Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

  1. Program Hakkında

Erken çocukluk eğitim programları küçük çocukların gelişim düzeylerinde önemli farklılıklar yaratabilir. Bu tür programlardan yararlanan çocuklar, bu programlara katılamayan çocuklara göre uzun vadede daha avantajlı durumdadırlar. Erken çocukluk özel eğitimi, ülkemizde son yıllarda önemli bir gelişme göstermekle birlikte, bu alanda kuramsal ve uygulamalı çalışmaların arttırılması ve iyileştirilmesi gerektiği de ortadadır. Türkiye’de ise özellikle 0-3 yaş grubunu kapsayan uygulamalar yok denecek kadar azdır. Pek çoğu son yıllarda geliştirilen programların yaygınlığı ise oldukça sınırlıdır. Bu sınırlılığın sebeplerinden biri de erken çocukluk alanında yetişmiş akademisyen ve eğitimci eksikliğidir. Ayrıca önemli sebeplerden bir diğeri de ülkemiz şartlarına uygun programların geliştirilememiş olması ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasına gereksinim olmasıdır. Oysa erken çocukluk özel eğitiminin bu dönemdeki çocukların bireysel ihtiyaçlarından dolayı özel bir uzmanlık gerektirdiği göz önüne alındığında, erken çocukluk dönemindeki çocuklarla çalışacak olan eğitimci ve uzmanların erken çocukluk özel eğitiminde uzmanlaşmaları gerektiği açıktır. Ayrıca, erken çocukluk özel eğitimi ile ilgili araştırmaları yürüterek, bu araştırmaların sonuçlarını uygulama alanına aktarabilecek nitelikte uzmanların yetişmesi özel gereksinimli küçük çocuklar ve ailelerine sunulacak hizmetlerin niteliğini arttıracaktır. Erken çocuklukta özel eğitim tezli yüksek lisans programının amacı, erken çocukluk özel eğitiminin temel yetersizlik alanlarına ilişkin bilimsel dayanaklı uygulamalar sunan ve lisansüstü düzeyde araştırmalar gerçekleştirerek alan yazına katkıda bulunan akademisyen, eğitimci ve uzmanlar yetiştirmektir.

2)    Kabul Koşulları

Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri için belirlenen lisans not ortalaması (2.50/4.00 ya da 65/100), yabancı dil sınav sonucu minimum 55 (YÖK’ün tanıdığı tüm yabancı dil sınav sonuçları geçerlidir) ve ALES (E.A. veya SÖZ: 70) puanlarını sağlama şartları aranmaktadır. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve mülâkat yapılmaktadır. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

  • Lisans alanları: Okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, psikoloji.
  • Lisans Mezuniyet Notu (2.50/4.00 ya da 65/100)
  • ALES (70) ya da GRE (Sayısal: 155 ve Sözel: 155)
  • Dil Yeterliliği Puanı (YDS: 55 ve YÖK’ün tanıdığı sınavlardan bu puana denk puanlar)

Değerlendirme Kriterleri

  • Lisans Not Ortalaması (%20)
  • ALES/ GRE (%50)
  • Bilim Sınavı ve/veya Mülâkat (%30)3)    Program Yeterlilikleri

Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir:

(1) Özel eğitimin tarihsel, felsefi ve deneysel temelleri hakkında bilgi sahibidir,

(2) Erken çocukluk dönemi çocuklarının gelişim, özellik ve bireysel farklılıkları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir,

(3) Çeşitli eğitim ortamlarında, özel gereksinimli çocuklar için etkili, bireyselleştirilmiş bir eğitim sağlamak için gerekli araştırma tabanına ve becerilere sahiptir,

(4) Çocukların aileleri ve eğitim toplumunun diğer üyeleri ile etkin bir şekilde işbirliği yapar,

(5) Mesleklerinin en yüksek etik standartlarını uygular,

(6) Lisansüstü düzeyde araştırma yapar, güncel araştırmaları izler ve değerlendirir,

(7) Erken çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocukların eğitiminde uzmandır.


4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi
 

Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ-ASLAN

Doç. Dr. Kevser KOÇ

Dr. Öğretim Üyesi Nihan ŞAHİNKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYYILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ


5)    Müfredat

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EÇÖE 501

Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

7

EÇOE 503

Erken Çocukluk Özel Eğitiminin Kuramsal Temelleri

3

0

3

7

EÇOE ###

Seçmeli Ders 1

3

0

3

7

EÇOE ###

Seçmeli Ders 2

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EÇOE 502

İstatistik Uygulamaları

3

0

3

7

EÇOE 504

Seminer

1

1

0

4

EÇOE ###

Seçmeli Ders 4

3

0

3

7

EÇOE ###

Seçmeli Ders 5

3

0

3

7

EÇOE ###

Seçmeli Ders 6

3

0

3

7

TOPLAM

13

1

12

32

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

25

1

24

60

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EÇOE 511

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

3

0

3

7

EÇOE 513

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

3

0

3

7

EÇOE 515

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar

3

0

3

7

EÇOE 517

Erken Çocuklukta Gelişimsel Destek Programları

3

0

3

      7

EÇOE 519

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Öğrenme Ortamları

3

0

3

7

EÇOE 521

Gelişimsel Dil Bozuklukları

3

0

3

7

EÇOE 523 

Gelişim Nörolojisi

3

0

3

7

EÇOE 525

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Değerlendirme

3

0

3

7

EÇOE 527

Doğal Öğretim Yöntemi

3

0

3

7

EÇOE 529

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EÇOE 512

Erken Çocukluk Döneminde Çok Engellilik ve Görme-İşitme Engellilik

3

0

3

7

EÇOE 514

Özel Eğitimde Aileye Dönük Uygulamalar

3

0

3

7

EÇOE 516

Özel Öğrenme Güçlüğünde Erken Müdahale

3

0

3

7

EÇOE 518

Uygulamalı Davranış Analizi

3

0

3

7

EÇOE 520

Erken Çocuklukta İletişimsel ve Davranışsal Sorunlar

3

0

3

7

EÇOE 522

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı

3

0

3

7

EÇOE 524

Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

EÇOE 526

Tek Denekli Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

EÇOE 528

Farklılaştırılmış Öğretim

3

0

3

7

EÇOE 530

İlişki Temelli Yaklaşımlar

3

0

3

7

EÇOE 532

Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi

3

0

3

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EÇOE 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

7

EÇOE 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

53

Mezuniyet İçin Gerekli Ulusal Kredi Toplamı: 24

AKTS Kredi Toplamı: 120


6)    Mezuniyet Koşulları

Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan yüksek lisans derecesi alabilmek için ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak gibi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.


7)    İstihdam Olanakları

Erken çocuklukta özel eğitim tezli yüksek lisans programından mezun olan adaylar, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin ilgili bölümlerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ya da psikolojik danışmanlık merkezlerinde istihdam edilebilirler.

8)    İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

            Arş. Gör. Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu

            busra.yurtcu@medeniyet.edu.tr