılmaktadır. Mahkemeler için kalıcı deliller sağlamak amacı ile olay mahallinin ve fiziksel kanıtların ilk halinin kaydedilmesi önemlidir. Adli fotoğrafçılık kullandığı teknikler ile diğer fotoğrafçılık türlerinden farklılıklar göstermektedir. Bu ders kapsamında temel fotoğrafçılık kavramları tanımlanarak fotoğraf çekimi, çekim kuralları, polis fotoğrafçılığı, adli polis fotoğrafçılığı hakkında bilgi verilecektir.

ADB 554 Yüksek Lisans Tezi

Öğrenci, danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenen konuda tez hazırlar.

6. Mezuniyet Koşulları

11 Haziran 2019 tarih ve 30798 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ" kapsamınca programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

7. İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan kişiler, Adli Bilimlerde uzmanlaşmak istedikleri alanlarda problemleri kavrama, analiz etme ve çözme becerisine sahip olacaklardır; böylece Adli alanlarda faaliyet gösteren özel kurumlarda ve devlet kurumlarında iş imkânı bulabileceklerdir. Adli Bilimler Programı kapsamında uzmanlaşmak istedikleri özel konular doğrultusunda bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde çalışabileceklerdir.

8. İletişim

Prof. Dr. Nuriye AKBAY

Tel: +90-216-280-3405

e-mail: nuriye.akbay@medeniyet.edu.tr