Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam ve Türk Felsefesi

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ

0216 280 26 20

Program Hakkında:

İslam ve Türk Felsefesi özellikle ortaçağlar boyunca dünya felsefe birikiminin bütün kazanımlarını öğrenciye sağlayan bir programdır. Bu program İslam ve Türk düşüncesinin metodoloji, metafizik, ontoloji, teoloji, epistemoloji, aksiyoloji çerçevesinde ortaya koyduğu felsefi çabaları ve yazılmış eserleri dikkate alarak günümüz felsefî problemlerine, çağımız insanının zihnine ve entelektüel ilgilerine yaklaştırabilecek bir formasyonu hedefler.

Program bir yandan klasik mirası yeniden keşfetmeyi amaç edinmiş iken diğer yandan İslam toplumlarının, özellikle Selçuklu-Osmanlı-Türk toplumunun, modernlik öncesi ve sonrası entelektüel serüvenlerini felsefî diplinler ışığında araştırma konusu yapmaktadır. Programı yürüten akademik kadro ülkemizde İslam Felsefesi ve Türk Düşüncesi alanında tanınırlığı olan ve yayınlarıyla iz bırakmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede klasik İslam felsefesi eserlerinin dilsel, yorumsal ve felsefi düzeyde okumaları yapılmakta, Türkiye ve dünya üniversitelerinde ortaya konan güncel felsefi problem ve araştırmalar tartışılmaktadır. Alandaki öğretim üyelerimiz Türkiye ve dünyada İslam felsefesi alanında yayınları ve projeleriyle güçlü bir etki sağlayacak ölçüdedir.

Kabul Koşulları:

 1. Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir yüksek lisans/lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 70 puan almış olmaları gerekir.
 3. YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 65 puan almış olmak.
 4. İslam ve Türk Felsefesi Lisansüstü programlarına başvuracak adayların klasik felsefe metni okuyacak düzeyde Arapça veya Farsça bilmesi gerekmektedir.
 5. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir ve alana yönelik özgün yaklaşımlar oluşturur.
 • Felsefe alanında sahip olunan ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır.
 • Felsefe alanındaki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve inceler.
 • Felsefe alanında özgün bir konu, problem veya kişiyi araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
 • Felsefe alanında uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
 • Felsefe alanında eleştirel düşünme ile felsefi sorunlara yeni düşünce ve çözümler getirir.
 • Felsefe alanında kaynak dillerden en az birini Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü iletişim kurar ve tartışır.
 • Felsefe alanını ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerinde rol alır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Doç. Dr. Müstakim ARICI

Doç. Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ

Doç. Dr. Üyesi Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Doç. Dr. Mehmet ÖZTURAN

Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER

Doç. Dr. Mehmet Zahit TİRYAKİ

Doç. Dr. Harun KUŞLU

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat:

I. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli Teorik Uygulama Kredi AKTS 
FELİF 701 Felsefede Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 7
FELİF 703 Yeni-Eflatuncu Felsefe: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 705 Farabî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 707 İbn Sina Felsefesi: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 709 İbn Heysem Felsefesi: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 711 Gazalî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 713 Fahreddin Razî Felsefesi: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 715 İşrakî Felsefe: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 717 Ekberî Düşünce: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 719 İslam Varlık Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 721 İslam Ahlak Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 723 İslam Bilim Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 725 İslam Tıp Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 727 Osmanlı Dönemi Siyaset Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 729 İslam Mantık Tarihi S 3 0 3 7
FELİF 731 Klasik Türkçe Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELİF 733 Arapça Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELİF 735 Farsça Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELİF 737 Çağdaş Türk Düşüncesi S 3 0 3 7
TOPLAM
II. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli Teorik Uygulama Kredi AKTS 
FELİF 700 Seminer Z 0 0 0 4
FELİF 702 Ali Kuşçu: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 704 Seyyid Şerif Cürcânî: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 706 İbn Kemal: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 708 Taşköprülüzâde: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 710 Gelenbevî: Metinler ve Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 712 İslam Siyaset Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 714 Geç Dönem İslam Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 716 Klasik Kognitif Psikoloji: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 718 Osmanlı Felsefesi: Filozoflar ve Metinler S 3 0 3 7
FELİF 720 İslam Toplum ve Tarih Felsefesi: İbn Haldun ve Okulu S 3 0 3 7
FELİF 722 İslam Dil Felsefesi S 3 0 3 7
FELİF 724 Kelamî Fizik Felsefesi S 3 0 3 7
FELİF 726 Geç Dönem İslam Bilim Tarihi S 3 0 3 7
FELİF 728 Sadreddin Şirazi ve Hikmet-i Mütealiye S 3 0 3 7
FELİF 730 İslam Felsefesinde Güncel Sorunlar S 3 0 3 7
FELİF 732 Türk Tehafüt Geleneği S 3 0 3 7
FELİF 734 Klasik Türkçe Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELİF 736 Arapça Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELİF 738 Farsça Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7

