Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Amaç:

Günümüzde her teknik problemin elektrik, elektronik ve bilişim teknolojilerine bakan bir yönü mutlaka vardır. Bu nedenle, elektrik ve elektronik tabanlı ürünler ve sistemler yaşamımızın hemen hemen her alanında mevcuttur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, enerjinin üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki ürünlerin ve sistemlerin projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili geniş bir mühendislik dalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bu alanlardaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış,  alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen, sanayinin problemlerini bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef: 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız ve doğru karar alabilen, sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Kuruluş:

2016 Güz yarıyılı

Yüksek Lisans Programı Yeterlikleri  (Çıktıları):

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun oluncaya kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmeleri beklenir:

  1. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uzmanlık alanlarının birinde elde ettiği derinlemesine bilgiyi güncel bilimsel araştırma konularıyla bütünleştirerek alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilir ve yenilikçi çözümler üretebilir. (Derinlik)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin uzmanlıkları ile ilgili diğer alt alanlarında ve/veya diğer disiplinlere ait ilgili alanlarda bilgi sahibi olur. (Genişlik)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yapılmış güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir, derinlemesine izleyebilir, bir bilimsel araştırmayı başlatıp sonlandırabilir ve kendini yenileyebilir. (Araştırma)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olur, ihtiyaç durumunda bunları inceler ve öğrenir. (Yaşam Boyu Öğrenme)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarından elde ettiği sonuçları, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilir. (İletişim Becerisi)

  1. Tüm etkinliklerinde mesleki etik değerlerin yanında, toplumsal ve bilimsel etiğin değerlerini de gözetir. (Etik)

Alınacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında “Yüksek Mühendis” derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adaylar içinden aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

•           İlgili alanlardan birinden lisans diplomasına sahip olması,

•           Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olması,

•           Adayın YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka bir İngilizce dil sınavdan en az 50 puan almış olması,

•           Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,

•           Değişim öğrencilerinin başvuruları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

•           Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Elektrik üretimi ve dağıtımı, elektrik motorları, transformatörler, elektronik, mikro elektronik, nano elektronik, haberleşme, kablosuz haberleşme, uydu haberleşmesi, bilgisayar ağları, sinyal işleme, bilgisayar ve yazılım, otomatik kontrol, biyomedikal, ölçü aletleri, robotik, yapay zekâ, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır.

Mezuniyet Koşulları:

Bu programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için,

•           En az 8 ders (24 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezine kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

•           Programdaki bir dersten başarılı olabilmeleri için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.

•           Programda öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersi ile Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Ölçme Yöntemleri:

Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

Ders Planı (Müfredat):

Müfredat 8 meslek dersi (2 zorunlu+6 seçmeli), Seminer dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır.

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

            e-posta: erdogan.aydin@medeniyet.edu.tr

            Telefon: 4032