Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıp Hukuku

Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı ve Amacı

Tıp Hukuku ülkemizde çok bilinmeyen bir alan olmakla beraber son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle hukuksal sorumluluğun ele alındığı bu alan, aynı zamanda interdisipliner bir alan olarak kendisini göstermektedir.  Ayrıca belirtmek gerekir ki gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada sağlık personelinin hukuksal sorumluluğuna ilişkin dava sayısında da bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Tıp hukukunun uygulamadaki önemine rağmen, bir yandan müstakil bir alan olmaması, öte yandan şu ana kadar ülkemizdeki hukukçuların kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra bu alanla ilgilenmiş olmaları, yani müstakil tıp hukukçularının bulunmayışı, bu alana şimdiye kadar sadece adli tıp uzmanlarının alaka göstermiş olması, çok teknik bir alan olan tıp hukukunun gelişmesini önlemiştir. Programımız bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının da hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kendilerini ilgilendiren temel hükümler hakkında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda programımızda yeterli tıp hukuku bilgisi verilerek hasta yararı ile toplumun yararının korunması arasındaki dengenin sağlanması konusunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programda, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının cezai ve hukuki sorumlulukları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, etik boyutu ve hukuk ve tıp kavramlarına ilişkin çok yönlü dersler yer almaktadır.

Programımız interdisiplinler bir program olup; Hukuk, Tıp veya Sağlık Bilimleri alanlarından lisans mezunu olan adaylar programımıza başvurabilmektedirler. Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut Yönetmeliği uyarınca 8 adet ders, 1 seminer alınmakta ve sonrasında da özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir. Programımızda açılan derslerin listesi aşağıda sunulmuştur.

 • Tıp Hukukuna Giriş
 • Araştırma Yöntemleri
 • Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji
 • Hukuka Giriş
 • Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk
 • Seminer
 • Vaka Çalışmaları
 • Tıp Hukukunda Özel Hukuk Sorunları
 • Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım I
 • Tıp Hukuku Açısından Sosyal Güvenlik Sistemi I
 • Tıp Ceza Hukuku
 • Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım II
 • Tıp Hukukunda İnsan Hakları Sorunları
 • Tıp Hukuku Açısından Sosyal Güvenlik Sistemi II
 • İlaç Hukuku
 • Tıp Hukukunun Güncel Sorunları
 • Karşılaştırmalı Tıp Hukuku
 • Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
 • Mali Sorumluluk Sigortası
 • İlaç Hukukunun Sınai Mülkiyet Boyutu

Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz

Prof. Dr. M. Hakan Hakeri

Prof. Dr. Tunç Kutoğlu

Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez  Uğurlubay

Doç. Dr. Hacı Kara

Dr. Öğr. Üyesi Alpertunga Kara

Dr. Derya Tekin

Program Yeterlilikleri

Programın sonunda öğrenciler belirtilen yetkinliklere ve tıp hukuku alanında uzmanlık bilgisine sahip olacaktırlar:

 1. Tıp Hukuku alanında araştırma yapma ve bilgiye erişme yeteneği kazanır.
 2. Tıp Hukuk alanında bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanır.
 3. Tıp Hukuku alanında evrensel kavramları algılar.
 4. Tıp Hukuku alanında stratejik düşünme yeteneğine sahip olur.
 5. Tıp Hukuku alanında ulusal ve uluslararası literatür hakkında bilgiye sahip olur. 
 6. Tıp Hukuku alanında temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
 7. Tıp Hukuku alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
 8. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.
 9. Tıp Hukuku alanına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurarak tıp hukukunun değişik yönleri hakkında bilimsel çalışmalarda bulunur.

İletişim

Prof.Dr. Hakan HAKERİ

Tel: 0216-2802404