Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İletişim:

Arş Gör. Altay ARBAK, e-posta: altay.arbak@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Emine CAN, e-posta: emine.can@medeniyet.edu.tr

Doç. Dr. Kaan KEÇECİ, e-posta: kaan.kececi@medeniyet.edu.tr

1.Program Hakkında

2019-2020 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora  Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçe olup, disiplinler arası nitelikte bir programdır.

Programın amacı; İş güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği alanlarında sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra, ülkenin hem bilgi birikimine katkıda bulunmak hem de politikalar doğrultusunda gelişen sektörel ihtiyacı karşılamaktır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği alanında, sektörlere yönelik spesifik ve bilimsel bilgi sağlayabilen, bilgiyi değerlendirebilen, yorumlayabilen ve uygulama becerisi edinmiş öğrenciler yetiştirmek ana hedeftir.

Doktora programdan mezun olan öğrenciler, ilgili programda "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamak kaydı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda Doktora diploması almaktadırlar.

2.Kabul Koşulları

1 - Mezuniyet Koşulu: Doktora programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Diploma veya geçici mezuniyet belgesini henüz almamış olan adaylar online başvuruda bulunabilir fakat; bu belgelerini kesin kayıt esnasında sunmak zorundadırlar.
2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu: Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan en az 60 puanı almış olmaları gereklidir. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından; ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz.
3- Yabancı Dil Bilgisi: Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puanı almış olmaları gereklidir. 
4- Diploma Mezuniyet Notu Koşulu: Türk uyruklu öğrenci adaylarından; Doktora programına Yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarından; Başvuran adayların yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en az “2,50” olmak zorundadır.

3.Program Yeterlilikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörlere yönelik spesifik ve bilimsel bilgi sağlayabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama becerisi edinme.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki muhakeme becerisi edinme.

Kuramsal, deneysel ve simülasyon temelli araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri analitik yöntemlerle çözme becerisi edinme.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeni uygulamalar hakkında farkındalık oluşturma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi edinme.

Alana özgü verileri toplayabilme, yorumlayabilme, raporlayabilme ve bu verileri mesleki konularda kullanabilme becerisi edinme.

Alana özgü verilerin toplanması, yorumlanması, raporlanması aşamalarında ve mesleki etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme bilinci edinme.

İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve göstergelerini tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.

Üretim süreçlerini analiz ederek iş ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme, değerlendirme ve giderebilme becerisi edinme.

Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme, bu takımlara liderlik yapabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi edinme.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik ölçüm teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.

4. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Emine CAN

Doç. Dr. Selma ARIKAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Safiye ŞAHİN

5. Program

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

L

A

CR

 ECTS

ISG 701

Risk Analizi

Z

3

0

3

7

ISG 702

Güvenlik Mühendisliği

Z

3

0

3

7

ISG 703

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

S

3

0

3

7

ISG 704

Uygulamalı Ergonomi

S

3

0

3

7

ISG 705

İş Kazaları ve Korunma Teknikleri

S

3

0

3

7

ISG 706

Psikososyal Risk Etmenleri

S

3

0

3

7

ISG 707

Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi

S

3

0

3

7

ISG 708

İşyeri Güvenliği ve Çevre Yönetimi

S

3

0

3

7

ISG 709

Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı

S

3

0

3

7

ISG 710

Endüstride İş Güvenliği

S

3

0

3

7

ISG 711

Yangın Önleme Sistemleri ve Teknolojileri

S

3

0

3

7

ISG 712

Güvenlik Kültürü, İş Kazaları ve Kriz Yönetimi

S

3

0

3

7

ISG 713

İşletmeler için İş Güvenliği ve Verimlilik Çalışmaları

S

3

0

3

7

ISG 714

Havalandırma ve İklimlendirme

S

3

0

3

7

ISG 715

İş Güvenliğinde Çalışma Ortamı Değerlendirilmesi

S

3

0

3

7

ISG 716

Özel Politika Gerektiren Gruplar

S

3

0

3

7

ISG 717

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

S

3

0

3

7

ISG 718

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

S

3

0

3

7

ISG 719

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Performans Ölçme

S

3

0

3

7

ISG 720

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlk Yardım

S

3

0

3

7

ISG 780

Seminer (Doktora)

