Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doktora Süreçleri

I.       DOKTORA YETERLİK

Doktora Yeterlik için Yüksek lisans diploması ile doktoraya kabul edilen öğrencinin 24 kredilik sekiz ders ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olması gereklidir.

Lisans diploması ile doktoraya kabul edilen öğrencinin 48 kredilik on altı ders ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olması gereklidir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabilecektir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın,

Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer.

Doktora Yeterlik İçin Başvuru

Öğrenci, yeterlik sınavına girmek için "Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu"nu enstitüye teslim etmelidir. (Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu için tıklayınız)

Yeterlik Komitesi

Yeterlik sınavlarını gerçekleştirecek yeterlilik komitesi, ana bilim dalının önerisi ile EYK tarafından atanır.

Yeterlilik komitesi, atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişiden oluşur. Komitenin görev süresi ana bilim dalı önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir.

Yeterlik Sınav Jürisi

Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrenci için, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından tez danışmanının da içinde bulunacağı beş kişiden oluşan bir doktora yeterlik sınav jürisini EYK’nin onayına sunar. (Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu için tıklayınız)

Yeterlik Sınavı

(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş beş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az yetmiş beş puan alması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

II.     Doktora Tez Öneri

Öğrencinin Tez Konusu Önerisinde bulunabilmesi için Yeterlilik sınavından başarılı olması şarttır.

Tez İzleme Komitesi Oluşturulması

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, ana bilim dalının uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

Bu işlem için Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu, danışman tarafından doldurulup imzalandıktan sonra Anabilim Dalı başkanı tarafından onaylanarak Enstitüye gönderilir. (Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu EBYS üzerinden doldurulacaktır)

Enstitü yönetim kurulu önerilen isimlerden tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç üye belirler.

İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB’nin olumlu görüşü veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Konusu Belirleme

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABDB tarafından enstitüye tutanakla bildirilir. 

Sınav tutanağı için Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu, danışman tarafından doldurulup tez izleme komitesi üyelerine imzalatıldıktan sonra Enstitüye teslim edilir. (Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu için tıklayınız)

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Öğrencinin Tezinin İzlenmesi

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez çalışmasına ait değerlendirmenin kararı, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız sayılarak salt çoğunlukla belirlenir.

Sınav tutanağı için Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu, danışman tarafından doldurulup tez izleme komitesi üyelerine imzalatıldıktan sonra Enstitüye teslim edilir. (Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu için tıklayınız)

Tez İzleme Komitesinin Öğrencinin Tezini Üst Üste İki Defa Başarısız Bulması

Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı EABDB tarafından enstitüye bildirilir; öğrenciye yeni bir tez konusu ve/veya danışmanla çalışmalarına devam etme hakkı verilir.

Bu durumdaki öğrenci, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tez Konusu Değişikliğinde

Tez izleme komitesi, tez konusu değişikliği önerebilir. Tez konusu değişikliği EABDB’ce uygun bulunan öğrencinin yeni tez konusu EYK tarafından onaylanır.

Doktora Tez Teslim Süreci

Tez Sınav Jürisinin Belirlenmesi

Öğrenci, tamamladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladıktan sonra danışmana gönderir. Danışman, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığından almış olduğu şifresiyle turnitin vb. bir programa giriş yaparak tez benzerlik oranını taratır ve etik intihal raporunu çıkarır. Danışman, EBYS üzerinden Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formunu doldurulup ekine etik intihal raporunu koyduktan sonra imzalar ve Anabilim Dalı Başkanının onayından sonra form Enstitüye gönderilir. (Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu EBYS üzerinden doldurulacaktır)

Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır.

 Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

III.Tezi Tamamlama

Tez Savunması

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar.

Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Danışman tarafından, tez sınavını izleyen üç gün içinde jüri raporları ve sınav tutanağı Enstitüye teslim edilir. (Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu ile Doktora Tezi Değerlendirme Formu için tıklayınız)

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları (derslerin kredisini ve not ortalaması şartını) sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyasını (danışmanın ve jüri üyelerinin imzaları olacak) ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki adet kopyasını (İmzasız Pdf ve Word dosyaları olacak) tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Danışmanın kontrolü ve imzası ile şekil yönünden tezi uygun bulunan öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulu Tarafından mezuniyetine karar verilir.

Öğrenci Doktora Tez Teslim Formu, 2 adet ciltlenmiş tez ve 2 adet CD ile beraber YÖK’ün sayfasındaki https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ internet adresinden çıkarmış olduğu tez veri giriş formunu Enstitüye teslim eder. (Doktora Tez Teslim Formu için tıklayınız)

Tezi Hakkında Düzeltme Verilen Öğrenci

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, tezini incelemesi için danışmanına gönderir.

Tezi Hakkında Ret Kararı Verilen Öğrenci

EYK, tezin aynı jüri önünde yeniden savunulması için gerekli işlemleri yapar. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumdaki öğrencilerin, kendilerinin talebi, ilgili EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK’nin onayı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir.

* Tezin ilk tesliminde ve tez savunmasından sonra da Etik İntihal Raporunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Etik İntihal Raporu alabilmek için ilgili öğrencinin danışmanı üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından şifre talebinde bulunacaktır. Alınacak şifre ile söz konusu rapor alınabilecektir. Etik İntihal Raporunda benzerlik oranının değerlendirmesi, alıntılar hariç yapılıyorsa en fazla %20, alıntılar dahil yapılıyorsa %40’ı geçmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk ilgili öğrenci ile danışmanına aittir.

**Mezuniyet kararı alınabilmesi için öğrenci tarafından YÖK’ün sayfasındaki https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ internet adresinden tez veri giriş formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.