Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi

1. Program Hakkında

Ülkemizde sivil toplumun geliştirilmesine yönelik çalışmalar, STK tabir edilen dernek, vakıf vd. kuruluşların profesyonelleşmesi ve kurumsallaşmasına yönelik vurguları ve çalışmaları artırmıştır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların yönetimi, fon temini, kapasite geliştirmesi ve insan kaynakları gibi konuların öne çıkmasını sağlayan bu gelişme özünde sivil toplum kuruluşu yönetiminin bilimsel ve analitik bir tarzda ele alınması gereksinimi doğurmaktadır.

Zengin bir vakıf yönetimi geleneği ve birikimine sahip olan ülkemizde daha çok sosyal ve kültürel değerlere yönelik çalışmalarla öne çıkan sivil toplum kuruluşlarımızın, gelenekle uyumlu bir yönetim pratiği geliştirme ihtiyacı açıktır. Batı'da sivil toplumun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ihtiyaçlar ile gönüllülük kavramına yönelik bakış açısının toplumumuzdaki gönüllü teşekküller ve gönüllülük anlayışına göre farklılıklar arz etmesi sivil toplum kuruluşlarının yönetiminin evrensel ve yerel bakış açıları ile karşılaştırmalı ele alınması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda ülkemize has bir sivil toplum yönetim pratiği geliştirebilmek için evrensel STK uygulamaları yanında çağdaş örnekler ile vakıf geleneğimiz arasındaki karşılaştırmalı çalışmaları da dikkate almak gerekmektedir.

2. Kabul Koşulları:

Adayların Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmeleri için, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı Fakülte veya Yüksek Okullardan bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu program için adaylardan ALES belgesi istenmez. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavlarına göre gerçekleştirilir.

Lisans not ortalamasının %50'si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50'si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alan adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi EYK (Enstitü Yönetim Kurulu) tarafından yapılır.

3. Program Yeterlilikleri ve Çıktıları:

Program mezunları;

- Bilimsel ya da işlevsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler. Her türlü konuda araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.

- Sivil toplum örgütlerinde yönetim, mevzuat, muhasebe, finans, örgütleme, kaynak geliştirme ve iletişim gibi alanlarda uzmanlaşarak, bu disiplinler arasındaki etkileşimin sonuçlarını çok boyutlu öngörebilirler.

- Sivil toplum örgütlerinde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edebilir ve bilimsel yaklaşımları kullanarak çözüme ulaştırabilirler.

- Mevcut veriler ve yapacakları gözlem ve ölçümler doğrultusunda herhangi bir sivil toplum örgütünün faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak, üst yönetime sunulacak performans raporları hazırlayabilirler.

- Sivil toplum örgütlerinin paydaşları, iç ve dış çevresi ile ilişkileri, gönüllü yönetimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olup, söz konusu alan ve boyutlardaki etkileşimi tasarlayıp yönetebilirler.

- Sivil toplumun geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası projeleri geliştirerek, teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlendirmelerde bulunabilirler.

4. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

  • Prof. Dr. Gülfettin Çelik
  • Prof. Dr. Hamza Ateş
  • Prof. Dr. Ahmet Akın
  • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
  • Doç. Dr. Faruk Bal
  • Doç. Dr. Lütfi Sunar
  • Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan
  • Doç. Dr. Hüseyin Kaya
  • Doç. Dr. Bilal Çankır
  • Dr. Özer Selçuk

5. Müfredat

1. DÖNEM

Sivil Toplum Kuramı

Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye Toplumsal Sisteminde Vakıflar

Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşları Mevzuatı

Sivil Toplum Kuruluşları için Araştırma Yöntemleri ve Etik

2. DÖNEM

Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Döngüsü Yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yönetim ve Kaynak Geliştirme

Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderlik ve Yeni Yönetim Uygulamaları

Sivil Toplum Kuruluşlarında Veri Analitiği ve Etki Analizi

Türkiye’de Sivil Toplum Gündemi

SEÇMELİ DERSLER

Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Uygulamaları

Sosyal Girişimcilik ve Sorumluluk

Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Pazarlama

Sivil Toplum Kuruluşlarında Devlet ve Toplum İlişkileri

Sivil Toplum Kuruluşlarında Güncel Uygulamalar

6. Mezuniyet Koşulları:

Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

7. İstihdam Olanakları

Programı başarı ile bitiren mezunlarımız sivil toplum kuruluşlarında idari ve mali işler, insan kaynakları, proje geliştirme, denetim, fon bulma, kapasite geliştirme ve diğer ilgili birimlerde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışabilirler.

8. İletişim

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan

lutfi.arslan@medeniyet.edu.tr

02162803835