Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat

İletişim 

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

0 216 280 25 14

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

İktisat Doktora programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek araştırma yeteneği edinmiş, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip akademisyen ve nitelikli işgücü oluşturmaktır.

Hedefler:

Gerek kamunun gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu iktisadi analiz ve iktisat politikası konularında aranan becerilere sahip uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Nitelikli akademik kariyer sahibi mezunlar yetiştirmek ve uluslararası rekabete hazır akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

Alınacak Derece:

İktisat, Doktora Derecesi

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı İktisat Doktora programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmaktadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

 1.     Program Yeterlilikleri
 1. Makroekonomi ve mikroekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve ekonometrik metotlar hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS

Kredisi

                                                  1. YARIYIL

İKT701

İleri Mikro İktisat*

3

0

3

7

İKT731

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

7

İKTxxx

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

İKTxxx

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

TOPLAM

12

28

                                                  2. YARIYIL

İKT702

İleri Makro İktisat*

3

0

3

7

İKT703

İleri Ekonometri*

3

0

3

7

İKT750

Seminer

1

0

0

4

İKTxxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

İKTxxx

Seçimlik Ders IV

3

0

3

7

TOPLAM

12

32

Derslerin

Genel Toplamı

24

60

                                  3. 4. 5. ve 6 YARIYIL

İKT760

Yeterlilik Sınavı

0

0

0

30

İKT770

Tez Önerisi

0

0

0

30

İKT780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

30

İKT790

Doktora Tezi

0

0

0

90

Genel Toplam

24

240

* İktisat Tezli Yüksek Lisans Programında zorunlu dersler olarak yer alan İKT510 Ekonometrik Analiz, İKT 511 Mikro İktisadi Analiz ve İKT 512 Makro İktisadi Analiz veya muadili derslerden başarılı olunduktan sonra İktisat Doktora programında zorunlu ders olarak yer alan İKT701, İKT702 İleri Makro İktisat ve İKT703 İleri Ekonometri dersleri alınabilinir.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT 703

İLERİ EKONOMETRİ

3

0

3

7

İKT 705

KANTİTATİF MAKRO İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 707

KAMU EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT 709

TOPLUMLAR VE EKONOMİLER

3

0

3

7

İKT 711

FİNANSAL EKONOMETRİ

3

0

3

7

İKT 713

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

3

0

3

7

İKT 715

TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT 717

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT 719

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ

3

0

3

7

İKT 721

FİNANSAL İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 723

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

3

0

3

7

İKT 725

PARA POLİTİKASI VE FİNANSAL PİYASALAR

3

0

3

7

İKT 727

ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZ

3

0

3

7

İKT 729

ULUSLARARASI EKONOMİ VE FİNANS

3

0

3

7

İKT 733

MATEMATİKSEL İKTİSAT

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT 704

EMEK EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT 706

İKTİSAT METODOLOJİSİ

3

0

3

7

İKT 708

ENDÜSTRİYEL İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 710

EMEK EKONOMİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT 712

UYGULAMALI EKONOMETRİ

3

0

3

7

İKT 714

KURUMSAL PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ GELİŞME

3

0

3

7

İKT 716

ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ

3

0

3

7

İKT 718

İKTİSAT TARİHİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT 720

KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK SİSTEMLER

3

0

3

7

İKT 722

KÜRESEL İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT 724

GLOBAL POLİTİK İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 726

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR

3

0

3

7

İKT 728

KALKINMA EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT 730

MAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT 732

ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER

3

0

3

7

İKT701 İleri Mikro İktisat*    (3, 0, 3, 7)

Bu derste, öğrencilerin tüketici teorisi, tercih, seçim, üretici teorisi, piyasa yapıları, refah iktisadı, genel denge, oyun teorisi, sosyal seçim ve mekanizma tasarımı gibi belli başlı alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu dersin içeriği, optimizasyon, tüketici teorisi, üretici teorisi, piyasalar, genel denge, oyun teorisi, sosyal seçim ve mekanizma tasarımıyla ilgili konulardan oluşmaktadır.

