Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Moleküler Onkoloji Doktora

İletişim

Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI

Tel:(0216) 280 34 50

e-posta : nagehan.ersoy@medeniyet.edu.tr

1) Program Hakkında

Kanserin oluşum sürecini anlamak, önleyebilmek ve tedavisinde daha başarılı olmak için, birçok daldan uzmanın iş birliği ve katkıları ile gerçekleşecek disiplinler arası araştırmalara ihtiyaç vardır. Moleküler onkoloji; moleküler biyoloji, tıp, biyoteknoloji, genetik, biyomühendislik, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi bölümlerle ortak çalışmalar yürütebilecek disiplinler arası bir alandır. Moleküler onkoloji alanında yapılacak kolaboratif çalışmalarla invaziv olmayan yöntemler kullanılarak kanserlerin erken tanısı, kanser seyrinin hassas yöntemlerle tahmin ve kontrol edilmesi, yeni ve daha etkin kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilebilmesi mümkün olabilecektir. 

Bu çerçevede, moleküler onkoloji alanında disiplinler arası yapılacak olan araştırmalarla genel sağlık düzeyi iyileştirilebileceği gibi, iş gücü kayıplarının engellenmesine ve ekonominin iyileştirilmesine de kuşkusuz katkı sağlanacaktır.

2) Kabul Koşulları

Adayların Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların;

a)Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.25, 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 puana sahip olmaları

gerekir.

Doktora programına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Sayısal puan türünde ALES’ten 70 standart puan almış olmaları (TUS temel puanı 55tir.)

c) ÖSYM tarafından yapılan ya da denkliği kabul edilen uluslararası kuruluşların yaptığı yabancı dil sınavlarından en az 60 puanı almış olmaları

Programa öğrenci kabul süreci İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans\yüksek lisans not ortalamasının %20’si, mülakat\yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

3) Program Yeterlilikleri

  1. Doktora öğrencilerinin moleküler onkoloji alanında deneysel beceri kazanmaları, özgün araştırma projeleri gerçekleştirebilmeleri, elde edilen sonuçların klinik uygulamalarda kullanılabilir hale getirebilme yeteneği kazanmaları ve hızla gelişen bu alanda kendilerini sürekli yenileme becerileri edinmelerinin sağlanması.
  2. Temel ve klinik kanser bilgisine, temel onkoloji laboratuvarı uygulama becerisine, onkoloji araştırmaları için yeterli bilimsel bilgiye sahip, araştırma planlayabilen, deneysel veri toplayıp sonuçlarını istatistiksel metodlarla analiz ve rapor edebilen doktoralı araştırmacı yetiştirilmesi.
  3. Kanserin moleküler biyolojisi, kanserde kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri konularında yetkinliğe sahip doktoralı araştırmacı yetiştirilmesi.

4) Ders veren öğretim üyeleri

Prof. Dr. Nihat DİLSİZ 

Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ

Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU

Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KISAAYAK ÇOLLAK 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan DEMİR 

5) Müfredat

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

MONK 701

Moleküler Onkolojide Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

3

0

3

7

MONK 703

Moleküler Onkolojinin Temelleri

3

0

3

7

MONK xxx

SEÇİMLİK DERS

7

MONK xxx

SEÇİMLİK DERS

7

TOPLAM

28

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

MONK 702

Temel Laboratuvar Teknikleri ve Laboratuvar Güvenliği

2

2

3

7

MONK 704

Kanser Biyolojisi

3

0

3

7

MONK 750

Seminer

1

2

0

4

MONK xxx

SEÇİMLİK DERS

7

MONK xxx

SEÇİMLİK DERS

7

TOPLAM

32

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

60

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

MONK 705

Kanser Genetiği

3

0

3

7

MONK 707

Kanser Biyokimyası

3

0

3

7

MONK 709

Kanserde Sinyal İletim Mekanizmaları

3

0

3

7

MONK 711

Kanser Türlerinin Moleküler Biyolojisi

3

0

3

7

MONK 713

Kimyasal Karsinogenez ve Etkileri

3

0

3

7

MONK 715

Tümör İmmünolojisi

3

0

3

7

MONK 717

Metastaz Biyolojisi 

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

MONK 706

Kanser Hücre Kültürü ve Uygulamaları

2

2

3

7

MONK 708

Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri

2

2

3

7

MONK 710

Kanserde Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulamaları

3

0

3

7

MONK 712

Moleküler Onkolojide Deneysel Hayvan Modelleri

3

0

3

7

MONK 714

Translasyonel Onkoloji

3

0

3

7

MONK 716

Moleküler Kanser Araştırmalarında Biyoinformatik Uygulamalar

2

2

3

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

MONK 760

Yeterlik Sınavı

0

0

0

30

MONK 770

Tez Önerisi

0

0

0

30

MONK 780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

30

MONK 790

Doktora Tezi

0

0

0

90

GENEL TOPLAM

240

6) Mezuniyet Koşulları

Doktora programı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri gereğince zorunlu ve seçmeli dersler ile yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için 240 AKTS lik kredi başarıyla tamamlanmalıdır.

7) İstihdam Olanakları

Mezunlarımız gerek akademik gerekse tıp, ilaç, sağlık uygulamaları alanlarında istihdam edilebilecektir.