Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Yönetimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezli yüksek lisans programına ilişkin bilgi ve süreçler aşağıda sıralanmıştır:
Ders Dönemi:
• Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi yirmi dört ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
• Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının onayı ile diğer lisansüstü programlardan da en fazla iki ders seçebilir. Öte yandan, diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.
• Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
• Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.
• Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
Tez Dönemi:
• Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
• Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve EABD/EASD başkanının onayladığı tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu EYK’nin onayı ile kesinleşir.
• Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
• Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.
• Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
• Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB/EASDB’ninaracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
•Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içindetoplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı 45-90 dakikadır.Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerinkatılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
•Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bukarar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüyetutanakla bildirilir.
•Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
•Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi aynıjüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyenöğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
•Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı programın tezsizi olması durumunda,programın ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsizyüksek lisans diploması verilir.
•Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşullarıda sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriştarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunanyüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezsiz Yüksek Lisans Programının Niteliği ve Kapsamı:
•Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilgininuygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
•Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en azon ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyıldadönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
•Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla,lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın onayı ile diğer lisansüstü programlardan da, enfazla üç ders alabilir. EYK’nın kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki dersalınabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamakiçin alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.
•Tezsiz yüksek lisans programı, birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim programışeklinde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programlarına ilişkin esaslar Senatotarafından belirlenir.
 
Süre ve Diploma:
•Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıpyaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısızolan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
•Öğrencinin mezuniyet için, dersleri başarması, gerekli kredileri sağlaması, ağırlıklı genel notortalamasının en az 2,50 olması ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalaması şartını sağlayıncaya kadar süresi içinde tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. • Kredili derslerini başarı ile tamamlayan ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, öğrenci ile ilgili EYK kararının alındığı tarihtir.
• Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim /anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
• Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.