İKT731 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik         (3, 0, 3, 7)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

İKT702 İleri Makro İktisat*    (3, 0, 3, 7)

İleri düzeyde makro iktisat bilgisi kazandırmak için yatırım teorisi, para, Örtüşen nesil modelleri, devresel hareketler konularının derinlemesine analizini yapmak. Tüketim ve yatırım, Sonsuz ufuk modelleri, Örtüşen nesiller modeli, Yeni Büyüme Teorileri, Keynezyen Konjonktür Teorileri, Ekonomik devresel hareketler, Tüketim ve Yatırım, Enflasyon ve Para Politikası

İKT703 İleri Ekonometri*      (3, 0, 3, 7)

Matris cebiriyle Klasik regresyon modeli, Tahmin Yöntemleri, En Küçük Kareler, En Yüksek Olabilirlik (ML), Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM), Araç Değişkenler Yöntemi (IV), Değişen Varyans, Model Kurma Hataları, Zaman Serileriyle Regresyon, Durağanlık, Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Panel Veri Modelleri

İKT 705           KANTİTATİF MAKRO İKTİSAT (3, 0, 3, 7)

Bu derste tüketim ve yatırım, sonsuz ufuk modelleri, örtüşen nesiller modeli , yeni büyüme teorileri, keynezyen konjonktür teorileri, ekonomik devresel hareketler, tüketim ve yatırım, enflasyon ve para politikası konuları kantitatif teknikler ile ele alınacaktır.

İKT 707           KAMU EKONOMİSİ    (3, 0, 3, 7)

Kamu ekonomisinin tanıtımı, refah ekonomisi tekrarı, devletin varlığı için ekonomik gerekçeler, kamu malları teorisi, dışsallıklar, kamusal çözümler, kamusal karar alma mekanizmaları.

İKT 709           TOPLUMLAR VE EKONOMİLER         (3, 0, 3, 7)

Feodal dönemden günümüze batı medeniyetinin gelişim sürecinin kendi içindeki tarihsel dönüşümü ve analizi, ayrıca günümüz toplumlarıyla kurulacak bağlantılar ve diğer toplum ve ekonomilerle karşılaştırmalı analizler.

İKT 711           FİNANSAL EKONOMETRİ      (3, 0, 3, 7)

Temel finansal zaman serisi modellemeleri; Value-at-Risk (VaR) ölçütleri test ve karşılaştırmaları, stokastik volatilite; AR, MA, ARMA, VaR dinamik modellerine genel bakış ve ARIMA, VaR modelleri ile tahminler; ARCH ve GARCH Modelleri ve uygulamaları; Efficient Market Hypothesis ve finansal varlıkların getirilerinin tahmin edilebilirliği; En kucuk kareler ve maksimum en olasilik yontemleri, indeks modelleri, CAPM ve Coklu Faktor Modellerinin test edilmesi. Otokorelasyon Analizi

İKT 713           İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ   (3, 0, 3, 7)

İslam ekonomisi ve finansının paradigmasını anlayabilmek için kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır.  Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomisi ve finansının Türk finansal sektörü içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

İKT 715           TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ        (3, 0, 3, 7)

Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi, mevcut durum ve gelecek perspektifleri açısından sektörel analizi, 1930'lardan itibaren Türkiye ekonomisinin temel yapısal problemleri (yüksek işsizlik, cari açık, bölgesel ve gelir dağılımında eşitsizlikler gibi), 1930’lardan itibaren para ve maliye politikaları, finansal krizler ve AB entegrasyon sürecinde karşılaşılan problemler ve dönüşümler

İKT 717           OSMANLI İKTİSAT TARİHİ      (3, 0, 3, 7)

Osmanlı iktisat tarihinin dünya tarihi içindeki yerini irdelemek, bu konuda öğrencilerin karşılaştırmalı analiz yapmalarını sağlamak ve değerlendirme yeteneklerini artırmak. Osmanlı ekonomisinde ve değişimin makro göstergelerle izlenmesi; tarım, sanayi, ticaret ve toplumsal yapıdaki dönüşüm.

İKT 719           TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ (3, 0, 3, 7)

Cumhuriyet sonrası hükümetler ve iktisat politikaları tarım sektörüne uygulanan politikalar, sanayi sektörüne uygulanan politikalar, hizmet sektörüne uygulanan politikalar, vergi politikaları faiz ve ücret politikaları kredi politikaları girişimcilik destek programları

İKT 721           FİNANSAL İKTİSAT     (3, 0, 3, 7)

Bu ders, finansal ekonominin işleyişini ileri düzeyde matematiksel metotlar kullanarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Aktif fiyatlandırma, porföy seçim teorisi, tahvil, hisse senedi piyasaları ve türev piyasaları

İKT 723           GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK       (3, 0, 3, 7)

Gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilgili temel kavramlar, gelir dağılımı teorileri, gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele politikaları, politikaların amaçları ve araçları, gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümü, gelir dağılımı ve yoksulluk ilişkisi ve göstergelerinin özellikle Türkiye ve AB ve diğer uluslararası entegrasyon örnekleri.

