Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

1. ADIM:  Öğrenci Tez Teslim Formu ile birlikte ve danışmanı tarafından düzenlenecek etik intihal raporunu* Enstitüye teslim eder.

2. ADIM: Öğrencinin tez sınav jürisi Anabilim Dalının önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Tezin 3 adet taslağı öğrenci tarafından ilgili öğretim üyelerine teslim edilir.

3. ADIM: Tez sınavında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları (derslerin kredisini ve not ortalaması şartını) sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş iki kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki adet kopyasını (Jüri imza sayfasının taratılarak dahil edildiği Pdf ve Word) tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Danışmanın kontrolü ve imzası ile şekil yönünden tezi uygun bulunan öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulu Tarafından mezuniyetine karar verilir.

4. ADIM: Tezi reddedilen öğrenci kendi talebi, Anabilim Dalı’nın önerisi ve EYK onayı ile yeni bir konu ve danışman ile tez çalışmasına devam edebilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde istenilen düzeltmeleri yaparak, tezini jüri önünde yeniden savunur.

5.ADIM: Mezuniyet kararı alınabilmesi için öğrenci tarafından YÖK’ün sayfasındaki https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ internet adresinden tez veri girişi ve yayımlama izin formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.

* Tezin ilk tesliminde ve tez savunmasından sonra da Etik İntihal Raporunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Etik İntihal Raporu alabilmek için ilgili öğrencinin danışmanı üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından şifre talebinde bulunacaktır. Alınacak şifre ile söz konusu rapor alınabilecektir. Etik İntihal Raporunda benzerlik oranının değerlendirmesi, alıntılar hariç yapılıyorsa en fazla %20, alıntılar dahil yapılıyorsa %40’ı geçmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk ilgili öğrenci ile danışmanına aittir.