Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Eğitim Türü Amaçlar:

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye kamu yönetimi disiplini ve mesleği konularında teorik ve uygulamalı bilgi kazandırarak, söz konusu bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanılacağını göstermektir.

Hedef:

 1. Kamu yönetimi alanındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi,
 2. Dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimi alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
 3. Kamu kurumlarının Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni gelişmelere uyumunun teşviki ve kolaylaştırılması,
 4. Kamu kurumlarındaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
 5. Türkiye’de kamu yönetimi ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi.

Kazanılacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Adayların Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmeleri için, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı Fakülte veya Yüksek Okullardan bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu program için adaylardan ALES belgesi istenmez. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavlarına göre gerçekleştirilir.

Lisans not ortalamasının %50'si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50'si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alan adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi EYK (Enstitü Yönetim Kurulu) tarafından yapılır.

Üst Kademeye Geçiş:

Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının doktora programına başvurabilme hakları bulunmamaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Tarihçe:

Küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu olma, kentleşmenin artması gibi son yıllarda giderek daha fazla etkisi hissedilen, birbirinden farklı ve iç içe geçmiş süreçler kamu yönetimi kavramını dolayısı ile kamu yönetimini yeniden şekillendirmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetişim, şeffaflık, daha fazla siyasal katılım, etkin ve verimli hizmet sunumu, hesap verebilirlik yeni dönemi şekillendiren başlıca yaklaşımlar durumundadır. Tüm bu süreç vatandaş ile kamu yönetimi arasındaki ilişki yoğunluğunu ve biçimini de değiştirmekte ve geliştirmektedir.

Birey-kamu yararı bütünlüğü yaklaşımını, evrensel değerler merkezli eğitim ile bütünleştiren bir niteliği hedefleyen Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, öğrenciye kamu yönetimi disiplini ve mesleği konularında teorik ve uygulamalı bilgi kazandırarak, söz konusu bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanılacağını göstermektir.

Mezun İstihdam Olanakları:

- Kaymakamlık

- Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik

- Kamu kurumlarında uzmanlık

- Uluslar arası kuruluşlarda uzmanlık ve yöneticilik

- Sivil toplum kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik

- Yerel yönetimlerde uzmanlık ve yöneticilik

- Özel sektörde uzmanlık ve yöneticilik

- Bankalarda uzmanlık ve yöneticilik

- Kendi işini kurma ve girişimcilik

Program Profili:

Program; dünyada ve ülkemizde kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar, bürokrasi-siyaset ilişkileri, karşılaştırmalı siyaset, yerel yönetimler, Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türk yönetim geleneği ile proje üretimi ve yönetimi alanlarında, öğrencilerin teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerini geliştirmek amacına yönelik kurgulanmıştır.

Önceki Öğrenimin Tanınması:

Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili Enstitü Anabilim Dalı'nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin, alıp da başarılı oldukları derslerinden en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili Enstitü Anabilim Dalı'nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile saydırılabilir. Söz konusu dersler için başarı notu girilir.

Genel not ortalaması 3.25 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, yüksek lisans programından aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, ilgili programa kabul edilmeleri halinde Enstitü Anabilim Dalı'nın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile saydırabilirler.

Program Öğrenim Çıktıları ve Yeterlilik Koşulları:

Program öğrencileri, 

 1. Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
 2. Kamu örgütlerinin yapısı, işleyişi, sorunları, personel kaynaklarının yönetimi, toplumla ilişkileri konularında uzmanlık bilgisi kazanır.
 3. Kamu Yönetimi konusunda mesleki bilgilerini geliştirerek, öğretilen bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanılacağına dair yaklaşıma sahip olur.
 4. Kamu Yönetiminin gerek kurum içi, gerekse toplumla ilişkilerde karşılaşılan sorunlara çözümler üretme konusunda geniş bir bakış açısı kazanır.
 5. Kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
 6. Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama için gerekli düzeye ulaşır.
 7. Kamu Yönetimi ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşır.  
 8. Kamu Yönetimi ile ilgili alanlarda mevzuatı bilme ve yorumlama becerisi kazanır.