Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İletişim

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hamza Ateş

E-mail: sbfkamu@medeniyet.edu.t

 1. Program Hakkında

“Siyaset Bilimi” ve “Kamu Yönetimi” birbirleriyle yakından ilişkili iki alandır ve paranın iki yüzü gibidir. Her ikisi de devlet, siyasi ve idari sistem ile yönetsel karar alma süreçleri gibi kamusal konuları incelerler. Kamu politikaları, siyasi otoritelerce yapıldığı/oluşturulduğu için kamu yöneticileri siyasal aktörleri göz ardı edemeyeceklerdir; kamu politikaları, kamu yöneticilerince uygulandığı için siyasetçiler de kamu yönetimini iyi bilmek zorundadırlar. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde bu iki önemli, entelektüel ve birbirini tamamlayan disiplin bir araya getirilerek; değişik ilgi alanlarını içiren zengin bir ders programı oluşturulmuştur. Böylelikle, öğrencilerimize içinde yaşadığımız ülke ve dünyayı daha iyi anlama, devlet yönetimi ve hükümet etme biçimlerini analiz etmenin yanı sıra; evde, ailede, işyerinde, sivil toplum örgütlerinde, kısacası gündelik hayatın her alanında görülen yönetim ve siyaset konularını sistematik ve analitik bir bakış açısıyla inceleme imkânı sunulmuştur. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal ve yönetsel kurumları/süreçleri bilimsel ve karşılaştırmalı analiz etmeyi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerinde görev alacak kişileri, dünyanın değişen şartlarını da dikkate alarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programları (Türkçe ve İngilizce), tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, önce yüksek lisans derslerini almak durumundadır.

Doktora programları, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

 1. Kabul Koşulları

Doktora programına başvurmak için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 • Türkiye’de veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 • (Lisans mezunu olarak başvuranlar için) Lisans mezuniyet ortalaması 3,25/4,00 ya da 85/100 üzerinde olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) 80 veya üzerinde puan almış olmak.
 • (Yüksek lisans mezunu olarak başvuranlar için) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) programın öngördüğü türde istenilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu puanlar ilgili dönemde enstitünün web sayfasındaki güncel duyurularda açıklanacaktır.
 • ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından programın öngördüğü türde istenilen yeterli puanı almış olmak gerekir. Bu puanlar ilgili dönemde enstitünün web sayfasındaki güncel duyurularda açıklanacaktır.

Adayların değerlendirilmesi: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve yazılı sınav notunun %30’u kullanılarak elde edilen toplam puanı 65 ve üzerinde olan adaylar değerlendirmeye girer. Programın kotası dikkate alınarak, en yüksek puanlı öğrenciler programa kabul edilirler.

 1. Program Yeterlilikleri

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi,
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin içerdiği alanlarda bilimsel ve analitik düşünme becerisi,
 • Kamu örgütlerinin yapısı, işleyişi, sorunları, personel kaynaklarının yönetimi, toplumla ilişkileri konularında uzmanlık bilgisi,
 • Kamu Yönetimi konusunda mesleki bilgilerini geliştirerek, öğretilen bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanılacağına dair yaklaşım edinme,
 • Kamu Yönetiminin gerek kurum içi gerekse toplumla ilişkilerde karşılaşılan sorunlara çözümler üretme konusunda geniş bir bakış açısı,
 • Kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceri,
 • Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama becerisi,
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşıma yetkinliği,
 • Kamu Yönetimi ile ilgili alanlarda mevzuatı bilme ve yorumlama becerisi,
 • Bu disiplinlere dair araştırma yöntemlerine hâkim olma ve bu yöntemleri araştırmalarda kullanabilecek akademik bakış açısı edinebilme,
 • Alanla ilgili temel kaynaklara hâkim olma ve bu kaynakları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Alanla ilgili edinilen temel bilgileri farklı disiplinlerle bir arada ele alabilme ve bütünsel analiz kabiliyeti edinme,
 • Dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimi alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
 • Kamu kurumlarının Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni gelişmelere uyumunun teşviki ve kolaylaştırılması,
 • Kamu kurumlarındaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
 • Türkiye’de kamu yönetimi ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi.
 • Bilimsel etik ve yazım ilkelerine hâkim olma,
 • Alanla ilgili konularda akademik çalışma yapabilme, yazılı ve sözlü aktarım becerisi.

 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Hamza Ateş

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Prof. Dr. Alim Yılmaz

Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz

Doç. Dr. Veysel Kurt

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Malik Yavuz

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kömürcüoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nahide Işıl Çetinkaya İstikbal

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağlar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Halit Korkusuz

Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

 1. Ders Planı

a. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı Zorunlu ve Seçmeli Dersler:

 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

 • Kamu Yönetimi Teorileri
 • Modern Siyasal Teoriler ve Tartışmalar
 • İleri Araştırma Yöntemleri
 • Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Sorunları
 • Türkiye’de Modernleşme ve Sorunları
 • Kamu Politikası Analizi
 • Kamu Yönetiminde Seçme Metinler
 • Şehir Yönetiminde Problemler ve Tartışmalar
 • Karşılaştırmalı Siyaset İleri Okumaları

 1. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

 • Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
 • Türkiye’de Siyaset ve Sorunları
 • Seminer
 • Din ve Siyaset
 • Türk Siyaset Düşüncesinin Gelişimi
 • Demokrasi Teorileri
 • Türk Yönetim Tarihi İncelemeleri
 • Devlet ve Kamu Yönetiminin Gelişimi
 • Türkiye’de Anayasa ve Tartışmaları
 • Karşılaştırmalı Şehir Yönetimi
 • Yerel Yönetimde Güncel Tartışmalar

b. Political Science and Public Administration Phd Program (Course Plan)

 1. Term

 • Public Administration Theories
 • Modern Political Theories and Contemporary Issues
 • Advanced Research Methods
 • Public Administration in Turkey and Contemporary Issues
 • Modernization in Turkey and Contemporary Issues
 • Public Policy Analysis
 • Selected Readings in Public Administration
 • Issues and Debates in Local Government
 • Advanced Readings in Comparative Politics

 1. Term

 • Comparative Public Administration
 • Politics in Turkey and Contemporary Issues
 • Seminar
 • Religion and Politics
 • Development of Turkish Political Thought
 • Theories of Democracy
 • Research in The History of Turkish Administration
 • Development of State and Public Administration
 • Constitution in Turkey and Contemporary Debates
 • Comparative Local Government
 • Current Issues in Local Government

 1. Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam süresi içerisinde tamamlanmak üzere, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.  Öğrencinin mezun olabilmesi için toplamda en az 240 AKTS’ye ulaşacak şekilde derslerini, seminer dersi ve yeterlilik sınavıyla tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

 1. Yeterlilik:

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş beş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az yetmiş beş puan alması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 1. Tez İzleme Komitesi-Tez Önerisi Savunması:

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

 1. Tez Savunması:

Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile birlikte enstitüye sunması gerekir.

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

 1. İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan mezunlarımız kabul şartları ve gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde üniversitelerde ilgili alanda akademik personel olarak çalışma imkânı elde edebilmektedirler. Ayrıca alanın getirdiği mesleki çeşitlilik imkânı nedeniyle birçok farklı kurumda uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler:

 • Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik
 • Kamu kurumlarında uzmanlık
 • Uluslararası kuruluşlarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Sivil toplum kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik
 • Yerel yönetimlerde uzmanlık ve yöneticilik
 • Özel sektörde uzmanlık ve yöneticilik
 • Bankalarda uzmanlık ve yöneticilik
 • Kendi işini kurma ve girişimcilik