Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

Program Tanıtımı

Türkiye hızla gelişen bir ülke olarak teknolojiden ekonomiye, sağlıktan eğitime kadar farklı alanlarda hızlı bir dönüşüm ve gelişim yaşamaktadır. Gelişme, toplum için genel anlamda olumlu ve istenen bir durum olmakla birlikte bu dönüşüm, ekonomik, kültürel ve sosyal birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sosyal medyanın kullanımının hızla artması ve küreselleşme gibi etkenlerle de geçmişten gelen değerler sarsılmakta ve geleneksel kültürden kaynağını alan sosyal ve psikolojik destek sistemleri işlevini ve etkisini yitirmeye başlamaktadır. Bu dönüşümden bireyin yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği aile kurumu da etkilenmekte ve bir sistem olarak ailenin yardım ihtiyacı artmaktadır. Yaşanan bu dönüşüm neticesinde Türkiye’de aile kurumunun karşı karşıya olduğu problemlerden öne çıkanlar boşanma ve aile içi şiddettir. Ailede görülen bu problemlere yanı sıra geleneksel sosyal destek kaynakları eski işlevini yerine getirememektedir. Bu nedenle genelde toplumun ve özelde aile bireylerinin kişisel, sosyal uyumları ve psikolojik sağlıkları sarsılmakta; değerler sistemi altüst olmakta ve ailenin profesyonel danışma hizmeti alma gereksinimi gittikçe artmaktadır.

Aile, toplumu oluşturan en önemli kurumların başında gelmektedir. Çünkü insanlar yaşamlarını genellikle bir aile çatısı altında sürdürmektedir.  İnsanı ve toplumu anlamak adına aile yapısının ve ilişkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Aileyi ve aile ilişkilerini daha iyi anlamak adına dünyada ve Türkiye’de sunulan hizmetlerden birisi de aile danışmanlığıdır.

Üniversitemizde bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı aileye ilişkin bilgilerin öğrenildiği, öğrenilen bilgilerin analiz ve sentez edilerek uygulamaya konulduğu bir lisansüstü programdır. Bu programla bireyin aile sistemi ve aile yaşam döngüsü içinde karşılaşabileceği sorunları kavrayabilmesi ve öğrenmiş olduğu bu bilgileri aile sistemini daha güçlü hale getirmede kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda program mezunları toplumda yaşanan hızlı dönüşüm karşısında, aile kurumunun korunması ve geliştirilmesinde etkin bir rol üstlenecektir.

Kabul Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Disiplinlerarası II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi (4 yıllık) lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı getirme şartı aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ile bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %50’sinin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Program Yeterlikleri

Açılması istenen Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir;

1- Aile sistemini ve yapısını analiz etme

2- Aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip olma

3- Aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılama

4- Ailenin gereksinimleri doğrultusunda interdisipliner bir yaklaşımla aileye yardım sunma

5- Sorun çözme becerilerine sahip olma

6- Ailenin değerler sistemini koruma ve desteklenmesine yardımcı olma

7- Ailedeki her bir bireyin temel haklarını bilme

8- Aile içindeki iletişim örüntülerini tanıma ve sağlıklı iletişimin kurulmasına yardımcı olma

9- Aile danışmanlığındaki güncel teknik ve kuramları bilme ve uygulama

10- Travma ve kriz durumlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini bilme

11- Aile danışmanlığının araştırma-inceleme yöntemlerini bilme ve özgün bir araştırma gerçekleştirebilme

Programda Ders Veren Öğretim Üyerleri

Prof. Dr. Ahmet AKIN

Prof. Dr. Ayşe Okanlı

Doç. Dr. M. Lütfi ARSLAN

Dr. Öğrt. Üyesi Ertan GÖRGÜ

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet BOYACI

Müfredat

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ADE 501

Aile Danışmanlığı Kuramları

3

0

3

7

ADE 503

Aile Danışmanlığında Güncel ve Seçilmiş Konular

3

0

3

7

ADE 505

Aile ve Sosyal Yaşam

3

0

3

7

ADE 507

Aile Danışmanlığında Saha Çalışması

3

0

3

7

ADE…

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ADE 502

Aile Danışması Uygulaması

3

0

3

7

ADE 504

Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler

3

0

3

7

ADE 506

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

ADE…

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

ADE…

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

24

35

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

2

24

70

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ADE 509

Medeniyetimiz ve Aile

3

0

3

7

ADE 511

Bireyi Tanıma Teknikleri

3

0

3

7

ADE 513

Ailede İletişim

3

0

3

7

ADE 515

Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma

3

0

3

7

ADE 517

Yetişkin Psikolojisi

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ADE 508

Aile Soyolojisi

3

0

3

7

ADE 510

Ailede Değer Eğitimi

3

0

3

7

ADE 512

Aile Danışmanlığında Olgu Tartışması

3

0

3

7

ADE 514

Ailede Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları

3

0

3

7

ADE 516

Aile ve Çocuk Hukuku

3

0

3

7

ADE 518

Anne-Baba Eğitimi

3

0

3

7

ADE 520

Ailede Travma ve Krize Müdahale

3

0

3

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

ADE 550

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Mezuniyet Koşulları

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi programından tezli yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 30 kredilik dersleri ve yüksek lisans tezini tamamlamak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Programın açılma amacı bu alanda uygulayıcı meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programdan mezunlar olanlar, aile danışma merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmet merkezleri gibi kurum ve kuruluşlardaevlilik ve aile danışmanı olarak hizmet verebilmektedir.

Mezunlar Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı özel kurum ve kuruluşlarda Özel Aile Danışma ve Psiko-sosyal danışma merkezlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca, emniyet ve askeri kurumlarda da çalışabilmektedirler.

İletişim

Arş. Gör. Dr. Işıl TEKİN

E mail: isil.tekin@medeniyet.edu.tr