Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Nanobilim ve Nanomühendislik

İletişim:

Doç.Dr. Murat Kazanci (Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı Başkanı)

e-mail: murat.kazanci@medeniyet.edu.tr

tel: 0216 2804030

1-) Program Hakkında

Program Tanıtımı

Bir metrenin sadece milyarda biri büyüklüğe karşılık gelen nano ölçekte yapılan çalışmalar günümüzde yeni bir çağı, yani "Nanoteknoloji" çağını başlatmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak birçok malzeme, sistem ve cihaz geliştirilmiş olup her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Nanobilim ve teknolojilerinde meydana gelen bu gelişmeler sayesinde başta savunma sanayi, enerji, iletişim, bilgi sistemleri, yüzey geliştirme sistemleri, malzeme üretimi, tekstil, sağlık bilimleri ve tıp olmak üzere daha birçok sektör nanoteknolojinin uygulama alanı içine girmiştir.

Nanobilim ve Nanomühendislik Bilim Dalı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda ön plana çıkmış ve bu alana büyük kaynakların aktarılmasıyla hayat kalitemizi yükseltmeye yönelik uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı disiplinlerarası çalışmalara imkân verecek araştırma ve uygulama odaklı bir programdır. Program süresince öğrencilere, güncel olarak ortaya çıkmış nanobilim ve nanomühendislik ile ilgili sorunlara, üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle çeşitli araştırma metodları kullanarak ve yeni araştırma metodları geliştirerek cevap verebilen araştırmacılar ve akademisyenler olmaları yönünde eğitim verilmektedir. Doktora programımız ile kendi alanlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmeye odaklı derinlik kazanmış, doktora programının veya üniversite dışında üst düzey pozisyonların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2-) Kabul Koşulları (Her başvuru döneminde yeniden ilan edilecektir):

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK  ANABİLİM DALI

Program Kabul Şartları

(Varsa)

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı

Fizik (eğitim dahil), Kimya (eğitim dahil), Biyoloji (eğitim dahil), Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Nanoteknoloji, Tıp ve Mühendislik alanlarında (Elektrik ve Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislik alanları hariç)  Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

5

2

60

60

S

3) Program Yeterlilikleri:

Bu programdan mezun olan öğrencilerin;

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme becerisini,

Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerileri,

Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası çalışmalarda yer alma; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisini,

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme,

Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme,

Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip ederek ve paylaşarak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme gibi yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi:

Doç. Dr. Murat Kazanci

Doç. Dr. Hüseyin Kurt

Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı

Doç. Dr. Kaan Keçeci

Dr. Öğr. Ü. Semran İpek

Dr. Öğr. Ü. Ümmühan Demir

Dr. Öğr. Ü. Saliha Ece Özbabacan

5) Müfredat

2019 – 2020 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

AÇILACAK OLAN DOKTORA DERSLERİN LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T/U

Saat

Kredi

AKTS

Dersi Verecek

Öğretim Üyesi

NBM703 

 Polimer Nanokompozitler-I

 3

3

 Doç. Dr. Murat Kazanci

 NBM701

 Nano-Manyetizma

3

 Doç. Dr. Hüseyin Kurt

NBM707 

 İleri Kanser Biyolojisi ve Nanoteknolojik Yaklaşımlar

3

 Dr. Öğr. Ü. Ümmühan Demir

 NBM705

 Protein Mühendisliği

 3

3

 Dr. Öğr. Ü. M. Erkan Karabekmez

NBM751 

 Seminer I

 1/2

0

 4

 İlgili Öğretim Üyesi

 NBM771

 Uzmanlık Alan Dersi-I

 4

0

 40

 İlgili Öğretim Üyesi

2019 – 2020 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK DOKTORA PROGRAMINDA

AÇILACAK OLAN DERSLERİN LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T/U

Saat

Kredi

AKTS

Dersi Verecek

Öğretim Üyesi

NBM703 

 Polimer Nanokompozitler-II

 S

3

 Doç. Dr. Murat Kazanci

NBM713 

 Nano-Biyosensörler

 S

3

3

 6

 Doç. Dr. Kaan Keçeci

 NBM715

 Malzemelerin Atomistik Modellemesi

 S

3

6

 Dr. Öğr. Ü. Semran İpek

 NBM753

Nanomühendislikte İleri Doku Kültürü Uygulamaları 

 3

3

 6

 Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı

 NBM700

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 

 3

3

 İlgili Öğretim Üyesi

NBM703 Polimer Nanokompozitler-I

Polimer yapılı nanokompozitler hakkında temel bilgi vermek amacıyla açılmış olan bu derste; malzemeler, üretim metodları, karakterizasyon yöntemleri ve uygulamaları işlenecektir.