Z

0

2

0

4

ISG 790

Doktora Tezi

Z

0

0

0

90

Ders İçerikleri

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 701

Risk Analizi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Risk Yönetimine Giriş, Riskin Tanımı ve Riskin Temel Özellikleri, Risk Algılama, Tehlike ve Risk, Risk Yönetim Sistemi Aşamaları, Risk Değerlendirme, Risk Değerlendirme Yöntemleri, Risk Matrisi, Olasılık ve Etki Analizi, Olay Ağacı Analizi, Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi, Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (HAZOP), Neden – Sonuç Analizi, Ön Tehlike Analizi, Birincil Risk Analizi,Risk ve tehlike kavramları, Kontrol listeleri oluşturmak, Risk analizi yöntemleri Kantitatif, Kalitatif Risk analizleri (what if, Matris, Fine Kinley, İş güvenlik analizi (JSA) vs.) Bulanık mantık.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 702

Güvenlik Mühendisliği

      7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Kalite, Kalite Güvenilirlik İlişkisi, Güvenilirlik Mühendisliğinin Temel Kavramları ve Tanımları, Güvenilirlik Matematiği, Güvenilirlik ve Bakım Faaliyetlerinin İlişkilendirilmesi, Temel Güvenilirlik Hesaplamaları, Tahmin ve Kestirim, Ömür Dağılımları, Güvenilirlik Testi ve Planlama, Sistem Güvenilirliği, Güvenilirlik için Tahmin, Üretimde Güvenilirlik. 

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 703

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Meslek Hastalıklarının Tipleri ve Sınıflandırılması, Kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar, Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar, Mesleki enfeksiyonlar, Mesleki akciğer, cilt, kas iskelet sistemi, kanser, hastalıkları, Psikososyal faktörlere bağlı hastalıklar, Risk Değerlendirmesi ve Sağlık Gözetimi, İş Sağlığı Profesyonellerinin Sorumluluklarıİşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 704

Uygulamalı Ergonomi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Ergonomi Kavramı, İnsan-Makine Sistemleri, Çalışma Şekilleri, Vardiya Sistemleri, Yorgunluk Kavramı, Mola Kavramı ve Mola Sürelerinin Belirlenmesi, İş Güvenliğinde Ergonominin Önemi ve Yeri, Aydınlatma Kavramı, İşyerlerinde Aydınlatma Şekilleri, Gürültü Kavramı ve Gürültüyle Mücadele, Titreşim Kavramı, Zararlı Maddeler, İklim Şartlarının Çalışana Etkileri ve Alınacak Önlemler, Farklı İş Kollarında Yapılmış Ergonomik Çalışmalar ve Alınabilecek Önlemler.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 705

İş Kazaları ve Korunma Teknikleri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İş kazaları, İş kazalarının sınıflandırılması, Kaza sebeplendirme yaklaşımları, İş kazaları soruşturması ve raporlanması, İş kazalarının önlenmesi için güvenlik tedbirleri, Atölye güvenliği, Tüm tezgahlar ile ilgili ortak güvenlik önlemleri, Koruyucu araçlar, Makinelere takılan koruyucu aparatlar, Koruyucuların tasarımında göz önünde tutulacak genel kurallar.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 706

Psikososyal Risk Etmenleri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri, psikososyal risklerle ilgili kişiye yönelik ölçümler, Dünyada ve Türkiye’de   psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları, çalışanların ruhsal, bedensel   sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş psikoloğunun önemi, işyerinde stres kavramı, psikososyal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü, çalışanları olumsuz etkileyen etmenler; çalışma ortamı ve süresi, ücret, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, sendikalaşma, kreş, gündüz bakımevi vb., gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanlar, tacizler, stres, ayrımcılık, baskı ve taciz

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 707

Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yangın, Deprem, Sel ve Diğer Doğal Afetler, Endüstriyel Kaza Durumları, Kaza Nedenleri, Acil Durum Yönetimi, Afet ve Endüstriyel Kazalarda Hareket Planları, Arama ve Kurtarmada Genel Esaslar, Yardım İsteme, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması ve Hazırlanması, İlk Yardım Bilgisi, Harita, Pusula ve Telsiz bilgisi, Emniyet Kemeri ve İpten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Arama Organizasyonu ve Arama Yöntemleri.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 708

İşyeri Güvenliği ve Çevre Yönetimi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

