Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Yönetimi

1)    Program Hakkında

Sağlık sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, hastane ve diğer sağlık kurumları yönetimleri konusunda yetişmiş uzman gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Hekimlerden ve diğer hastane personelinden etkin yöneticilik beklenirken kendilerine bu konuda gerek mevzuat gerekse çağdaş sağlık kurumları yönetimi konularında ihtiyaç duydukları eğitim verilmemektedir. Bu durum ise hastane ve diğer sağlık kurumları yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde aksaklıklar ortaya çıkartmaktadır. Kısaca, hastane ve diğer sağlık kurumlarının yönetimleri konusunda, gerekli bilgi ile donanmış, gereken yeterliğe ve beceriye sahip uzmanlarca gerçekleştirilmesi gereği açıktır.

Sağlık kurumları yönetimi, rekabetin ve değişimin hızla arttığı gönümüzde giderek daha fazla önem kazanan alanlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hızlı rekabet ve değişim sürecine bağlı olarak sağlık ve işletme yönetimi bilimlerinin entegrasyonu sonucu, sağlık sektörü ve yönetim konusunda bilgi ve becerisi yüksek yönetici ve uzman gereksinimi giderek artmıştır.

Programın yer aldığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin bulunduğu İstanbul ili ülkemiz ekonomisinin ve sağlık kurumlarının en yoğun olduğu illerimizden biridir.

Programın temel amacı, sağlık kurumları yönetimi konusunda evrensel düzeyde bir eğitim vermek suretiyle, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli uzmanlık düzeyine ulaşmış, gelişmeye açık, gerek ekip çalışması gerekse bağımsız çalışma yapabilen, sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm üreterek uygulayabilen, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi konusunda uzman bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, sağlık sektörünün işleyiş mekanizması ve diğer disiplinlerle olan etkileşimine dair temel teorik bilgileri edinmiş; sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yönetiminde görev alabilecek temel bilgilere sahip, alanında rekabet edebilecek bilimsel bilgiyle donatılmış, evrensel düşünebilen, karşılaştığı olaylara eleştirel bir yaklaşımla bakabilen, sorunlara çözümleyici seçenekler sunabilen, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık, girişimci ruha sahip, yüksek kalite ve yeterlilikte mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, sağlık kurumları yönetimi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bölümler arasında yer almayı, sosyal bilimlerin diğer alanları ile disiplinler arası işbirliği yaparak,  yüksek lisans seviyesinde bu bölümlere gerekli desteği sağlamayı; sağlık kurumları yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik bir yüksek lisans eğitimi vermeyi hedeflemektedir.

Öte yandan sağlık kurumlarının gelişimine paralel olarak sayıları her geçen gün artan sağlık kurumları yönetimi eğitim kurumlarında hem sağlık sektörünü yakından tanıyan hem de araştırma yöntemlerini bilen araştırmacılara ve akademisyenlere ihtiyaç vardır.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenci ve sağlık sektörü çalışanlarına bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerisi kazandırmak,
 • Öğrencileri doktora eğitimi için yeterli düzeye getirmek,
 • Dünyada sağlık yöneticiliği üzerine yapılan akademik literatürü öğrencilere aktarmak,
 • Bu literatüre katkıda bulunabilecek kapasitede adaylar yetiştirmek,
 • Gelişen Türkiye’de akademik sağlık kurumları yönetimi alanında uluslararası düzeyde öğrenciler yetiştirmek,
 • Akademinin yanı sıra önemi giderek artan sağlık kurumları yönetimi kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamak,

öncelikli hedeflerimizdendir.

Özetlemek gerekirse, özellikle sağlık sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak sağlık yönetimi yüksek lisans programı için artan bir ilgi gözlenmektedir. Programımız İstanbul başta olmak üzere Ülkemizin sağlık kurumları yönetimi uzmanı ihtiyacına katkı vermek gibi önemli bir rol oynamaktadır.

Bu program multidisipliner olup, sağlık ve sosyal bilimler kapsamına giren dersler içermektedir.