NBM701 Nano-Manyetizma

Polimer yapılı nanokompozitler hakkında temel bilgi vermek amacıyla açılmış olan bu derste; malzemeler, üretim metodları, karakterizasyon yöntemleri ve uygulamaları işlenecektir.

NBM707 İleri Kanser Biyolojisi ve Nanoteknolojik Yaklaşımlar

Kanser hücresinin apoptozdan kaçması, sınırsız bölünmesi, metabolik özellikleri, bağışıklık sisteminden kaçması, migrasyon ve invazyonu, anjiyogenezi tetiklemesi

NBM705 Protein Mühendisliği

Literatürden incelenecek örnekler ile bilgi sahibi olunması amaçlanan bazı konular şunlardır:

Protein Mühendisliğine giriş, tarihçe, kullanılan temel terim ve tanımlamalar,

Protein mühendisliğinde kullanılan yaklaşımlar: akılcı tasarım ve yönlendirilmiş mutagenez, yönlendirilmiş evrim ve gen kütüphanelerinin kurulması

DNA’dan Protein’e; Protein Yapısının Genel Özellikleri, İkincil yapılar, 3 Boyutlu yapılar; Protein Katlanması/Stabilite

Protein Dizi ve Yapısı ile ilgili Veri Tabanları; Protein Data Bank (PDB) tanıtımı ve kullanım alanları

Protein yapısının deneysel olarak belirlenmesi: X-ray Kristalografisi, NMR Spektroskopisi, cryo-Elektron Mikroskopu

Protein mühendisliği uygulamalarında moleküler modelleme ve yapı tahmini

NBM751 Seminer I

Sunum hazırlama ve derste ilgili konularda sunum yapma

NBM771 Uzmanlık Alan Dersi-I

Tez aşamalarının ve elde edilen sonuçların tez danışmanı ile tartışılması

NBM703 Polimer Nanokompozitler-II

Polimer yapılı nanokompozitler hakkında temel bilgi vermek amacıyla açılmış olan bu derste; malzemeler, üretim metodları, karakterizasyon yöntemleri ve uygulamaları işlenecektir.

NBM713 Nano-Biyosensörler

Nanosensörlerin temelleri, Biomoleküllere giriş, Biomoleküllere giriş, Nanobiosensör üretiminde kullanılan malzemeler ve yöntemler, Afinite tabanlı nanobiosensör, Amperometrik ve potansiyometrik nanobiosensörler, Elektrokimyasal sistemlerde ileticiler, Nanobiosensörlerde nanomalzeme uygulamaları, Optik nanobiosensörler, Optik nanobiosensör uygulamaları.

NBM715Malzemelerin Atomistik Modellemesi

Kompleks kristal örgü yapıları, örgü defektleri, kristal yüzeyler, ara yüzeyler, ab inito ve empirik potansiyeller, paralel programlama ve GPU üzerinde hesap yapma, moleküler istatistik, moleküler dinamik, fiziksel miktarları inceleme, ortalama dağılımı, radyal dağılım fonksiyonu, korelasyon, oto-korelasyon, vs. modelleme, toplam enerji ve atomlar arası güçler, yerel DFT teori ve ab-initio elektronik yapı hesaplamaları, metaller, yarıiletkenler ve iyonik kristaller için empirik potansiyeller.

NBM753 Nanomühendislikte İleri Doku Kültürü Uygulamaları

Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı

Doku kültürü ve nanoteknolojik yaklaşımlarla kişiye özel tedavi stratejilerinin geliştirilmesi

NBM700 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Araştırma tasarımı, projelendirme, inovasyon yönetimi, Ar-Ge riskleri ve etkin liderlik

6) Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 60 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır.

7) İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, nano boyuttaki malzemelerin endüstriyel uygulamaları konusunda faaliyet gösteren bir bilim ve mühendislik dalı olarak uzay, havacılık ve askeriye gibi stratejik öneme sahip alanlarda, tıp alanında ve özel sektörde AR-Ge laboratuvarlarında ve akademik alanda kariyer yapma imkanına sahip olacaklardır.