Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler

İletişim:

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (Bölüm Başkanı)     zeynep.oktav@medeniyet.edu.tr

Arş. Gör. Ali İhsan KAHRAMAN (Bölüm Asistanı)   aliihsan.kahraman@medeniyet.edu.tr

1.    Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Doktora programı iki dönem içerisinde doktora adayı öğrencilerimize uzmanlık nosyonu vermeye yönelik olmakla kalmayıp, öğrencileri özgün araştırmaya yönlendirerek, kendilerine eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.  Doktora programının öncelikli amacı akademi dünyasına belli bir alanda uzmanlaşmış, İngilizcenin dışında en az bir dil konuşabilen öğrenci yetiştirmektir.

Bunun dışında farklı alanlarda profesyonel hayata atılmış, ya da hedefledikleri profesyonel hayata kendilerini hazırlamak  isteyenler de doktora programımıza katılabilirler. Öğrenci adaylarımızın mezun oldukları lisans programlarının uluslararası ilişkiler disiplini dışında olması, kendilerinin doktora programımıza başvurmalarına bir engel teşkil etmemektedir.

Doktora programımızda yer alan  derslerin tümü seçmelidir ve önde gelen akademisyen bir kadro tarafından verilmektedir.  Tez konuları, gerek iş dünyasında,  gerekse akademik dünyada yer almak isteyecek öğrencilerimize artı değer sunacak konulardan seçilir.

İstanbul’un kalbinde yer alan, ulaşımı son derece kolay olan bir üniversitede doktora yapmanın önemli avantajları vardır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul’un en merkezi konumuna sahip,  gözde devlet üniversitelerinden biridir.

Doktora programımızı oluşturan dersler çok geniş bir skalaya sahiptir. Program, Ekonomi, Hukuk, Siyaset, Diplomasinin yanı sıra bölge ve güvenlik çalışmaları, enerji, iklim, insan hakları, göç gibi alan derslerini de içermektedir.

Dolayısıyla, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora  programını başarıyla tamamladıkları  takdirde, mezun   öğrencilerimiz, belli bir alanda uzmanlaşmış, özgün düşünce üretebilen, birincil kaynaklara dayalı araştırma yapabilen, analitik yazıp, düşünebilen, argüman geliştirebilen bireyler olarak kendi alanlarında ve akademi/iş dünyasında  öne çıkabileceklerdir

2.    Kabul Koşulları

Doktora programına başvuracak adaylarda aranan şartların başında Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 65 puan, ALES puan türünden ise en az 70 puan almış olması, Lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 82 veya 4 üzerinden en az 3.20 olması, veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması, ilgili ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat sınavı notunun %15’inin toplamından oluşacak başarı puanının 100’üzerinden en az 75.00 puan olması gerekir. Not: Mülakat sınavına girmek zorunludur, mülakat sınavına katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler için her dönem yayınlanan “Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu’na başvurabilirsiniz.

3.    Program Yeterlilikleri

Programdan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması amaçlanır ve beklenir:

1.    Uluslararası ilişkiler teorisi ya da güncel dünya siyaseti ile ilgili yaptığı araştırmalar ışığında tez konusunu belirleyebilmek

2.    Ekip çalışmasında iş bölümünün gereklerini yerine getirmek  ve grubun ahengini bozmayacak şekilde inisiyatif alabilmek

3.    Alanı ile ilgili uluslararası ya da ulusal düzeyde bir sempozyumda bildiri sunabilmek

4.    Uluslararası İlişkilerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yeni çalışmaları takip edebilmek.

5.    Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

6.    İletişim teknolojilerini alanın gerektirdiği ölçüde kullanabilmek

7.    Sosyal adalet ilkelerine ve evrensel ahlaki değerlere bağlı, çevreye karşı duyarlı ve düşünce ve fikir hürriyetine saygılı mesleki bilince sahip olmak

