Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Beslenme ve Metabolizma

İletişim

           Prof Dr Aytekin Oğuz 05327903081,  02165709190

           Banu Mesçi 05322923159, 02165709195

  1. Program Hakkında

Programımız ateroskleroz, hipertansiyon ve diyabeti içeren kardiyometabolik hastalıkların etyopatogenezleri, prevansiyonu ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesini kapsar. Program kapsamında  etyopatogenez hakkındaki son veriler, konuyla ilgili günümüze kadar yapılmış önemli çalışmalar, güncel kılavuzlar, ileriye yönelik araştırma konuları ve teknolojinin kullanımı bulunmaktadır. Ders programında yer alan tıbbı etik, bilimsel araştırma yöntemleri ve veri tabanlarının kullanımı katılımcıların ileriye yönelik bu branşta kendilerini geliştirmeye yönelik alt zemini sağlamalarını amaçlamaktadır.

  1. Kabul Koşulları

Tıp doktoru olmak

Yabancı dilden geçer puan almak

ALES belgesi/TUS belgesi

Yazılı sınavda başarı sağlamak

(ALES/TUS puanı x 0.5) + (okul başarı puanı x 0.3) + (sınav puanı x 0.2) > 80 olmalı

  1. Program Yeterlilikleri

Her dersten 100 üzerinden 80 alarak geçmek

Doktora eğitimi süresinde çalışmaları başlayan 2 adet SCI/ SCI-Expanded yayın yapılması

Yeterlilik sınavını geçmek

Yeterlilik sınavı sonrasında alınan tezi tamamlamak

  1. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi:

Prof. Dr. Aytekin Oğuz

Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu

Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı

Prof. Dr. Mustafa Kanat

Prof. Dr. Mehmet Sargın

Doç. Dr. Banu Mesçi

Dr. Öğr. üyesi Bülent Can

  1. Müfredat:

İnsülin direnci

Obezite

Yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ateroskleroz

Tip 1 DiabetesMellitus

Tip 2 DiabetesMellitus

Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Tıbbi Araştırma Etiği

Veri tabanları ve sunum teknikleri

Seminer

İnsülin direnci:

İnsülin direnci dersinde insülin hormonu, reseptörünün yapısı ve insülin  direncinin moleküler düzeydeki patofizyolojisi ve bozulan yolaklar anlatılır. İnsülin direncinin tanısında kullanılan yöntemler ve laboratuvar teknikleri birbirleriyle karşılaştırılarak üstün oldukları kısımlar detaylı olarak açıklanır. Dersin içeriği metabolik sendrom gibi insülin direnci zemininde gelişen heterojen yapıda hastalıkları ve bir takım sistemik problemleri anlamada fayda sağlamaktadır. İnsülin direncinin önlenmesine yönelik global ve ulusal planlar gözden geçirilir, güncel ve kullanım potansiyeli olan yöntemler araştırılır, tartışılır.

Obezite:

Obezite dersinde obezite kavrami tanımlanır ve sınıflaması yapılır. Yağ dokusunu özellikleri ve sınıflamas hücresel düzeyde anlatılarak patogenezinin daha iyi anlaşılması sağlanır. Obeziteyle birliktelik gösteren hastalıklar hakkında fikir sahibi olunur. Obez bireylere yaklaşım, klinik değerlendirme ve farmakolojik ve farmakoloji dışı tedavi yöntemleri  güncel kılavuzlar eşliğinde tartışılır.

Yaşam tarzı değişikliği:

Yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme dersinde, yaşam tarzının aterometabolik hastalıkların gelişimi, önlenmesi ve tedavisindeki etkisi incelenir. Bu konuda yapılmış çalışmalar, kılavuzlar gözden geçirilir. Enerji dengesi, obezite etyopatogenezi, mikro ve makronutrientler ve metabolizmaları, değişik diyet tiplerinin insan vücudu üzerine etkileri araştırılır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri:

Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin amacı araştırma sürecini, temel bilimsel araştırma yöntemlerini incelemek, öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür tarama, planlı ve sistematik bilgi edinme yolları, veri toplayabilme, topladığı verileri analiz edebilme ve yorum yapabilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamak, en güncel bilimsel yöntemi uygulayabilmeleri için gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Ateroskleroz:

Aterosklerozun oluşum basamakları, patogenezi detaylı incelenir. Sorumlu tutulan lipid, lipoprotein ve diğer mikro komponentler üzerine yapılmış güncel çalışmalar ve metodolojileri tartışılır. Özellikle bu konuya geniş yer ayırmış kardiyovaskülar tıbbın önemli textbook ları incelenir. Yeni Laboratuvar teknikleriyle potansiyel araştırma konuları üzerine fikirler oluşturulur.

