Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Demokratikleşme, Küreselleşme, , bilgi toplumu olma, kentleşmenin artması gibi son yıllarda giderek daha fazla etkisi hissedilen, birbirinden farklı ve iç içe geçmiş süreçler yerel hizmet kavramını dolayısı ile yerel yönetimleri ve şehirleri yeniden şekillendirmektedir.  Dünyada yaşanan küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, şehirleşmenin artışı, ekonomik ve sosyal değişimler yönetim paradigmalarını ve yapılarını da etkilemektedir.

Çevre faktörlerinde meydana gelen değişikliklere cevap üretme arayışında olan birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları da ivme kazanmıştır. Yerel yönetimlerin daha etkin, hızlı karar alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, yerel yönetimlerin faaliyet yürüttüğü fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.

Yerel yönetimler, halkın çok yönlü yerel ihtiyaçlarının karşılanması yanında ülkenin demokratik rejimi bakımından da büyük önem taşıyan birimlerdir. Halkın temsilcilerinden oluşan meclisler yerel düzeydeki politikaları belirler ve uygulamaya dönük kararlar alır. Bu nitelikleri gereği halkın katılımına yerel düzeyde imkân sağlarlar. Vatandaşlar, seçilmiş karar organları eliyle talep ve beklentilerini ileterek yerel düzeydeki karar ve politikaları etkileyebilirler. Kıt kaynakların optimum şekilde dağıtılmasında yerel yönetimlere önemli rol düşmektedir. Yerel yönetimler yerel ihtiyaçları merkezi yönetime göre daha iyi tespit ederek ve yerel kaynakları daha verimli ve etkin kullanarak kamu hizmeti üretebilirler. Böylece, toplumdan toplanan kaynakların yeniden topluma dengeli şekilde dağıtılmasında etkin rol oynarlar.

Türkiye’deki nüfusun %75’i şehirlerde yaşamaktadır. Bu nüfusun önemli bir kısmı büyükşehirlerde yaşamaktadır. Gelişen teknoloji, artan ve çeşitlenen hizmet talebi, yoğun nüfus, geniş bir alanda planlama ve imar yönetimi ihtiyacı, büyük ölçekli ulaşım ve altyapı çözümleri ihtiyacı, kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlileşme problemleri, dezavantajlı gruplara özel çözümler geliştirilmesi, ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi ve siyasal katılımın çok yönlü arttırılması gibi alanlar daha etkin bir yerel yönetim yapısı ve şehircilik anlayışını gerektirmektedir. Bu çerçevede, açılması düşünülen Yerel Yönetimler ve Şehircilik Yüksek Lisans Programı aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

  • Yerel yönetimler ve şehirleşme alanlarındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi,
  • Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler ve şehircilik alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi,
  • Yerel yönetim kurumlarının Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni gelişmelere uyumunun teşviki ve kolaylaştırılması,
  • Şehri yöneten kurumlardaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi,
  • Türkiye’de yerel yönetim ve şehir ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi,
  • Programda yer alan öğrencilere, dersler, ödevler ve diğer eğitim araçları yardımıyla belirli bir alanda uzmanlık kazandırılması,

Programın hedef kitlesinde, geniş anlamda kamu yöneticileri ve kamu çalışanları ile dar anlamda yerel yönetimlerde çalışan veya çalışmak isteyen kamu görevlileri, merkezi yönetimin değişik kademelerinde çalışanlar, yerel yönetim meclis üyeleri, kent konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ve bu alana ilgi duyan tüm lisans mezunları yer almaktadır.