4.    Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Berdal ARAL

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

Prof. Dr. Giray GÖZGÖR

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN

Doç. Dr. Helin Sarı ERTEM

Dr. Öğr. Ü. Fatih BAYRAM

5.    Program kapsamında sunulacak olan dersler

6.    I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 701

Uluslararası İlişkiler Teorileri: Büyük Tartışmalar

3

0

3

7

ULİ 703

Uluslararası İlişkilerde İleri Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

ULİ xxx

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

ULİ xxx

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

2.    II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 702

Türk Dış Politikası

3

0

3

7

ULİ 750

Seminer

1

2

0

4

ULİ xxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

ULİ xxx

Seçimlik Ders IV

3

0

3

7

XXX xxx

Seçimlik Ders V

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

32

GENEL TOPLAM

24

0

24

60

3.    SEÇİMLİK DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

GÜZ

ULİ 705

Uluslararası Sistem: Süreklilik ve Değişim

3

0

3

7

ULİ 707

Uluslararası Politik Ekonomi Sorunları

3

0

3

7

ULİ 709

Dünya Siyasetinde Afrika

3

0

3

7

ULİ 711

Dünya Siyasetinde Orta Doğu

3

0

3

7

ULİ 713

Karşılaştırmalı Siyaset: Seçilmiş Konular

3

0

3

7

ULİ 715

Uluslararası Düzende Güvenlik ve Terörizm

3

0

3

7

ULİ 717

Amerikan Dış Politikası ve Dünya

3

0

3

7

ULİ 719

Ortadoğu’da Devlet ve Toplum

3

0

3

7

BAHAR

ULİ 704

Türkiye’de Siyaset: Yapılanma ve Sorunlar

3

0

3

7

ULİ 706

Ortadoğu’nun Politik Ekonomisi

3

0

3

7

ULİ 708

Türkiye’nin Politik Ekonomisi

3

0

3

7

ULİ 710

Türkiye ve Ortadoğu

3

0

3

7

ULİ 712

Türkiye ve Afrika

3

0

3

7

ULİ 714

Uluslararası Hukuk ve Türkiye

3

0

3

7

ULİ 716

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye

3

0

3

7

ULİ 718

Dünya Siyasetinde Latin Amerika

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 760

Doktora Yeterlik Sınavı

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

30

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 770

Doktora Tez Önerisi

0

0

0

30

TOPLAM

0

0

0

30

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

30

ULİ 790

Doktora Tezi 

0

0

0

90

TOPLAM

0

0

0

120

GENEL TOPLAM

12

0

0

240

DERS İÇERİKLERİ

1.    YARIYIL (GÜZ) DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

ULİ 701

Uluslararası İlişkiler Teorileri:

Büyük Tartışmalar

Uluslararası İlişkiler Teorilerinde temel dört tartışma; idealist-realist, gelenekselcilik-davranışsalcılık, paradigmalar arası tartışma, pozitivizm-pozitivizm sonrası tartışma olarak bilinir. Bu ders planında inceleme çerçevesi, sözü edilen dört temel tartışmanın biraz daha genişletilerek arka planı oluşturduğu üç ana temel başlık altında olacaktır. Birinci başlıkta  yukarda zikredilen temel tartışmalar ele alınırken, ikinci başlıkta Epistemolojik Tartışmalar ile  Ontolojik tartışmalar, üçüncü başlıkta ise Normatif tartışmalar başlığı altında konu ele alınacaktır.

ULİ 703

Uluslararası İlişkilerde İleri Araştırma Yöntemleri

Bu ders, doktora öğrencilerini Uluslararası İlişkiler alanında yapacakları akademik çalışmalarda gerek duyacakları araştırma yöntemleri konusunda bilgilendirmektedir. Öğrencileri farklı ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmeleri adına sıklıkla kullanılan metodolojik yaklaşımlar kadar, ülkemizde daha az kullanılan yaklaşımlarla da tanıştırmakta; çalışmalarını bu yönde yapabilmeleri adına teşvik etmekte ve bunu örnek çalışmalar üzerinden yapılacak analizlerle desteklemektedir.