. İş güvenliğinde çevre yönetimi gereksinimi, Temel tanımlar, Çevresel kaynaklar, Enerji ve çevre, Sürdürülebilir Kalkınma, Türkiye’de Çevre Mevzuatı, Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği, Gayrisıhhı Müesseseler Yömetmeliği, Diğer Yönetmelikler

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 709

Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Meslek hastalıkları ve işe bağlı hastalıklar, Kimyasal etkenlere bağlı sağlık sorunları, Fiziksel etkenlere bağlı sağlık sorunları, Mesleki enfeksiyonlar, Mesleki akciğer hastalıkları, Mesleki cilt hastalıkları, Mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıkları, Mesleki kanserler, Mesleki psikososyal faktörler, İş sağlığı ve kardiyovasküler risk, Çalışma ortamının gözetimi, İşe giriş ve devamındaki zorunlu sağlık kontrolleri, Mesleki rehabilitasyon, özelliği olan işkollarındaki kontroller, Çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimleri, Çalışma yaşamında hassas gruplar, İşyerindeki sağlık kayıt sistemi, İşyerinde beslenme, bağışıklama etik sorunlar, Ergonomik Hijyen, Endüstriyel hijyen ve İşçi sağlığı hakkında mevzuat.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 710

Endüstride İş Güvenliği

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Lojistiği İlgilendiren İş Güvenliği Mevzuatları, Lojistik Endüstrisinde Ortak Güvenlik, Problemleri ve Kontrol Yöntemleri, Manuel Taşımacılık, ForkLift Operasyonları, Vinçler ve Kaldırma, Konveyörler, Otomatik Güdümlü Araçlarla Taşıma, Kargo Güvenliği, Karayolu ile taşımacılıkta güvenlik, Limanlar ve Deniz Taşımacılığında Güvenlik, Trenyolu taşımacılığında Güvenlik, Kullanıcı Ekranları Araçları, Lojistik Bilgi Sistemlerinin Güvenlikteki Yeri

 

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 711

Yangın Önleme Sistemleri ve Teknolojileri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yangın yönetimi ile ilgili olarak organizayonel ve yapısal önlemler, Kimyasalların yanıcılık sınıfı ve derecesi; Yangın türlerine göre kullanılacak Ekipman; Portatif ve sabit yangın müdahale sistemleri; Kimyasallarda yangın müdahale sistemleri; Yangından Korunma Politikaları ve Yanıcı Kimyasalların Depolama Koşulları

                                                                                

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 712

Güvenlik Kültürü, İş Kazaları ve Kriz Yönetimi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

. İş güvenliği kültürü, güvenlik kültürünün önemi, Kaza ve iş kazası kavramları. İş kazalarının nedenleri ve iş kazalarının sınıflandırılması. İş kazalarının epidemiyolojisi, İş kazası istatistikleri, uluslararası standartlara göre yıllık iş kazalarının maliyetinin hesaplanması; meslek hastalıklarının maliyeti; uluslararası ve sektörel boyutta iş kazaları ve meslek hastalıklarının incelenmesi. Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi, kazanın incelenmesi, rapor ve istatistik düzenlenmesi. İş kazası nedenleri ve iş kazasından korunma önlemleri. Tehlike kaynağına yönelik koruma uygulamaları, ortama yönelik koruma uygulamaları ve kişiye yönelik koruma uygulamaları, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Ramak kala ve iş kazası anında yapılması gerekenler, İş kazası urumunda kriz yönetimi.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 713

İşletmeler için İş Güvenliği ve Verimlilik Çalışmaları

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Verimlilik kavramı, tanımlar, Verimliliği artıran faktörler, İşletme verimliliğini etkileyen iç ve dış faktörlerin analizi, Verimlilik analizleri, İşletme düzeyinde verimlilik analizleri,Verimlilik artırma stratejisi ve teknikleri,Verimlilik analizleri ile kazaların nedenlerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları, fabrika yerleşim düzeni, malzemelerin, donatımın ve işçilerin dolaşımı gibi verimlilik çalışmalarının iş güvenliği alanına uygun olarak düzenlenmesi, çalışma fiziki ortamının insan faktörü açısından uygunluğu, aydınlatma,gürültü, iklimlendirme ve çalışma saatleri konusunda uluslararası işletme ortamı kabulleri ve bu parametrelerin iş güvenliği açısından verimlilikte kullanılan teknikler ile değerlendirilmesi, sonuçların insan faktörü ve işletme verimliliği ile uyumunu sağlama çalışmaları. Sanayiye yönelik uygulamalı çalışma örnekleri.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 714