2)    Kabul Koşulları

Önerilen programa öğrenci kabulünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır. Buna göre;

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksekokulları, Hemşirelik Fakülteleri, İşletme, İktisat Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri,  Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulları, Biyomedikal, Endüstri ve Bilgisayar Mühendislikleri, Turizm Fakülteleri ve Turizm Yüksekokullarını kapsayan dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olması şattır. Lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) EA, sözel ve sayısal puan türünde en az 60 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir.

Tezli Yüksek Lisans programında adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %20’si ve sözlü sınavın %30’u alınarak hesaplanır. En az 50 ve üzeri puan alanların başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

Programa başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. Programa başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olmaları yeterlidir. Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'nden programı izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

3)    Program Yeterlilikleri

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
 2. Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılma hakkına ve tecrübesine sahiptir.
 3. Sağlık kurumları yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile alan araştırmalarında takım çalışması yapabilir.
 4. Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır. 
 5. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
 6. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Doç. Dr. Aygül YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Safiye ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Rujnan TUNA

Dr. Araştırma Görevlisi Sümeyye ASLAN KURTULUŞ

Doç. Dr. Ender DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Etem Hakan ERGEÇ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi ESEN

5)    Müfredat

T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda verilecek dersler ve içerikleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

I. YARIYIL

Ders Kodu

Türü

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SYS 501

Zorunlu

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

6

SYS 503

Zorunlu

Sağlık Yönetiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

SYS 505

Zorunlu

Sağlık Politikaları

3

0

3

6

SYS 507

Seçmeli

Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sağlık Sigortacılığı

3

0

3

6

SYS 509

Seçmeli

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

6

SYS 511

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

3

0

3

6

SYS 513

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi

3

0

3

6

SYS 515

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri

3

0

3

6

SYS 517

Seçmeli

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi

3

0

3

6

SYS 519

Seçmeli

Sağlık Sosyolojisi

3

0

3

6

SYS 521

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

3

0

3

6

II. YARIYIL

Ders Kodu

Türü

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SYS 502

Zorunlu

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

6

SYS 504

Zorunlu

Sağlık ve Hastane Yönetiminde Seminer

0

2

0

6

SYS 506

Zorunlu

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

3

0

3

6

SYS 508

Zorunlu

Sağlık Hukuku ve Mevzuatı

3

0

3

6

SYS 510

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

3

0

3

6

SYS 512

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon

3

0

3

6

SYS 514

Seçmeli

Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler

3

0

3

6

SYS 516

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

3

6

SYS 518

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi

3

0

3

6

SYS 520

Seçmeli

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

3

0

3

6

SYS 522

Seçmeli

Sağlık Kurumlarında Satınalma ve Lojistik

3

0

3

6

SYS 524

Seçmeli

Sağlık Hizmetlerinde Güncel ve Örnek Konular

3

0

3

6

SYS 526

Seçmeli

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi

3

0

3

6

III. YARIYIL ve IV. YARIYIL

Ders Kodu

Türü

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SYS 570

Zorunlu

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

4

6

Zorunlu

Tez Çalışması

0

1

0

24

6)    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir: Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. AKTS kredi ve değerlendirme, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Bu program, ders planındaki zorunlu ve seçmeli derslerden olmak üzere 8 adet dersten az olmamak kaydıyla en az 24 ulusal kredilik ve 90 AKTS’lik kredili ve kredisiz dersler ile tez çalışmasından oluşur. Bu programdan mezun olabilmek için 8 adet ders ve tez projesini başarıyla tamamlamak gerekir.

7)    İstihdam Olanakları

            Sağlık kurumları yönetimi bölümü mezunları, kamu, özel, üniversite ve vakıf hastaneleri ve diğer sağlık kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimleri, özel sigorta şirketleri, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları, sağlık araştırma merkezleri  olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca akademik olarak da istihdamları söz konusudur.

8)    İletişim

Dr. Araştırma Görevlisi Sümeyye ASLAN KURTULUŞ,

Telf.: 0 (216) 2804013