2.    YARIYIL (BAHAR) DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

ULİ 702

Türk Dış Politikası

Ders kapsamında kısa bir tarihsel arka planın ardından Türk Dış Politikasını belirleyen temel unsurlar ve ilkeler ele alınacak; Türkiye’nin dış politika yapım sürecinde ortaya koyduğu geleneksel eğilimler ve yöntemler ile temel dış politika hedefleri detaylı bir analize tabi tutulacaktır. Bu analizi yaparken, söz konusu geleneksel yöntem ve hedeflerde son yıllarda yaşanan değişiklikler; bu değişikliklere yol açan sistemik, bölgesel ve yerel etkiler de dersin ana ekseninde tutulacaktır. Söz konusu ders, dış politikaya yön veren etkenleri yapısal, iç ve dış etkenler olarak sınıflandırarak ele alacak, ayrıca Türkiye’nin jeopolitik konumunun dış politika yapımında yaratmış olduğu etkileri de göz önünde bulunduracaktır. Dış politika yapım sürecine dair analiz ise dış politikada 1919’dan günümüze kadar yaşananları çeşitli evrelere ayırarak gerçekleştirilecek;  bu kapsamda Türk Dış Politikasında özellikle 21. Yüzyılda öne çıkan çeşitli küresel ve bölgesel konu başlıkları ve sorun alanlarına geniş yer ayrılacaktır. Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak, bu derste ayrıca, dış siyasetin, siyasetçiler, siyasi partiler, kamu kurumları ve ülke içi meseleler gibi iç siyasi unsurlarla bezeli yapım sürecine dikkat çekilecektir.

ULİ 750

Seminer

SEÇİMLİK DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

GÜZ

ULİ 705

Uluslararası Sistem: Süreklilik ve Değişim

ULİ 707

Uluslararası Politik Ekonomi Sorunları

Günümüzde giderek derinleşen iktisadi, sosyal ve politik küreselleşme bir taraftan önemli refah kazançları sağlarken diğer taraftan iktisadi ve sosyoekonomik değişkenler bakımından birçok alanda eşitsizliklerin artmasına neden olmuştur. Özellikle İkinci Dünya savaşanın “kazananları” olarak nitelendirilebilecek Birleşmiş Milletler’de veto hakkı bulunan daimi üyelerin politik kontrolü elde tutma istekleri, küresel sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu dersin içeriğini ilgili gelişimleri açıklayan teorilere ve faktörlere/değişkenlere (küreselleşme, bölgeselleşme, ulus devlet-yönetim sistemi, devletin ekonomideki, siyasal ve sosyal yaşamdaki rolü, kurumsal ve yönetişim kalitesi, sosyoekonomik ve politik çıkarlara) ait literatür oluşturmaktadır. Ayrıca uluslararası politik-ekonomik gelişmelerin yakın tarihi ve bugünü karşılaştırmalı bir yöntem izlenerek incelenmektedir.

ULİ 709

Dünya Siyasetinde Afrika

ULİ 711

Dünya Siyasetinde Orta Doğu

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa devletlerinin sömürge yönetiminden bağımsız ulus devletler sistemine geçen Ortadoğu, Soğuk Savaş dengelerinden günümüzün küreselleşme akımına kadar bölgesel çatışmalar, savaşlar, azgelişmişlik ve olası işbirlikleri konularında modern dünya siyasetinin gündeminde her zaman yerini korumuştur. Bu bağlamda, bu derste, bölgedeki devletlerin geleneksel dış politika tahlillerinin yanında  Ortadoğu siyasetini şekillendiren savaş, militarizm, sosyokültürel yapı ve ekonomik çıkarlar gibi konularda önemli tartışmalar ve literatüre katkıda bulunan çalışmalar da takip edilecektir. Bu derste öğrenciler, farklı teorik yaklaşımlarla ve örnek olaylarla bölgesel güç dengelerine ek olarak Süper Güç siyasetinin Ortadoğu’daki etkileşimini analiz edebilecektir.