İKT 725           PARA POLİTİKASI VE FİNANSAL PİYASALAR (3, 0, 3, 7)

Modern parasal teori ve araçlarının anlatılarak, parasal ve maliye politikalarının bankacılık, finansal ve sermaye piyasaları üzerindeki etkilerini; para politikasının amaçlarını, stratejilerini ve taktiklerini; uluslararası finansal sistem ve döviz piyasalarını; politika tercihleri arasındaki değiş-tokuşun ve bu değiş tokuşun farklı koşullardaki politika uygulamalarının analiz edilmesi.

İKT 727           ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZ     (3, 0, 3, 7)

Uluslararası ticaret politikaları gümrük vergileri ve vergi dışı ticaret engelleri GATT ve Dünya Ticaret Örgütü’nün dünya ticaretine etkileri bunların dışında kalan uluslararası ticaret klasik ve neo-klasik dış ticaret teorileri dış ticaret hadleri dış ticaret çarpanı ödemeler dengesi teorileri ve analizi dış ticaret işlemleri, üretim faktörlerinin politikaları, dış ekonomik ilişkilerin kalkınma üzerindeki etkileri, uluslararası ekonomik birleşmeler ve dünya para sistemi

İKT 729           ULUSLARARASI EKONOMİ VE FİNANS         (3, 0, 3, 7)

Uluslararası finansal sistem, döviz kuru sistemleri, uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesi, temel parite koşulları, döviz piyasaları, çok uluslu işletmeler, uluslararası tahvil piyasası, uluslararası öz sermaye piyasası.

İKT 704           EMEK EKONOMİSİ     (3, 0, 3, 7)

İstihdamın cinsiyet ve yapısal analizi, sektörel düzeylerde işsizlik analizi, Emek yoğun veya sermaye yoğun üretim sistemlerine göre istihdamın özellikleri.

İKT 706           İKTİSAT METODOLOJİSİ         (3, 0, 3, 7)

Derste öncelikle bilimsel bilgi konusu ele alınmaktadır. Daha sonra iktisadın yöntemsel temelleri değerlendirilmekte ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi ele alınmaktadır. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, bu dersin amacı öğrencilere iktisat biliminin temel yöntemlerini öğretmektir.

İKT 708           ENDÜSTRİYEL İKTİSAT           (3, 0, 3, 7)

Piyasa yapıları iktisat teorisinin modeller çerçevesinde incelendiği en önemli alanlardan biridir. Ders bu noktadan başlayarak teorik ve ampirik olarak piyasa yapılarını, piyasa gücünü, etkinliği ve diğer önemli parametreleri incelemektedir. Piyasa Yapıları, Cournot-Bertrand-Stackelberg Oligopolü, Piyasa Gücü ve Etkinlik Tartışmaları, Regülasyon.

İKT 710           EMEK EKONOMİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR (3, 0, 3, 7)

İş piyasaları, emek arzı modelleri (boş zaman, çalışma ve aile modelleri). Emek arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi. Ücret belirlenmesi, ücret belirlenmesinin yasal ve kurumsal yönleri, işsizliğin doğası, nedenleri ve farklı açıklamaları, ücret pazarlığı ile ilgili modeller: Türk iş yasaları.

İKT 712           UYGULAMALI EKONOMETRİ (3, 0, 3, 7)

Tüketim fonksiyonlarının doğrusal, yarı-logaritmik ve çift logaritmik formlarda tahmini, esnekliklerin tahmini ve yorumlanması, üretim fonksiyonlarının tahmini, Cobb-Douglas, sabit İkame esnekli üretim fonksiyonları vb, denge seviyesin uygulamalı olarak tahmin edilmesi, gerek özel gerekse kamu sektörü için geleceğe ilişkin tahminlemede kullanılam ekonometrik teknikler, endüstriyel, firma merkezli ve bölgesel seviyede model değerlendirmelerinin bilgisayar ortamında ekonometrik paket programlar.

İKT 714           KURUMSAL PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ GELİŞME      (3, 0, 3, 7)

Kurumlar ve kurumsal değişim. İşbirliğinin analizi. Kurumlar teorisinde davranışsal varsayımlar. İşlem maliyeti ve kısıtlar. Kurumlar ve ekonomik performans ilişkisi. Ekonomik gelişmeyi kurumsal perspektiften ele alan teorilerin incelenmesi.