Havalandırma ve İklimlendirme

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İdeal çalışma ortamının havasının özellikleri, çalışma ortamında çalışanların sağlığı ve konforları için gerekli olan havalandırma ve iklimlendirme prensipleri, ortam havasının özellikleri, havalandırmanın genel prensipleri, havalandırma ve hava ihtiyacı, doğal, lokal veya genel havalandırma, işyerlerinde iklimlendirme, ilgili mevzuat

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 715

İş Güvenliğinde Çalışma Ortamı Değerlendirilmesi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Kapalı alan tanımı. Kapalı alanlarda havalandırma, patlama ve yangın, aydınlatma, çalışma sistemi (ön izin, ölçüm, gözetleme). Kapalı alanlarda kullanılacak iş ekipmanları ve koruyucu sistemler. Kapalı alanlarda yapılan çalışmalardan kaynaklanan İSG riskleri ve alınması gereken önlemler, İlgili mevzuat

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 716

Özel Politika Gerektiren Gruplar

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İş sağlığında risk kavramı, iş sağlığında risk değerlendirme, çalışma yaşamında kırılgan gruplar kavramı, çalışma yaşamında kadın, çalışma yaşamında çocuklar, çalışma yaşamında yaşlılar, çalışma yaşamında engellilik, riskli işkolları örnekleri; maden, sağlık, tarım, petrokimya, vardiya çalışması ve düzenlenmesi, küçük işletmeler, risk yönetimi kavramı, risk değerlendirme yöntemler

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 717

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İlgili mevzuat (ATEX 137, ATEX 100a), yanma kimyası ve patlama, detonasyon, deflegrasyon, geri patlama (flashback), patlamadan korunma dokümanı, içeriği ve gereklilikleri, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, etiket ve işaretleme, patlamadan korunma dökümanı örneği, örnek hesaplama çalışması ve örnek rapor hazırlık uygulaması

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 718

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İSG alanında yaygın kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek, Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi, ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800, TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001, Politika belirleme ve planlama, kontrol ve düzeltici-önleyici faktörler, kayıt ve tetkik, politika belgesi ile İSG alanında izlenecek strateji ve hedef ortaya koyma, organizasyon oluşturma, planlama ve strateji, uygulamanın değerlendirilmesi, sonuçlara göre yeni tedbirler alınması

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 719

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Performans Ölçme

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

 Performans ölçümünde genel yaklaşımlar; iş-ünite bazında değerlendirme, organizasyon bazında değerlendirme, iş-görev bazında değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde performans ölçümü ve izleme, Etkin performans ölçüm kriterleri, İSG yönetim sistemi uygulama, ön durum değerlendirme, yasal zorunluluklar, tehlikeler ve risklerin tespiti ve ortadan kaldırılması, performans ölçüm izleme yöntemleri; proaktif izleme ve reaktif izleme, performans ölçmede ve izlemede kullanılan cihazlar, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 720

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlk Yardım

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

. Genel bilgiler, ilk yardım çantası, kanamalar, solunum yolu tıkanıklıkları, boğulmalar, hasta ve yaralı taşıma, göze, kulağa, buruna yabancı cisim kaçması, zehirlenmeler, yaralanmalar, hayvan ısırıkları ve böcek sokmaları, çıkıklar, burkulmalar, kırıklar, donmalar, yanıklar, bilinç bozuklukları, psikolojik ilk yardım, HIV/AIDS  ve diğer acil durumlar

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 780

Seminer (Doktora)

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma ve uygulama alanlarına yönelik sunumlar.

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Önkoşul

ISG 790

Doktora Tezi

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Öğrenci, danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenen konuda doktora tezi hazırlar.

6. Mezuniyet Koşulları

Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için sekiz yarıyıldır. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders,  bir seminer dersi,  yeterlik sınavı,  tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Bu 60 AKTS aşağıdaki tabloda belirtilen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. İstendiği takdirde 60 AKTS İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarında açılan seçmeli derslerden İş Sağlığı ve Güvenliği doktora programı anabilim dalı başkanı ve öğrenci danışmanının önerisi ile alınabilir. 

7. İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programını başarıyla bitirenler B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavına girebilirler.