ULİ 713

Karşılaştırmalı Siyaset: Seçilmiş Konular

Bu derste, farklı kıtalarda yer alan ülkelerin seçim sistemleri, demokratik gelişmeleri ve politik kültürleri karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Ülke temelli yaklaşımın yanı sıra Başkanlık sistemi, bürokrasinin etkin gücü, gençlerin ve kadınların karar alma sürecindeki etkinlikleri gibi siyaset biliminin temel meselelerine eğilme çabasına girişilecektir. Çok kültürlülüğün getirdiği yeni siyasal eğilimlerin seçim sistemlerine ve parti propagandalarına etkileri, güvenlik ekseninin genişlemesiyle marjinalleşen seçmen davranışları farklı ülkelerden örnekler ışığında incelenecektir.

ULİ 715

Uluslararası Düzende Güvenlik ve Terörizm

1990’lı yıllardan bu yana giderek genişleyen, pek çok alt birime ayrılan güvenlik çalışmaları, 11 Eylül 2001 sonrası dünya siyasetinde yaşanan çalkantılar ve günümüzde giderek artan “terör” saldırıları ile Uluslararası İlişkiler disiplini içinde önemli bir alt disiplin olarak olarak ortaya çıkmıştır. Güvenliğin bu geniş ve çok boyutlu yapısı, konunun çok-disiplinli bir mesele olarak ele alınmasını da  gerekli kılmıştır. Barry Buzan ve Ole Weaver’in güvenlik sektörlerine 3 ilave ile 5’e çıkardığından bu yana yeni sektörlerin devreye girmesi söz konusudur. Ulusal güvenlik, uluslararası güvenliğe ilaveten ontolojik güvenlikçi yaklaşımlarda disiplinle ilgili çalışmaları artırmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan “Sınırlı Savaş” uygulamaları terörizme karşı counterterörizm, insurgency’e karşı counterinserguncy uygulamalarını devreye koymuştur. Uluslararası güvenlik te şiddeti bir metot olarak uygulayan Devlet Dışı aktörler, bir çok küçük ve orta ölçekli devletlerin ulusal bütünlüğünü tehdit etmektedir. Bu da uluslararası güvenlikte terörizm konusunu birincil konu olarak belirlenmesine yol açmıştır. Küreselleşme ile birlikte gelişen “Risk Toplumu”  kavramında iç güvenliği ifade ettiği gibi uluslararası güvenlik konusuna ciddi bir yaklaşım olarak durmaktadır. Bu çerçevede bu derste, öncelikle güvenliğe dair son akademik yaklaşımlar kavramsal, teorik ve tarihsel boyutlarıyla gözden geçirilecek; ardından konunun terörizm tartışmaları içindeki yerine odaklanılacaktır. Bu bağlamda, terör ve terörizm tartışmalarına da değinilecek, ayrıca terörü bir yöntem olarak uygulayan aktörlere ve diğer ulusal/uluslararası aktörlerin bu yöntemi uygulayan gruplara karşı tutumuna dair, örnek olaylara dayalı okumalar yapılacaktır.

