Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Fizyoloji

İletişim

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK

0216 280 2802

1. Program Hakkında

Tıbbi Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin; görevlerini, bu görevleri yerine getirme mekanizmalarını, buradaki neden-sonuç bağlantılarını, ayrıca bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile ilişkilerini inceleyen ve bunu müspet bilim kanunlarına ve bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak açıklayan temel tıp bilimidir.

Tıbbi Fizyoloji Doktora programının amacı, tıbbi fizyoloji alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Doktora eğitim programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 4 yıldır.  İlk üç yarıyıl ders dönemi, dördüncü yarıyıl yeterlik sınavı ve sonraki iki yıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Eğitim dili Türkçedir.

Anabilim Dalı’mızda başlıca egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kan fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Amaç

Genel tıbbi fizyoloji alanındaki bilgisi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuvar becerisi uluslararası düzeye ulaşmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji uzmanı yetiştirmek.

Hedef

  • Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi,
  • Araştırma konularında güncel literatür bilgisi,
  • Tıbbi fizyolojide ve araştırma konusunda gelişmeleri takip etme becerisi,
  • Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi,
  • Temel laboratuvar cihazlarını ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazları kullanma becerisi,
  • Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisi kazandırmak.

2. Kabul Koşulları

Başvuracak adayların Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmaları veya Tıp Fizyoloji Yüksek Lisans, Nörofizyoloji (Sinirbilimleri) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları ön şarttır. Adaylarda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğinin belirlediği asgari koşullara göre her dönem ilan edilen başvuru şartlarında yer alan ALES ve Yabancı Dil puanı aranır. ALES puanlarının %50’si, lisans ya da yüksek lisans not ortalamalarının %20’si ve bilimsel mülakatın %30’u alınarak değerlendirme yapılır.

3. Program Yeterlilikleri

Program Öğrenme Çıktıları

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde temel bilgi sahibidir, bu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, geliştirir.

2. Alanı ile ilgili güncel literatür bilgisine sahiptir, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser, uygular.

3. Alanı ile ilgili konularda bilimsel araştırma planlar, bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür, istatistik hakkında bilgi sahibidir, gerekli yazılımları doğru şekilde kullanır, sorunlara çözüm önerileri getirir.

4. İlişkili olduğu diğer bilimler ile iletişimin önemini bilir, bilgilerini ve sorun çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

5. Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazar, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

7. Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi sahibidir, veri toplama, yorumlama, duyurulma aşamalarında bu değerleri gözetir.

