Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği

 1. Program Hakkında

Ülkemizde sürdürebilir kalkınma için hem çevre hem de enerji üzerine akademik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Böylece, çevre kirliliği azaltılarak atıklar kaynaklara dönüştürülebilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin şekilde kullanılabilmesi için de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında çevre ile dost ve etkin teknolojilerin geliştirilmesi elzemdir. Dolayısıyla programın açılma gerekçeleri kısaca;

 • Ülkemizin çevre kirliği sorunlarının artması ve enerji ihtiyacında yoğun şekilde dışa bağımlı olması nedeniyle bu konuda akademik çalışmalara ihtiyaç duyulması,
 • Akademik çalışmalar ile sorunların çözümüne somut katkıların yapılabileceği düşünülmekte olup, bu kapsamda üniversite-sanayi-kamu işbirliklerine ihtiyaç duyulması,
 • Çevre kirliliğini önleyecek teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Su ve atık su arıtımında yenilikçi ve etkin teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması için teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Katı, sıvı ve gaz atıkların arıtımı için enerji etkin teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Ülkemizin rüzgar, güneş, hidroenerji, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının belirlenmesine ihtiyaç duyulması,
 • Çevre ve enerjiye yönelik yönetimsel stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Rüzgar, güneş, hidroenerji, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması,
 • Atıkların enerjiye dönüştürülmesi için çalışmalara ihtiyaç duyulması.

 1. Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

 1. Program Yeterlilikleri

Programımız disiplinler arası bir program olup; Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Kimya Bölümlerinden mezun olan adaylar (bunlarla sınırlı olmamak üzere) programımıza başvurabilmektedirler. Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut Yönetmeliği uyarınca 8 adet ders, 1 seminer alınmakta ve sonrasında da özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir.

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Akademik Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm, Anabilim Dalı, vb)

Erkan ŞAHİNKAYA

Prof. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Özgür AKTAŞ

Doç. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Nihat KABAOĞLU

Prof. Dr.

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

Hasan KÖTEN

Yrd. Doç. Dr.

Makine Mühendisliği Bölümü

Işık ÇOBAN

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Beste TURANLI

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

 1. Müfredat

Öğrenciler aşağıda verilen seçmeli derslerden her dönem açılan dersleri seçebileceklerdir. Toplam iki dönem boyunca en az sekiz adet ders almaları beklenmektedir.

Ders Kodu

Dersin   Adı

Zorunlu/Seçmeli

CES 501

Enerji Sistemlerine Giriş

Seçmeli

CES 502

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Seçmeli

CES 503

Çevre Mühendisliğinin Temel Kavramları

Seçmeli

CES 504

Hidroelektrik Enerji Sistemleri

Seçmeli

CES 505

Enerji Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

CES 506

Enerji Sistemleri İçin Hesaplamalı Akışkan Dinamiği

Seçmeli

CES 507

Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerji Sistemleri

Seçmeli

CES 508

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

CES 509

Biyoyakıtlar

Seçmeli

CES 510

Çevre Biyoteknolojisi

Seçmeli

CES 511

Mikroalg Biyoteknolojisi ve Enerji Üretimi

Seçmeli

CES 512

Su Kaynakları ve Havza Yönetimi

Seçmeli

CES 513

Anaerobik Biyokütle Enerjisi

Seçmeli

CES 514

Atık su Arıtımında Membran Biyoreaktörler

Seçmeli

CES 515

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji

Seçmeli

CES 516

Enerji Depolama ve Dağıtımı

Seçmeli

CES 517

Enerji ve Sera Gazı Emisyon Yönetimi

Seçmeli

CES 518

Atık Suların Geri Kazanımı

Seçmeli

CES 519

Metabolik Mühendislik

Seçmeli

 1. Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre mezun olunacaktır. Toplam sekiz ders ve bir seminer alınarak başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca, özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde sunulması gerekmekte olup, toplam 120 AKTS ile mezun olunmaktadır.

 1. İstihdam Olanakları

Mezun oldukları lisans programlarına bağlı olarak temel bilim, mühendislik, biyoteknoloji ve enerjinin geniş alanı içinde olan sorunların çözümü ile ilgili kurumlarda farklı pozisyonlarda çalışabilirler.Örneğin;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Madem Tetkik ve Arama Enstitüsü, Bor Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Elektrik Üretim AŞ., Türkiye Elektrik İletim AŞ., Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ., Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma AŞ., Türk Petrol Rafinerileri AŞ., Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu, TEMSAN, BM Hidrojen Enstitüsü, Taş Kömürü İşletmeleri, TCDD, Milli Eğitim Bakanlığı bünyelerinde iş imkanları bulabilirler. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İl ve İlçe Belediyeleri, Devlet Su İşleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜBİTAK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Üniversiteler ve Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi kamu kurumları ile, Özel Sektörde Orta ve Büyük Ölçekli Endüstriyel Tesislerde ve Fabrikalarda, Çevre ve Enerji Danışmanlık Firmalarında ve Çevre Teknolojileri Geliştiren Firmalarda çalışabilirler.

 1. İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

Prof. Dr. Erkan Şahinkaya

Elektronik-posta: erkan.sahinkaya@medeniyet.edu.tr

Dahili Telefon: 0216 32 05