ULİ 717

Amerikan Dış Politikası ve Dünya

Bu derste, Amerikan dış politikası, strateji, iç politika uygulamaları, tarihsel süreçler bağlamında belirlenecek başlıklarla, teori ile pratiğin birlikte kullanımına imkân verecek örnek olaylar üzerinde durulmak suretiyle ele alınacaktır. Gene bu çerçevede, öncelikle Soğuk savaş dönemi uluslararası sistemi bağlamında ABD’nin dünya siyasetinde oynadığı başat roller tartışılacaktır. Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzeninde ise, bu düzenin şekillenmesinde etkileri bulunan, ABD’nin yeni stratejik arayışları, nükleer silahlanma, küresel terörizm, mülteci sorunu, çevre ve iklim değişiklikleri, politik ve finansal krizler gibi konu başlıkları incelemeye tabi tutulacak; ayrıca ABD’nin Afganistan ve Irak müdahalesinin Asya ve Orta Doğuda oluşturduğu sorunlar ve Suriye Krizine dair tutumu gibi, daha özel başlıklar da bu dersin kapsamı içine dahil edilecektir.

ULİ 719

Ortadoğu’da Devlet ve Toplum

Ortadoğu tarihi ve siyasetinin şifrelerini çözebilmek bölgedeki devlet ve toplum ilişkisinin analizi yapılmadan mümkün görünmemektedir.  Başkanlık sisteminden verasete dayalı monarşilere uzanan zayıf devlet kurumları, askeri figürlerin baskın rolü, çatışmalar ve yakın zamanda yükselen sosyal hareketler Ortadoğu’nun siyasi çalkalanma halinden çıkışını zorlaştırmaktadır.  Diğer yandan etnik kimlik, din ve mezhebe dayalı çok katmanlı yapılar siyasi kültürün parametrelerini ve devletlerin sosyal inşasını şekillendirmektedir. Buna ek olarak Pan-Arabizm ve İslami manifestolarda siyasi kültürün ve ulus ötesi bağlılıkların rolü, tarihi dinamiklerin değerlendirilmesinde ise sömürgecilik  ve bölge siyasetine etkileri incelenmelidir. Bu derste, yukarıdaki amaca uygun olarak, belirtilen çerçevedeki konular ele alınacaktır.

BAHAR

ULİ 704

Türkiye’de Siyaset: Yapılanma ve Sorunlar

Toplumdaki farklı çıkarların uzlaştırılması faaliyeti olarak özetlenebilecek “siyaset”, her ne kadar bir takım ortak değerlerle vücut bulsa da, çoğu zaman ülkelerin/toplumların kendilerine özgü sosyal, tarihsel ve kültürel arka planlarından etkilenerek hayata geçmektedir. Türkiye’de ortaya koyulan siyaset tarzını da ülkenin gerçeklerinden bağımsız ele almak mümkün değildir. Bu ders, Türkiye siyasetini tarihsel ve tematik tartışmalar eşliğinde inceleyecek; siyasi yapının alt katmanlarını, detaylı bir analiz ile ele alacaktır. Ders çerçevesinde, Türk siyasal yaşamına ait temel olgular, tartışmalar ve sorun alanları tarihsel gelişmeler ışığında ve uluslararası literatürdeki güncel konu alanları dâhilinde masaya yatırılacaktır. Bu çerçevede Türkiye’de siyaset; demokratikleşmenin sorunları, ordu/din/kadın/medya ve siyaset ilişkileri, siyasal rejim / yönetim biçimi tartışmaları, siyasal kültür – siyasal yapı etkileşimi gibi değişkenler bağlamında ele alınacaktır.

ULİ 706

Ortadoğu’nun Politik Ekonomisi

Bu ders, Orta Doğu ekonomilerinin özellikle petrol üretimi ve enerji rezervleri bakımından büyük bir paya sahip olması ve hızlı ekonomik büyüme performanslarına rağmen, birçok iktisadi ve sosyoekonomik göstergeler bakımından neden beklenen hamleleri yapamadığına cevap aramaktadır. Bu noktada, her bir bölge ekonomisi kapsamlı bir biçimde incelenerek her bir ülkeye ait mukayeseli üstünlüklerin ve yapısal sorunların ortaya konması bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında, özellikle Berlin Duvarı’nın yıkılması ile başlayan, 21. yüzyıl ile birlikte etkilerini iyice hissettiren ve “yenidünya düzeni” adı verilen küresel politik ve ekonomik dinamiklerin, bölge ekonomiler üzerinde nasıl etkilerde bulunduğu ele alınmaktadır. Ortaya çıkan bulgular özellikle “küreselleşme” ve “bölgeselleşme” teorileri bağlamında değerlendirilmektedir.

