Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Eğitim Türü (Amaçlar):

Program, adaylara manevi danışmanlık hizmeti verebilecek, hem din ve maneviyat konusunda hem de psikoloji ve danışmanlık konularında uzmanlık eğitimi almış deneyimli kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın amacı adaylara bireylerin manevi ve psikolojik ihtiyaçlarında eşlik etme, destek olma ve rehberlik yapma konusunda teorik ve pratik bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunun için programın amaçları arasında teorik içerikli öğretimin yanı sıra uygulamalı becerilerinin de geliştirilmesi yer almaktadır.

Hedefler:

Programın Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı bünyesindeki uzman akademisyenler tarafından yürütülecek olması ve uygulamalı eğitim anlayışını önemsemesi bakımından bu alanda hizmet vermeyi hedefleyen veya vermekte olan adayların sahip olması gereken becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Yetiştirilen uzmanların seküler yedme tekniklerini kullanırken danışanların inanç ve maneviyatlarına çok kültürlülük ve değerlilik çerçevesinde yaklaşma becerilerinin geliştirilmesi bunun da herhangi bir dinin veya mezhebin değerlerini empoze etmeye çalışmaktan özellikle uzak durma gibi temel etik değerler kazanmaları hedeflenmektedir.

Tarihçe:

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezsiz yüksek lisans programının 2019 yılında YÖK’ten onayı gelmiştir.

Alınacak Derece:

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu

Kabul Koşulları:

Programa başvuracak adaylarda üniversitelerin dört yıllık Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İlahiyat/İslami İlimler, Sosyal Hizmetler veya Hemşirelik lisans programlarından birinden mezun olma şartı aranacak, öğrenci kabulünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı ve yabancı dil puanı şartı aranmaz.
Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

Üst Kademeye Geçiş:

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki öğrenciler, tezli olan ilgili bir yüksek lisans programına başvuru kriterlerini sağlaması halinde geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları:

Manevi danışmanlık ve bakım tezsiz yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 30 kredilik dersleri ve dönem projesini tamamlamak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:

Program mezunları hali hazırda yürütmekte oldukları görevlerinde yükselme imkanına sahip olacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı manevi danışmanlık ve rehberliğin resmi yürütücüsü konumundadır ve hastane, cezaevi, öğrenci yurtları, huzur evleri gibi kamusal alanlarda manevi danışman ve rehberler görevlendirmektedir. Başkanlık aynı zamanda dönem dönem rehber ve psikolojik danışman kadroları açmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde, ders ödevleri/sunumları, vize, final, proje, başarıları göz önüne alınmaktadır.

Program Profili:

Programın amacı manevi danışmanlık ve rehberlik ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında teorik ve pratik bilgiye sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Alınacak Derece:

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu

Kabul Koşulları:

Programa başvuracak adaylarda üniversitelerin dört yıllık Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İlahiyat/İslami İlimler, Sosyal Hizmetler veya Hemşirelik lisans programlarından birinden mezun olma şartı aranacak, öğrenci kabulünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı ve yabancı dil puanı şartı aranmaz.
Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Öğrenciler, bazı derslerden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde muaf tutulabilirler. Enstitüye kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yüksek-öğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf tutulmak için talepte bulunabilir. Bunun için üniversiteye kesin kaydı izleyen on (10) iş günü içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumunu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile enstitü müdürlüğü nezdinde başvurulur. Muafiyet talebi intibak komisyonu veya yönetim kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on (10) iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğü görüşü de dikkate alınarak değerlendirilir ve karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Zorunlulukları:

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı ve yabancı dil puan şartı
aranmamaktadır. Öğretim dili Türkçe olan program, 2 yarıyılı dersler bir yarıyılı proje için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin proje hazırlamaları istenmektedir.

Program Yeterlilikleri:

  1. Manevi danışmanlık ve rehberlik literatürü hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında temel ilkeleri öğrenir.
  3. Rehberlik ve psikolojik danışman alanında temel teknik ve prensiplerini öğrenir ve uygulayabilir.
  4. Rehberlik ve psikolojik danışman alanındaki bilgi ve becerilerini manevi danışmanlık ve rehberlik alanına aktarabilir.
  5. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
  6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilinci kazanır.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

K

AKTS

XXX

Manevi Bakım ve Danışmanlık: Teori

Zorunlu

3

0

3

7

XXX

Psikolojik Danışma Kuramları

Zorunlu

3

0

3

7

XXX

Davranış Bozuklukları

Zorunlu

3

0

3

7

XXX

Seçmeli 1

Seçmeli

3

0

3

7

XXX

Seçmeli 2

Seçmeli

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

XXX

Manevi Bakım ve Danışmanlık: Uygulama

Zorunlu

1

2

3

7

XXX

Araştırma Yöntemlerine Giriş

Zorunlu

3

0

3

7

XXX

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Seçmeli

3

0

3

7

XXX

Seçmeli 3

Seçmeli

3

0

3

7

XXX

Seçmeli 4

Seçmeli

3

0

3

7

XXX

Proje

Zorunlu

0

0

0

20

TOPLAM

15

0

15

55

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

27

3

30

90

Seçimlik Dersler

XXX

Manevi Bakım ve Danışmanlık Kategori ve Türleri

XXX

Bireyi Tanıma Teknikleri

XXX

İletişim ve İnsan İlişkileri Kuramları

XXX

Manevi Bakım ve Danışmanlıkta Kötülük Problemi

XXX

Gözetimli Manevi Danışmanlık Uygulamaları

XXX

Din Psikolojisine Giriş

XXX

Sosyal Hizmete Giriş

XXX

Dini Kaynaklarda Manevi Bakım ve Danışmanlık

XXX

Psikolojiye Giriş

XXX

Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

XXX

Ruh Sağlığı ve Din

XXX

Krize Müdahale

XXX

Kısa Süreli Psikolojik Danışma Yaklaşımları ve Teknikleri

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Ağılkaya Şahin

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

tel:02162803834

zuhal.agilkayasahin@medeniyet.edu.tr