İKT 716           ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ    (3, 0, 3, 7)

Zaman Serileri ekonometrinin en ilgi çeken konuların biri olarak ele alınacaktır. Zaman serilerinin en önemli uygulama alanı olan iktisadi değişkenlerin yorumu ve tahmininde nasıl kullanıldığı ele alınmaktadır. Zaman serilerin farklı varyanslı ve uzun dönem ilişkisini gösteren modeller ve tahminler bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır

İKT 718           İKTİSAT TARİHİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR     (3, 0, 3, 7)

Osmanlı tarihine farklı yaklaşımların değerlendirmek, ortaya çıkışından 19. yüzyıl sonuna kadar önemli sosyal, iktisadi ve siyasi değişim ve dönüşümünü tartışmak ve bu konularda yapılmış farklı çalışmaları ele almak.

İKT 720           KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK SİSTEMLER  (3, 0, 3, 7)

Kapitalizmin oluşma ve olgunlaşma süreci; komünizmin doğuşu ve çöküşü, kapitalist sistemle etkileşimi ve kapitalizmin geleceği.

İKT 722           KÜRESEL İKTİSAT TARİHİ       (3, 0, 3, 7)

İlk çağlarda ekonomik gelişme ve tarım devrimi, Yunan ve Roma dönemlerinde ekonomik yapı, derebeylik düzeni ve ekonomi, ortaçağ Avrupa’sında ekonomik gelişim, İslam dünyasında ekonomik düzen, coğrafi keşifler ve etkileri, fiyat devrimi, merkantilizm, modern endüstrinin doğuşu, sanayi devrimi ve beşeri sonuçları, bankacılık ve finans, Amerika kıtası ve Uzak Doğu’daki ekonomik gelişmeler, ekonomik krizler ve yirminci yüzyıl dünya ekonomisi, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları.

İKT 724           GLOBAL POLİTİK İKTİSAT       (3, 0, 3, 7)

Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan UPI paradigmalarının incelenmesiyle başlar. Bu bağlamda merkantilist, liberal ve Marxist paradigmalar üzerine odaklanır. Bunu takiben uluslararası para sisteminin İkinci Dünya savaşı sonrası dönemdeki gelişimi incelenir. Bretton Woods sisteminin çöküşü ve globalizasyon sürecinin başlamasıyla IMF, GATT/WTO gibi uluslararası örgütlerin değişen rolleri vurgulanır. Son olarak az gelişmiş ülkelerin 1980li yıllarda yaşamış olduğu borç krizleri ile halen Avrupa Para Birliği üyesi Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu borç krizi karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınır.

İKT 726           TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR       (3, 0, 3, 7)

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışadönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.

İKT 728           KALKINMA EKONOMİSİ        (3, 0, 3, 7)

Kalkınma Teorilerini dört temel odakta inceleyerek Kalkınmanın yeni yönelimleri ve teorik çerçevesini belirlemek. Merkez-Çevre Odaklı ekonomik yapılanmanın teorik çerçevesini oluşturmak.

İKT 730           MAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR      (3, 0, 3, 7)

Klasik Dikotimi Doktrini'nin tarihsel gelişim süreci. Nominal Atalet Teorileri. Beklenti teorilerinin makro iktisadi modelleri. Para Yanılsaması ve Enflasyon olgularına ilişkin iktisadi analizler.

İKT 732           ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER      (3, 0, 3, 7)

Klasik dış ticaret teorisi ve yeni teoriler incelenerek teorileşme sürecinin evrimine yer verilecektir. Sanayileşmenin bir aracı olarak ticaret politikaları ele alınacaktır. Ülkelerin düzenleyici rejimleri ve WTO/GATT gibi uluslararası anlaşmalar sistemi arasındaki etkileşim incelenecektir. Bu çerçevede küreselleşmenin etkileri de göz önünde bulundurulacaktır.

 1.     Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında Yeterlilik Sınavı, Tez Önerisi, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez ile birlikte 240 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip öğrenci önce yeterlilik sınavına girer ardından bir tez önerisini atanan jüri önünde sunar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda 90 AKTS değerinde olan tez çalışması yaparak teslim eder. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

 1.     İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, özel ve kamu sektöründe pek çok pozisyonda çalışmaktadırlar.

Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı özel ve kamu kurumlarında (DPT, Merkez Bankası, Tüik vb)  istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora sonrası programlara başvuruda bulunabilir.