ULİ 708

Türkiye’nin Politik Ekonomisi

Yukarıdaki amaca uygun çerçevede, Türkiye ekonomisinin genel görünümü (ekonomik büyüme, dış ticaret, yabancı yatırımlar, özelleştirme, turizm) ile birlikte Türkiye ekonomisinin ticaret ortakları ile olan ekonomik ve politik ilişkileri (Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Orta Doğu ülkeleri ilişkileri, Türkiye-Avrasya ülkeleri ilişkileri) dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Türkiye’nin 21. yüzyılda değişen politik yaklaşımları da bu dersin kapsamındadır. Öte yandan, son yıllardaki özellikle 2008-09 Küresel Finansal Krizi ve 2010-12 Avro Bölgesi Borç Krizi gibi ekonomik, Suriye İç Savaşı ve Arap Baharı gibi politik gelişmelerin Türkiye özelinde ortaya çıkarttığı fırsatların ve risklerin de değerlendirilmesi gene dersin kapsamı içinde olacaktır

ULİ 710

Türkiye ve Ortadoğu

Türkiye 20.yy’dan günümüze Ortadoğu’da yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.  Türkiye Ortadoğu’da hem kilit bir aktör, hem de bölge devletleri ve toplulukları için model bir devlet olarak kabul edilmektedir. Bunlara bağlı olarak, daha genel tarihsel sürecin ötesinde, bu derste, özellikle Ortadoğu’da son on yılda yaşanan Arap Baharı ve yükselen mezhepçilik ve cihatçılık akımları gibi büyük dönüşümlerin incelenmesi, öğrencilere Libya’dan İran’a Türkiye’nin bölge siyasetinde elde ettiği yeni fırsatları ve liderlik arayış/çabalarını analiz etme imkanını verecektir.

ULİ 712

Türkiye ve Afrika

ULİ 714

Uluslararası Hukuk ve Türkiye

Uluslararası toplumu oluşturan başta devletler olmak üzere; uluslararası örgütler ve kısmen de gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen temel bir hukuk dalı olan uluslararası hukuk; uluslararası toplumun sorunlarının adilane ve barışçıl şekilde çözümü için faaliyet göstermektedir. Derste, uluslararası toplumun bir üyesi olan Türkiye’nin diğer uluslararası toplum üyeleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerde yaşanan sorunları ve bu sorunlara uluslararası hukuk tarafından getirilebilecek bütün çözüm yolları incelenecektir.

ULİ 716

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye

Bu derste, esas olarak, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasi bütünleşmesinin bugünkü ulaştığı nokta ve 31 Temmuz 1959’de başlayan ve halen de tam üyelik müzakerelerinin devam ettiği Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu konuları ana hatlarıyla ele alınacaktır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği, dünden bugüne, sınırlı bir ekonomik pazardan en son 2007 Lizbon Andlaşması ile ulaşılan siyasi bütünleşmeye uzanan değişim sürecinden geçerken, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin, bu gelişmelerden nasıl etkilendiği ve ileride de nasıl karşılıklı etkileşimler içinde bulunulacağı hususlarına özel bir yer verilecektir.

ULİ 718

Dünya Siyasetinde Latin Amerika

6.         Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 24 kredilik ders ve kredisiz olan Seminer dersini almaları zorunludur. Normal koşullar altında 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır, ilk 4 yarıyılda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

7.         İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimizin çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak çalışma olanağının yanı sıra, uluslararası örgütlerde, medya kuruluşlarında, kamu ve özel sektörün çeşitli alanlarında istihdam edilme olanağına sahiptir.