4. Müfredat

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

FİZ 761

Seminer 1

1

2

0

Z

FİZ 701

Hücre Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 703

Kas Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 705

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

-

3

7

Z

FİZ 707

Kan Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 709

İmmün Sistem Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 711

Sinaps ve Nörotransmitterler

2

2

3

7

S

FİZ 713

Hastalıkların Deneysel Modelleri

2

2

3

7

S

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

FİZ 760

Seminer II

1

2

0

Z

FİZ 702

Sinir Fizyolojisi I

2

2

3

7

Z

FİZ 704

Kalp Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 706

Solunum Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 708

Uyarılma Potansiyelleri

2

2

3

7

S

FİZ 710

Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri

2

2

3

7

S

FİZ 712

Metabolizma Fizyolojisi

2

2

3

7

S

3. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

FİZ 715

Boşaltım Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 717

Endokrin Fizyolojisi

2

2

3

7

Z

FİZ 706

Solunum Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 708

Uyarılma Potansiyelleri

2

2

3

7

S

FİZ 710

Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri

2

2

3

7

S

FİZ 712

Metabolizma Fizyolojisi

2

2

3

7

S

4. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ZORUNLU/ SEÇMELİ

FİZ 714

Sindirim Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 716

Yaşlanma Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 718

Dolaşım Fizyolojisi

2

2

3

7

S

FİZ 720

Psikofizyoloji

2

2

3

7

S

FİZ 722

Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

2

3

7

S

FİZ 724

Öğrenme ve Bellek Fizyolojisi

2

2

3

7

S

TEZ DÖNEMİ

FİZ 766

Yeterlik Sınavı

-

-

-

Z

FİZ 768

Tez Önerisi

-

-

-

Z

FİZ 770

Uzmanlık Alan Dersi

-

-

-

Z

FİZ 780

Tez Çalışması

-

-

-

Z

Toplam

180

FİZ 701 Hücre Fizyolojisi

Homeastaz & Vücut Sıvı Bölmeleri

Hücre Yapısı, Organelleri ve İşlevleri

Çekirdek, Hücre Bölünmesinin Genetik Kontrolü ve Hücre Ölümü

Hücre Zarından Maddelerin Taşınması

Kılcal Damarlarda Sıvı ve Madde Alışverişi

Hücrelerarası Bağlantılar,

Adezyon Molekülleri

Hücrelerarası Haberleşme,

Hücreiçi Sinyal İletimi

Biyoelektrik Potansiyeller

FİZ 702 Sinir Fizyolojisi 1

Sinir Sisteminin Organizasyonu

Sinaps ve tipleri

Sinaptik ileti ve reseptörler

Periferik Sinir Sistemi

Otonom Sinir Sistemi                                                       

Nörotransmitter                                       

Somatik duyular I: Dokunma ve pozisyon duyuları

Somatik duyular II: Ağrı ve Termal Duyular

FİZ 703 Kas Fizyolojisi

Çizgili Kasın Mekanik Özellikleri ve Kasılması

Çizgili Kasın Uyarılması, Uyarılma-Kasılma Eşleşmesi

Düz Kas Fizyolojisi, Kasılması ve Kasılmasının Sinirsel ve Hormonal Kontrolü

Kalp Kasının Fizyolojik Özellikleri

Kas Kasılmasının Enerji Kullanım Özellikleri

FİZ 704 Kalp Fizyolojisi

Kardiyovasküler sisteme giriş ve kalp kasının fizyolojik özellikleri

Kalp çalışmasının düzenlenmesi                                      

Kalp döngüsü ve basınç değişiklikleri

Kalp kapakları ve kalp sesleri

Kalpte uyarı ve ileti sistemi

Kardiyak aritmiler ve Elektrokardiyografik yorumu

FİZ 705 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilimsel Araştırma Türleri

Nicel Araştırma

Nitel Araştırma

Bilimsel Araştırmada Etik

Araştırma Projesi Geliştirme Basamakları 1

Araştırma Projesi Geliştirme Basamakları 2

Temel İstatik ve Bulguları Yorumlama 1

Temel İstatik ve Bulguları Yorumlama 2

FİZ 706 Solunum Fizyolojisi

Akciğer Ventilasyonunun Mekaniği

Akciğer Hacim ve Kapasiteleri

Alveol Ventilasyonu

Solunum Yollarının İşlevleri

Pulmoner Dolaşım, Pulmoner Ödem, Plevra Sıvısı

Gaz Değişiminin Fiziksel İlkeleri; Solunum Zarında Oksijen ve Karbondioksit Difüzyonu

Solunumun Düzenlenmesi

Egzersizde solunumun düzenlenmesi

Solunum Yetmezliği Patofizyolojisi

FİZ 707 Kan Fizyolojisi

Kanın görevleri ve özellikleri

Kan yapımı ve düzenlenmesi

Eritrosit fonksiyonları

Eritrosit yıkımı, anemi, polisitemi

Kan grupları ve kan transfüzyonu

Lökosit fonksiyonları, Bağışıklık

Trombosit fonksiyonları

Pıhtılaşma mekanizmaları ve hemostaz

FİZ 708 Uyarılma Potansiyelleri

Uyarılabilen hücreler

Zar Potansiyelleri

Aksiyon Potansiyeli

FİZ 709 İmmün Sistem Fizyolojisi

Kan ve İmmün Sistem

Kanın Fiziksel Özellikleri

Kanın Şekilli Elemanları

Lökositler

Lenfositler

Bağışıklık

Antikorlar

FİZ 710 Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri

Motor aktivite- Koordinasyon Ölçümü:

Stres ve Depresyon Ölçümü:

Anksiyete Modelleri:

Kognitif Testler:

Bağımlılık Modelleri

Elektrofizyolojik Çalışmalar

FİZ 711 Sinaps ve Nörotransmitterler

Sinaps ve Tipleri

Sinaptik İleti ve Reseptörler

Nörotransmitterler

FİZ 712 Metabolizma Fizyolojisi

Enerji Metabolizması

Metabolizme Tipleri

Karbonhidrat Sindirimi Absorbsiyon Ve Metabolizması

Karbonhidrat Metabolizması

Yağların Sindirim, Absorbsiyon Ve Metabolizması

Proteinlerin Sindirimi Absorbsiyon Ve Metabolizması

Vitaminlerin Sindirim Ve Absorbsiyonu

Suda Eriyen Vitaminlerin Sindirim ve Absorbsiyonu

Minerallerin Sindirim Ve Absorbsiyonu

FİZ 714 Sindirim Fizyolojisi

Gastrointestinal Fizyolojinin Genel İlkeleri,  Motilite, Sinirsel Kontrol ve Kan Dolaşımı

Sindirim Kanalında Besinlerin İlerlemesi ve Karışması

Gastrointestinal Sistemin Salgı İşlevleri (Pankreas ve Karaciğer hariç)

Pankreasın Ekzokrin Görevleri

Karaciğer ve Safranın Fonksiyonları

İnce ve Kalın Bağırsaklarda Sindirim ve Emilim

Besin Alımının Düzenlenmesi

Enerji Dengesi ve Metabolik Hız

Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi

FİZ 715 Boşaltım Fizyolojisi

Vücut Sıvı Bölmeleri: Hücredışı ve Hücreiçi Sıvılar; Ödem

Böbrek fonksiyonları

Glomerüler filtrasyon

Böbrek Kan Akımının ve Glomerüler filtrasyonun kontrolü

Böbrek Tübüllerinde Geriemilim ve Sekresyon,

Renal Klirens

İdrarın Yoğunlaştırılması ve Seyreltilmesi

Sıvı ve elektrolit dengesi

Asit baz dengesi ve fizyolojik tampon sistemleri 

Miksiyon (Ürinasyon)