FELİF 711 Gazzali Felsefesi: Metinler ve Sorunlar

Gazzali’nin her dönem için belirlenen bazı metin ya da metinleri üzerinden klasik dönemdeki çeşitli felsefi sorunlar belirli ekoller çerçevesinde tartışmaya açılmaktadır. Hem metin hem de dönem bağlamında kavramlar, sorunlar incelenmektedir.

FELİF 712 İslan Siyaset Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

İslâm siyaset düşüncesinin yapısı, farklılık ve süreklilikleri öğrencilerin yapacağı sunumlarla analiz edilecektir.

FELİF 716 Klasik Kognitif Psikoloji: Filozoflar ve Metinler

Yüksek lisanstaki Klasik Nefs Teorisi dersinin devamı niteliğinde düşünülebilecek bu derste İslam Felsefe geleneğindeki nefs teorileri antik Yunan felsefesi ile benzerlikleri ve farklılıkları açısından tartışılmaktadır. Derste söz konusu klasik problemler çağdaş zihin felsefesinde tartışılan temel problemlerle ilişkili bir biçimde ele alınmaktadır.

FELİF 718 Osmanlı Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

Bu derste nazari düşüncenin altı asırda Osmanlı’da izlediği seyri kelam ve felsefe metinlerine yoğunlaşarak tahlil etmeyi amaçlamaktayız.

FELİF 721 İslam Ahlak Felsefesi: Filozoflar ve Metinler

Platon'un, Aristoteles'in, Hedonist ve Stoacı ahlâk düşüncesi. Kelam düşüncesinde ahlâk anlayışı, et-Tıbbu'r-ruhani ve pratik felsefe ekolleri.  

FELİF 725 İslam Tıp Felsefesi

Bu derste İslam felsefesinin klasik çağında yazılmış önemli tıp metinleri özellikle tıpla ilgili genel giriş bölümleri merkeze alınarak incelenmektedir. Bu bölümler tıbbın klasik bilimler şemasındaki yerini ortaya koyduğu kadar nefs-beden ilişkisinin tıbbi arka planı bağlamında dikkate alınmaktadır.

FELİF 737 Çağdaş Türk Felsefesi

Çağdaş İslam/Türk düşüncesinin kaynaklarını, Osmanlı’nın 17. yüzyılda Batı bilim ve felsefesi ile temasını ve sonraki modernleşme serüvenini ele almak. Terminolojik düzeyde kanun, ıslah, nizam, cedid, terakki ve benzeri kavramların 18. ve 19. yüzyıllardaki yansımalarını, Tanzimat sonrası siyasi ve fikri gelişmeleri, modern eğitim kurumları ve neşriyatı belli meseleler etrafında irdelemek ve Cumhuriyet’e uzanan düşünce mirasını tartışmak.

Mezuniyet Koşulları

İki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan derslerini tamamlayan öğrenciler ardından doktora yeterlilik sınavına girerler. Doktora yeterliliği tamamlayan öğrenciler tez dönemine geçiş yapar. Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İslam ve Türk Felsefesi Bilim Dalı doktora yeterlilik sınavı okuma listesi için tıklayınız.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.