Tip 1 Diabetes Mellitus:

Tip1 diabetes mellitus'un başta moleküler patogenetik altyapısı olmak üzere patogenezi detaylı incelenir. Epidemiyolojik özellikleri ülkemiz ve dünya verileri karşılaştırmalı olarak gözden geçirilir. Adacık hücre nakli, pompa gibi güncel tedaviler ve bu tedaviler için uygun olan hasta grupları tartışılır. Son olarak bu konuda yazılmış Amerikan ve Avrupa kılavuzları, ülkemiz uzlaşı raporları ve önemli çalışmaları incelenir.

Tip 2 Diabetes Mellitus:

Tip 2 diyabetin gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin etkileri, diyabet gelişimi basamakları incelenir. Pankreas, karaciğer, adiposit doku ve beyin başta olmak üzere çeşitli dokularda hücresel düzeyde meydana gelen değişiklikler ve reaksiyonlar araştırılır. Risk belirlemeleri, komplikasyonların mekanizmaları, tip 2 diyabet tedavi yöntemleri,  kullanılan tedavi yöntemlerinin etyopatogenezdeki hangi yolaklarda etki gösterdiği ve tip 2 diyabetin remisyonuna yönelik çalışmalar incelenen diğer başlıkları oluşturmaktadır. Dersimizin içeriğinde ayrıca güncel kılavuzları ve çalışmaları karşılaştırmaya yönelik mini-yarışmalar da yer almaktadır.

Hipertansiyon:

Hipertansiyonun epidemiyolojik özellikleri ve risk faktörleri anlatılıp patogenezi ayrintılı olarak incelenir. Tanımı ve sınıflaması, hipertansif bir hastanın klinik değerlendirmesi yapılırken izlenecek yollar ve hipertansiyon tedavisi ile ilgili bilgi verilir. Özel hasta gruplarında hipertansiyon tanı ve tedavisi gözden geçirilir. Dünyada yayınlanmış belli başlı kılavuzlar arasındaki görüş farklılıkları tartışılır.

Hiperlipidemi:

Dislipidemi dersinde öncelikle lipid metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavi planlarını, lipoprotein yapısını ve metabolizmasını, ekzojen ve endojen lipit yolaklarını öğrenmek hedeflenmektedir. Lipoproteinlerin, koroner arter hastalığı ve ateromun başlaması ve evrimleşmesindeki  rolünü kavramak, dislipidemilerin sekonder nedenlerini ve anormal lipoprotein metabolizması için mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak dersin diğer amaçları arasındadır. Öğrenciler hiperlipidemi tedavisinde yaşam tarzı ve ilaç tedavilerinin etki biçimleri, etkilenen lipoprotein sınıfı, yan etkileri ve kontrendikasyonlarına yönelik ayrıntılı bilgi sahibi olurlar. Başlıca lipit düşürmeyi hedefleyen birincil ve ikincil korunma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları diğer bir temel hedeftir.

Tıbbi Araştırma Etiği:

Tıbbi araştırma etiği dersinde etik kavramı tanımlanır. Tıp etiği ilkeleri anlaşılmaya çalışılır. Tıbbi araştırmaların bu etik ilkeler çerçevesinde nasıl yapılması gerektiği incelenir. Yapılan araştırmaların yayınlanması aşamasında uyulması gereken bilimsel yayın etiği kuralları ana hatlarıyla açıklanır ve benimsetilmeye çalışılır.

Veri tabanları ve sunum teknikleri:

Veri tabanları bilgiye ulaşım kaynaklarıdır. Hızlı iletişim çağı olan günümüzde bilginin öğrenilmesi ve kullanımı için uygun ve güncel veri kaynaklarına en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmayı bilmek oldukça önemlidir. Bilginin başkalarıyla paylaşımı ve anlaşılması için ise uygun sunum tekniklerine sahip olmak önemli avantajlar sağlayacaktır.

Seminer:

Uygun veri tabanları kullanılarak elde edilen verilerin, yeni edinilen bilgiler doğrultusunda  olgunlaşması sürecini takiben uygun sunum teknikleri kullanılarak paylaşılmasına yönelik her bir katılımcının sunum  yaptığı dersleri içerir.

  1. Mezuniyet Koşulları

Her dersten 100 üzerinden 80 alarak geçmek

Doktora eğitimi süresinde çalışmaları başlayan 2 adet SCI/ SCI-Expanded yayın yapılması

Yeterlilik sınavını geçmek

Yeterlilik sınavı sonrasında alınan tezi tamamlamak

  1. İstihdam Olanakları:

Türkiye’de bir epidemi boyutuna ulaşan diyabet ve obezite, bunların bir sonucu olarak artan aterosklerotik kalp damar hastalıkları ile mücadelede bu konularda özel eğitimler almış hekimlere ihtiyaç artmış ve giderek de artmaktadır. TC Sağlık Bakanlığı, YÖK ve TUBİTAK bu konuları öncelikli alanlar olarak belirlemiştir. Beslenme ve Metabolizma Doktora Programımız mezunları bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi alanlarında araştırıcı ve uygulayıcı olarak Bakanlık, Eğitim Kurumları ve Sağlık Hizmeti sunan Kamu ve Özel Kuruluşlarında istihdam için aranan özelliklere haiz bireyler olacaktır.