Diüretik ve Etki Mekanizmaları

Renal Fonksiyon Bozuklukları

FİZ 716 Yaşlanma Fizyolojisi

Yaşlılığa Genel Bakış, Yaşlılığın Tanımı, Evreleri

Yaşlanmaya Bağlı Fizyolojik Değişiklikler

Yaşlılıkta Sağlığı Etkileyen Faktörler

Yaşlılarda Fizyolojik Sağlık Sorunları

Yaşlılarda Egzersiz

FİZ 717 Endokrin Fizyolojisi

Endokrinolojiye Giriş

Hipofiz hormonları ve hipotalamus tarafından kontrolleri                      

Tiroid Metabolik Hormonları

Adrenokortikal hormonlar

İnsülin, glukagon ve diyabetes mellitus

Paratiroid hormonu, Kalsitonin, Ca ve P  Metabolizması, Dvitamini              

FİZ 718 Dolaşım Fizyolojisi

Dolaşım Sistemi ve Görevleri

Dolaşım sisteminin fonksiyonel üniteleri

Arterler ve arteriyoller

Venler ve venüller

Kanın damar içindeki hareketi 1

Kanın damar içindeki hareketi 2

Kan basıncı

FİZ 720 Psikofizyoloji

Psikofizyolojiye Giriş        

Psikofizyolojik Kavramlar              

Sinir Sistemi        

Elektroensefalografi (EEG)              

Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri  

Olaya İlişkin Yavaş Beyin Potansiyelleri     

Nörogörüntüleme               

Kas Aktivitesi     

Elektrodermal Aktivite     

Pupiller Yanıt     

Göz Hareketleri ve Göz Kırpma

Diğer duyuların Psikofizyolojisi     

Kalp Aktivitesi    

Kan Basıncı ve Kan Volümü           

Uygulamalı Psikofizyoloji

Hormon ve davranış ilişkisi             

Psikofarmakoloji

FİZ 722 Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bilimin tanımı, amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler; Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi; Felsefi Akımlar ve Bilimin Gelişimine Etkisi; Buluşların Tarihi; Epistemoloji; Ontoloji: Bilimsel Kavramların Doğası; Bilimsel Bilgi ve Özellikleri; Bilimsel Yöntem; Bilimsel Düşünce; Bilimsel Sorgulama; Bilim ve Toplum

FİZ 724 Öğrenme ve Bellek Fizyolojisi

Öğrenme, Bellek ve Formları 1

Öğrenme, Bellek ve Formları 2

Öğrenme ve Sinaptik Plastisite 1

Öğrenme ve Sinaptik Plastisite 2

LTP ve LTD nedir?

NMDA reseptörleri ve Glutamat

Öğrenmede rol oynayan diğer nörotransmitterler ve reseptörler 1

Öğrenmede rol oynayan diğer nörotransmitterler ve reseptörler 2

FİZ 761 Seminer

Araştırma örneklerinin incelenmesi,

Ön araştırma ve konu seçimi

Konu başlıklarının belirlenmesi,

Kaynak tarama ve kaynak kullanımına dair çalışmalar

Yazılı metin çalışmalarına başlanması

Slayt sunum tasarımı

Sunuşların tamamlanması ve düzeltmeler

Sunumlar

FİZ 768 Tez Önerisi

Literatür incelenmesi,

Konu belirleme,

Örneklem toplama yöntemini ve Deney modelini belirleme,

Tez Önerisi sunumu hazırlama

FİZ 770 Uzmanlık Alan Dersi

Literatür İnceleme Yöntemleri

Bilimsel Araştırma Geliştirme

Bilimsel Araştırmada Etik

Bulguları Yorumlama

FİZ 780 Tez Çalışması

Tez konusu hakkında güncel literatür inceleme

Tez için Etik Kurul dosyası hazırlama

Tez Projesi hazırlama

Tez Projesi için materyal ve malzeme temini

Tez Projesi örneklem toplama

Tez Projesi deneysel çalışmalar ön hazırlık ve ön deneyler

Tez Projesi deneysel çalışmaları tamamlama

Tez Projesi Deneysel çıktıları değerlendirme

Bulguların İstatiksel İncelemesi

Tez Yazımı

Tez Sunumu

5. Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisi tamamlanmalıdır. Derslerin başarılmasından sonra yeterlilik sınavından başarılı olmalı, tez önerisini verip tez çalışmasını tamamlamalı ve savunmalıdır.

6. İstihdam Olanakları

Fizyoloji Doktora Programı mezunları programı tamamladığında Doktor (PhD) unvanı alıp, tüm üniversitelerin Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda akademik hayatlarına devam edebilirler.  Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca, yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

7. Akademik Personel

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Sadrettin PENÇE

Prof. Dr. Seyit ANKARALI

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR