Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Eğitim Türü Amaçlar:

Küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu olma, kentleşmenin artması gibi son yıllarda giderek daha fazla etkisi hissedilen, birbirinden farklı ve iç içe geçmiş süreçler, yerel hizmet kavramını dolayısı ile yerel yönetimleri ve şehirleri yeniden şekillendirmektedir. Birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları da ivme kazanmıştır.

Yerel yönetimlerin daha etkin, hızlı karar alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, yerel yönetimlerin faaliyet yürüttüğü fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlilik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.

Program kapsamında;

Hedef:

 1. Yerel yönetimler ve şehirleşme alanlarındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi,
 2. Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler  ve şehircilik alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
 3. Şehri yöneten kurumlardaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
 4. Türkiye’de yerel yönetim ve şehir ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi,
 5. Programda yer alan öğrencilere, dersler, ödevler ve diğer eğitim araçları yardımıyla belirli bir alanda uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır

Kazanılacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yerel Yönetimler  ve Şehircilik alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Adayların Yerel Yönetimler  ve Şehircilik Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmeleri için, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı Fakülte veya Yüksek Okullardan bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu program için adaylardan ALES belgesi istenmez. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavlarına göre gerçekleştirilir.

Lisans not ortalamasının %50'si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50'si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alan adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi EYK (Enstitü Yönetim Kurulu) tarafından yapılır.

Üst Kademeye Geçiş:

Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının doktora programına başvurabilme hakları bulunmamaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Tarihçe:

Yerel yönetimler, halkın çok yönlü yerel ihtiyaçlarının karşılanması yanında ülkenin demokratik rejimi bakımından da büyük önem taşıyan birimlerdir. Halkın temsilcilerinden oluşan meclisler yerel düzeydeki politikaları belirler ve uygulamaya dönük kararlar alır. Bu nitelikleri gereği halkın katılımına yerel düzeyde imkan sağlarlar. Vatandaşlar, seçilmiş karar organları eliyle talep ve beklentilerini ileterek yerel düzeydeki karar ve politikaları etkileyebilirler. Kıt kaynakların optimum şekilde dağıtılmasında yerel yönetimlere önemli rol düşmektedir. Yerel yönetimler yerel ihtiyaçları merkezi yönetime göre daha iyi tespit ederek ve yerel kaynakları daha verimli ve etkin kullanarak kamu hizmeti üretebilirler. Böylece, toplumdan toplanan kaynakların yeniden topluma dengeli şekilde dağıtılmasında etkin rol oynarlar.

Yerel yönetimler, toplumsal ve hizmetsel alanlardaki hızlı değişime paralel olarak gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de, sürekli biçimde reform ve yeniden yapılandırma çabalarının odağında yer almaktadır. Türkiye’de bu reformlar 1980’lerden sonra hızlanmıştır. 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun kabul edilmesi, kentlerin yönetimi alanında önemli bir aşamayı ifade etmektedir.

2000’li yıllarda yerel yönetimler çok daha geniş bir reforma konu olmuştur. Kamu mali yönetim sistemi 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yeniden yapılandırılmıştır. Mali yönetim reformunu yerel kapsamlı bir yerel yönetim reformu izlemiştir. Bu çerçevede, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kabul edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yapılan mali transferler yeniden düzenlenmiş, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılmıştır.

Türkiye’deki nüfusun %75’i şehirlerde yaşamaktadır. Bu nüfusun önemli bir kısmı büyükşehirlerde yaşamaktadır. Gelişen teknoloji, artan ve çeşitlenen hizmet talebi, yoğun nüfus, geniş bir alanda planlama ve imar yönetimi ihtiyacı, büyük ölçekli ulaşım ve altyapı çözümleri ihtiyacı, kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlileşme problemleri, dezavantajlı gruplara özel çözümler geliştirilmesi, ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi ve siyasal katılımın çok yönlü arttırılması gibi alanlar daha etkin bir yerel yönetim yapısı ve şehircilik anlayışını gerektirmektedir.

Mezun İstihdam Olanakları:

- Uluslar arası kuruluşlarda uzmanlık ve yöneticilik

- Sivil toplum kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik

- Yerel yönetimlerde uzmanlık ve yöneticilik

- Özel sektörde uzmanlık ve yöneticilik

- Kendi işini kurma ve girişimcilik

Program Profili:

Programın kapsamını yerel ve şehir yönetimler oluşturmaktadır. Şehirlerin ve yerel yönetimlerinin bu kadar önemli hale geldiği günümüzde, bu alandaki çok yönlü araştırma ve eğitim hizmeti de önem kazanmaktadır. Bu olguların akademik düzeyde incelenmesi ve sorunlara çözüm önerileri getirilmesi temel bir ihtiyaç durumundadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması:

Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili Enstitü Anabilim Dalı'nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin, alıp da başarılı oldukları derslerinden en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili Enstitü Anabilim Dalı'nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile saydırılabilir. Söz konusu dersler için başarı notu girilir.

Genel not ortalaması 3.25 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, yüksek lisans programından aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, ilgili programa kabul edilmeleri halinde Enstitü Anabilim Dalı'nın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile saydırabilirler.

Program Öğrenim Çıktıları ve Yeterlilik Koşulları:

Program öğrencileri, 

 1. Yerel Yönetim alanında bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
 2. Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda uygulamayı sağlayan kanıtlanmış bilgi ve anlayışa sahiptir.
 3. Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda kavramsal düşünme ve muhakeme yürütme becerisi kazanır.
 4. Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda var olan bilimsel bilgi ve uygulamaları öğrenir.
 5. Yerel Yönetim ve Bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 6. Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında hem teorik hem de uygulamalı alanlarda düşünme, çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanır.
 7. Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama için gerekli düzeye ulaşır.
 8. Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşır.  
 9. Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında teorik bilgi geliştirme ve uygulama için disiplinlerarası bir perspektifle çalışma becerisine sahip olur.